'Internet niet zaligmakend' z O Computer^ FILMS&V1DE0S O cc Q U Computerloos het Internet op Huiveren in een griezelig museum Multi Media Nieuwe versie van Clipper 1 vrijdag 8 maart 1996 Tag Het jaar 1996 is al weer een aardig eindje op weg, maar de computerwereld is nog altijd in de ban van Windows'95. Boeken te over en ook de bladen weten van geen ophou den. De goede vakbladen echter zorgen voor licht tussen de bomen. C!T doet dat in het maartnummer met '95 onmisbare tips'. Verder ondermeer een reportage van de uit reiking van de C!T trofeeën 1996 voor de beste produkten en uiteraard vaste rubrie ken als de Top-10, de Zachte Sector en Gloeiend Hard. Ronald Faas waarschuwt bedrijven ZOETERWOUDE FRANK BUURMAN Een nieuw magazine? Ja en Nee! De uitvoe ring en de naam zijn helemaal nieuw, maar Link is, zoals het nummer 25 op de cover al aangeeft, de voortzetting van een ander blad. Modem Magazine om nauwkeurig te zijn. Ziet er goed uit. Lijkt echter qua vorm geving wel heel erg op Net. De inhoudspa gina is zelfs praktisch een kopie. Beetje te veel gericht op gebruikers van CompuServe, zoals in dit nummer het verhaal van hoe je een eigen homepage maakt. Het Internetmagazine in IDG was be nieuwd wie nou de gemiddelde internetter is. Wat doet-ie, hoe ziet-ie eruit en waarin is-ie geïnteresseerd? Als hij of zij interesse heeft in een (nieuwe) baan, dan wijst Net deze maand keurig de weg langs allerlei si tes waar jobs te vinden zijn. Erg aardig is ook het overzicht van de 'smiley's', de te kentjes waarmee jein e-mail allerlei dingen kunt aangeven. LU J 00 Met gepaste trots presenteert PCC een nieuwe multimedia shell op de standaard bijgeleverde cd-rom. Een uitgebreid verhaal op het upgraden van de harddisk is zeer nuttig. Vol is vol, zou je denken. Of toch niet? Verder een test van digitale organisers. De nieuwste modellen hebben vaak een compleet tekstverwerkend programma. Ook aandacht voor ondermeer Netscape Navigator 2.0 en de nieuwste, uitgebreide versie van Works voor Windows'95. Notebooks krijgen ruim aandacht in Com puter Info van deze maand. De kleine com puter wordt volwassen is de conclusie. Inte ressant verhaal verder over computers en muziek en alles over Windows en fonts, plus een zoektocht naar bruikbare sharewa re onder Windows'95. In het geïntegreerde Net Info concludeert hoofdredacteur Luc Sala dat Nederland qua Internet een tame lijk achtergebleven gebied is: 'onbetaalbaar en chaotisch'. De elektronische snelweg bestaat nog niet. Internet is niet meer dan een voorbode van de toekomstige ontwikkelingen. Ronald Faas, schrijver van het 'rijbewijs voor de elektronische snelweg' waarschuwt voor overspannen verwachtingen. ,,Als je moet afgaan op de boeken van Bill Gates en Mau rice de Hond komt het walhalla er aan. Een nieuwe wereld met onbeperkte mogelijkhe den tot communicatie. Maar mensen moe ten zich niet blindstaren op de technologie. Als die het bevattingsvermogen van de doorsnee mens te boven gaat wordt de elektronische snelweg waarschijnlijk een doodlopende weg." Faas, manager bij 3M in Zoeterwoude, raakte geïnteresseerd in het fenomeen elek tronische snelweg tijdens zijn studie econo mie aan de universiteit van Amsterdam. In het kader van zijn afstudeerscriptie ver richtte hij een onderzoek bij ruim 750 be drijven. Dit om na te gaan in hoeverre het bedrijfsleven is voorbereid op de informa tierevolutie. De resultaten van het onder zoek waren onthutsend. „De meeste mana gers weten nauwelijks wat de elektronische snelweg inhoudt, en dat terwijl er in de me dia toch enorm veel aandacht wordt be steed aan het onderwerp. En als je dan vraagt wat het allemaal voor het bedrijf zou kunnen gaan betekenen krijg je meestal verkeerde inschattingen. 'De communicatie gaat sneller, dus ik heb een snellere compu ter nodig', krijg je dan te horen. Dat is een denkfout die vaak wordt gemaakt. De com puter zit vaker op de mens te wachten dan omgekeerd. Op de elektronische snelweg is niet snelheid van de auto's van belang, maar de kwaliteit van de chauffeurs", zegt Faas. Het gevaar dat bedrijven niet opti maal zullen profiteren van de mogelijkhe den is levensgroot aanwezig. Dat verschijn sel ontstaat als iedereen in de onderneming zijn eigen weg gaat. Investeren Faas vreest dat bedrijven straks zullen gaan investeren in dure apparaten, terwijl het personeel nog lang niet weet hoe en waar voor die machines gebruikt moeten wor den. Een fout die bij de opkomst van de computer vaak gemaakt werd. „Vaak wer den bestaande problemen geautomatiseerd in plaats van eerst oplossingen daarvoor te zoeken. Allereerst zul je als bedrijf moeten bedenken wat je precies wil gaan doen op de elektronische snelweg. Als je dat weet ga je pas kijken wat je daarvoor nodig hebt. Vaak betekent dat dat het bedrijf anders ge organiseerd zal moeten worden." Sommige bedrijven lijken zich verre te wil len houden van nieuwe ontwikkelingen. „En daft is ook onverstandig. Het gebruik van e-mail (elektronische post) is in de meeste gevallen de moeite waard, omdat je als bedrijf dan veel beter bereikbaar bent. Videoconferenties maken het mogelijk om over de hele wereld zaken te doen. Dat MM MB Ronald Faas: „Als je moet afgaan op de boeken van Bill Gates en Maurice de Hond komt het wal halla er aan, maar mensen moeten zich niet blindstaren op de tech nologie. FOTO HENK BOUWMAN soort toepassingen kunnen voor om streeks 3000 gulden zelfs bij iedereen thuis worden geïnstalleerd. Een ca meraatje op de computer, de goede software en een zogenaamde ISDN- lijn, dat is feitelijk een dubbele digi tale telefoonlijn die met hoge snel heid werkt, meer heb je er niet voor nodig. De investering komt er na een vliegreis al uit", aldus Faas. Langzaam verkeer Je kan pas spreken van de elek tronische snelweg als overal glas vezelkabel ligt, vindt Faas. „Je bent op Internet nu nog maar langzaam verkeer, op het gewo ne telefoonnet." Als de snelweg er straks echter ligt is een rijbe wijs hard nodig. Het instruc tieboek (een verlengstuk van zijn scriptie) heeft Faas alvast geschreven. „Ik wil mij niet gaan opwerpen als een te genhanger van Internet-goe- roes. Maar wel wil ik, je zou het idealisme kunnen noe men, de mensen voorbe reiden op de ontwikkelin gen. Een goed voorbeeld van hoe je het moet aanpakken vind ik het postorder bedrijf Wehkamp, dat niet de fout heeft ge maakt de catalogus op Internet te zetten. Daarmee bereikt het bedrijf namelijk zijn doelgroep niet. Wel houdt Wehkamp met veel succes televeilingen op Internet: be langstellenden kunnen bieden op specifieke produkten van het bedrijf. Daarmee maak I Dt HftSt Cf [ffUEM ELKINHM fllHQDS Beschrijvingen van films op televisie in omroeplF hebben meestal weinig om het lijf. Keurige stukjP" veelal afkomstig van de omroep die de film uitzf, dus goed vindt. Een doodenkele krant heeft son de kritische noot, maar daarmee houdt het wel op. rom van Blockbuster - de grootste keten van vidr' ken in Amerika en eigendom van Wayne Huizer t (spreek uit: Joezenga), nazaat van eeri Groningsi grant - is een waardevolle gids. 21.000 recensies foto's, 10.000 (soms zeer uitgebreide) biografieën c verzameld op dit schijfje, dat in de verzameling dai echte filmliefhebber niet mag ontbreken. Systeemeisen: 486SX. 4 Mb RAM (8 aanbevolen), Windows 3.1 of hoge ren SVGA-kaart. 7 Mb vrije ruimte op de harde schijf. Cd-romspeler. Uitg Homesoft Haarlem. Prijs: f. 29.95. iSU ieli EC shareware <er Na wat kennelijk een soort 'nulnummer' is gewe ,su Easy Computing begonnen met een reeks cd-roi J0( met aantrekkelijke shareware. De naam van het evi Brussel en Bloemendaal gevestigde bedrijf wordva gehouden door de manier van begeleiden. Waar meeste andere shareware-cd's de gebruiker lekk wo ten zwemmen in een gigantische brij van progra ,eil jes, levert EC er een sober uitgevoerd, doch keur a boekje bij met6 de inhoud van het schijfje en ee e s. schrijving van alle programma's. Dat zijn er op c ;t e ste twee uitgaven in beide gevallen een kleine hc aa Het eerste cd'tje bevat raytracing- en morphing- aa gramma's: het tweede een uitgebreide verzamel lts handige dingen in de bureausfeer als rekenmacl adressenbestanden, vertaalprogramma's, enz. j Het rijbewijs voor de elektronische snelweg (ISBN 90-74075-711) is verkrijgbaar in de boekhandel of via uitgeverij Interfaas, postbus 70, 5427 in Boekei (tel. 0492-322449) en kost 42.50. De nieuwe vqrsie van Clipper (5.3) is op maat gesneden voor een ieder die (semi)professio- neel met databases werkt. Het befaamde programma kent een paar verbeteringen ten opzichte van de vorige uitgave. Daartoe behoort ondermeer de window workbench, waarmee je op 'eenvoudige' wijze vanuit de window omgeving nieuwe DOS applicaties kunt bouwen. Ook is het mogelijk in deze gra fische geïntegreerde ontwikkel omgeving bestaande clipper applicaties en bibliotheken on der te brengen terwijl de sour ces in externe PRG bestanden blijven bestaan. Het onder de knie krijgen van deze work bench is overigens niet zó sim pel, hoewel de handleiding dui delijk en goed is. Clipper ondersteunt vanaf 5.3 volledig muisgebruik in het GE T/READ systeem, de debugger en de InKey-functies. Met de menu editor genereer je in weinig tijd de code die is om een goed werkendf face met de gebruikers v:L programma te krijgen. Dt per-commandoset is uitg e'^ met commando's voor h ken van bijvoorbeeld che boxes, listboxes, pulldow nu's en pushbuttons. Oo muiieren ontwerpen is ei eenvoudiger geworden. je Minimale systeemeisen: 3.1 of hoger, Windows 3. st( 3.11, ruimte op de hardd nimaal 3 Mb (volledige ii tie 20 Mb), RAM 640 KB meer. Clipper 5.3 is zeker geen voor de beginnende hobl Het pakket beoogt alle so geschreven in eerdere vei^j van Clipper (summer 87 t/m 5.2) zonder problem te kunnen. In de praktijk toch tegen problemen aaL pen vooral als je gebruik i van extra bibliotheken zo m .lib en nanfor.lib. Philips introduceert oplossing via CD-i-speler FRANK BUURMAN Een weddenschap met je vrienden om de nacht door te brengen in een grieze lig museum vormt de aanleiding tot een huiveringwekkend avontuur. Dat is het thema van het avonturenspel 'Shivers'. Shivers is gemaakt door het Amerikaan se softwarehuis Sierra, bekend van Kings Quest, Space Quest, Lazy Larry en vele andere 'adventures'. De speler wordt door zijn vrienden ach tergelaten bij het museum voor onge wone zaken van een zekere professor Windlenot. Het museum is niet meer geopend voor het publiek, sinds diverse bezoekers er spoorloos zijn verdwenen. En daar sta je dan, aan de voet van een reusachtige stenen trap die naar de in gang van het museum leidt. Het hek is op slot gedaan, dus er is geen weg te rug. Al spoedig merkje dat het museum levensgevaarlijk is: er zwerven tien ui terst agressieve demonen in rond. Al leen als je ze alle tien weet te vangen met behulp van talismannen die je eerst moet zien te vinden overleef je de verschrikkingen van de museumnacht. Shivers is een avonturenspel in de stijl van 'Myst'. JAN VAN DER NAT Internet? Daar heb je toch een com puter en zo voor nodig? Ja, nog wel. Half maart echter wordt de eerste 'computerloze' stap richting huiska mer gezet. De bezitter van een CD- i-speler kan dan een speciaal star- terspakket van Philips kopen en vervolgens 'internetten' met de TV als monitor. Een opvallende door braak, die in Groot-Brittannië, waar het systeem al eerder werd geïntro duceerd, redelijk succesvol is geble ken. Komt de internetter achter zijn PC vandaan en is dit de opstap naar het World Wide Web via de be staande televisiekabel? Vragen waarop de dagelijkse praktijk het antwoord zal moeten geven. Het starterspakket van Philips be staat uit een modem, een modem kabel, een telefoonkabel, een spe ciale CD-i met de software en uiter aard een handleiding. Daarnaast is de aanschaf van een speciaal toet senbord, dat binnenkort verkrijg baar is, noodzakelijk, al is het alleen maar voor het schrijven van e-mail en het eventueel meedoen aan de befaamde discussiegroepen. Tikken kan voorlopig (en voor wie daarin niet al te veel activiteiten onder neemt definitief) via een zoge naamd 'soft-toetsenbord' op het scherm, bediend met de muisaan wijzer. Maar - en dat zal de ervaren CD-i-bezitter beamen - dat werkt niet echt lekker. De kosten van het internetten via CD-i en televisie blijft binnen de perken. Het starterspakket kost op honderd centen na 400 gulden en dat is ongeveer gelijk aan een der gelijk pakket voor de PC. Op het Worldwide Web te kunnen rondsurfen heb je een abonnement nodig bij een provider. De Philips- oplossing kost eenmalig twintig gul den en daarna vijftien gulden per maand. Daarvoor krijg je twee uur toegang op het Internet. Extra uren kosten 3,95. Daarbij komen dan ui teraard nog de normale telefoon kosten. Die bedragen in het week einde en 's avonds na zes uur min der dan twee gulden per uur. Offi cieel 1,80, maar sinds kort komt daar de - door een particulier niet terug te vorderen - BTW bij. Je beziet de wereld met eigen ogen, maar er is geen sprake van een interactieve speelfilm. Bij iedere stap krijg je een an der plaatje voorgeschoteld, waarin zich overigens wel animaties kunnen voordoen. Een uit een open haard op duikende demon bijvoor beeld. Shivers zit vol met lastige puzzels: speel de juiste Sirenenmelodie op een orgel bijvoorbeeld, of probeer de aanwijzingen van de Sphinx te doorgronden om het raadsel van de sarcofaag op te lossen. Shivers is prachtig getekend en het spel bevat verder veel muziek en bloedstol lende geluidseffecten. Het spel is niet makkelijk. Je kunt ook doodgaan bij een confrontatie met een demon dus het is zaak steeds een tussenstand op te slaan als je weer succes hebt geboekt. Anders moet je weer helemaal opnieuw begin nen. Systeemeisen: min. 80486/33Mhz PC of Apple Macintosh. Windows 3.1 of '95. 8 Mb Ram, cd-rom-speler. SVGA, muis. Prijs: 79,95. Importeur Homesoft. Buitenaards Virus Een op hol geslagen computer zorgt voor problemen in het scien ce fiction-avontuur Alien Virus van Funsoft. De hyperintelligente computer van ruimte- Hl station Zeus heeft een zelfbewustzijn ont wikkeld en doet wat hij zelf wil, zelfs als r. daardoor menselijke slachtoffers vallen. De computer wei gert een asteroide te vernietigen die met het ruimte station dreigt te botsen. In plaats daarvan veran dert hij de baan van het projectiel, dat daardoor vlakbij het station terechtkomt. Als gevolg daarvan gebeu ren er allerlei rampen op Zeus. Er ont snapt bijvoorbeeld een buitenaards vi rus, dat fataal is voor de bemanning van het station. De speler kruipt in de huid van koerier Joshua Stone, die vlak na de ramp in zijn ruimteschip op Zeus arriveert. Sto ne is gedwongen het raadsel van Zeus op te lossen, want na zijn landing zit hij vast op het ruimtestation. Alien Virus is een klasiek avonturenspel. Om bepaalde dilemma's te overwinnen moet je voorwerpen zoeken en op een bepaalde manier gebruiken. In het be gin van het spel sta je bijvoorbeeld voor een energieloze robot. Het is dan zaak om een batterij te vinden om deze ma chine weer aan de gang te krijgen. Die batterij bevindt zich in een magazijn, waarvan de elektrische deur defect is. Repareer de deur, pak de batterij, laad hem op in je ruimteschip, stop hem in de robot. De robot werkt en opent een paar andere deuren voor je, zodat je het station verder kan onderzoeken. Alien Virus is een lastig avonturenspel, niet geschikt voor beginners. Het sterke punt van het spel is de interactie met de figuren die je in het station tegenkomt. Scherpe plaatjes en fraai geluid zorgen voor uren spelplezier, mits je voldoende geduld hebt. Systeemeisen: min, 80386/40 MHz PC. 4 Mb Ram. cd-rom speler. SVGA. muis. Prijs: 69.95. Importeur Homesoft.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 8