China schiet met scherp nu met China kan invasie Taiwan wel vergeten Buitenland Europese begroting mag niet worden overschreden LUCKY 10. HET DAGELIJKSE WINNAARSSPEL VAN DE LOTTO. Palestijnen opgepakt Greenpeace ruziet door met Fransen Cambodja vreest onrust na troonsafstand Sihanouk (|SDAG 12 MAART 1996 ransen willen Corsica houden ^RUS_i Ondanks het separatistische geweld op Corsica willen de I ieeste Fransen dat dit eiland in de Middellandse Zee deel blijft itmaken van de Franse Republiek. Dat blijkt uit een gisteren oor de krant Le Parisien gepubliceerde peiling. Ruim zestig rocent van de Fransen is<tegen afscheiding, terwijl 24 procent ;orsica de onafhankelijkheid gunt. At e France Presse ANP Algemeen Nederlands Persbur DPA Deutsche Presse Agentur CPD Geassocieerc tugbyspeler had affaire met Di rfflPENWill Carling, terugtredend aanvoerder van het Engelse jgbyteam, heeft tegenover zijn vrouw Julia bekend dat hij vorig iar een liefdesrelatie heeft gehad met prinses Di. Dat meldde de gedi rant Daily Mirror vandaag. Carling had eerder slechts gezegd at hij en Di bevriend waren geraakt in een sportschool waar ze eiden trainden. 6 l-raad bezorgd over houding Irak fWYORK» De Veiligheidsraad van de VN is bezorgd over de wij ewaarop Irak de afgelopen dagen een groep VN-inspecteurs eeft behandeld. De inspecteurs kregen pas na lang aandringen jegang tot het ministerie van irrigatie en een opleidingscen- anl rum van de presidentiële garde. Irak wilde de VN'ers niet toela- :gie en, omdat er volgens de regering in Bagdad in de gebouwen iets is te vinden dat met wapens heeft te maken. .eger paraat na oproer Irian Jaya ikarta Honderden mensen hebben vandaag deelgenomen an protesten in de koper- en zilvermijnen van de Indonesische se» nderneming Freeport in Timika, op Irian Jaya. Betogers staken en olietank in brand en bestormden het lokale vliegveld, dat aarna dicht ging. Zij gooiden auto's omver en beschadigden ebouwen van Freeport, aldus ooggetuigen. Het leger is paraat. 'remier Australië ligt 'n beetje dwars De nieuwe premier van Australië, John Howard, heeft ida isteren de eed van trouw aan de Britse koningin Elizabeth II af- me elegd, maar niet aan kroonprins Charles. De eed maakt deel uit ch( an de officiële installatie van Australische premiers. Howard eni woer trouw aan Elizabeth, maar liet de woorden 'en aan haar ,R< rfgenamen en opvolgers' weg. ,,Ik vond gewoon dat de eed die schreef toepasselijk was", aldus Howard. jLmnesty begint campagne tegen China iterdam Amnesty International begint morgen met een impagne tegen de onderdrukking van de bevolking van China, ie economische hervormingen gaan niet gepaard met verbete- ingen op het gebied van de mensenrechten, zo constateert Am- iesty. De autoriteiten staan martelingen toe, gebruiken de jodstraf om sociale problemen op te lossen en treden meedo- :nloos op tegen etnische groepen die vreedzaam voor onaf hankelijkheid strijden. Leger wordt multireligieus t Het Zuid-Afrikaanse leger moet multireligieus wor pen. Het christelijke geloof kan in het nieuwe Zuid-Afrika niet langer de officiële godsdienst van de strijdkrachten zijn. Dat Jondigde de commissie voor Defensie van het Zuid-Afrikaanse Parlement gisteren aan. De militaire top, die voornamelijk uit planken bestaat, hecht echter sterk aan het christelijke geloof als officiële godsdienst. Het ANC van president Mandela is voor stander van een multireligieus systeem van geestelijke verzor- pg- Geen visum voor ex-hoofd spionagedienst Washington De Verenigde Staten hebben geweigerd een visum !e verstrekken aan Markus Wolf, van 1958 tot 1987 hoofd van de '['tolichtingendienst van de DDR. De Amerikaanse autoriteiten be- oilchuldigen Wolf van banden met 'door de staat gesteund terro- ^sme'. Dat schrijft de Amerikaanse krant Washington Post. De "f 3-jarige Wolf wilde volgende week naar New York gaan om paar de uitgever van zijn autobiografie te spreken. VS willen sancties Nigeria iew york De Amerikaanse regering streeft naar de invoering (Van hardere sancties tegen Nigeria om de militaire leiders te "öwingen de macht aan een burgerregering over te dragen. Dat lericht de Amerikaanse krant New York Times vandaag. De VS villen dat alle geïndustrialiseerde landen investeringen in Nige- ia verbieden. Bovendien moete'n de tegoeden van de Nigeriaan- ie leiders in het buitenland worden bevroren. den haag herman peerdeman Zeker nu twee Amerikaanse vlooteska- ders opvaren naar het gebied kan Chi na elk idee vergeten Taiwan te kunnen binnenvallen zonder grote risico's te lopen. Peking zou militair ook niet bij machte zijn zo'n grote landingsopera tie over de 220 kilometer brede Straat van Taiwan uit te voeren en vooral om die voldoende dekking vanuit de lucht te geven. Het heeft wel een landleger van drie miljoen man, maar mist amfibiesche pen en vooral een moderne lucht macht zoals Taiwan die heeft. Ook als de 160 vliegtuigen aan boord van de twee Amerikaanse eskaders Taiwan niet zouden helpen, zou het Peking nog zeker dagen kosten om het lucht ruim boven de Straat te veroveren. Pekings topprioriteit is al jaren niet zijn luchtmacht, maar de marine. Dit omdat het niet alleen aanspraak wenst te maken op Taiwan, maar ook op de veel verder van het vasteland gelegen Spratly Eilanden. De vijftig destroyers en fregatten zijn verouderd en China wil onderzeeërs en vooral vliegdek schepen. Maar het ziet ernaar dat het zeker tot ver na het jaar 2000 duurt voordat het zo'n vliegtuigdrager in de vaart en operationeel heeft. China wil de schepen liever niet ko pen, maar zelf bouwen. Daarom heeft het land al eens een Australisch vlieg- dekschip uit elkaar gehaald dat als schroot was verkocht. China is overi gens wel in gesprek met de Spaanse firma Bazan, die eerder dit jaar een klein vliegdekschip aan Thailand lever de, het eerste aan een Zuidoostazia- tisch land sinds 1945. De Amerikaanse vloot die nu Taiwan nadert, is de grootste in het gebied sinds het einde van de oorlog in Viet nam in 1975. De vloot, met als belang rijkste onderdelen de vliegdekschepen Nimitz en Independence, bestaat ver der uit schepen met in tofaal meer dan tweehonderdTomahawk-kruisraket- ten aan boord en vormt een geduchte vechteenheid. Aan boord van de rond twaalf oorlogs bodems bevinden zich elfduizend man. De schepen beschikken niet al leen over F14 en F18 gevechtsvliegtui gen, maar ook over speciale bommen werpers tegen onderzeeërs, radarver- kenningstoestellen, radarstoor- en be schermingsvliegtuigen, helikopters en C2-transportvliegtuigen. Minister Perry van defensie zei giste ren dat Washington overigens uitsluit dat China daadwerkelijk Taiwan aan valt. Het sturen van het tweede eska der onder leiding van de Nimitz, die tot nu toe in de Golf patrouilleerde, moet worden gezien als voorzorgs maatregel, aldus de minister. Peking waarschuwt Taiwan voor ovennoed VS manen Taipei tot kalmte China is begonnen met het schieten met scherp bij de Chinese militaire oefeningen in de Straat van Taiwan. Dit heeft een woordvoerder van de Taiwanese regering ver klaard. „Ze zijn omstreeks het middaguur (plaatselijke tijd) begonnen om raketten met een lading af te vuren", aldus de woordvoerder. Tot dusver had China slechts ra ketten zonder lading afgevuurd bij de oefeningen voor de kust van Taiwan. Afgelopen zaterdag had Peking deze nieuwe fase in de operaties al aangekondigd. peking-taipei Rtr-ap oorlogsschepen in de Straat van Taiwan vooral niet als een aan moediging voor het Taiwanese De Chinese minister Shen Guofang (buitenlandse zaken) waarschuwde Taiwan de aan wezigheid van Amerikaanse onafhankelijkheidsstreven op te vatten. De Amerikaanse beslis sing om oorlogsschepen te stu ren, is 'een misleidend en ge vaarlijk signaal', aldus Shen. Taiwan zou eruit kunnen aflei den dat Washington het Taiwa nese onafhankelijkheidsstreven steunt. Dit zou volgens Shen een 'ernstige vergissing' zijn van de Taiwanese autoriteiten. „Het zou een zeer reëel gevaar ople veren", aldus de minister. De minister zei verder dat de VS de Taiwanezen al eerder ver keerde signalen hebben gege ven door hen wapens te verko pen. Deze verkopen betekenden een schending van overeen komsten tussen Washington en Peking, aldus Shen. voort te zetten. „Wij hopen dat In een provocerend gebaar de Taiwanezen ondanks naar Peking voer de leider van druk die zij van hun machtige de Taiwanese oppositie, Shih Ming-teh, vanmiddag het ge bied binnen waar de Chinezen hun militaire oefeningen hou den. Boven het vissersschip wapperde een vlag met de tekst „Taiwan is geen deel van Chi na". „Taiwan is een onafhanke lijk, soeverein land", aldus Shih in een verklaring. De Verenigde Staten riepen de inwoners van Taiwan gister avond op om kalm te blijven en het proces van democratisering buur moeten voelen, begrijpen dat de democratisering moet doorgaan", aldus de woord voerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Za ken, Nicholas Burns. Hij legde nadruk op het be lang van de presidentsverkie zingen die op 23 maart op Tai wan plaatsvinden, en herinner de aan de economische betrek kingen tussen Taiwan en de rest van de wereld. brussel aly knol LUCKY 10 I Nu bij Lucky 10: I tijdelijk per trekking aJ J 2,50 korting* op uw inzet van 7,50 of meer. Profiteer meteen. Ga nu naar de dichtstbijzijnde Lotto-winkelier, doe mee en kijk 's avonds naar de trekking op Veronica (19.25 uur). Wie weet behoort u deze week tot één van de 50.000 winnaars! 'Geldig 1/ -rdag 30 rr Ministers geven waarschuwing aan Brussel tis'. Het Europese geld 'komt niet uit de hemel vallen'. De zes lidstaten, die met ge mak elk besluit kunnen blokke ren, zetten met hun verklaring de Europese Commissie flink onder druk. Het dagelijks be stuur van de EU werkt momen teel aan voorstellen om er vol gend jaar nog maar eens een schepje bovenop te doen. Dat komt, aldus de zes, op een ge heel verkeerd moment. Volgend jaar is het jaar waar in de Europese lidstaten moe ten bewijzen of ze voldoen aan de strenge criteria voor toetre ding tot de Economische en Monetaire Unie. Dat vergt na tionaal een strenge begrotings discipline. Die moet dan ook op Europees niveau gelden, luidt de boodschap. Als de Europese Commissie geld nodig heeft voor bepaalde projecten dan moet dat maar binnen de bestaande begroting worden gevonden. Daarbij vin den de zes het onaanvaardbaar dat Brussel geld overhevelt van de ene categorie uitgaven naar de andere. Ook de bovengren zen van die categorieën mogen niet worden veranderd. Volgens Zalm is sprake van een 'absurde situatie'. De EU houdt onder meer geld over op de landbouwbegroting en bij de structuurfondsen, waaruit de economisch onderontwikkelde gebieden in de gemeenschap worden gesteund. „Op alle fron ten is er niet-uitgegeven geld, maar vervolgens wordt geroe pen dat er in 1997 meer bij moet", aldus Zalm. Hij hekelde in dit verband de Commissie- politiek 'van maar posten op el kaar stapelen'. Zo verwacht Brussel dat op de landbouwbegroting van dit jaar, op basis van de uitgaven van 1995, een bedrag van zo'n 1,4 miljard gulden over blijft. Vol gens minister Gerrit Zalm van financiën is dat een meevaller 'die we heel goed kunnen ge bruiken'. Voor Nederland zou dat een voordeel van ongeveer driehonderd miljoen gulden kunnen opleveren. correspondent Onder geen beding mag in het komende jaar met de Europese begroting worden gerommeld. Er mag geen cent extra worden uitgegeven. Die waarschuwing richtten de ministers van finan ciën van zes lidstaten van de Europese Unie, waaronder Ne derland, gisteren tot de Europe se Commissie in Brussel. De EU moet het in 1997 net zo zuinig aan doen als de lidsta ten, aldus een verklaring van Nederland, Duitsland, Frank rijk, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Oostenrijk. Eventue le meevallers, vooral op de landbouwbegroting van de EU, moeten zoveel mogelijk terug vloeien naar de nationale be- financiën) toonde zich gisteren zeer inge nomen met de steun van zijn Europese collega's voor een straf begrotingsbeleid. „Begro ten is niet alleen een kwestie van optellen, maar af en toe ook van aftrekken", zei hij. Tenslotte is wat de EU uitgeeft 'niet gra- feTTV-/ Jeruzalem Het Israëlische leger heeft de afgelopen nacht vijftien vermeende Palestijnse activisten en Ha- mas-leden opgepakt op de Westelijke Jordaanoever. Daarmee is het aantal arrestaties sinds de recente reeks bomaanslagen in Israël, eind februari en begin maart, opgelopen tot 265. De vijftien op de foto één van hen zijn meegenomen voor verhoor, zo maakte het leger bekend. foto epa amsterdam-papeete anp Greenpeace is opnieuw in aan varing gekomen met de Franse autoriteiten in de Stille Zuid zee. De milieuorganisatie zou deze week vijf actieschepen te rugkrijgen die vorig najaar tij dens de protesten tegen de Franse kernproeven in beslag zijn genomen door de Franse marine. Maar Greenpeace vindt de voorwaarden voor de teruggave van de schepen vooralsnog niet acceptabel. De organisatie eist dat een scha de-expert wordt toegelaten tot de schepen alvorens de vaar tuigen weer de zee opgaan. Greenpeace wil dat Den Haag druk uitoefent op de Franse re gering. Een aantal in beslag ge nomen schepen vaart namelijk onder Nederlandse vlag. Minis ter Van Mierlo (buitenlandse zaken) zegde gisteren toe dat hij de Franse autoriteiten zal vra gen aan de wens van Greenpea ce tegemoet te komen. Het conflict tussen Greenpea ce en de Fransen draait om drie jachten en twee grote actiesche pen, de Greenpeace en de Rain bow Warrior II. De vaartuigen liggen aan de ketting op het mi litaire atol Hao, ten noordoos ten van Tahiti. „Tijdens de ac ties is schade toegebracht aan de schepen. Die willen we eerst inventariseren om later juridi sche problemen met een even tuele schadeclaim te voorko men. We mogen met de sche pen niet naar Tahiti om daar een inspectie uit te voeren. Je kunt toch niet verwachten dat we eerst helemaal naar Nieuw- Zeeland moeten om pas daar nader onderzoek te doen?", al dus een woordvoerder van Greenpeace. Proces tegen Zuid-Afrikaanse doodseskaders durban ap In Zuid-Afrika is gisteren het proces begonnen tegen oud- minister van defensie Malan en negentien andere voormalige hoge functionarissen. De aan klachten moord, poging tot moord en samenzwering houden verband met geheime doodseskaders die het Zuid- Afrikaanse leger destijds heeft opgeleid in het buurland Bots wana. De uit de Zulu-partij Inkatha gerecruteerde eenheid wordt onder meer verantwoordelijk gehouden voor de aanslag in 1987 op het huis van ANC-acti- vist Ntuli, waarbij dertien van diens familieleden en vrienden omkwamen. Onder de beklaag den bevinden zich zes voorma lige leden van de eenheid die de aanslag zouden hebben uitge voerd. Openbare aanklager McNally zei dat foto's die zijn gemaakt na de aanslag op de woning van Ntuli, laten zien dat de aanval lers werden gedreven door moordlust. phnom penh .ap Cambodjaanseregeringsfunctionarissen vrezen voor een spoedige troonsafstand van koning Norodom Sihanouk, nadat deze vrijdag in een brief aan zijn zoon Ranariddh een pessimistisch verslag deed van zijn lichamelijke conditie. Koning Sihanouk is de belangrijkste fac tor voor de samenhang in Cambodja, zei minister van informatie leng Mouly. Het aftreden of overlijden van de koning zou de Cambodjanen van hun belangrijkste morele gezag beroven en de politieke toekomst van het land in gevaar bren gen. „Alleen koning Sihanouk kan op dit mo ment zijn rol speleri om nationale ver zoening tot stand te brengen", zei Om Yen Tieng, een adviseur van duo-pre mier Hun Sen. De tweede premier is Ra nariddh, die aan het hoofd staat van de koningsgezinde partij Funcinpec. Sihanouk schreef in een uit Peking ge faxte brief dat de artsen die hij in de Chi nese hoofdstad heeft geraadpleegd, voortschrijdende aderverkalking, een hersenbeschadiging en een hoog vetge halte in de lever bij hem hebben gecon stateerd. Deze gebreken brengen onver mijdelijk de dag nabij waarop hij zijn land en volk niet langer zal kunnen die nen, schreef de koning, die ook nog aan kanker en diabetes lijdt en in 1992 een lichte hersenbloeding heeft ondergaan. De 73-jarige koning heeft wel vaker over aftreden gesproken, maar zijn verslech terende gezondheidstoestand maakt dat de Cambodjanen er nu pas echt in be ginnen te geloven. Sihanouk werd in 1941 op 19-jarige leef tijd koning van het toen nog door de Fransen bestuurde Cambodja. In 1955 trad hij af om een politieke partij te vor men en daarmee zijn net zelfstandig ge worden land tussen de twee overheer sende grootmachten door in een neutra le positie te laveren. Een door de VS ge ïnstigeerde staatsgreep joeg hem in 1970 naar China. Daar sloot hij zich bij gebrek aan beter aan bij het door de commu nistische Rode lóimer geleide verzet. Toen deze de overwinning behaalde keerde hij naar Phnom Penh terug, waar de Rode Khmer zich echter al snel van hem ontdeed. In 1978 werd hij door het binnentrek kende Vietnamese leger uit huisarrest bevrijd, waarna hij opnieuw in balling schap verdween. Aan het hoofd van een drie partijen tellende verzetscooalitie begon hij vanuit China en Noord-Korea het door de Vietnamezen aangestelde Cambodjaanse bewind te bestoken. Na dat de Verenigde Naties een staakt-het- vuren en algemene verkiezingen hadden bewerkstelligd, besteeg hij in 1993 weer de troon. De beoogde eenheid is echter nog niet tot stand gekomen en er wordt nog altijd gevochten door de Rode Kh mer en de gekozen regering. „Om politiek begrip voor elkaar te be werkstelligen, is meer tijd nodig", zei Tieng, de adviseur van Hun Sen. „Daar om hopen we dat de koning kan blijven regeren tot 1998 en daarna." De eerst volgende verkiezingen worden in 1998 gehouden. Als Sihanouk troonsafstand doet moet de voorzitter van de nationale vergade ring, Chea Sim, zijn regentschap waar nemen, schreef de koning in zijn brief. Komt hij te overlijden, dan moet de Ko ninklijke Raad van de Troon een opvol ger aanwijzen In de raad zitten de beide premiers, drie leden van de nationale vergadering en twee belangrijke boed dhistische monniken. Sihanouk heeft zelf zijn zoon Ranariddh voorgedragen, heeft hij vorige week nog eens gezegd in een vraaggesprek met de krant Cambodia Daily. Ranariddh zal dan waarschijnlijk wel zijn politieke functies van premier en leider van de Funcinpec moeten opgeven. Sihanouk en anderen hebben echter de vrees uit gesproken dat de partij, die een rege ringscoalitie vormt met de voorheen communistische Cambodjaanse Volks partij van Hun Sen, zonder Ranariddh uiteen zal vallen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 5