Leidsch Dagblad Lot Fokker lijkt bezegeld Het extraatje van Milka. Rotterdam laat honderd junks in cel afkicken If S EO wél welkom in Leids Medisch Centrum 'ANDERE MODE' Vakanties goedkoper Al S Intratuin op z'n Japans GOED NIEUWS ISDAG 12 MAART 1996 OPGERICHT 1 MAART 1860 ch« E det» i Binnenland Extern onderzoek naar ontuchtzaak op school in Amersfoort Buitenland China kan invasie r*> van Taiwan wel vergeten Cultuur en Kunst Leidse metalband 7Creepmime: drie weken in achttien zalen Sport Groenendijk in yf beeld bij 0 Hearts andtekeningen Kritiek op politiek en banken tijdens wanhoopsdemonstratie op Schiphol-Oost gen nieuwe lelling i0line van overbeeke izend handtekeningen tegen nieuwe spelling. Of het ge- 66|»g is om de minister en No: atssecretaris te overtuigen haar gelijk, weet ze niet, r ze gaat door. Vanmiddag in :ft de Leidse docent/vertaler Reinders-Reeser de handte- ïingen in Den Haag aange- n aan de voorzitter van de kamercommissie voor on wijs, cultuur en wetenschap- M. Kamp. ,,Mijn actie komt op gang. De nieuwe spelling- te ;els worden pas op 1 septem- 1997 verplicht, dus ik heb ^even de tijd." [einders hoopte in januari inen een maand vier miljoen enstanders tegen de i ;els v r de 'i i-N' het Fokker-topman Ben van Schaik acht de kans op overle ving van de vliegtuigbouwer tot nul gereduceerd. Dat zei hij vanmorgen tijdens een grote protestmanifestatie op Schiphol-Oost. Duizenden Fokker-werknemers betoog den daar voor het behoud van Fokker en de werkgele genheid. ,,De zaken staan er niet goed voor. Fokker glijdt ons door de vingers", aldus Van Schaik. van betrokken partijen te wek ken", aldus Van Schaik. Hij ver wacht deze week ook geen be sluit van buitenlandse bedrijven over deelname in een nieuw Fokker. Volgens vakbonden en onder nemingsraad zou Fokker na een faillissement met een schone lei kunnen beginnen. Omdat niet schiphol. bill meyer Van Schaik zei dat er op dit mo ment een realistisch scenario voor het bedrijf op tafel ligt. Dat plan voorziet in de bouw van 35 toestellen per jaar, werkgele genheid voor 5.000 mensen en een dollarkoers van 1,62. „Toch lukt het niet de interesse Nederlandse, m lijk Duitse banken opdraaien voor het verlies, vinden bonden en ondernemingsraad het on begrijpelijk dat de grote Neder landse banken en pensioen fondsen aarzelen geld in Fokker te steken. Ook de politiek wacht af. „Iedereen wacht tot een ander wat doet. Straks is het te laat. Dan huilt iedereen krokodillen tranen", zei bestuurder Peter van Bers van de Industriebond FNV. Om vliegtuigen te kunnen blijven bouwen zijn volgens de bonden en de centrale onderne mingsraad (COR) enkele hon derden miljoenen guldens no dig van de banken en een ga rantie van de overheid om een nieuwe leasemaatschappij van de grond te tillen. Al dan niet in combinatie met een deelname van AVIC of Samsung. Die laatste mogelijkheid is volgens Van Bers uiterst klein. Dat de banken noch de over heid hiertoe bereid blijken te zijn, is volgens de bonden een schande. „Over werkgelegen heid horen wij uit Den Haag niets. Kennelijk is dat niet be langrijk voor de dames en heren volksvertegenwoordigers. En dit ondanks het feit dat het paarse kabinet bij zijn aantreden werk gelegenheid uitriep tot één van de speerpunten van het beleid. Als er binnen enkele dagen geen Tè n ppelteken' te vinden. Dat is niet gelukt. „Ik heb ook oproep gedaan om een lette efkaart of fax naar de Tweede te sturen met de tekst nieuwe spelling'." Het is j niet duidelijk hoeveel me- standers van Reinders aan oproep gevolg hebben gege- handtekeningen .zamelde de Leidse in eigen ng. „Onder vrienden, beken- ja's. Verschillende insen hebben hun nieuwe oene Boekje teruggebracht onvrede." Reinders maakt zwaar tegen de inconsequen- p 2uwe spelling. „Als ïngen regels verandert, bijvoorbeeld 'g?or de tussen-N, en er zijn op- feuw een heleboel uitzonde- ongen, dan kan je net zo goed Zlie oude regels handhaven. Op (eze manier worden we de risee rqn Europa." .Reinders en haar medestan- fers blijven op de oude manier jlellen. Op 6 mei, als de Taal- '0laie bijeenkomt, wil Reinders pnieuw haar stem laten horen. tAO-overleg ij Philips eer hervat lilips heeft vanmorgen met istuurders van alle vier de inden het overleg heropend er de vastgelopen CAO-on- irhandelingen. Wat precies :t onderwerp van gesprek is onderhandelaar mr. A. de s niet zeggen. Uit een sum- re toelichting van de Phi- aips-onderhandelaar valt op te 21aken dat het concern in te- instelling tot eerdere uitspra- n de bonden heeft uitgeno- gd voor het gesprek. Anderhalve week geleden liep •t overleg over een nieuwe illectieve arbeidsovereen- imst bij Philips stuk. Het elek- onicaconcern weigerde te pra- Fn over de voorstellen dustriebonden FNV en CNV iet betrekking tot de invoering gemiddelde werkweek "jin 36 uur. Zo lang dat punt op agenda staat, kan er van erleg geen sprake zijn, aldus dehfips vorige week. Je natiagina 2: CAO bij Philips kmoesproef Enkele van de duizenden Fokker-werknemers die vanmorgen op Schiphol-Oost demonstreerden. FOTO UNITED PHOTOS DE BOER JUR ENCELCHOR Honderd Rotterdamse hard- drugsverslaafden gaan naar een huis van bewaring om te leren hoe zij zich in de samenleving staande moeten houden zonder anderen tot last te zijn. Minister Sorgdrager (justitie) en burge meester Peper van Rotterdam hebben gisteren een uitgewerkt plan hiervoor gekregen van een groep regeringsambtenaren, politiemensen en officieren van justitie. Zoals Sorgdrager en haar col lega Borst (volksgezondheid) al in hun Drugsnota hebben aan gekondigd, gaat de Maasstad dit jaar voor in het experiment met opsluiting van verslaafden. In 1997 volgen Amsterdam, Den Haag, Utrecht en een aantal an dere provinciale drugssteden. In totaal komen er 350 plaatsen voor criminele junks. In Rotterdam gaat het om een groep tussen de 18 en 35 jaar die al ten minste tien jaar met Justitie overhoop ligt. Ruim honderd veroordelingen voor winkeldiefstallen en autokraken zijn geen uitzondering in die kring. Het is de bedoeling de ver slaafden maximaal twee jaar op te sluiten. In die periode moe ten zij proberen af te kicken. Verder krijgen ze scholing, op dat zij na hun vrijlating mis schien weer aan het werk kun- Een ambtelijke werkgroep gaat onderzoeken hoe gemeen ten toezicht kunnen gaan hou den op de aanvoer van soft drugs bij coffeeshops. Eventueel kunnen coffeeshops zelfs onder het beheer gaan vallen van ge meenten. Op die manier wordt niet alleen het gebruik gedoogd, maar ook de aanvoer. Sorgdrager had dit begin vo rig jaar al geopperd. Maar na een storm van kritiek, van on der meer WD en CDA, werd niets meer van het plan verno men. Ook niet in de Drugsnota van het kabinet, die volgende week in de Tweede Kamer jet elke irsoon naar itastisch attrac-' d «fpark (Safaripark Beekse Bergen, •eelland of Autotron Rosmalen), Irwijl u maar voor één hoeft te be llen.* Koop één actie verpakking voor 'n echt lekker dagje uit met Milka. Milka tabletten, div. smaken, 1 tablet 300 gram A49 4.19 of'2 tabletten Q QQ 100 gram 3Stf £—33 Milka Lila Pause, diverse smaken O 1 Q 3-pak 102gram £.13 Milka Lila Pause mini's, twee smaken, Q ~7Q zak 200 gram J./i/ i)eze week alleen bij Albert Heijn. oh leiden monica wesseling-gpp-a De EO mocht gisteren in een uitzending van Tijdsein over abortus geen beelden laten zien die met een verborgen ca mera in diverse abortusklinie ken zijn opgenomen. Dat be paalde de vice-president van de rechtbank in Amsterdam, mr. Orobiode Castro, gisteren in een kort geding dal de orga nisatie van abortusklinieken Stimezo en twee afzonderlijke klinieken tegen de EO hadden aangespannen. De EO is wél welkom in de Leids Medisch Centrum voor Geboorteregeling aan het Kort Rapenburg. Directeur W. Beek huizen heeft er absoluut geen bezwaar tegen als er televisie opnamen in de kliniek worden gemaakt. „Bij ons mogen ze best filmen, mits de cliënten niet in beeld komen. Actievoer ders laten we ook altijd bin- Het programma (dat de EO dus niet heeft mogen uitzen den) toont het relaas van een actrice die bij vier centra voor zwangerschapsonderbreking een abortus aanvraagt omdat ze op vakantie wil gaan. In alle vier de centra zou de reden vol doende zijn om inderdaad een abortus uit te voeren. Directeur Beekhuizen van het Leidse geboortecentrum sluit uit dat in 'zijn' kliniek een simpele vakantie reden voor een snelle abortus kan zijn. „Als er iemand bij ons komt die écht alleen die vakantie als re den heeft, weigeren we. Maar vrijwel altijd zit er achter zo'n argument een veel diepere re den. Daar gaan we naar op zoek." In Leiden wordt altijd de vijf dagen wachttijd gehanteerd en wordt gevraagd naar de moti vatie voor abortus. „Zo is ge slachtskeuze geen reden voor zwangerschapsonderbrekin g. Alleen in echte noodgevallen wijkt Leiden af van de regel dat er binnen vijf dagen niet mag worden geaborteerd. Zo'n re den kan vakantie zijn. „Als een minderjarige bij ons komt en een abortus wil, maar de ou ders vertrekken binnen vijf da gen op vakantie, dan kunnen we afwijken van de wettelijke termijn", aldus Beekhuizen. Het is in het belang van de kliniek om niet te vaak binnen de vijf dagen te aborteren. De inspectie controleert het aantal van dit soort artikel 16-geval- len. De abortuskliniek Bloemen- hove in Heemstede behandelt volgens Tijdsein zwangere vrouwen in strijd met de wet. Iemand die een afspraak voor abortus wil maken, kan dat doen zonder een voorgesprek met een arts, aldus Tijdsein gisteravond. Fractieleider Van Dijke van de RPF roept van daag minister Borst naar de Tweede Kamer. Hij wil weten wat de bewindsvrouw denkt te ondernemen tegen ontduiking van de wet. LOSSE NUMMERS 1,75 ZATERDAG 1,95 oplossing wordt gevonden, gaan er circa 5.500 banen bij Fokker verloren en nog enkele duizenden elders in Nederland, Noord-Ierland en Duitsland", aldus ondernemingsraadvoor zitter J. de Weerdt van de vesti ging op Schiphol. De werknemers zijn van plan morgen een petitie aan te bie den aan de voorzitter van de Tweede Kamer en aan die van de kamercommissie voor eco nomische zaken. Daarin wordt de politiek opgeroepen de on dergang van de vliegtuigbouw in Nederland te voorkomen. ■H Topman van antroposofen treedt af Christof Wiechert, vice-voorzit- ter van de Antroposofische Ver eniging Nederland, is afgetre den naar aanleiding van een rel rond Rudolf Steiner, de grond legger van de Vrije School. Wiechert meent dat hij niet meer kan functioneren na een radio-interview op 19 februari bij de Humanistische Omroep, waarin gesuggereerd werd dat hij enkele omstreden opvattin gen van Steiner op rassengebied zou steunen. Inmiddels, is de rel, die vorig jaar is begonnen in Zutphen, zodanig uitgegroeid dat een scheuring binnen de Antropo sofische Vereniging Nederland en daarmee binnen Vrije Scho len in Nederland niet langer lijkt uitgesloten. In zijn afscheidsbrief aan het bestuur zegt vice-voorzitter Wiechert dat het bewuste inter view op 19 februari zodanig ge monteerd is dat enkele van zijn uitlatingen als racisme kunnen worden uitgelegd. „Niets is in mijn aard meer vreemd dan het discrimineren van mijn mede mens." Niettemin zegt Wiechert zich „de correctie" die hij van de kant van de vrije pers heeft ervaren ter harte te nemen. „Daarom trek ik me terug uit het bestuur en stel me ook niet meer kandidaat zitterschap." Het interview met Wiechert werd gehouden in het kader van een terugblik op een affaire rond de Vrije School De Berkel in Zutphen, waar een aantal leerlingen tot anderhalf jaar ge leden 'rassenleer' kregen aange boden. BREESTRAAT 146 LEIDEN HET WOORD IS AAN d'Alembert Men verzwakt altijd wat men overdrijft. weersverwachting af en toe r zon VANDAAG 18 PAGINA'S Binnenland Buitenland Consument Cultuur Feiten en meningen Kerk en Samenleving Randstad RTV/programma's Sport Strips Uitgaan Vandaag betreft de kortings bon een optreden van de Chris Hinze Combination met Afrikaanse en Indiase klanken in Schouwburg De Meerse. Experiment met opsluiting verslaafden wordt behandeld. Voorzitter Van Dijk van de werkgroep denkt zelfs aan een vergaande vorm van het regule ren van de handel, zoals dat al gebeurt in gemeenten als Bus- sum, Zoetermeer, Delfzijl en Heerhugowaard. Daar beheert de gemeente, samen met politie en openbaar ministerie, zowel de aanvoer als de verkoop van softdrugs. voorburg anpkiezen in zuidoostelijke rich ting, zoals India en Indonesië, zijn daarentegen één procent meer geld kwijt. Reizen per trein is deze zo mer drie procent goedkoper, terwijl de touringcar 1,5 procent minder kost. Vooral de reizen naar Groot-Brittannië zijn aan trekkelijker. De prijzen van ge organiseerde autovakanties bin nen Nederland en naar Duits land en Oostenrijk stijgen voor het zesde achtereenvolgende seizoen. Deze keer stijgen de prijzen in deze drie landen met 1,5 procent of meer. Sinds 1990 zijn autovakanties binnen Ne derland ruim dertig procent duurder geworden. Dezelfde reizen naar Italië en België- Luxemburg dalen voor de der de keer achtereen in prijs. De zomervakanties in de perio de april-oktober zijn bijna één procent goedkoper dan vorig jaar. In 1995 lagen de prijzen van de zomervakanties nog drie procent hoger vergeleken met het jaar daarvoor. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De prijsdaling komt vooral voor rekening van vliegvakan ties naar Amerika en het Nabije Oosten, touringcarvakanties en treinvakanties. Vliegvakanties naar Spanje worden daarente gen één procent duurder. De vliegvakanties naar Noord- en Midden-Amerika en het Nabije Oosten (vooral Is raël) dalen gemiddeld vier pro cent in prijs. Vakantiegangers die voor een verre bestemming dfewfë- I Over 1 dag ^sintratuin I. 071 - 5322203 dkitfe NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS, la, dat Is goed nieuws. Dus neem ik nu een abonnement? e eerste twee weken betaal ik mijn abonnement: Per maand automatisch (f. 31.30) Per kwart aai O acceptgiro (f. 91,20) O automatisch (f. 90,20) N.B. Deze aanbieding geldt alleen als u in de afgelopen 3 n OF BEL 071-51 28030 712141 "4001 14" maandag t/m vrijdag

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 1