Bewoners 'Sky' duiken weer op Bidstond tegen dreiging van kerkelijke scheuring Leiden Kerk Samenleving Kerkdienst Indië-veteranen bijdrage aan verwerking DINSDAG 12 MAART 1996 Dichtgetimmerd kraakpand was toch bewoond Een groepje krakers heeft gistermiddag enige tijd een kantoorruimte van de af deling grondzaken in het Stadsbouwhuis bezet ge houden. Na een gesprek met onder anderen ambte naar E. van der Nat van grondzaken en bemoeienis van de politie, zijn de kra kers zonder noemenswaar dige incidenten weer ver trokken. LEIDEN WIM KOEVOET De krakers eisten dat de ge meente voor woonruimte zou zorgen voor Nicola Di Pierro, Guiseppe Rosa en Giuseppe Magnolo. Deze drie Italianen blijken sinds oktober vorig jaar de bewoners te zijn van de voormalige koffieshop Sky aan de Van Musschenbroekstraat. Dit pand is vorige week onbe woonbaar gemaakt en dichtge timmerd door de gemeente. Volgens Van der Nat was het slooppand onbewoond en heeft de gemeente niets verkeerds ge daan. De zwijgzame Italianen en hun woordvoerder, Marco van Duijn - die zelf ook een huis in Groenoord heeft gekraakt - kwamen gistermiddag bewijzen dat Van der Nat ernaast zit. De verklaring voor de langdurige afwezigheid van het drietal - een periode van enkele weken - is simpel, stelt Van Duijn vast. Zijn buurtgenoten hebben en kele weken vakantie gevierd in hun geboorteland. Het bewuste pand bestaat uit twee verdiepingen. Voor de bo venste etage had de gemeente een gebruikersovereenkomst (om niet) afgesloten met - naar later bleek - drugsverslaafden, die voor de nodige overlast in de buurt zorgden. Van de Itali aanse krakers daarentegen had niemand last. De drugsverslaafden zijn eni ge tijd geleden met de noorder zon vertrokken. Toch was ook de bovenverdieping niet onbe woond toen de gemeente het gebouw liet dichttimmeren. Drie dagen eerder had zich na melijk een nieuwe groep kra kers gemeld. Enige van hen wa ren gistermiddag ook van de partij op het Stadsbouwhuis. De politie houdt vol dat ze er tijdens haar inspecties geen kra kers heeft aangetroffen en dat niets in het hele pand op bewo ning duidde. Wel heeft ze con tacten gehad met 'mensen die er aan het schoonmaken wa ren'. Van Duijn: ,,Wie denkt de politie dan dat dat waren? Die junkies hadden er zo'n zooitje van gemaakt dat de krakers eerst flink moesten schoonma ken. Dat er boven nog geen bedden stonden of andere spul len die op bewoning duidden, is logisch. Er moest eerst worden schoongemaakt. Juridisch ge sproken is een woning gekraakt als er een huiselijke omgeving wordt gecreëerd. Nou, daar wa ren ze dus net mee bezig." Dat in de ruimte van de va kantievierende Italianen ook geen bedden of andere op be woning duidende spullen zijn aangetroffen, vindt hij onbegrij pelijk. ,,Wat verwacht de politie eigenlijk aan te treffen in een kraakpand? Een stereotoren tot aan het plafond en eikenhouten meubels? Nee, een bed stond er ook niet. Ze slapen op matras sen, niet ongebruikelijk in kra kerskringen." Faalt Van der Nat, belast met het ge meentelijk ingrijpen, weigert commentaar. Hij zou de Italia nen hebben gezegd dat ze hem hadden moeten melden dat ze met vakantie gingen. Uit de woorden van Van Duijn is ver der op te maken dat er een ste vige woordenwisseling is ge weest tussen de krakers en Van der Nat en andere ambtenaren. Van der Nat wenste het be zoek niet op zijn kamer te ont vangen maar de krakers zijn ge woon achter ambtenaren met een toegangspasje aangelopen. Volgens Van Duijn hield de ambtenaar aanvankelijk vol dat hij niets voor hen kon doen maar inmiddels is er een vage toezegging dat er wordt gewerkt aan vervangende woonruimte. Volgens Van Duijn faalt de gemeente jammerlijk in haar beleid voor leegstaande sloop- panden in Groenoord. ,,De be doeling is dat daarvoor gebrui kerscontracten worden afgeslo ten. De huizen komen echter helemaal niet terecht bij men sen met lagere inkomens. Kijk De krakers eis ten in het Stadsbouw huis dat de ge meente voor woonruimte zou zorgen voor Nicola Di Pierro, Guisep pe Rosa en Gi useppe Mag nolo. foto HENK BOUWMAN in de Bakker Korffstraat. Voor de hele straat zijn gebruikers- contracten afgesloten en er staan allemaal auto's voor de deur. Of ze worden per abuis aan junks verhuurd, zoals ik eerder al vertelde, of aan bedrij ven die de panden voor opslag gebruiken. Alles beter dan kra kers. Dat wij er zitten, kan Van der Nat niet uitstaan. Hij moet tot de orde worden geroepen want hij lapt de gemeentelijke krakersnotitie aan zijn laars." Wethouder Tj. van Rij kan niet reageren omdat hij met va kantie is. CHEF HENNY VAN ECMOND. 071-5356414. PLV -CHEF HANS KOENEKOOP. 071 -535« VRIJE TIJD ALPHEN AAN DEN RUN Modeshow. In Noorderbrink aan de Klompenmaker wordt op vrij dag 15 maart een modeshow van voorjaars- en zomerkleding gege ven. De aanvang is 10.00 uur en de toegang is gratis. Computers. De Computerclub CGG houdt op zaterdag 16 maart 11.00 tot 16.00 uur een dumpdag in buurtcentrum Elckerlyc aan d Havixhorst. De entree kost 2,50 gulden. Informatie: 0172-425169. Kookcursus. Het buurthuis Westerhaven aan de Emmalaan begin op maandag 18 maart met een kookcursus voor beginners. De cui sus bestaat uit tien lessen en wordt eens in de twee weken op ma< dagavond om 18.30 uur gegeven. De kosten bedragen 7,50 gulden per les. Voor opgave: 0172-475744. KOUDEKERK AAN DEN RUN Handgereedschap. Zaterdag 16 maart is de laatste mogelijkheid de tentoonstelling 'Handgereedschap' te bezichtigen. De expositie wordt gehouden in de Oudheidkamer aan de Dorpsstraat en is ge opend van 13.30 tot 16.30 uur. De entree is gratis. LEIDEN Naaien. Iedereen die kleding wil leren naaien, kan zich opgeven voor de naailessen in buurthuis Rolleman aan het Trekvaartplein, kosten bedragen vijf gulden per persoon, inclusief lesmateriaal. Vo informatie of opgave: 071-5131854. Diabetes. De Diabetes Vereniging Nederland afdeling Leiden hom op dinsdag 12 maart om 20.00 uur een voorlichtingsavond met als thema 'Diabetes en reizen'. De bijeenkomst heeft plaats in geboui (Patiozaal) van het Academisch Ziekenhuis Leiden. Frans. Vanaf woensdag 13 maart wordt voor iedereen die al enige kennis heeft van de Franse taal een cursus gegeven in buurthuis Morschwijk aan de Topaasstraat. Docente mevrouw Th. Rietberge zal vooraf bekijken of uw niveau aansluit bij de rest van de groep, cursus duurt van 09.30 tot 10.30 uur. Informatie: 071-5211017. Kinderkledingbeurs. Buurthuis Comelis Joppensz aan de Oppen heimstraat verkoopt op woensdag 13 maart van 13.30 tot 16.00 uu zomerkleding voor kinderen. Schone en hele kleding kan worden geleverd bij het buurthuis op dinsdag 12 maart van 14.00 tot 16.00 uur en van 20.00 tot 22.00 uur. Informatie: 071-5132462. Homoseksuelen. De 30+ groep van het COC-Leiden houdt op woensdag 13 maart vanaf 20.00 uur een avond met als thema 'Voi^ ces crossing borders'. Tijdens deze bijeenkomst komt een aantal vrouwen van de werkgroep 'Strange Fruit' met informatie, poëzie j video, die betrekking hebben op lesbische, zwarte en migranten- vrouwen. De zaal aan de Lange Gracht is vanaf 19.30 uur geopend en is alleen voor vrouwen toegankelijk. De entree bedraagt 5 guldt Informatie: 071-5220640. en Vogelzang. De Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie heeft vanaf donderdag 14 maart een cursus vogelzang op het program rnpaj staan. De cursus bestaat uit drie theorieavonden en acht vroege-v ,js gelexcursies. De excursies zijn op zaterdag- of zondagochtend. De pa name kost 60 gulden, inclusief lesmap en geluidscassette. Voor mt /ai informatie: 071-5215123. Lj is TER AAR mji Meditatie. In het gezondheidscentrum wordt vanaf donderdag 14 be, maart een meditatiecursus gegeven door healingtherapeute Tiny 3V( Bosland. De cursus bestaat uit tien lessen en duurt van 20.00 tot t 21.30 uur. Informatie: 0172-603560. 3R VOORSCHOTEN L Striptekenen. Jongeren van 10 tot 15 jaar kunnen vanaf donderda n 14 maart leren striptekenen in buurthuis Bloemenwijk-Boschgeest[e aan de Baron Schimmelpennick van de Oyelaan. De workshop be*be staat uit vier lessen, die duren van 19 tot 20.30 üur, en kost 15 gul-hL den. Opgave voor 1 maart: 071-5616413. ze REDACTIE DICK VAN DER PLAS. 071-5356481 DE SPITS Het werk vari oude bouwmeesters gezien door de lens van fotograaf Loek Zuyderduin. Vandaag in De Spits: de Engelbewaarderskerk in Hazerswoude- Dorp. „Laten wij bidden dat wij bewaard blijven voor scheurin gen." Dit zei ds. J. ter Steege gisteravond in Katwijk aan Zee op de bidstond rond de crisis in de Nederlandse Her vormde Kerk over het Samen op Weg-proces. Maar hij vroeg de tweeduizend aanwezigen in de Nieuwe Kerk ook te bidden opdat dit proces een geestelijk proces mag zijn waarin het Woord van God het eerste en het laatste woord is. KATWUK AAN ZEE «ANP De gebedsdienst werd op ver zoek van de Gereformeerde Bond en de Confessionele Ver eniging gehouden. Beide ver enigingen die de rechterflank van de Hervormde Kerk verte genwoordigen, hebben funda mentele bezwaren tegen res pectievelijk grote moeite met het verenigingsproces van de Hervormde, Gereformeerde en Lutherse Kerken. Enkele ge meenten hebben inmiddels la ten weten dat ze niet zullen meegaan als die vereniging een feit wordt. „Samen op Weg is voor ons onaanvaardbaar", zei vorige week ds. W. op 't Hof, die voor een open brief met die strekking de instemming van 94 collega's kreeg. De geest van afscheiding en doleantie waart rond, zei Ter Steege, voorzitter van de Con fessionele Vereniging. Vorige eeuw werd de Hervormde Kerk getroffen door twee grote af splitsingen met die namen. Ter- zelfdertijd verweet hij het mo- deramen (dagelijks bestuur) en de synode dat ze geen enkel be grip voor de tegenstanders van Samen op Weg hebben. Ook de voorzitter van de Ge reformeerde Bond, ds. A. van Brummelen, constateerde gis teravond een houding van af schuw en afkeer over de Her vormde Kerk. Hier en daar is sprake van begrijpelijk vlucht gedrag, zei hij. Het kerkelijk ver-1 val is volgens hem ook groot. „Maar niet lawaai, dweepzucht of drijven geeft ons kracht, maar alleen verootmoediging geeft uitzicht." Menselijk gesproken valt te vrezen dat het Samen op Weg- proces toch doorgaat, zei Op 't Hof. „Er valt veel over SoW te zeggen, maar één ding is duide lijk: de vaderlandse Kerk die de Heere ons heeft gegeven, wordt verkwanseld." In de vorige eeuw heeft de Hervormde Kerk twee keer voor de verleiding gestaan „dat broe ders die hetzelfde belijden als wij hadden, zeiden: 'Ga met ons mee'. Wij konden toen niet en wij kunnen ook nu niet. Maar wij kunnen ons ook overgeven aan het nieuwe geheel, de ver eniging van de drie kerken." Daarmee verwoordde hij het di lemma voor velen in de Gere formeerde Bond: zij willen niet mee met Samen op Weg en zij kunnen niet uit de Hervormde Kerk. Ds. J. Kirpestein verwees naar de conferentie over geloof en kerkorde die in 1927 in Lausan ne werd gehouden. Daar wer den kerk en wereld onder de zeggenschap van Christus ge bracht. „Op dat punt laat het Samen op Weg-proces ons in de steek." Overigens is uit die ver gadering de in Bondskringen veel versmade Wereldraad van Kerken ontstaan. Paus roept op tot meer begrip tussen joden en rooms-katholieken BEROEPINGSWERK VATICAANSTAD RTR/AFP/CIC Paus Johannes Paulus II heeft gisteren in het licht van de re cente aanslagen in Israël opge roepen tot meer begrip en soli dariteit tussen joden en rooms- katholieken. De rooms-katho- lieke kerkleider had een ont moeting met leden van de Ame rikaanse bond tegen antisemi tisme B'nai B'rith. „In een tijd waarin de hoop op vrede door de recente terro ristische aanslagen in Jeruzalem en Tel Aviv opnieuw in gevaar is gebracht, moeten we ons gebed en onze pogingen om te bena drukken wat ons verenigt in plaats van wat ons scheidt, ver nieuwen", aldus de paus. Volgens de paus is onderwijs de sleutel tot meer wederzijds be grip tussen joden en rooms-ka tholieken. NEDERLANDSE HERVORMDE KERK Beroepen: te Amstelveen-Buitenvel- dert (buitengewone wijkgemeente): J.P. Nap te Barneveld. Aangenomen: naar Heumen-Overas- selt (part-time): B.J. Veldhorst, kan didaat te Nijmegen. Bedankt: voor Veen: H. Schipaan- boord te Waddinxveen; voor Wolvega (toez.): J.G. van Hoven te Vriezen- GEREFORMEERDE KERKEN Beroepen: te Dirkshorn: mw. A.J. Snier, kandidaat te 's-Gravenhage. die dit beroep heeft aangenomen. GEREF. KERKEN VRIJGEMAAKT Beroepen: te Dronten (wijk Zuid) A.J. Th van der Scheer. I I zendingspre dikant op Irian Jaya. CHR. GEREF. KERKEN Beroepen: tweetal te Drachten: H.H. Klomp te Nunspeet en J. Verhage te Broek op Langedijk. Beroepen: te Bunschoten: drs. J.C.L. Starreveldte Kampen. Aangenomen: naar Apeldoorn-Oost: M. Groen te Haarlem-Centrum. GEREFORMEERDEGEMEENTEN Beroepen: te Rotterdam-IJsselmon- de: J. Spaans te Norwich (Can.). Bedankt: voor Sint Annaland en voor Sprang-Capelle J Kareis te Oude- mirdum; voor Urk: C. Hogchem te Borssele. BAPTISTEN GEMEENTEN Aangenomen: naar Utrecht-Noord: P. Kos te Spijkenisse. ARNHEM ANP In een oecumenische kerkdienst in de Wal- burgiskerk in Arnhem willen Indië-vetera nen in Nederland komende zaterdag de pijn van hun deels onverwerkte verleden onder ogen zien. Initiatiefnemer W. Schot verwacht enkele honderden mensen bij de 'dienst van inkeer van en voor veteranen'. De Amsterdamse pater dr. G. Wentholt (80) en ds. K. Ie Grand, gereformeerd emeri tus predikant in Gendt, zullen in de viering voorgaan. Ook een voormalig officier van het leger van de in 1945 uitgeroepen Indo nesische republiek zal aanwezig zijn. Volgens Schot ervaren veel Indië-vetera nen hun deelname aan de politionele acties tegen de Indonesische onafhankelijkheid nog altijd als een taboe. „Veel veteranen zijn nu rond de zeventig jaar oud en lopen nog steeds met herinneringen rond waar over ze uit angst voor beschuldiging niet hebben kunnen praten. Het is nu de hoog ste tijd voor zo'n kerkdienst waarin hun ge voelens van verdriet worden verwoord. Schot, die jarenlang bij de Wereldraad van Kerken in Genève heeft gewerkt, hoopt dat de rituelen tijdens de kerkdienst de ve teranen helpen bij de verwerking van hun ervaringen. De Stichting Dienstverlening Veteranen heeft aan de organisatie van de viering meegewerkt. L O F LEIDSCH DAGBLAD (Opgericht 1 maart 1860) Rooseveltstraat 82 071-5356356 Postadres: Postbus 54, 2300 AB Leiden ABONNEESERVICE Abonnementen 071-5128030 Geen krant ontvangen? Bel voor nabezorging: Ma t/m/vr.18.00-19.30uuren Zaterdag 10.00-12.00uur 071-5128030 DIRECTIE B M. Essenberg, G. P. Arnold (adjunct). J. Kiel (adjunct) HOOFDREDACTIE J.G. Majoor, F. Nypels, H. G. van der Post (adjunct) PUBLIC RELATIONS W. H. C. M Steverink 071-5356356 OMBUDSMAN R.D.Paauw 071-5356215 Tel. dag. 9.30 - 11.30 uur of per post. REDACTIE G.J. Visser, chef redactie nieuwsdienst/kunst H.W. van Egmond, chef red. Groot Leiden A.J.B.M. Brandenburg, chef eindredactie regio F. Blok, chef eindredactie algemeen W F. Wegman, chef red. Duin- en Bollenstreek W. Spierdijk, chef sportredactie J. Preenen, chef binnen-, buitenland, eco TELEFAX Advertenties: 071-5323f' Familieberichten: 023- 5317f^ 023- 5320lir Redactie: 071 - 5321 Ly Hoofdredactie: 071-5315Ê, ADVERTENTIES Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17 ui 071-5356|aa RUBRIEKSADVERTENTIES Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17 ui 071-5143|J ABONNEMENTEN bijvooruitbetaling: per maand (acceptgiro) per maand (autom. betaling) per kwartaal (acceptgiro) per kwartaal (autom. betaling) per jaar (acceptgiro) per jaar (autom. betaling) VERZENDING PER POST per kwartaal (NL) LEIDSCH DAGBLAD OP CASSETTEBAND^ Voor mensen die moeilijk lezen, slechte oi hebben of blind zijn (of een andere leeshj dicap hebben), is een samenvatting v regionale nieuws uit het Leidsch Dagbladf" geluidscassette beschikbaar. Voor inform 0486-486486 (Centrum voor Gesproken 1^2 tuur, Grave). F 3fe; I. i I E K N H U I Z ONGEVALLENDIENST Academisch Ziekenhuis: vanaf zaterdag 13.00 t/m dinsdag 13.00 en va woensdag 13.00 t/m vrijdag 13.00; Diaconessenhuis: maandag t/m vrijd 8.00 tot 17.00; St. Elisabeth Ziekenhuis: dagelijks. BEZOEKUREN DIACONESSENHUIS (tel. 071-5178178): dagelijks 14.30-15.15 uur en 19.00-19.45 uur. Kraam- en zwangerenafdeling: buiten de gewone bezoektijden, voor pa ners bovendien van 10.30- 11.15uuren van 19.45 - 21.00 uur Special Care Unit: 10.30-11.00 uur, 15.00 - 15.30 uur en 19.00-19.30 u na overleg met de dienstdoende verpleegkundige. Kinderafdeling: 10.30-19.00 uur, na overleg met de dienstdoende v pleegkundige. Jongerenafdeling: 14.30-15.15 uur en 19.00-19.45 uur. RIJNLAND ZIEKENHUIS vestiging St. Elisabeth (tel. 071-5454545): dagelijks 14.00-15.00 uur en 18.30-19.30 uur, klas en II daarnaast ook 11.15—12.00 uur. Kraamafdeling: 14.30-15.30 uur en 18.30-19.30 uur (voor vaders tot 21 uur). Kinderafdeling: 14.30-19.00 uur (voor ouders de gehele dag). Afdeling hartbewaking (CCU)en intensive care (IC): 14.00-14.30 uur 18.30-19.00 uur. Spoedeisende hulp: dag en nacht geopend RIJNLAND ZIEKENHUIS vestiging Rijnoord (tel. 0172-463131): dagelijks 14.00-15.00 uur en 18.30-19.30 uur, klas en II daarnaast ook 1115-12.00 uur. Geen spoedeisende hulp meer mogelijk ACADEMISCH ZIEKENHUIS (tel. 071-5269111): alle patiënten (behalve kinderen) 14.15-15.00 uur 18.30-19.30 uur. Avondbezoekuur afdeling Verloskunde 18.15-19.00 uur, 19.00-20.00 uur( leen Partners/echtgenoten met kinderen. Voor zwangeren: zaterdag en zondag van 10.00 tot 11.00 uur, uitsluite voor part ners/echtgenoten en eigen kinderen. Kinderafdelingen: voor ouders van opgenomen kinderen is er een ruime zoek mogelijkheid in overleg met de hoofdverpleegkundige. Voor andere bezoekers gelaen de volgende tijden: keel-, neus- en oorh kunde en neurologie: 14.15-15.00 uur en 18.30-19.30 uur; oogheelkunde heelkunde 14.15-15.00 uur en 18:30-19.00 uur. Kinderkliniek: zalen voor peuters, kleuters en grote kinderen: 15.15-17 uur; babyzaal en boxenafdeling: volgens afspraak.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 12