FAMILIEBERICHTEN Voordelig „sleutelen" in uw eigen dagblad Leidsch Dagblad t.a.v. afd. Sleutels DINSDAG 12 MAART 1 M V Opgave per telefoon 023-5150370 Opgave per fax 023-5317337 cf 023-5320216 Sluitingstijd: dag voor plaatsing 12.00 uur. Voor ae maandageditie: vrijdag 15.00 uur. Overlijdensberichten geböorteadvertenties kunnen de dag van verschijnen vóór 09.00 uur worden opgeven. (Voorde zaterdagkrant) telefonisch vrijdag tot 16.45 uur schriftelijk (fax) vrijdag tot 18.30 uur. Een beetje. Sten/en doe je niet ineens maar af en toe een beetje. En alle beetjes die je stierf 't is vreemd, maar die vergeet je. Je zegt: "ik ben wat moe", maar op een keer. dan ben je aan je laatste beetje toe. Na een liefdevolle verzorging in verpleeg huis "Mariënhaven" te Warmond is, voor zien van het H. Sacrament der Zieken, van ons heengegaan onze lieve moeder en oma WILHELMINA MARIA KERKVLIET- VAN DEN BURG 8 augustus 1 907 t 1 O maart 1 996 LEO en PLONI JO en KEES RIET en KEES PETER en JOKE Klein- en achterkleinkinderen Warmond, verpleeghuis "Mariënhaven" Correspondentieadres: Ganzenwei 319 2361 XE Warmond Onze moeder en oma is opgebaard in het mortuarium van "Mariëngaerde", Mgr. Aengenentlaan 3 te Warmond. De Avondwake zal gehouden worden in de kapel van "Mariëngaerde" op woensdag 13 maart a.s. om 19.00 uur. aansluitend is er gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen In het mortuarium. De gezongen Uitvaartmis wordt tot haar intentie opgedragen, eveneens in de kapel van "Mariëngaerde", op donderdag 14 maart a.s. om 11.00 uur. Hierna begelei den wij haar naar haar laatste rustplaats op de parochiebegraafplaats van de H. Matthias te Warmond. Bedroefd, maar dankbaar dat hem verder lijden bespaard is gebleven geven wü u kennis dat, geheel onverwacht, van ons is heengegaan mijn lieve man, onze dierbare vader, schoonvader en opa, onze broer, zwager en oom GRADUS MARINUS VAN OEVERN in de leeftijd varï 58 jaar. J. H. VAN OEVERN-GUBLER RACHEL en MAX WESLEY. SANDRA MICHAEL, FRENKIE SANDRA en JOOP RICARDÖ. MARVIN GERRIE en GERDA KIM LUCIËN en ANJA DAMIËN en ROXANNE en verdere familie 1 0 maart 1 996 2e Gortestraat 59 F 231 1 NL Leiden Gelegenheid tot afscheid nemen in het Rouwcentrum Van der Luit, Willem de Zwij gerlaan 1 79 te Leiden, woensdag 1 3 maart van 19.00-19.45 uur. De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op donderdag 14 maart om 13.15 uur in het crematorium ..Rhijnhof", Laan te Rhijnhof (ingang Haagse Schouwweg) te Leiden. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het crematorium. Vertrek van het RouwCöntrum om 12.45 Diep getroffen zijn w(j door het plotseling overlijden van onze zwager en oom GERARD VAN OEVERN PIET en R1A F1E en HENK WIM en ANNEKE ALI en WILLEM CHRIS en ELLEN JENNY en ALEX BEP en RUBEN Nichten en neven Leiden, 10 maart 1996 LIEVE OPA ik zal je missen. MARIO NËUTEBOOM Leiden, 10 maart 1996 Kort na het overlijden van zijn broer Job is in alle rust van ons heengegaan, voorzien van het H. Sacrament der Zieken onze broer, zwager en oom WILHELMUS WILLI BRORDUS VAN DRIL oud-mededirecteur van hotel Flora 6 november 1912 t 1 1 maart 1 996 Onze dank gaat uit naar het verzorgend personeel van huize ..Bloemswaard" en z|jn huisarts E. P. Osinga. Familie VAN DRIL Correspondentieadres: Hoofdstraat 55 2181 EB Hillegom Wim is opgebaard in het mortuarium van huize Bloemswaard", Garbialaan 3 te Hil legom, alwaar dagelijks gelegenheid is tot afscheid nemen. De avondwake zal worden gehouden op woensdag 13 maart om 1 9.30 uur in de St. Martirtuskerk, Hoofdstraat 27 te Hillegom. De gezongen uitvaartmis zal worden opge dragen op donderdag 14 maart om 14.00 uur in voornoemde kerk, waarna wij hem zullen begeleiden naar zijn laatste rust plaats in het familiegraf op het kerkhof al- Na de begrafenis is er gelegenheid tot con doleren in hotel „Flora", Hoofdstraat 55 te Hillegom. Mocht U onverhoopt geen rouwcirculaire hebben ontvangen, dan gelieve u deze aankondiging als zodanig te beschouwen. ..Vrees niet, want Ik heb u verlost." Jesaja 43:1 Op de dag des Heren, heeft God tot Zich genomen, zijn moegestreden kind. onze zuster, schoonzuster en tante CHATALINA WEEDA (Lien) 1 5 januari 1 929 10 maart 1 996 Er is gelegenheid tot bezoek en condoleren in het uitvaartcentrum „Eenvoud", Hoge- woerd 84 te Leiden, donderdag 1 4 maart van 19.00 tot 19.45 uur. De Uitvaartdienst zal worden gehouden, vrijdag 1 5 maart om 1 4.45 uur, in de aula van begraafplaats „Rhijnhof", Laan te Rh'unhof 4 te Leiden, waarna de bijzetting in het familiegraf zal plaatshebben. Na de begrafenis is er gelegenheid tot con doleren in de ontvangkamer van de be graafplaats. Van het soms moeizaam spreken, is nu geen sprake meer Want met vermoeide stem sprak zij: "O God, ik kan niet meer!" Laat mij niet los. breekbaar ben ik en bang Mijn God, breng mij terug naar wie ik verlang Tien dagen na het overlijden van haar man is rustig ingeslapen onze moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder HELENA JOHANNA MARIA BEUK-BEURZE op de gezegende leeftijd van 87 jaar. Noordwijk: TREES BEUK Castricum: RIA VAN DEN BERG-BEUK LEO VAN DEN BERG JOS en RENATE LEONIEKE en WILLY TIMO LISETTE en MARK Oudorp, 10 maart 1996 Correspondentieadres: Leeuwerik 3 1 902 KL Castricum Onze moeder en oma is overgebracht naar de rouwkapel van de St. Jeroenskerk te Noordwijk-Binnen. De Avondwake wordt gehouden op don derdag 14 maart om 19.30 uur in de St. Jeroenskerk, waarna er gelegenheid is töt condoleren en afscheid nemen. De gezongen Uitvaartmis zal worden opge dragen op vrijdag 15 maart om 10.30 uur in voornoemde kerk, waarna wü haar zul len begeleiden naar haar laatste rust plaats, in het familiegraf, op de R.K. Be graafplaats aan de Gooweg te Noordwijk- Binnen. Na de begrafenis is er gelegenheid tot con doleren in hotel "Royal", Voorstraat 76 te Noordwijk-Binnen. Bedroefd maar dankbaar voor wat zü voor ons en vele anderen tüdens haar leven heeft betekend, delen wü u het heengaan na een kortstondige ziekte mee van onze lieve HENRIETTE COHEN-KOSTER Oegstgeest: A. E. COHEN Utrecht: FLORIS en MAFUA COHEN-KLEVER ESTHER DAVID OMAR Maastricht: JOB en LIDIE COHEN-LODEWEGES JAAP LOTJE Wassenaar: E. M. COHEN Van Brouchovenlaan 4 2343 HD Oegstgeest Op 1 0 maart 1 996 is, gesterkt door het H. Sacrament der Zieken, rustig ingeslapen onze lieve moeder, schoonmoeder en oma ANTONIA MARIA ELISABETH DE HEIJ-VAN DER VLUGT Zij werd 90 jaar. Leiden: ELS en EUGÈNE KERCKHOFFS-DE HEIJ Lelystad: HARRIE en MARIE FRANCOISE DE HEIJ- VEENMA WOUTER JEROEN MARIEKE Oegstgeest, Zorgcentrum "Rustenborch" Correspondentieadres: Jacob van Campenlaan 55 2321 GB Leiden Moeder is opgebaard in het mortuarium van "Rustenborch", Van Wückerslooth- plein 1 -3 te Oegstgeest. De Avondwake wordt gehouden in de ka pel van "Rustenborch" op woensdag 13 maart a.s. om 19.30 uur met aansluitend gelegenheid tot condoleren en afscheid ne men in het mortuarium. De gezongen Uitvaartmis wordt tot haar intentie opgedragen eveneens in de kapel van "Rustenborch" op donderdag 14 maart a.s. om 1 1.00 uur. Hierna wordt zij begraven op de begraafplaats bij de Willi- brorduskerk te Oegstgeest. Na de begrafenis is er gelegenheid tot con doleren in "La France", nabij de begraaf plaats. „De HEERE is mijn herder, mij zal niets ontbreken." Psalm 23 1 Dankbaar voor alles wat zij in haar leven voor ons heeft betekend, maar ook diep bedroefd, geven wij kennis dat toch nog onverwacht is overleden, onze lieve zorg zame moeder, groot- en overgrootmoeder WILHELMINA VAN DER PLAS-SCHAAP in de ouderdom van 85 jaar. P. VAN DUIJN- VAN DER PLAS J. VAN DUIJN W. VAN DER PLAS G. VAN DER PLAS- KROMHOUT C. VAN RHIJN- VAN DER PLAS T. VAN RHIJN A. W. VAN DUIJN- VAN DER PLAS C. VAN DUIJN Klein- en achterkleinkinderen 1 1 maart 1 996. Zwanenburgstraat 1 O. 2225 EB Katwijk. Gelegenheid tot condoleren: donderdag 1 4 maart van 1 6.00-1 7.00 en 1 9.00-21.00 uur aan huis. GEEN BLOEMEN. De rouwdienst zal gehouden worden D.V. vrijdag 15 maart om 13.30 uur in het Her vormd Kerkelijk Centrum, Voorstraat 74 te Katwijk aan Zee, waarna de begrafenis zal plaatsvinden ca. 14.30 uur op de begraaf plaats „Duinrust" aan de Parklaan te Kat wijk aan Zee. Diegenen die wij vergeten^ zjjn een rouw kaart te sturen kunnen deze advertentie als zodanig beschouwen. Juist toen de zon weer ging schijnen, en de mist weer optrekken zou, werd het weer kil en grauw om ons heen. en wisten we dat de nacht snel komen zou. Na een ongelijke strijd is zacht en kalm van ons heengegaan onze lieve moeder ALIE PESCHIER-VERSTEEGE weduwe van WIM PESCHIER 9 november 1915 t 10 maart 1 996 Woerden: LIA en HENNY CHRISTEL INGEBORG en DENIS Noordwijk: INA en JEROEN FRANK en ROSALIE ESTHER Leiden: TREA en DIRK CLAUDIA GEORGETTE Noordwük: WIL en CHIENIE MARK YVONNE MONIQUE Noordwijk: DICK en TRUDY PATRICK DAVY Jeroenspark 1 3 Noordwijk Correspondentieadres: Douzastraat 20 2201 JD Noordwijk Onze moeder en oma is opgebaard in het mortuarium van huize „St. Jeroen". Jeroenspark 1 te Noordwük. De Avondwake wordt gehouden op woens dag 13 maart om 19.30 uur in de St. Je roenskerk, Van Limburg Stirumstraat te Noordwijk-Binnen, waarna er gelegenheid is tot condoleren. De gezongen Uitvaartmis zal worden opge dragen op donderdag 14 maart om 10.30 uur in voornoemde kerk. waarna wü haar zullen begeleiden naar haar laatste rust plaats, in het familiegraf, op de R'.K. Be graafplaats te Noordwijk-Binnen. Na de begrafenis ontmoeten wü elkaar in hotel-restaurant „de Poort van Kleef", Douzastraat 5 te Noordwijk-Binnen. „Laat mij als een kleine vogel/schuilen mo Waar G' Uw vleug'len om mij Psalr •ra Na een lang en smartelijk lüden heef Heere thuisgehaald Zijn moegestre kind. mijn innig geliefde vrouw, onze I moeder, schoonmoeder, groot- en o 'lrna grootmoeder MARTINA ZILVERENTAI NAGTEGAAL luf *9 december 1916 QNDE. t 1 1 maart i jgby lar ei Zij is verlost, God heeft haar welgedi rant lathi L. J. G. ZILVERENTANT FRANS en HENNY ZILVERENTANT- VAN REEl ANJA en HEERT JOOST MARJOLEIN en HANS MAARTEN en ESTHER CAROLIEN en MARC LEO en ALI ZILVERENTANlkim KANNEGIEjen, o GERBEN MARTIJ N Wij zijn dankbaar voor alles wat we in mochten ontvangen. Zelfs in de laatste i ^KAR lijke levensfase ging haar zorg en aam an p naar anderen uit. Wij zullen haar missei nde ebo ei de ttoi ewa leeft Dega Moeder is thuis, waar gelegenheid i v afscheid nemen en condoleren 's mid vanaf 14.00 uur. De rouwdienst is bepaald op vrijdaïj^të maart om 13.00 uur in de Gereforme elej Kerk, Schoolstraat 2 te Voorscht an waarna om 14.00 uur de begrafenii wot plaatsvinden op de begraafplaats ,,R< burgh", Rosenburgerlaan te Voorscht cscl Na de begrafenis is er gelegenheid tot doleren in de ontvangkamer van di graafplaats. Restaurant De Moerbei in Oegstgeest zoekt zo spoedig mogelijk een ZELFSTANDIG WERKEND KOK en een BEDIENINGSMEDEWERKER/STER met ervaring Voor Inl: 071-5156898 Leidsch 306 Dagblad sSÉteRiïfeRF li «Smaw r< l! In Leidsch® Dagblad rubrïel plaats» betalei Zend uw advertentie-tekst naar: Postbus 5076, 2003 PA Haarlem 0p werkdagen van 8.30 -17.00 uur kunt u bij ons kantoor uw „SLEUTELS" opgeven. Op de enveloppe links boven vermeldenSLEUTELS" l LEIDSCH DAGBLAD Rooseveltstraat 82, 2321 BM Leide Pak gewoon de telefoon. Op werkdagen van 8.30 uur -17.00 uur kunt u uw „SLEUTEL" ook i telefonisch opgeven. Onze medewerkers kunnen u dan eventueel helpen met het opstellen van d tekst. Tel. 07 1-5143545 of per fax 071-5323501 Sluitingstijden: Zaterdagplaatsing: vrijdag voor 13.00 uil Dag voor plaatsing tot 14.00 uur Maandagplaatsing: vrijdag voor 16.00 utj VODHWAAHDEIXI: Alleen voor particulieren. Plaatsing binnen 3 weken. Na te plaatsing geen wijziging in tekst mogelijk Na le plaatsing geen annulering mogelijk. VOOR DE VOLGENDE RUBRIEKEN 15 VOORUITBETALING VEREIST: Woonruimte gevraagd Woningruil De rubriek Diverse dubs/06-Nummers is van deze aktie buitengesloten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 4