Extern onderzoek naar ontuchtaffaire op school d <r Binnenland Werkloosheid allochtonen blijft onverminderd hoog Toerbeurtsysteem in binnenvaart blijft tot het jaar 2000 bestaan Niet op tijd. Geld terug. Gegarandeerd. Jongeren van Kerkrade slikken extreem veel XTC Bevrijdingsdag wordt gewoon zondag gevierd SDAG 12 MAART 1996 egenacties bij acties extreem-rechts jjHAAGDemonstraties van extreem-rechts, zoals recentelijk nCD en CP'86, worden in het vervolg steevast beantwoord ettegendemonstraties. „Wij kunnen niet langer tolereren dat dsten in het openbaar kwetsende leuzen roepen", aldus lorzitter Abdou Menebhi van Nederland Bekent Kleur. Hij it gisteren in Den Haag in een toelichting op de landelijke week tegen racisme, die van 15 tot en met 23 maart wordt ge- uden. Tijdens de actieweek worden in allerlei steden activite W%k i gehouden. Zaterdag 23 maart (13.00 uur) is in Amsterdam -ij n landelijke demonstratie. ^S"|)nderzoek naar infiltratie horeca nnFLBURGDe Koninklijke Horeca Nederland zal justitie tmen een onderzoek te starten naar de mate van infil- de criminaliteit in de bedrijfstak. Dat de georganiseer- criminaliteit een rol speelt, is aan het licht gekomen bij het iderzoek van de commissie-Van Traa. Horeca-voorzitter van der Veen wil daar nu meer duidelijkheid over hebben. De fganisatie is bereid het onderzoek mede te financieren. vc minder studenten wiskunde mhaag» Het aantal studenten wiskunde daalt dramatisch, onder tegenmaatregelen zal dit leiden tot een rampzalige be- liniging op het personeel en een onheilspellende ontwikkeling in het wiskundig onderzoek. De kwaliteit van de afgestudeerde iskundigen wordt bedreigd doordat de opleiding ene universiteiten maar vier jaar duurt. Bovendien maken g 1 iardoor minder studenten de opleiding af. Tot dit sombere eeld komt de visitatiecommissie die de kwaliteit van de elf uni- irsitaire wiskunde-opleidingen heeft beoordeeld. hun Srafici krijgen 2,75 procent meer loon Een loonsverhoging van 2,75 procent en de hand elt aving van volledige loondoorbetaling bij ziekte. Dat zijn vol- ens de FNV-bond Druk en Papier de belangrijkste punten ui et principe-akkoord dat gisteren is bereikt voor de grafische tl. Vr AO's, waar 60.000 mensen onder vallen. Bonden en werkge- ersorganisatie KVGO (Koninklijk Verbond van Grafische Onder in lemingen) hebben een voorlopig akkoord kunnen bereiken er ai lanks het feit dat de onderhandelingen tot twee keer toe zijn af- 'steli ebroken. De onderhandelingen werden bemoeilijkt doordat bet; artijen aan het begin van de gesprekken nog de intentie had- en om de huidige zes CAO's om te vormen tot één grote ichtofenkomst. Dat is voor dit jaar niet gelukt. 'tijgi kroonprins verdiept zich in overheid en haag Prins Willem-Alexander gaat zich de komende vier laanden verdiepen in het functioneren van de landelijke over- eid. De prins onderzoekt de veranderende positie van de over- jeid, de verhouding tussen overheid en burger, de rol van ad- ns iescolleges, de interne overheidsorganisatie, de verhouding tus- en politici en ambtenaren, de verhouding regering-parlement- mbtenaren en de rol van de parlementaire pers. Verder ver- iept hij zich in het wel en wee van het ministerie van verkeer en vaterstaat en wordt hij geïnformeerd over het collectieve be- luitvormingsproces op financieel, ruimtelijk en Europees ter- ein. Vervolgens staat een oriëntatie op het programma bij de Jederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese 'nie in Brussel. Tenslotte zal Willem-Alexander kennismaken net de praktijk van het functioneren van het parlement. De jrins stortte zich eerder op gelijke wijze op de krijgsmacht en de ichtshandhaving. lenVijf miljoen voor hulp allerarmsten ffden haag» Minister Pronk (ontwikkelingssamenwerking) stelt vijf er-miljoen gulden beschikbaar voor krediethulp aan de armsten in tie Derde Wereld. Een groep internationale donoren, verenigd le CGAP (consultatieve groep voor steun aan allerarmsten), racht via de kredieten particulier initiatief in ontwikkelingslan- n d len te stimuleren. De CGAP werd in 1995 in het leven geroepen n- m nieuwe methoden bij armoedebestrijding te ontwikkelen, vot legentien landen, internationale ontwikkelingsbanken en VN- ;slo rganisaties maken deel uit van de CGAP. De groep richt zich c ooral op de coördinatie tussen donoren die zich met kleinscha- n ge kredietverlening bezighouden. De CGAP neemt daarbij de •lfd 'laats in van commerciële banken die vanwege het financiële ri- fw; ico daartoe in de regel niet bereid zijn. geli lo° Jelastingvoordeel alleenstaande ouder ;sta ien haag De subsidie van maximaal 18.000 gulden per kinder- ipvangplaats voor alleenstaande ouders die minister Melkert 'tet inlangs met terugwerkende kracht tot 1 januari van dit jaar be- /ei} chikbaar stelde, is vrijgesteld van belastingen. Staatssecretaris fermeend (financiën) heeft dit besloten. In totaal heeft het kabi- n iet 85 miljoen beschikbaar gesteld aan gemeenten voor kinder- e^e ipvang om alleenstaande ouders gelegenheid te bieden of naar school te gaan. Als de gemeente geen kinderop- 'angplaats aanbiedt, mag zij het geld direct aan de ouder beta- 0,1 ei ia [lieven zetten zinnen op Opeis je inschede In Enschedé zijn dieven actief die het voorzien heb- ien op auto's van het merk Opel (type Kadett). Het afgelopen veekeinde zijn zeven van die wagens gestolen. Bovendien pro- leerden de dieven tevergeefs twee van deze wagens te stelen. Can de zeven gestolen wagens zijn er inmiddels drie terugge- zonden. Een ervan was door de dieven zwaar beschadigd ach- ergelaten na een aanrijding. Ook lieten ze een wagen uitbran- De derde auto vond de politie, nadat die was overgoten m lenzine. Uw nieuwe privé-aansluiting binnen drie werkdagen. Gegarandeerd. Service Garantie van PTT Telecom. Storingen op uw telefoonlijn binnen anderhalve werkdag verholpen. Gegarandeerd. Service Garantie van PTT Telecom. Bestuur neemt vandaag besluit over positie rector Stichting van de Arbeid is bezorgd amersfoort. gpd Externe deskundigen gaan onderzoeken hoe de leiding van de Amersfoortse scholengemeenschap Guido de Brés de ontuchtaffaire op de school heeft aangepakt. De on derzoekers, namen zijn nog niet bekend, moeten alle fei ten boven tafel halen en zich buigen ovet de vraag hoe het vertrouwen tussen ouders en schoolleiding kan wor den hersteld. gens onzedelijke handelingen bedreven. Ook is sprake van twee verkrachtingen. De school leiding was op de hoogte van de affaire, maar hield de zaak bin nenskamers. De ouders verwijten rector Van Middelkoop dat hij de affai re te lang uit de openbaarheid heeft gehouden. Maar veel ou ders vinden dat hem dat niet de kop hoeft te kosten. Een van de ouders: „De rector heeft fouten gemaakt, maar hij heeft het bes te met de school voor. We heb- Het bestuur van de scholenge meenschap maakte dat gisteren bekend op een drukbezochte informatieavond. Zeker duizend mensen, ouders en leden van de schoolvereniging, waren naar het cultureel centrum De Flint gekomen om te worden bijgepraat over de ontuchtzaak rond de 45-jarige aardrijkskun deleraar. Deze man gaf tot 2,5 jaar geleden les op de school en heeft met zeker achttien jon- ben de problemen in een goed christelijke sfeer besproken." De medezeggenschapsraad (MR) van de school, waarin ou ders en personeelsleden zitten, zegde zaterdagavond het ver trouwen op in de rector. Het be stuur van de school bezint zich vandaag op zijn eigen positie en op die van de rector. Scholieren van Guido de Brés zijn gisteren een handtekenin genactie begonnen voor Van Middelkoop. Meer dan duizend leerlingen hebben de sympa thiebetuiging voor de rector al ondertekend. Reinier Kramer van vwo 5: „Mijn broer is ernstig ziek en ie dere keer weer vraagt Van Mid delkoop hoe het met hem gaat. Zelfs vanmorgen kwam hij naar me toe. Dat vond ik fantastisch. Hij zit zelf in de problemen maar denkt toch allereerst aan een ander." Klasgenoot Pieter Waninga onderschrijft zijn woorden. „De handtekeningenactie is niet be doeld omdat wij vinden dat hij moet blijven. Daar laten wij ons niet over uit. Wij hebben alleen tegenwicht willen bieden aan de negatieve geluiden over hem in de pers. Elke leerling waar deert Van Middelkoop als per soon en dat hebben wij tot ui ting willen brengen." Ook Roelof Jan Troost staat achter de rector. „Een perfecte vent. Ik vind dat hij aan moet blijven. Het is niet slim geweest de zaak niet naar buiten te brengen: daarmee heeft hij de indruk gewekt dat hij achter de leraar stond." i Middelkoop begroet de leerlingen v BTW bloemen blijft voorlopig zes procent Het BTW-tarief op bloemen en planten blijft voorlopig 6 pro cent. Minister Zalm (Financiën) wacht een procedure bij het Eu ropese Hof van Justitie in Luxemburg tegen het lage tarief 'met vertrouwen' af. Ook met een tijdelijke handhaving van het lage tarief gaat Zalm niet ak koord. Zeven Europese landen, waaronder Nederland, hanteren voor producten uit de sierteelt het lage BTW-tarief. Dit is ge heel tegen de zin van België, dat wel de volledige belasting heft op bloemen en planten. De Bel gen willen daarom dat het Eu ropese Hof zich erover uit spreekt. Volgens Brussel onttrekt het zevental zich aan de Europese regels, die bepalen dat vanaf 1995 het lage tarief niet langer van kracht mag zijn. Medicijnbranche wil inleveren den haag «gpd brussel. gpd Onverwacht hebben de Europe se transportministers gisteren in Brussel een accoord over de binnenvaart bereikt. De zogehe ten toerbeurt blijft tot het jaar 2000 gehandhaafd. Daar staat tegenover dat Europese finan ciële steun voor een slooprege- ling alleen nog voor dit jaar geldt. Minister Jorritsma (verkeer en waterstaat) kon met het com promis instemmen. Volgens haar is het vooral belangrijk dat de Europese ministers het over een totaal-pakket eens werden, waarin liberalisering, sanering en stimulering van de binnen vaart één geheel lgul- Duitsers gingen gisteren met hun eis om de toerbeurt met onmiddellijke ingang op te hef fen overstag. Ook is er dit jaar nog een Europese steun t bedrag van ruim 40 miljo< den voor de sanering ve steld. Volgens Jorritsma moet wor den geaccepteerd dat Neder land „een veer heeft gelaten" in de vorm van het wegvallen van Europese subsidies over de ja ren '97 en '98 voor de sanering van de binnenvaart. Vooral om dat het accoord nadrukkelijk nationale steun voor het sloop- beleid en stimulering van de binnenvaart openlaat. Het weg vallen van de Europese steun over de jaren '97 en '98 kan Den Fabrikanten van medicijnen, importeurs en groothandels zijn bereid zevenhonderd miljoen gulden per jaar in te leveren. Daartoe willen zij een accoord met de overheid sluiten. De overeenkomst is een reac tie op de wet waarmee minister Borst (volksgezondheid) de prij zen van medicijnen met twintig procent wil verlagen. Die wet moet op 1 april in werking tre den. De sector heeft zich steeds tegen deze ingreep verzet. Al leen de organisatie van. fabri kanten van nieuwe medicijnen, Nefarma, is voor prijsverlaging. Van der Zwan (oud-Vendex- topman), Koopmans (vroeger baas bij Ogem) en Verberk (oud-topambtenaar Economi sche Zaken) zijn aangezocht om de sector op één lijn te krijgen. In het accoord verplichten al le betrokkenen zich jaarlijks ze venhonderd miljoen gulden op de medicijnkosten te besparen. Dat voordeel moet terechtko men bij de burger. Apothekers raken bonussen en kortingen kwijt. Wel zou de vergoeding per recept iets omhoog moeten. Met Service Garantie vap PTT Telecom willen we u optimaal van dienst zijn. Daarom hebben wij afspraken over de levertijd van de privé-aansluiting bij u thuis of het tijdig verhelpen van een storing daaraan op papier gezet. Daar kunt u ons altijd aan houden. Wanneer wij er onverhoopt niet in slagen om de hierboven genoemde afspraken na te komen, dan heeft dat voor ons consequen ties. In zo'n geval krijgt u binnen tien werkdagen 75 gulden van ons op uw bank- of girorekening teruggestort. 'Als u meer informatie wenst over onze Service Garantie, dan kunt u gratis 06-0402 bellen of de folder bij Primafoon halen. Service Garantie van PTT Telecom. De Stichting van de Arbeid, waarin wérkgevers- en werkne mersorganisaties samenwerken, is 'uitermate bezorgd' over de kansen op werk voor allochtone Nederlanders. De werkloosheid onder allochtone bevolkings groepen blijft onverminderd hoog. Bovendien is de doelstel ling uit 1990 om in vijf jaar tijd 60.000 extra arbeidsplaatsen voor allochtonen te scheppen niet gehaald. Het bleef steken op 50.000. Dit blijkt uit een interim-eva luatie van de stichting van het minderhedenakkoord dat werk gevers en werknemers in 1990 sloten. In eerdere evaluaties is al geconstateerd dat de hoofd doelstelling van het akkoord, namelijk een gelijke arbeids marktpositie voor allochtone autochtone Nederlanders, lopig niet realiseerbaar Na die conclusie het creëren vai beidsplaatsen, stelling blijkt haald te zijn. Het gevolg a gekozen voor 60.000 extra ar- maar die doel- iu ook niet ge- n dit alles is dat werkloosheid onder al lochtonen onverminderd hoog blijft. Alleen onder Surinamers was er de afgelopen vijf jaar sprake van een lichte teruggang van 23 naar 19 procent. Onder de Turkse bevolkingsgroep is het werkloosheidspercentage zelfs opgelopen van 29 procent tot 33 procent. Marokkanen blijven stabiel op 33 procent. De werkloosheid onder autochtone Nederlanders bedraagt op dit 17 procent. kerkrade gpd De drug XTC wordt door jonge ren in Kerkrade buitensporig veel gebruikt. Bovendien is XTC heel gemakkelijk te krijgen en is de prijs ervan in Kerkrade stuk ken lager dan in omringende plaatsen. Het XTC-gebruik is in Extreem-rechts geweerd uit Middelburg Haag in het slechtste geval zo'n 20 miljoen gulden schelen. Maar als de markt voor de bin nenvaart aantrekt hoeft dat geld wellicht niet te worden uitgege- Er is jarenlang in de Europese Unie over de binnenvaart ge bakkeleid. Het toerbeurt-sys teem werd de laatste jaren hooguit door Brussel 'gedoogd'. Bij een toerbeurt krijgen alle schippers volgens een vastge stelde volgorde een lading toe gewezen. Het was echter al lan ge tijd duidelijk dat het op den duur omwille van de vrije com currentie zou moeten verdwij- Burgemeester D. Burgers van Middelburg heeft een demon stratie op 30 maart van het ex treemrechtse Anti-Kapitalistisch Komité (AKK) in zijn stad ver boden. Hij ziet een reëel gevaar voor strafbare feiten, provoca ties en wanordelijkheden, zo verklaarde hij gisteren. Burgers heeft de beslissing genomen in overleg met de hoofdofficier van justitie en de korpschef van politie. Het AKK heeft al laten weten zich niets aan te trekken van een verbod. De organisatie wil in Middelburg protesteren „te gen werkloosheid, uitbuiting der arbeidersklasse en het kapi talistisch systeem". Leden van partijen als de FAP Arbeiderspartij, de Nederlandse Volkspartij, Centrumpartij, Cen trumdemocraten, de Neder landse Unie en Voorpost Neder land zouden aan de demonstra tie deelnemen. Verder zijn ge lijkgezinde Vlaamse en Duitse organisaties uitgenodigd. Jongen steekt stiefvader dood maastricht gpd Een 13-jarige jongen uit Maas tricht heeft gisteren bekend dat hij zaterdagnacht zijn 57-jarige stiefvader met een mes heeft doodgestoken. De stiefvader had die nacht ruzie gekregen met zijn vrouw. De jongen pak te daarop een mes om zijn moeder te beschermen. Toen hij zijn stiefvader in de rug stak, raakte hij een slagader. Dat is gebleken uit de sectie die giste ren heeft plaatsgevonden. De moeder en een 17-jarige doch ter die eveneens werden aange houden, zijn inmiddels in vrij heid gesteld. De 13-jarige jon gen wordt vandaag voorgeleid aan de officier van justitie in Maastricht. Kerkrade in een aantal gevallen uit de hand gelopen. Enkele tie nermeisjes zijn met prostitutie in aanraking gekomen door XTC-gebruik. Dit staat in een alarmerend rapport, gemaakt door ambte naren van de gemeente Kerkra de. De vergaande conclusies over het drugs- en alcoholge bruik van de Kerkraadse jeugd worden niet gestaafd met cijfer materiaal. Het rapport wordt morgen besproken in de raads commissie welzijn. De politie noemt de ambtelij ke bevindingen 'schromelijk overdreven'. Volgens haar wordt in Kerkrade niet meer dan elders gebruikt. In het rap port heet het dat het gebruik van XTC 'buitenproportioneel' is in Kerkrade. Het gebruik van drugs wordt 'bovennormaal' ge noemd. Dat leidt tot 'ernstige gevolgen en specifieke proble men'. Geconcludeerd wordt dat de leeftijd waarop gebruikt wordt, daalt. „Gebruikers in de leeftijd van vijftien, zestien jaar zijn geen uitzondering." Bouwwerkgevers: Zaterdag is een gewone werkdag den haag gpd Werkgevers in de bouw begin nen een nieuw offensief om van de zaterdag een gewone werk dag te maken. Dat heeft E. Brinkman, voorzitter van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB), vanmorgen gezegd op het jubileum-congres van het verbond. „Er moet bij nacht en ontij kunnen worden gebouwd: ook op zaterdag, niet op zon dag." Volgens de oud-politicus zul len steeds meer vrouwen en al lochtonen een baan vinden in de bouw. Dat moet ook wel, omdat steeds meer jongeren voor een algemeen vormende opleiding kiezen en niet voor een voorbereidende beroepsop leiding. Het dreigende tekort aan bouwvakkers kan dus wor den voorkomen door niet-tradi- tionele groepen als vrouwen en allochtonen een plek te geven op de steiger. De werkgevers zullen overi gens steeds hogere (opleidings eisen gaan stellen aan hun werknemers. Deze bouwvakkers zullen steeds vaker behoren tot de vaste kern van een bouwbe drijf. Volgens Brinkman neemt het aantal vaste dienstverban den en de gemiddelde duur van een dienstverband nu al toe. den haag gpd De viering van Bevrijdingsdag gaat gewoon door op 5 mei, ook al is dat een zondag. Dit hebben de Rijksvoorlichtingsdienst en het Nationaal Comité 4 en 5 mei gisteren laten weten. Beide organisaties reageren hiermee op een tiental reacties van raadsleden uit hoofdzakelijk christelijke gemeenten. Die vre zen dat de viering de rust verstoort. Zondagsrust is voor de Rijks voorlichtingsdienst en het co mité geen argument de feestdag naar maandag 6 mei te ver schuiven. In 1976 besloot de re gering dat dodenherdenking en bevrijdingsdag altijd op 4 en 5 mei plaats moeten vinden, hoe ongelukkig beide dagen ook uit komen. Het is sinds die beslis sing de eerste keer dal bevrij dingsdag op een zondag valt. Jongen dood door nekkramp roosendaal» gpd Een vijftienjarige jongen uit het West-Brabantse Ulvenhout is vorige week overleden aan nek kramp. In die regio zijn sinds begin dit jaar acht gevallen van nekkramp geconstateerd. Alle acht kinderen hebben de ziekte overleefd, zegt G. van Dijk van de GGD Streekgewest West-Bra bant. Van Dijk: „Wellicht heeft het met deze tijd van het jaar te maken. Door allerlei luchtweg infecties en zware verkoudheid, raak je verzwakt en krijgt de keelbacterie die nekkramp ver oorzaakt, een kans." Ouders dienen alert te zijn op de symptomen en moeten niet aarzelen de huisarts te waar schuwen, aldus Van Dijk. „Jon ge kinderen kunnen erg ziek worden, hoge koorts krijgen en versuft raken. Oudere kinderen klagen over hoofdpijn en nek- stijfheid."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 3