/EIDEN Vliegas in bodem bij vuiloverslag Wie normaal leeft, valt niet op kouwelijke ondernemers voortaan geregistreerd eidse Startersraad voor jeginnende ondernemers FNV: gemeenten doen te weinig voor minima Boze ex steekt auto in brand Duivenmelker krijgt boete voor mishandelen lapjeskat NSDAG 12 MAART 1996 HENNY VAN EGMOND. 071 -5356414, PLV -CHEF HANS KOENEKOOP. 071 -5356429 Van Dijk blijft yi q Burgerbelangen I J slikt besluit van het Leiderdorpse college: wet houder A. van Dijk blijft Grens A C A"e gemeenten in I 3 de Rijnstreek mo gen zeer waarschijnlijk een koopprijsgrens van drie ton gaan hanteren. Vangehouden op gestolen fiets Een 23-jarige Leidenaar is gistermiddag aangehouden wijl hij op een gestolen fiets over de Haarlemmerstraat reed. ie man weigerde voor het proces-verbaal zijn naam op te ge- fen. Daarop werd hij meegenomen naar het bureau. In de Vrou- ivenkerkkoorstraat wist hij zich los te wrikken en te ontkomen, niaar in de Lange Lijsbethstraat werd hij alweer aangehouden, van Geboeid ging hij verder mee naar het bureau. De fiets, verklaar de hij, had hij niet gestolen maar gevonden. kJèTsÏLeidenaar bekent inbraak 'cile 'c EiDENMet de aanhouding van een 25-jarige Leidenaar heeft de jolitie een inbraak bij een sportclub aan de Smaragdlaan opge- ost. Bij de inbraak, gepleegd in de nacht van 26 op 26 oktober irorig jaar, werd voor tienduizend gulden aan geluidsapparatuur lestolen. De man heeft de inbraak bekend. en wa ïgmai tie ov, ANNO 1896 lijk Donderdag 12 Maart der).[ Wijnkooperij Klikee, Hartensteeg 2 A, Telephoonnummer 178. Per Liter: Oude Hoppe 1.10; Oude Leidsche Klare 0.93; indewijn 0.83; Cognac Fine 1.39. Médoc 36.- per Anker iet accijns. Terstond gevraagd: een handig, net Dag-Tweede-Meisje, bo- •n 16 jaren (met muts). Goede mondelinge getuigen vereischt. imelden na 7 uren: Witte Singel 12 (naast Speeltuin). Provincie doet onderzoek naar vervuiling aan Gabriël Metzustraat ANNO 1971 vrijdag 12 maart lominee Riemens, reeds een kwart eeuw uit Leiden weg, doch jeslist nog niet vergeten vorige maand had hij in de Hoog- indse Kerk nog honderden onder zijn gehoor herdenkt roensdag het in de predikantenwereld zeldzame feit, dat hij ze- [ventig jaar geleden werd bevestigd als predikant der Ned. Herv. ]Kerk. De jeugdige vitale grijsaard 25 februari werd hij 96 stamt uit een oud predikantengeslacht, dat van moederszijde zelfs tot aan de zeventiende eeuw teruggaat. Ds. Riemens, die in [de loop der jaren in diverse verenigingen bestuursfuncties heeft Jbekleed, is thans nog erevoorzitter van de Chr. Zangvereniging |„Ex Animo". OnfepEN RUDOLF KLEUN leze F iaarljvie een nieuw bedrijf begint ïoet in de toekomst bij in- innejchrijving in het handelsregister oek|ok aangeven of het om de on- erslcflerneming van een man of een :ouw gaat. De overheid wil er achterkomen hoeveel vrou welijke ondernemers er echt fijn- Dat kondigde staatssecretaris V. Dok van Weele gisteren in leiden aan op de conferentie 7 uur, ileutel tot het succes' over on- ,rform ersteuning van startende on- aai 12 ernemers. Van Dok gaf daar )/3 m an dat het aantal vrouwelijke en va: ndernemers in hoog tempo pen? roeit. Er zouden inmiddels kant 20.000 vrouwen met een eigen ian ledrijf zijn, dat is ongeveer een n 4 T wart van alle ondernemers. In ewa 979 was nog maar één op de ien ondernemers vrouw. Vrou- 1 'se velijke ondernemers en vrou- ven die meewerken in het be- i uu' lrijf van hun partner zouden EIDEN RUDOLF KLEUN E an .eiden krijgt een 'Startersraad' 'ie ondersteuning gaat geven beginnende ondernemers, n de raad nemen zowel com- nerciële instellingen als banken in accountants zitting als de liet-commerciële: gemeenten, de belastingdiensten en de be- Irijfsverenigingen. Ook begin- ïende ondernemers worden bij le raad betrokken, mogelijk via iet Contact Jonge Bedrijven. Tot de oprichting van de raad gisteren besloten tijdens de :onferentie 'De Sleutel tot Suc- :es'. Die conferentie is georga- ïiseerd door de Stichting Werk- [elegenheid Leiden, de Kamer van Koophandel en het Insti tuut Midden- en Kleinbedrijf. Aanleiding voor het instellen van de Startersraad is het gege ven dat een groot percentage van de beginnende onderne mers de weg niet weet te vinden naar instellingen die begelei ding bieden. De Startersraad moet binnen twee maanden gestalte krijgen. Volgens José ten Kroode, plaats vervangend directeur van de Stichting Werkgelegenheid Lei den, is door de deelnemers aan de conferentie gisteren erg en thousiast gereageerd op het ini tiatief. „Er is heel veel belang stelling voor. Iedereen is ook overtuigd van het nut." De provincie stelt een onderzoek in naar de bodemver ontreiniging met vliegas op het vuiloverslagterrein aan de Gabriël Metzustraat. Morgenochtend worden bodem monsters genomen. Buurtbewoner E. van Aelst is ver zocht de plekken aan te wijzen waar de vliegas wordt ver moed. gen het langer open houden van de vuiloverslag. Van Aelst is verteld dat over het terrein een dam van vliegas loopt, van het portiersgebouw tot aan het terrein van vuurwer kimporteur Kat. Ook zou in het verleden een gat van twintig bij dertig meter zijn gegraven dat LEIDEN WIM KOEVOET De geruchten zijn de wereld in geholpen door een oud-direc teur van de installatie. Hij had er de leiding toen er er nog vuil werd verbrand. Van Aelst kwam met hem in contact, eind vorig jaar, tijdens zijn campagne te- zou zijn gedicht met vliegas en afgedekt met enkele lagen huis vuil en grond. Verder zou door een verzakking van het riool de sloot rond de installatie zijn ver ontreinigd. Vliegas bevat onder meer dioxine en kan bedreigend zijn voor de volksgezondheid. Het was een te hoge dioxine-uit stoot die in 1990 leidde tot de sluiting van enkele vuilverbran dingsinstallaties, waaronder de Leidse. Mensen kunnen met neergeslagen dioxine in aanra king komen via onder meer de veestapel. Volgens woordvoerder Hens Meengs van de provincie hoe ven de bewoners van Groen- oord zich (nog) geen zorgen te maken. „De vliegas zit onder de grond en verplaatst zich niet." Hij kan op dit moment niet zeggen of de vliegas wordt ver wijderd. Meengs gaat er wel bij voorbaat vanuit dat er vliegas wordt gevonden. „Ik kan niet zeggen in welke hoeveelheden en hoe het erbij ligt. Dat is nu precies wat wordt onderzocht. Dat er vliegas ligt, is overigens niet vreemd. In het verleden is hier - deels uit onwetendheid - inmiddels gezamenlijk goed zijn voor een omzet van 25 mil jard gulden en voor 150.000 ar beidsplaatsen. Van -Dok nam gisteren op de conferentie in het gebouw van de Kamer van Koophandel het eerste exemplaar in ontvangst van de 'Wegwijzer voor onder nemend Rijnland'. Dat is een pocketboekje waarin 70 non profit organisaties staan be schreven die voorlichting en ad vies geven aan (startende) on dernemers. Het boekje is een van de eerste gezamenlijke pro- dukten van de Stichting Werk gelegenheid Leiden, Instituut voor Midden en Klein Bedrijf en Kamer van Koophandel. Die drie instellingen werken sinds najaar 1994 samen bij de begeleiding van startende on dernemers. Dat gebeurt onder de vlag van het KIS-project, dat is vernoemd naar de beginlet ters van de deelnemers. Ria van der Klauw helpt een bewoonster van het woonproject van Fokus. FOTO HENK BOUWMAN LEIDEN HERMAN JOUSTRA Het gebouw aan het Professorenpad, vlakbij de Lorentzkade, valt met zijn zachte, licht blauwe kleur behoorlijk op in de woonwijk met zijn traditionele bruine bakstenen. Maar de stichting Fokus, die nu al bijna een jaar of drie op de begane grond is gevestigd, leidt tot nu toe een onopvallend bestaan. „De mensen hier in de buurt zien vaak be woners in rolstoelen in- en uitrijden. Wat doen jullie eigenlijk precies, vragen ze dan aan ons", zegt Ria van der Klauw, coördina trice van het woonproject van Fokus aan het Professorenpad. Fokus is de naam van de landelijke stich ting die zich ten doel stelt mensen met een lichamelijke handicap op dezelfde wijze te laten wonen als mensen zonder lichamelij ke handicap. Of liever gezegd, bijna hetzelf de, want het gaat om sociale huurwoningen - de lichamelijk gehandicapten huren de woningen aan het Professorenpad van wo ningbouwvereniging Ons Doel - die zijn uit gerust met een aantal standaardvoorzienin gen voor de gehandicapte. Bovendien heeft de gehandicapte voor een aantal uren per week assisentie nodig omdat hij niet alles alleen kan. Van der Klauw: „Ze moeten zelf voor het huishouden zorgen en voor de me dische hulp moeten ze de wijkverpleging inschakelen. Wij zorgen voor wat we ADL- assistentie noemen, assistentie bij alge meen dagelijke levensverrichtingen. Dat houdt in dat we onder meer lichamelijke verzorging voor onze rekening nemen: was sen, baden, aankleden, helpen bij toiletbe- zoek. Maar dat doen we alleen als de bewo ners daar om vragen." Daarnaast assisteren de medewerkers van Fokus bij het vervoer van de bewoners en bij het eten. „En verder verrichten we nog allerlei hand- en spandiensten", zegt Van der Klauw. Althans, dat is de bedoeling. Het grootste probleem voor Fokus is de relatie ve onbekendheid van de stichting en het werk dat zij doet. „Op dit moment gaat het, we hebben hier nu zeventien personeelsle den. Dat is nèt voldoende. Want van die ze ventien zijn er zes invalkracht. En de rest werkt hier parttime, tweeëndertig uur per week. Op een totaal van negentien bewo- wat minder zorgvuldig mee om gesprongen." Van Aelst komt er rond voor uit dat hij hoopt op grote hoe veelheden vliegas die een snelle sanering noodzakelijk maken. „Dit is wellicht een nieuw aan knopingspunt voor gesprekken met de gemeente en de provin cie over sluiting van de over- slag." De andere weg die Van Aelst en zijn actiegroep zijn ingesla gen om dit doel te bereiken, loopt dood. De ruim honderd bezwaarschriften die hij heeft verzameld tegen uitstel van de sluiting, zijn ongegrond ver klaard. De vuiloverslag had op 1 januari van dit jaar dicht moe ten zijn maar de provincie heeft ingestemd met uitstel vanwege vertragingen bij de totstandko ming van een nieuwe, moderne vuiloverslag in Zoeterwoude. „Dit wordt een gebed zonder einde", aldus Van Aelst. „Aan vankelijk werd gezegd dat de nieuwe datum medio 1997 was maar inmiddels is die ook al weer verschoven naar begin 1998. Misschien dat door die vliegas die vertragingen ophou den." ners. De problemen komen waarschijnlijk met de vakantie. Dan zijn natuurlijk extra mensen nodig om onze vakantiegangers te vervangen." Het werven van personeel is in het verle den echter altijd een moeilijke zaak ge weest. „Er bestaat helaas weinig animo. Op advertenties reageert bijna niemand. En als ze reageren, weten ze vaak niet wat we doen. Je kunt het een gebrekkige PR noe men, maar dat is volgens mij toch echt niet dè oorzaak. Want deze woonvorm valt ge woon niet op. Een verpleeghuis valt natuur lijk wel öp, maar dit zijn gewoon woningen middenin een woonwijk." „Wij zitten ook niet in hun woningen, maar in ons eigen kantoortje. We komen al leen als ze om assistentie vragen. Als we ons de hele dag met dé bewoners zouden be moeien, van alles voor ze zouden organise ren, schieten we ons doel voorbij. Het gaat er tenslotte om dat ze zelfstandig wonen. Dat de bewoners een normaal leven leven, net als ieder ander." En wie normaal leeft, valt niet op. 'Kwijtscheldingsbeleid slecht aanvragers eerder in aanmer king komen voor kwijtschelding en ook een hoger bedrag krijgen kwijtgescholden. Maar de ge meente heeft volgens de -FNV de kans laten liggen om de pro vinciale heffingen en belastin gen in mindering te brengen bij het berekenen van de draag kracht van de aanvrager. Het gaat bijvoorbeeld om de veront reiniging oppervlaktewater van het Hoogheemraadschap van Rijnland. „Wij rekenen die heffing niet mee", zegt mr. P. de Bie van de gemeentelijke afdeling fiscaal juridische zaken, „omdat we dan in wezen als gemeente zelf de heffing van het hoogheem raadschap zouden betalen. We hebben een aantal malen met het hoogheemraadschap om de tafel gezeten om te praten over zijn zeer strenge kwijtschel dingsbeleid. Ze weigeren bij Rijnland om dat beleid aan te passen." Volgens de FNV benutten slechts elf van de 95 gemeenten in de provincie de maximale mogelijkheden bij het kwijt scheldingsbeleid. En dat is - zegt de Federatie Nederlandse Vakbeweging - te weinig omdat het kwijtscheldingsbeleid een belangrijk instrument is om mensen met een laag inkomen tegemoet te komen. De FNV pleit ervoor het maxi maal toegestane normbedrag - momenteel 95 procent van de bijstandsnorm en per januari volgend jaar 100 procent - te ge bruiken bij het bepalen van de betalingscapaciteit. Zodra het normbedrag volgend jaar is vastgesteld op 100 procent, moeten volgens de FNV de ge meenten gebruik maken van de mogelijkheid om cliënten van de sociale dient sowieso geen aanslagen te sturen. LEIDEN/REGIO ANNET VAN AARSEN Alleen Oegstgeest en Noordwij- kerhout benutten van de ge meenten in de Leidse regio, de Rijn- en Veenstreek en de Duin en Bollenstreek de maximale mogelijkheden om met een ge meentelijk kwijtscheldingsbe leid de minima te ontlasten. Dat blijkt uit het FNV-onderzoek 'Maximale kwijtschelding, een vorm van fatsoen', dat gisteren is gepresenteerd en waarbij alle Zuid-Hollandse gemeenten on der de loep werden genomen. Alkemade, Zoeterwoude, Wassenaar, Hillegom, Sassen- heim, Valkenburg, Rijnsburg en Voorhout noemt de FNV slechte voorbeelden met een minimaal kwijtscheldingsbeleid. Een ge meente als Zoeterwoude han teert bijvoorbeeld nog steeds 90 procent van de bijstandsnorm, in plaats van de inmiddels toe gestane 95 procent, als bedrag dat iemand nodig heeft voor de kosten van het bestaan. Daar door komen in deze gemeente weinig mensen in aanmerking voor kwijtschelding. Bovendien telt de gemeente de diverse hef fingen niet bij elkaar op, zodat aanvragers van kwijtschelding bij elke aanslag telkens eerst zelf een 'drempelbedrag' moeten betalen. En ook worden in Zoe terwoude de provinciale heffin gen en belastingen niet meege rekend bij het bepalen van de draagkracht. De overige gemeenten in de regio kregen het predikaat 'noch optimaal, noch mini maal'. De gemeente Leiden heeft inmiddels de kwijtschel dingsnorm wél verhoogd van 90 naar 95 procent van de bij standsnorm. Bovendien ge bruikt ze bij het kwijtschel dingsbeleid de som van alle ge meentelijke heffingen zodat bepaald niet rustiger. Hij pro beerde de deur van de ophoud- kamer eruit te schoppen. De politie heeft hem ter ontnuchte ring een nachtje opgesloten. Hij wordt vandaag verhoord over het handgemeen, dat voor zijn 'ex' aanleiding was om met de kinderen het huis waar zij nog samenwoonden te ontvluchten. Volgens de vrouw heeft de man haar keel dichtgeknepen. Een 47-jarige man uit Leiden heeft gisteravond na een ruzie met zijn ex-echtgenote haar au to in brand gestoken. De man werd in de loop van de avond aangehouden, nadat zijn ex- vrouw aangifte had gedaan van mishandeling en brandstich ting. De man, die gedronken had, werd van zijn aanhouding NAGERECHT jAlcohol 'olitierechter Van Leeuwén doet zich aan het Rapenburg vooral kennen als een man met een groot hart. Die altijd reke ning houdt met het 'menselijk' aspect van de zaak. Waar som mige van zijn collega's nog wel eens starheid kan worden ver- :ten als het gaat om het strikt naleven van de wet, daar is hij immer bereid om de omstan digheden waaronder een ver dachte tot zijn daad is geko men, te laten meespelen in zijn eindoordeel. Niet dat hij zo maar alles over zijn kant laat gaan, verre van dat. Maar liever een 'vaderlijke' vermaning, of een: 'Ik wil u hier nooit meer zien', dan pats, boem, hier heb je die drie maanden die er voor dit vergrijp in de boeken staat. Een ander opvallend trekje van rechter Van Leeuwen, is dat hij een broertje dood heeft aan al cohol. Of althans, aan het mis bruik daarvan. „Want ik zie", zo hield hij gisteren in drie ver schillende zaken de respectieve lijke verdachten voor, „hier de hele dag voor me wat dat voor nadelige effecten op de mens heeft. Veroorzaakt men geen ongelukken, dan leidt het wel tot ruzie of andere narigheid. Iedereen mag van mij drinken wat-ie wil. Maar doe dat dan thuis. Of zorg in elk geval dat een ander daar geen last van heeft." Flinke slok Hij hield dat praatje ook voor de vier Marokkaanse vrienden die onder invloed van een flinke slok vorig jaar maart een massa le vechtpartij hadden uitgelokt op de hoek van de Beschuit steeg en de Nieuwstraat. Wat begon als 'een geintje' eindigde in klappen over en weer met een paar Hollanders en uitein delijk in het gooien en smijten van fietsen en stenen. Er viel nog een gewonde bij. „Daar heb je het weer", hiefmr. Van Leeuwen het vingertje, „als de alcohol in de man is, loopt wat als grap begint al snel uit op wat wij noemen, openbare ge weldpleging. Dat nu kunnen we op straat niet hebben, dat maakt de burgers bang. En van daar", zo hield hij de vier jeug dige vrienden voor, „dat jusititie nu een beetje boos is." Waarbij het verkleinwoord hier niet functie heeft om de boel te bagatelliseren, maar waarmee mr. Van Leeuwen maar zoveel wil zeggen, dat hij er best een beetje kan inkomen. Dat-ie het wel begrijpt. Maar dat hij het opk niet zomaar ongestraft kan laten passeren. Hij is per slot van rekening rechter. En geen sociaal werker. Hoewel, mee denken wil hij best. Zeker als hij het sterke gevoel heeft dat er een preventieve werking van zijn woorden kan uitgaan. Moraal En dan de moraal, want ook daar is deze rechter vaak sterk in. Hij doelde in dit geval op de stigmatiserende werking die er uitgaat van dergelijk groepsge drag. „Dit is ook om een andere redenen geen goede zaak, jon gens. Want wat denk je dat de mensen zeggen, de omstanders of degenen die dat lezen? Daar heb je die rot-Marokkanen weer. Terwijl jullie, dat zie ik zo, helemaal geen nare jongens zijn. Gedraag je daar ook voort aan naar. Ga dit uit de weg, loop een straatje om. En zorg er in elk geval voor dat ik je hier niet meer zie." Een dusdanig beroep op het ge weten laat bijna niemarid koud die met rechter Van Leeuwen wordt geconfronteerd en dat gold ook voor de vier vrienden. Eentje kreeg er vrijspraak, die had niks gedaan. De anderen kwamen er vanaf met een boete van driehonderd gulden. Ze ac cepteerden het bijna als een godsgeschenk, wel wetend dat ze heel goed weg waren geko men. „Dank u wel, meneer de rechter", sprak er een. „En tot ziens". Hoofschuddend keek mr. van Leeuwen ze bij het verlaten van de rechtszaal na. Dat laatste, dat tot ziens, dat had hij nu nét niet bedoeld. Bij hem mag je één keer komen en op een zekere vorm van clementie rekenen. Daarna nooit meer. AD VAN KAAM DEN HAAG/LEIDEN PERSBUREAU CERBERUS De lapjeskat uit de buurt had al drie vogels vPn een 62-jarige duivenmelker uit Leiden veror berd voordat hij op 5 april vorig jaar zelf als hoofdschotel diende. Dq rottweiler van de 62-ja- rige man kreeg de kat in de achtertuin te pak ken. Volgens getuigen zou de duivenhouder vervolgens flessen naar de kat hebben gegooid en het dier hebben getrapt. De poes bleek er be halve ernstige kneuzingen ook een gebroken poot aan over te hebben gehouden. Zodoende stond de Leidenaar gisteren we gens dierenmishandeling terecht bij de Haagse politierechter. Dat van dat gooien met die fles sen was waar, beaamde hij, maar hij hield vol nooit geschopt te hebben. En zoals gezegd had de kat natuurlijk wel drie van zijn geliefde dui ven opgepeuzeld. „Ik ben zo verschrikkelijk goed voor dieren. Ik heb bijvoorbeeld een zieke hond overgenomen van iemand. Toen heb ik 2500 gulden aan een operatie voor dat dier be taald." Officier van justitie, mr. M. Spoormaker, schudde woest met haar paardenstaart: „Ik krijg er toch een nare smaak van in mijn mond als ie mand zo tekeer gaat om zijn duiven te bescher men. Je kunt het die kat toch moeilijk kwalijk nemen dat die achter een paar duiven aangaat. Die beesten volgen gewoon hun natuur. Als zo iets gebeurt ga je hooguit naar de éigenaar van dat dier." Ze achtte bewezen dat de Leidenaar de kat had geschopt. „Het is allemaal erger ge weest dan meneer hier naar voren probeert te brengen. Ik heb geen reden om te twijfelen aan de verklaringen van de onalhankelijke getui gen." De aanklaagster eiste 750 gulden boete. De verdachte emotioneel: „Daar kan ik geen vrede mee hebben. Ik heb toch alleen maar met die flessen gegooid." Politierechter, mr. R. van der Heide, maakte de zaak uiteindelijk op een compromis af: „Het is natuurlijk moeilijk vast te stellen hoe de kat zijn verwondingen heeft opgelopen omdat die hond hem ook nog te pakken heeft gehad. Ik zal u vrijspreken van het schoppen, maar voor het gooien acht ik u strafbaar." De duivenliefhebber kreeg vijfhonderd gulden boete.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 11