Een dikke auto voor een afgeslankte prijs. Feestje rond de stier Herman en nazaten Randstad Haringvlietsluizen blijven dicht wegens tekort aan zoet water De Peugeot 306 al vanaf f 28.495,- buitengewoon compleet. Yvonne van Gennip gaa olympische vlam halen Overvaller op de vlucht Douane vindt 26 kilo cocaïne Geen straf voor dodelijk schot i Matige belangstelling voor debat over CAO universitei Huisarts ontslaat assistente wegens dragen hoofddoekje DINSDAG 12 MAART 1996 Experiment uitgesteld ROTTERDAM ANP Rijkswaterstaat ziet vooralsnog af van een proef om te bezien welke gevolgen een gedeeltelij ke opening van de Haringvliet sluizen heeft op natuur, milieu en waterwinning. De proef kan geen doorgang vinden omdat de rivieren al maanden te wei nig zoet water aanvoeren. Daar door is een goede analyse niet mogelijk. De gedeeltelijke ope ning van de sluizen had vier da gen moeten duren. De afgelasting heeft volgens M. van Zetten, projectleider Ha ringvlietsluizen van Rijkswater staat Directie Zuid-Holland, geen gevolgen voor de zoge noemde milieu-effectrapporta ge (MER). Deze moet leiden tot het definitief openzetten van de sluizen. Voorafgaand aan het besluit of eb en vloed kunnen terugkeren in het Haringvliet, het Hollandsch Diep en de Bies- bosch, loopt er nu een onder zoek naar de gevolgen daarvan voor het milieu. Het MER-rap- port moet omstreeks de jaarwis seling verschijnen. Als onder deel van het onderzoek had Rijkswaterstaat een computer model willen testen dat voor spelt hoe het zoute water zich zal verspreiden in het nu nog zoete Haringvliet. Die proef hield in dat de slui zen gedurende korte tijd open zouden worden gezet waarna het zeewater met allerlei meet instrumenten zou worden ge volgd. Landbouwbedrijven en waterschappen waren al inge- i licht over de plannen. Rijkswa terstaat kan nog niet zeggen of de proef later dit jaar alsnog plaatsheeft. LEIDEN GERT VISSER Een feestdag op de boerderij van het biotechnologische be drijf Pharming in Lopik. Mid delpunt van het feestje zijn de veelbesproken stier Herman en zijn dochters en kalveren. De nationale pers is uitgenodigd om het gezin van Herman op de foto te zetten. Dit alles ter gelegenheid van het feit dat de afgelopen weken werd aange toond dat de dochters van Herman het menselijke eiwit lactoferrine produceren. Het Leidse bedrijf Pharming hoopt samen met Nutricia hieruit een geneesmiddel te ontwikkelen ter bestrijding van infecties in het maag-dannkanaal. De stier Herman werd een aantal jaren geleden genetisch gemanipuleerd opdat zijn na komelingen het eiwit lactofer rine zouden produceren. Lac toferrine is een natuurlijk anti bioticum dat onder meer in moedermelk voorkomt. Door de manipulatie kunnen koeien het nuttige eiwit in grote hoe veelheden produceren. Melkgift Vier van de dochters van Her man kregen de afgelopen we ken kalveren waarna de melk gift op gang kwam. Volgens Pharming is de biologische kwaliteit van de lactoferrine niet te onderscheiden van die uit moedermelk. Met de stier- Herman-techniek denkt Phar ming voldoende eiwit beschik baar te krijgen tegen lagere prijzen. Nadere onderzoeken zullen zeker een jaar in beslag nemen. Sommige dierenbe schermers en ethici hebben echter grote moeite met het genetisch sleutelen aan koeien. Pharming heeft intussen een nieuwe foklijn opgezet van transgene koeien. Volgens de onderneming zal de productie van lactoferrine van deze run deren hoger zijn. Herman zelf zal vermoede lijk niet lang meer van alle be langstelling kunnen genieten. De vergunning voor de proe ven met het dier loopt in juni af en volgens de vergunning dient Herman vervolgens naar het slachthuis te worden afge voerd. Een woordvoerder van het bedrijf meldt dat Pharming met het ministerie van Land bouw onderhandelt om de zes- -jarige Herman nog een aantal jaren in een weitje te stallen. Paarden groeien Bloemendaal boven het hoofd BLOEMENDAAL ANP Het chique Bloemendaal heeft last van te veel paarden. Het ge meentebestuur heeft daarom in de 'Paardennota' het houden van viervoeters aan banden ge legd. Voortaan hebben de inwo ners een vergunning nodig in geval zij een paard aan hun huishouding willen toevoegen. Alleen Bloemendalers die kunnen aantonen dat hun paard geen overlast zal geven, komen in aanmerking voor de vergunning. De gemeente wil ook geen nieuwe maneges en paardenpensions meer op haar grondgebied. Verder komen er strengere richtlijnen voor het bouwen van stallen en buiten- bakken bij woonhuizen. Bloemendaal blijkt aantrekke lijk voor paardenliefhebbers. Vooral in Aerdenhout zijn veel maneges te vinden. Ook hebben inwoners van deze woonkern vaak zelf paarden. De overlast valt daar nog wel mee. In geheel Bloemendaal lopen volgens de laatste tellingen 185 paarden rond. U wilt zoveel mogelijk auto voor uw geld. U verwacht dus een 'dikke' auto die nu voor een 'afgeslankte' prijs wordt aangeboden. Dat komt goed uit, want de Peugeot 306 is zo'n auto. Al vanaf het basismodel heeft hij stuur bekrachtiging, 60 pk injectiemotor en fractioneel meesturende achterwielen. Prijsvoordeel tot f 1.835,-. Wat de uitrusting betreft voldoet de Peugeot 306 geheel aan uw verwach tingen. Want hij biedt ook nog interessante items als getint glas, interval op de ruitewissers vóór èn achter, achterruitverwarming met auto matische uitschakeling, van binnenuit verstelbare koplampen, pyrotechnische gordelspanners vóór, in hoogte verstelbaar stuur JE VOELT JE LEKKERDER IN EEN PEUGEOT. ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. en nog veel meer. En dan de prijs. Bij een aantal modellen uit de 306-reeks kan uw voordeel oplopen tot maar liefst f 1.835,-. Bijzonder slank geprijsd dus. En wilt u nog meer luxe en comfort, dan vragen wij uw aandacht voor de nog dikkere Peugeot 306 Belfort. Die is er al vanaf f 29.995,-. Financiële verrassing. Om de prijs nog meer af te slanken heeft de Peugeot-dealer een extra financiële verrassing voor u. Ga dus snel bij hem langs voor de Peugeot 306. Voor het adres van de dichtstbijzijnde dealer kunt u bellen met onze gratis infolijn 06-0224121. Of kijk in de Gouden Gids. N VERWIJDERINGSBIJDRAGE. Startsein congres sport en tolerantie DEN HAAG GPD Met het aansteken van de olympische vlam van het oude stadion Amsterdam zal op 7 april een begin worden gemaakt met een i ternationale bijeenkomst over sport en tolerantie. De vlam wordi Griekenland opgehaald door voormalig schaatskampioene Yvon van Gennip en zal waarschijnlijk blijven branden tot na de Olym sche Spelen deze zomer in Atlanta. Het congres, waarvan staatssecretaris Erica Terpstra gisteren achtergronden en het doel bekendmaakte, vormt de mondiale trap voor een actieplan dat discriminatie, geweld en racisme in rond de sport moet tegengaan. De bijeenkomst zelf wordt op derdag 11 april in Amsterdam gehouden. Het gaat de staatssecretaris overigens niet alleen om de spi Pretentieus zei ze dat als het met de tolerantie en de discrimina in de sport goed gaat, ook de samenleving er beter van kan word „Beïnvloeding van de samenleving vanuit de sport moet moge zijn." Terpstra wilde gisteren niets weten van de stelling dat sj anno 1996 als een wondermiddel uit de kast wordt gehaald om maatschappelijke problemen op te lossen. ,,We zijn inderdaad alistisch bezig. Het is ambitieus en pretentieus, maar dat is be dan ons er met een soort Jan Salie-geest vanaf te maken." U] HAZERSWOUDE-DORP Zonder buit is gistermorgen een gewapende- overvaller het post kantoorvan Hazerswoude-Dorp aan het Ambachtsplein uitge vlucht. De man kwam rond tien over tien het kantoor binnen en riep dreigende taal naar de 41- jarige beambte uit Oude Wete ring, die op dat moment naar de balie liep om een klant te helpen. De overvaller was in het bezit van een vuurwapen droeg een zonnebril. Voor mond en ogen had hij een sja De baliemedewerker ging middellijk in de dekking. V volgens verliet de overval toen hij in de gaten had dal waarschijnlijk weinig te ha was, razendsnel het postki toor. De overvaller is we[ vlucht in een donkerkleui auto. ROTTERDAM ANP De douane en de FIOD hebben gisteren op een schip in de hai van Rotterdam 26 kilo cocaïne onderschept. De harddrugs, met straatwaarde van ongeveer 5 miljoen gulden, waren verstopt in sporttas in de machinekamer van het schip. Het vaartuig lag af meerd in een haven in het Europoortgebied en was afkomstig Brazilië. AMSTERDAM ANP De rechtbank in Amsterdam heeft gisteren een 50-jarige Am sterdammer geen straf opgelegd voor het doodschieten van een man die zijn woning was bin nengedrongen. Volgens de rechtbank heeft de man gescho ten uit zelfverdediging. Het col lege ontsloeg hem van rechts vervolging en volgde daarmee de visie van zowel de officier van justitie als van de verdedi ging- Het slachtoffer drong vorig jaar april 's nachts de woning van de 50-jarige in Amsterdam- Oost binnen, gewapend met een slagersmes. Hij was op zoek naar zijn vriendin, die in pand verbleef om drugs te bruiken. Binnen volgde confrontatie tussen de tv mannen, waarbij de bewoi ernstig in het nauw werd ged ven. Na het lossen van waarschuwingsschot, schoot zijn belager in de borst. ïi Het slachtoffer verliet het hl en viel buiten dood neer. frü Amsterdammer sloeg op |h vlucht en bleef enige tijd i?h handen van de politie. Hij hep f verklaard dat hij niet wist dat z indringer was overleden. M De rechtbank veroordeel! de man wel voor het verhanoti len van drugs tot zes maand gevangenisstraf. DODE - Duikers van de brandweer hebben gisteren het stoffel overschot van een nog onbekende vrouw uit het water van de Ko verlorenkade in Amsterdam opgevist. Volgens de Amsterdamse f1 litie is nog niet bekend hoe de vrouw om het leven is gekomi Sectie moet daar vandaag klaarheid in brengen. Op dit momf wijst nog niets in de richting van een misdrijf. De leeftijd van overleden vrouw ligt vermoedelijk tussen de 40 en 50 jaar. Een veertigtal personeelsleden van de Leidse Rijksuniversiteit praatte gistermiddag mee over de toekomstige arbeidsvoor waarden. „Een matige belang stelling maar dat zijn we wel ge wend", aldus H. Bloys van de AbvaKabo. Het debat ging over de komende cao-onderhant lingen voor onderwijspersone De huidige CAO loopt op 1 j af. Bloys: „De discussie gi met name de voor- en nadel van flexibele en vaste aanst lingen en de 36-urige werkwe Dit zijn ook onderwerpen vd de kqmende CAO-onderhanc lingen." AMSTERDAM ANP Een Amsterdamse huissarts heeft zijn assistente ontslagen wegens het dragen van een hoofddoekje. De assistente heeft de hulp ingeroepen van het Anti-Discriminatie Bureau dat een klacht heeft ingediend bij de Commissie Gelijke Be handeling (CGB). De zaak dient morgen voor de CGB en de kantonrechter. De 25-jarige assistente van Marokkaanse afkomst is al drie jaar werkzaam bij de arts. In januari besloot ze als prak- tizerend moslim een hoofd doekje te gaan dragen. Haar werkgever maakte hiertegen bezwaar, omdat zijn praktijk volgens hem 'het neutrale' ka rakter zou verliezen. Als assistente is de vrouw het visitekaartje van de prak tijk, aldus de arts. Volgens R. Masselman van het Anti-Dis criminatie Bureau maakten de patiënten echter geen be zwaar. De praktijk ligt in een wijk waar veel allochtonen wonen en waar veel vrouwelij ke patiënten een hoofddoek dragen. Nadat de assistente had ge weigerd haar hoofddoekje af te doen, ontstond een conflic waarbij de vrouw voor enkel dagen naar huis werd stuurd. Begin februari werd d vrouw met betaald verlof naa1 huis gestuurd en startte de arts voor de kantonrechter eef ontslagprocedure tegen vrouw. De arts erkent dat de vrout het werk 'op rich goed doet maar volgens hem is er sprak n van een scheefgegroeide werkn verhouding. De vrouw zou on redelijke salariseisen hebbel gesteld en vakanties maar koi1 tevoren melden. De assistent i is verbaasd over deze aantij1! gingen, omdat haar salarisver zoeken nooit op problemei stuitten. Bovendien plande z haar vakanties naar Marokk'J ver vooruit, omdat vliegticket" soms lang van te voren moe ten worden aangevraagd. De CGB stelde vorig jaar da werkgevers hun personeel nie mogen verbieden een hoofd doekje te dragen. Dit is strijdi met de Algemene Wet Gelijk Behandeling. Dat stelde d commissie toen een schoon maakbedrijf een medewerk' ster het dragen van een hoofd doekje wilde verbieden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 14