'Meer vrouwen in top bedrijfsleven' I 'Scholen moeten meer open over seks praten' Binnenland Huisvrouw koopt niet erg milieuvriendelijk Daklozenprotest in Zwolle meegse miljoenen voor lips roepen vragen op telenbos: School moet ucht altijd melden ertigers gediscrimineerd Vlaamse gemeente Lanaken is rijke Nederlanders beu CNV: Losse flodder van Stekelenburg \C 8 MAART 1996 jari cenrf eend der|ada krijgt Nederlandse molen ^nzande Nederland gaat Canada een molen cadeau doen nkbaarheid voor de Canadese inspanningen tijdens de Je Wereldoorlog. De graan- en houtzaagmolen moet in Ot- tomen, in het recreactiegebied aan de Mooney's Bay. Bij den moet een muur komen met de namen van de meer iRRvenduizend Canadese gevallenen. De bouw- en inrich- psten van de ruim dertig meter hoge molen worden ge- BLOjjp ongeveer vier miljoen gulden. Dat geld wordt ingeza- ise pyromaan naar Hoge Raad k. De 22-jarige pyromaan van Ede gaat in cassatie bij de Raad tegen de veroordeling tot vier jaar cel en TBS met ging die het gerechtshof in Arnhem hem dinsdag oplegde. }eft zijn raadsman mr. A. Robustella gisteren bevestigd. De ter is het onder meer niet eens met de TBS omdat hij vindt jgeen pyromaan is. Hij is veroordeeld voor het aansteken ET pminste 28 branden in Ede en omgeving. |tie controleert morgen trucks (gen» De landelijke verkeerspolitie in Driebergen en de erkeersinspectie houden zaterdag een grote landelijke 2n tie op de naleving van de rij- en rusttijden van vrachtwa- puffeurs. De vliegende controles worden gehouden op de fegen. Aan de actie, die om zes uur 's ochtends begint, 18 politiemensen en 24 controleurs van de Rijksverkeersin- j» mee. Voor dit jaar staan in totaal zes van dergelijke con- ^jen geeft Suriname een miljoen 3 9^ribo Minister Ritzen van onderwijs trekt één miljoen 6 extra uit voor het beroepsonderwijs, leerlingenvervoer en opirbehoud in Suriname. De bewindsman deed die toezeg- s bisteren tijdens een bezoek aan zijn Surinaamse ambtge- ijnlftiwat. De helft van het geld is voor de restauratie van en- iidefficierswoningen van het historische Fort Zeelandia. De kat naar het beroepsonderwijs, de verbetering van het leer- vervoer in het grensdistrict Marowijne en meer samen- ig tussen Nederland en Suriname op onderwijsgebied. Ministers Wijers en Melkert sluiten daarvoor contracten Er moeten veel meer vrouwen op topfuncties in het be drijfsleven komen. Pas dan kan de postitie van vrouwen in ondernemingen worden verbeterd. Dat is het streven van de ministers Melkert (sociale zaken en werkgelegen heid) en Wijers (economische zaken). De campagne voor meer vrouwen aan de top gaat nog voor de zomer van start. n Nederlands Persbureau GPD Geassocieerde Pers Dier den haag «anp Dat maakte Melkert (ook belast met emancipatie) gisteren in Den Haag bekend op de slotbij eenkomst van de Interdeparte mentale Projectgroep Vrouwen in Besluitvorming. Melkert en Wijers willen een netwerk van bedrijven die zich via contrac ten vastleggen op verbetering van de positie van vrouwen in hun onderneming. Dat gebeurt al in Groot-Brittannië waar on der de noemer Opportunity 2000 dezelfde campagne wordt gevoerd onder leiding van 'top pers' uit het bedrijfsleven. Volgens Melkert moet het economisch potentieel aan ta lentvolle vrouwen beter worden benut dan nu het geval is. Er wordt vaak aan vrouwen voor bijgegaan. „Los van de ethische en sociale aspecten maakt nie mand mij wijs dat dit uit econo misch oogpunt een verstandige keus is", aldus de bewindsman. Volgens Melkert blijft het ka binet er hardnekkig naar stre ven om de nieuw in te stellen adviesorganen voor de regering voor de helft uit vrouwen te la ten bestaan. Bij de onlangs in gestelde nieuwe adviesraad voor de cultuur is dat streven, zestig procent mannen en veer tig procent vrouwen, niet ge haald. En ook in de nieuwe So ciaal-Economische Raad (SER) zullen vermoedelijk drie van de elf kroonleden vrouw zijn. Maar trek je daar de voorzitter van af en de mannelijke kroonleden van de Nederlandsche Bank en het Centraal Planbureau die ambtshalve worden benoemd, dan is drie van de acht toch 'een mooi resultaat', vindt Melkert. De interdepartementale werkgroep is drie jaar geleden opgericht om meer vrouwen in besturen van maatschappelijke organisaties te krijgen. Het aan deel van de vrouwen is nu nog geen twintig procent. Overigens blijkt onderzoek van de univer- stiteit van Leiden dat tijdgebrek of onzekerheid over de eigen geschiktheid nauwelijks een rol spelen in de afweging van vrou wen om niet in een bestuur te gaan zitten van een maatschap pelijke organisatie. Ze hebben er eerder geen zin in omdat ze twijfelen aan het plezier en het nut ervan. utrecht anp Huisvrouwen letten bij het ko pen van voeding nog nauwelijks op milieu-aspecten. Versheid, kwaliteit en eetgewoonten zijn de belangrijkste drijfveren om een bepaald product aan te schaffen. Veel huisvrouwen blij ken ook niet goed geïnformeerd over het verband tussen voe ding en milieu. Dat blijkt uit een onderzoek van de Landbouwu niversiteit Wageningen in op dracht van de Nederlandse Ver eniging van Huisvrouwen (NWH) dat gisteren is gepre senteerd tijdens een symposi um van de vereniging in Utrecht. De onderzoekers stellen vast dat veel vrouwen wel op de hoogte zijn van milieuproble men als het mestoverschot, de energiekosten bij voedselpro- duktie in kassen en de proble men rond het vrachtwagen- transport. De ondervraagden legden echter geen verband met de voedingsmiddelen die in de winkel te koop zijn. De meesten wezen alleen op verpakkingen en bestrijdingsmiddelen als be langrijke milieu-aspecten bij producten. De NWH start nu samen met een aantal andere organisaties campagnes over milieu en pro ducten. De eerste zal zich rich ten op de herkenbaarheid en verkrijgbaarheid van 'mens- en milieuvriendelijk' geproduceer de kleding, aldus de vereniging. Minister De Boer (milieube heer), gisteren aanwezig op de NWH-bijeenkomst, stelde vast dat \Touwen in hun koopgedrag een belangrijke rol kunnen spe len voor het milieu. „De zorg voor het huishouden en de kin deren is in deze tijd wel wat meer tussen man en vrouw ver deeld, maar het komt er op neer dat de vrouw toch nog het me rendeel van de huishoudelijke taken op haar schouders neemt. Voor een duurzame ontwikke ling is alle steun nodig, zowel van mannen als van wouwen. We kunnen natuurlijk wachten tot de rollen wel eerlijk verdeeld zijn, maar dan kan het wel eens te laat zijn", aldus De Boer. raagt Wijers opheldering nerlid R. Poppe wil van |r Wijers (economische weten of het gemeente- r van Nijmegen de plaat vestiging van Philips zo- jvee miljoen gulden kan foor behoud van werkge- pid. emeester en wethouders Jmegen deelden de frac- feitters van de raadspar- len paar weken geleden iwelijk mee dat ze de Phi- Btiging waar megachips p gemaakt, willen steu- |et college verwacht 450 arbeidsplaatsen bij Phi- 'nog eens 150 bij toeleve- Jiedrijven. SP-fractievoor- 1. van Hooft doorbrak de Jwelijkheid en stapte met Istie naar de plaatselijke indat hij meende dat een lakende multinational als geen extra steun nodig ;n dat het bovendien 1 slecht is dat zo'n grote investe ring achter gesloten deuren wordt geregeld. Burgemeester D'Hondt van Nijmegen ontstak in woede en dreigde de SP-fractie in het ver volg buiten vertrouwelijk over leg te houden. Dinsdag schreef het college, na vragen over de zaak van Grden Links, een brief aan de gemeenteraad. Het col lege benadrukte nog eens dat het schenden van de vertrouwe lijkheid 'onaanvaardbaar' is. „Van uitsluiten van de fractie van de SP is sprake als de fractie zich niet gebonden acht aan de opgelegde geheimhoudings plicht ingeval dat aan de orde is", zo staat in de brief. Boven dien stelt het Nijmeegse college dat de miljoenensteun pas toe gezegd is na overleg met de provincie Gelderland en met het ministerie van economische zaken, die ook steun zouden hebben toegezegd. zwolle Zo'n tien daklozen hebben gisteren achter het provinciehuis in Zwolle de tenten de de winternachten konden slapen. De gereformeerde kerk steunt de groep met geld voor opgeslagen. De zwervers protesteren hiermee tegen het gebrek aan opvang in de stad. Nu eten en drinken. foto anp jan drost het niet meer zo koud is, heeft de gemeente het gebouw gesloten waar daklozen geduren- n moeten altijd de politie :n als ze weten dat do- ontucht plegen met leer scholen krijgen een lei- ïoe ze met seksuele inti- en seksueel geweld omgaan en wanneer de wordt ingeschakeld. Dat atssecretaris Netelenbos wijs) gisteren voor tv. lenbos vindt het niet lat de schoolleiding niets buiten heeft gebracht, nag niet voorkomen dat srt zaken zo lang door- irt." Netelenbos heeft al een klachtencommissie ;!d op scholen waar do en leerlingen terecht kunnen. Ook is er een klachten lijn voor scholieren. Ook uit andere recente geval len concludeert Netelenbos dat scholen absoluut niet in staat zijn ontuchtzaken zelf op te los sen. Scholen hebben een grote verantwoordelijkheid in de op voeding van kinderen. Dat stelt volgens Netelenbos stringente eisen aan de docenten. Tot voor kort besteedden de lerarenop leidingen te weinig aandacht aan ontucht, aldus Netelenbos. Inmiddels gebeurt dat wel vol doende. Er bestaat een wettelij ke plicht om misdrijven, zoals ontucht, te melden. Toch ge beurt dat vaak niet. Netelenbos vraagt zich af of er hiaten zitten in de bestaande regelgeving. vijftig en zestig vormden met 29 procent de tweede categorie, dertigers (vijftien procent) de derde. Dat blijkt uit een nadere analyse van de meldingen die vorige week donderdag binnen kwamen. Uiteindelijk blijkt er zo'n 19.000 keer naar het meld punt te zijn gebeld. den haag gea meulema Seksueel misbruik kan op streng-christelijke scholen lang verborgen blijven. Seksualiteit heeft een grote aantrekkings kracht, maar is tegelijkertijd ta boe en zondig. Leerlingen wa gen het vaak niet misstanden aan de kaak te stellen. Ze heb ben eerbied voor het gezag van de ouders, de docenten en de directie. Ouders zitten ook niet om openheid te springen. Als hun kind erbij betrokken is, zijn ze bang dat hun kind of zijzelf er op worden aangekeken. Dat zegt H. Tijssen, preven tiemedewerker bij De Driehoek, een vrijgemaakt-gereformeerde instelling voor maatschappelij ke dienstverlening. Hij is inmid dels nauw betrokken bij de on- tuchtaffaire op de Amersfoortse vrijgemaakte school Guido de Brés waar 22 jongens zijn mis bruikt. Tijssen bezoekt regelma tig vrijgemaakte scholen om ze te adviseren hoe seksueel mis bruik kan worden voorkomen. Wat hem opvalt, is dat veel scholen de problemen individu eel aanpakken. „Wat je ziet, is dat de directie het zo snel mo gelijk wil oplossen. Ze sturen de man in kwestie naar therapie en denken dat daarmee de kous af is." Alle Nederlandse scholen zijn sinds januari verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stel len waar leerlingen terechtkun nen. Ook de scholengemeen schap Guido de Brés had zo'n vertrouwenspersoon. „Maar als de schooldirectie verder nalaat op school een open cultuur te bevorderen waarin leerlingen spreken over seksualiteit, hun gevoelens daarover en wat ze wel en niet acceptabel achten, dan houdt de school proble men", zegt Thijssen. „Leerlin gen die zich door docenten ge- intimideerd voelen, stappen ze ker niet naar zo'n vertrouwens persoon. Bovendien zijn ze doorgaans opgegroeid in een beschermd gezin en praten ze sowieso niet makkelijk over seks en alles wat daarmee heeft te maken." „In vrijgemaakte gezinnen bestaat veel eerbied voor het gezag", zegt theoloog-socioloog A. van der Meiden, deskundige van orthodox-protestants Ne derland. Ook de cultuur bij de vrijgemaakten of 'Artikel 31'ers' is hem niet vreemd. „Jongeren hebben eerbied voor hun ou ders en voor leraren. En ouders hebben veel ontzag voor de schooldirectie." Dat leerlingen of hun ouders niet naar de di rectie stappen, moet ook in dat licht worden gezien, zegt Van der Meiden. De stap is te groot om er over te praten, laat staan iemand aan te klagen. Toen na jaren bij de directie van de Amersfoorste school be kend werd dat de aardrijkskun deleraar leerlingen misbruikte, kon de docent gewoon blijven lesgeven op de school, terwijl hij in (overigens mislukte) the rapie ging. De ouders die door de directie werden ingelicht verzochten de schoolleiding de man niet aan te klagen, noch de zaak openbaar te maken. Het zou hun zonen en dochters al leen maar schaden. „Het is een vreemd proces bij ouders", vindt Tijssen. „En ze ker bij vrijgemaakte ouders. Ik ben bij nog een andere mis- bruikzaak betrokken en daar hoor ik de omgeving zeggen 'als jouw kind is misbruikt, dan is het je eigen schuld'. Verbijste rend." Thijssen denkt dat de on- tuchtplegende leraar niet werd ontslagen omdat orthodox-ge reformeerde scholen een hecht samenbindend element heb ben: het geloof. En dat geloof schrijft voor dat je niet zomaar een geloofsgenoot laat vallen. „De dader is een broeder in het geloof. Zo wordt er tegenaan gekeken. Je zet iemand niet snel buiten de geloofsgemeenschap. De dader kan vergeven worden. En hoe meer kerkelijke relaties de dader heeft, hoe moeilijker het is. Men kijkt ook naar de aard van het misbruik. Van de docent op de Guido de Brès- school was eerst alleen bekend dat hij met leerlingen porno films draaide en masturbeerde. Men dacht dat hij niet aan de leerlingen zat. Dat viel nog mee. De dader is dan nog wel te ge nezen, was de redenering en de leerlingen is nog niks ernstigs overkomen." „Naïef', vindt Tijssen de re actie van veel scholen. „Scholen moeten meer doen dan de zaak individueel oplossen. Ook al kan een docent niet met zijn vingers van leerlingen afblijven, met het wegsturen van die man ben je er niet. Je moet zorgen voor een open cultuur op school, een cultuur waarin over seksualiteit kan worden gespro ken. Onderling, maar ook in de lessen en met docenten." de helft van de klachten iet Landelijk Meldpunt lsdiscriminatie vorige fijbinnenkreeg over achter op het werk of de ar- arkt, was afkomstig van ;ers. Mensen tussen de lanaken peter bruuns Nederland en België werken aan een herziening van het onderlinge belas tingverdrag, waardoor het voor rijke Nederlanders minder aantrekkelijk wordt om als 'fiscaal vluchteling' naar België te verhuizen. Een werkgroep van de ministeries van beide landen is in september voor het eerst bij el kaar geweest en zal in april verder praten over maatregelen. Een stuk grond kopen in Lanaken? Dat is voor een doorsnee Belg niet meer weggelegd. De rijke Nederlanders heb ben de woningmarkt totaal verziekt. Een op de zes inwoners van het Belgi sche Lanaken, ten westen van Maas tricht, heeft de Nederlandse nationali teit. Voor de gewone dorpsbewoner is de maat vol. „Jan-met-de-pet in Lanaken wil ook zijn stulpje bouwen, maar hij voelt zich niet meer thuis in zijn eigen gemeen te", zegt J. Haagdorens van de Belgi sche christelijke vakcentrale ACV. De bond stelde het probleem van de top laag van stinkendrijke Nederlanders gisteren aan de kaak op een discussie avond voor de plaatselijke bevolking. Lijdzaam zagen de Lanakenaren de af gelopen jaren toe hoe het fiscale para dijs bij de Limburgse grens volstroom de met rijke Limburgse industriëlen. De fiscale vluchtelingen zochten hun heil in snelgroeiende wijken, die in de volksmond namen als Zilverkust en Goudkust meekregen. Lanaken ontving hen aanvankelijk met open armen. Inmiddels heeft zestien procent van de inwoners de Neder landse nationaliteit, oftewel: van de 23.000 Lanakenaren komen er 3500 Uit Nederland. Door deze toestroom ver dubbelde de grondprijs in tien jaar tijd. Op de onroerend-goedmarkt zijn de verhoudingen nu zo scheefgeraakt, dat de vakcentrale ACV zich met de zaak is gaan bemoeien. ACV'er Haagdorens schreef een veertig pagina's tellend rapport onder de titèl: 'Ze hebben nog niet genoeg mijnheer'. De Nederlan ders worden in het rapport afgeschil derd als 'koekoeksjongen': ze verdrin gen de gewone Lanakenaar. België heeft vooral zo'n grote aantrek kingskracht door het vriendelijke fisca le klimaat. De dividendbelasting, ven nootschapsbelasting en vermogensbe lasting zijn in België veel gunstiger. Het gemeentebestuur van Lanaken heeft volgens de ACV flink zijn best ge daan om de kapitaalkrachtige buren te lokken. In plaats van geld te steken in sociale woningbouw en dienstverle ning, voelden de bestuurders meer voor grootschaligheid en schittering, stelt Haagdorens. Het gevolg was dat de doorsnee Lana kenaar zich op zijn eigen geboorte grond niet meer thuis voelde. Kijkend naar de riante villa's met bubbelbaden, gouden deurknoppen, video-bewaking en Jaguar voor de deur, ging de door snee dorpsbewoner betwijfelen of hij wel was geslaagd in het leven. Want, zo stelt de ACV, 'als de rijken hun weelde etaleren, voelt de gewone man zich een mislukkeling'. Ook een wandelingetje door het bos is niet meer mogelijk. Slagbomen, prik keldraad en bordjes met 'Pas op voor de hond' versperren de weg. Wegom- leidingen voor de bouw van nieuwe villa's ontregelen dagenlang het ver keer. De ACV heeft een rigoureuze oplossing voor het probleem met de fiscale asiel zoekers. De bond stelt voor de belas tingen in heel Europa gelijk te trekken: overal dezelfde dividendbelasting, ven nootschapsbelasting en vermogensbe lasting. Nu lukt dat natuurlijk niet een- twee-drie. Makkelijker is het daarom om in Lanaken zelf wat te doen. Wat precies weet de ACV nog niet. Wat de vakbond betreft, is nu de gemeente aan zet. Drente krijgt nieuw meetnet voor milieu Drente krijgt een meetnet dat de kwaliteit van de bodem en het bovenste grondwater regi streert. Het moet de provincie inzicht verschaffen in de resul taten van het milieubeleid. Over enkele weken wordt met de in- stallatie van de negentig nieuwe meetpunten begonnen. Via het net wordt het gehalte aan zware metalen en meststof fen in bodem en water vastge steld. De gegevens van de indi viduele landbouwpercelen waar de metingen worden verricht, zijn niet openbaar maar worden desgevraagd aan deelnemers aan het net verstrekt. den haag anp Na een reprimande van minis ter Melkert van sociale zaken heeft FNV-voorzitter Stekelen burg gisteren ook een berisping van de vakcentrale CNV gekre gen. Vice-voorzitter De Geus vindt het 'een losse flodder' van Stekelenburg om te dreigen met maatschappelijke onrust als het kabinet zijn plannen met de WAO gewoon doorzet. In een gisteren uitgegeven verklaring stelt De Geus dat het dreigement van de FNV geen basis vormt voor een funda menteel debat over de toekomst van de sociale zekerheid. Melkert had al de vloer aange veegd met de dreigbrief van Stekelenburg. Volgens De Geus maakt de opstelling van het ka binet duidelijk dat er voorlopig geen einde komt aan de discus sie rond de WAO omdat het ka binet geen echte keuzes durft te maken. Honderd banen weg bij politie LJsselland zwolle anp Bij de politie IJsselland verval len door een ingrijpende reor ganisatie honderd van de ne genhonderd banen. De sanering is volgens de politieregio nodig om financieel orde op zaken te stellen. Voorzitter P. Kruizinga van de Algemene Christelijke Politiebond (ACP) heeft dat ge zegd. De korpsleiding heeft van daag het personeel ingelicht. De politie IJsselland moet van het ministerie van binnenland se zaken tien miljoen gulden - bezuinigen. Dat is tien procent van de totale begroting. Het mi nisterie vindt dat het korps te veel mensen in dienst heeft. Bo vendien heeft het korps naar verhouding veel dure stafmede werkers. Het gaat om de voor malige medewerkers van de rijkspolitie. Knjizinga betreurt het dat de politie IJsselland zich nu ge noodzaakt voelt tot reorganise ren omdat er in de toekomst waarschijnlijk weer meer men sen bij het korps in IJsselland mogen werken. Dat komt om dat het kabinet 'meer blauw' op het platteland wil. Kou zorgt voor ruim een miljard meer in schatkist den haag gpd De koude wintermaanden de cember, januari en februari le veren de schatkist aan aardgas baten ruim een miljard gulden extra op. Dat extraatje verdien de de Gasunie doordat de afge lopen drie maanden bijna een vijfde ofwel zo'n zes miljard ku bieke meter meer gas werd ver kocht dan in een gemiddelde winter. Het ministerie van economi sche zaken is voorzichtig over de meevaller. De afgelopen vier jaar is namelijk steeds gebleken dat de aardgasbaten te roos kleurig zijn geraamd. Het mi nisterie heeft berekend dat er door de lage temperaturen in januari en februari mogelijk zo'n tweehonderd miljoen gul den meer aan aardgasbaten binnenkomt dan geraamd. Voorwaarde is dan wel dat de extra gasbaten de rest van het jaar niet 'wegsmelten' door uit zonderlijk warme maanden. Bo vendien moet de dollarkoers op peil blijven, evenals de olieprijs, (waaraan de gasprijzen zijn ge koppeld). De winning van aardgas is vo rig jaar licht gedaald met 0,1 procent tot 78,3 miljard kubieke meter, aldus het Staatstoezicht op de Mijnen. Tegenover een vermindering van de winning op land met 1,2 procent, stond een vermeerdering van de win ning op zee.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 5