ad sanctos Armand de Pubband sSlk VRIJDAG 8 MAART 1996 De Heer is mijn Herder Mij zal niets ontbreken Hij doet mij nederliggen In grazige weiden Hij voert mij zachtkens aan zeer stille wateren Psalm 23 vers 1:2 Met grote droefheid geven wij u kennis dat de Heere tot Zich heeft genomen mün lieve vrouw, onze moeder en oma ROSINA HELENA BLOEMENDAAL-WENDT in de leeftijd van 61 jaar. J. BLOEMENDAAL HANNEKE en HENRI MAAIKE JEROEN MARIJN JAN-WILLEM en MARIE-LOUISE MICHELLE ELISE MARIA en RON PETER MARIEKE INE en DAVE EEFJE 6 maart 1 996 Dotterbloemkreek 85 2353 JB Leiderdorp Mijn vrouw is opgebaard in het uitvaart centrum Soek 6c Zn.. Van Geerstraat 2a te Leiderdorp, waar op zaterdag 9 maart van 16.00 uur tot 16.30 uur gelegenheid is tot afscheid nemen en condoleren. De Dienst van Woord en Gebed zal worden gehouden op maandag 1 1 maart in de "Dorpskerk". Hoofdstraat 19 te Leider dorp. waarna om 11.45 uur de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraaf plaats. gelegen aan de Hoogmadeseweg te Leiderdorp. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van boven genoemd uitvaartcentrum. Heer ai maak mij Uwe wegen Door Uw Woord en Geest bekend Ps. 25 2 Bedroefd geven wij u kennis, dat de HEERE na een ernstige ziekte uit onze familiekring heeft weggenomen, onze geliefde zuster, schoonzuster en tante ROSINA HELENA WENDT echtgenote van JAN BLOEMENDAAL op de leeftijd van 61 jaar. Hilversum: H. A. WENDT J. WENDT-VAN HENTEN G. WENDT J. M. WENDT Noordwijk: A. WENDT G. WENDT-SCHOUTEN P. WENDT M. WENDT-KRAMER- Gouderak: W. D. WENDT M. T. H. WENDT-v.d. WEIDE Voorschoten: C. OUDSHOORN-WENDT D. C. OUDSHOORN Neven en nichten 6 maart 1 996 Heer, Gij doorgrondt en kent mij Met droefheid hebben wij kennis geno men van het overlijden van mijn schoon dochter, onze schoonzuster en tante ROSINA HELENA WENDT echtgenote van JAN BLOEMENDAAL Leiderdorp: Moeder BLOEMENDAAL Leiderdorp: BERT en LOES Warmond: ANNEKE en POPCO Leiderdorp: WILLEM en HERMINA Vijfhuizen: JOHAN en COBY TON en RINEKE Leiden: INGRID Neven en nichten Leiderdorp. 6 maart 1996 Er ruist langs de wolken een lieflijke naam, die hemel en aarde verenigd tezaam. Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart hij balsemt de wonden en heelt alle smart. Kent gij, kent gij, die naam nog niet die naam draagt mijn heiland, mijn lust en mijn lied. Tot onze diepe droefheid is onverwachts door Jezus thuisgehaald onze beste neef CORNELIS VAN KLAVEREN Wij wensen allen Gods nabijheid toe. Namens alle neven en nichten, Tante BEP VAN KLAVEREN Diep bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde, zorg en toewijding delen wü u me de dat, toch nog onverwacht van ons is heengegaan, voorzien van het H. Sacra ment der zieken, onze lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster en tante HUBERTHA MARIA HAGEN 3 februari 1910 f7 maart 1 996 weduwe van PETRUS ANTHONIUS HEEMSKERK PIET en TINY JAN en RIET HANS en TINEKE WIL en RIA RIA en NICO ELLY en LEO GERARD en TERRY THEO ADRIE en GONNY LIDY en SJAAK BEA en BER LENY en PETER en kleinkinderen 7 maart 1 996 Zuidbuurtseweg 70 Zoeterwoude Correspondentieadres: P.C.G. Heemskerk De Merodestraat 1 0 2381 TT Zoeterwoude Moe ligt opgebaard in het mortuarium van "Huize Emmaus", Bennebroekweg 1 te Zoeterwoude (bezoekuren vrü). Zondagavond 10 maart om 19.30 uur is er een avondmis, tot intentie van de overle dene, in de St. Janskerk aan de Zuidbuurt seweg te Zoeterwoude, waarna gelegen heid tot condoleren. De H. Uitvaartdienst zal worden gehouden op maandag 1 1 maart a.s. om 1 1.30 uur in de bovengenoemde parochiekerk, waarna de begrafenis zal volgen op het R.K. Kerk hof aldaar. Na een langdurig, moedig gedragen lijden is in vrede ontslapen mijn lieve vrouw, onze dierbare moeder en oma, onze zus ter. schoonzuster en tante JOSEPHINA ALIDA MARIA HOOGSTRAATEN VAN DER WERF in de leeftijd van 58 jaar. M. HOOGSTRAATEN M. P. HOOGSTRAATEN RICHARD. DANNY en verdere familie 7 maart 1 996 Havikshorst 3 2327 AL Leiden Gelegenheid tot afscheidnemen in het Rouwcentrum Van der Luit. Willem de Zwij gerlaan 179 te Leiden, zaterdag 9 maart van 1 1.00-1 1.45 uur. Thuis geen bezoek De Uitvaartmis zal worden gehouden op maandag 1 1 maart om 1 1.00 uur in het Kerkelijk Centrum ,,De Regenboog", Wa termolen 1 te Leiden, waarna om 12.00 uur de begrafenis zal plaatsvinden op de R.K. begraafplaats bij de Zijlpoort, Haven 64 te Leiden. Na de begrafenis is er gelegenheid tot con doleren in de Kapel van de begraafplaats. DAG LIEVE OMA PIETER en MARK YVONNE. JÜRGEN, MARIETTE. ANNELIES, MARJOLEIN en WOUTER MIRJAM en FEMKE CHANTAL, ROBERT-PAUL en MADIEKE MARCEL, ESTHER, VINCENT en MART IJN CHRISTA en SJOERD WENDY, SHANOUK en BOY DENISE en ELMAR ANGELA en TIM ANNE en KAREL Tot ons grote verdriet is veel te vroeg ge- JOS HOOGSTRAATEN HETTY en AAD Dankbaar voor alles wat hij in zijn zorgza me leven voor ons betekend heeft, geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve man, onze vader en schoonvader JAN WILLEM BOS in de leeftijd van büna 86 jaar. 6 maart 1 996 Richard Wagnerlaan 73, flat 211 2253 CD Voorschoten Mijn man is opgebaard in het uitvaartcen trum Soek&Zn., Levendaal 103 te Leiden, waar gelegenheid is tot afscheidnemen op zondag 10 maart van 16.00 uur tot 16.30 De crematieplechtigheid zal worden gehou den op maandag 1 1 maart om 11.45 uur in de aula van het crematorium ,,Rhijnhof", Laan te Rhijnhof 4 te Leiden. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het crematorium. Dankbaar voor een leven dat vol en rijk was aan ontmoetingen en ervaringen is in vrede gestorven onze dierbare man, vader en opa JAN KALSBEEK 1 6 augustus 1 922 t 7 maart 1 996 Drachten: TINEKE KALSBEEK- KRAMERS Zutphen: JAN en YVONNE WOUTER. JASPER Alkmaar: CLASIEN en HAN HENK. JAN. INEKE Woensdrecht: GERDADIEN en FONNIE PETER. LEO, RUDY De dienst van Woord en Gebed zal worden gehouden dinsdag 12 maart om 1 1.00 uur in De Arke, Flevo 161 te Drachten. In aansluiting zal de begrafenis plaats vinden op de algemene begraafplaats ..Slingehof", Overstesingel 1 te Drachten. Er is gelegenheid tot condoleren voor de dienst van 10.30 tot 10.55 uur in de kerk. Geen bloemen. Indien u geen rouwkaart hebt ontvangen hopen wij u toch te bereiken met deze advertentie. begrafenissen crematies lammermarkt 43 leiden 071-5126618 IN DE KRANT KRIJGEN ADVERTEER DERS VEEL MEER DAN 30 SECONDEN ZENDTIJD. De krant,-een van de weinige dagelijkse rituelen waar zo'n 9 miljoen Neder landers nog alle tijd voor nemen. En een goede adver tentie wordt niet overgesla gen, eerder gezien als een deel van 't dagelijks nieuws. Als dat nieuws dan ook nog boeiend is, kan een ad vertentie heel lang in de uit zendingzijn. Cebuco//// organiseert: Zaterdag 16 maart 1996 Aanvang 21.00 uur Kaarten a Fl. 17,50 verkrijgbaar bij: Oon Bosco/de Meester, Zuidbuurtseweg 57/58 Zoeterwoude, Jan van der Geest, Watertje 11 Zoeterwoude, La Bota, Herensteeg 9 Leiden Avondkassa: Fl. 20,00 Leidsch 1Êk Dagblad WÊt h Sfliiss PRINGLE FOR LADIES Een korte wasbare COTON'MIXED regenjas reeds vanaf 148r" of een lange TRENCH al voor 218r" in vele uitvoeringen en nieuwe lentetinten. Te combineren met onze leuke shawlcollectie. KLAASSENS BREESTRAAT 114 ab LEIDEN Eierschalen tot de rand gevuld met tranen dragen wij behoedzaam door de tijd. In de spiegels onzer ogen rijst de wereld onherbergzaam op. Overal zijn wij geweest. Nergens keren wij terug. Beladen met herinneringen buigen wij ons naar de aarde toe. Onwetend en zonder wijsheid welken wij spoorloos uit het licht. Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij in haar zorgzame leven voor ons bete kend heeft, geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve moeder en onze JOHANNA HELENA VERBOOY in de leeftijd van bijna 90 jaar. AN DEN ADEL-DE RIJK SUZAN en MICHEL NATASCHA en verdere familie 6 maart 1 996 J. H. M. den Adel-de Rijk Poldertocht 72 2353 VH Leiderdorp Mijn moeder is opgebaard in het uitvaart centrum Soek 6c Zn., Van Geerstraat 2a te Leiderdorp, waar op zondag 10 maart van 1 7.1 5 uur tot 1 7.45 uur gelegenheid is tot afscheid nemen en condoleren. De samenkomst voorafgaande aan de begrafenis zal op maandag 1 1 maart om 14.00 uur plaatsvinden in de aula van bovengenoemd uitvaartcentrum, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats, gelegen aan de Hoogmadeseweg te Leiderdorp. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het uitvaartcentrum. Dankbaar dat zij zo lang in ons ri mocht zijn en voor de gelukkige jan elkaar, geven wij u bedroefd kenrj zacht en kalm. van ons is heenj onze lieve moeder, schoonmoeder,! ,a( SOPHIA k BLOK-VAN TONGERk. pSt( weduwe van LEENDERT BLo[jp( i de leeftijd van 81 jaar. JUUT en JAAP FIE en MART EEF en WIM AAL en BAS RIA en AAD WIM en JUDITH PEET en INEKE LEEN en MARGRIET RACHEL en AAD JAN en DAT IE WIJNAND BEP en HEN Kleinkinderen, achterkleinkinderen en verdere familie se 6 maart 1 996 Meerhof 8 2321 TG Leiden Gelegenheid tot afscheid nemen L„, Rouwcentrum Van der Luit, Willem ir gerlaan 179 te Leiden, zaterdag 9^rij van 1 1.00-1 1.45 uur. pe De begrafenis zal plaatsvinden opjrb dag 1 1 maart om 1 2.00 uur op de bjjsti plaats Rhijnhof", Laan te Rhijnlpiv gang Haagse Schouwweg) te Leideffï( •*(cr«R De 353 is een laserfax van formaat. De scherpste afdrukken op gewoon papier. En een formidabel geheugen. Hij kan bijvoorbeeld tegelijk verzenden en een binnengekomen bericht printen. Geen papier meer? Hii print het binnengekomen bericht zodra u hem van nieuw papier voorziet. Met deze fax kimt u lezen en schrijven. En rekenen. In uw voordeel. Naast zijn vele tijd- en geld- besparende faciliteiten krijgt u nu een korting van driehonderd gulden op de toch al aantrekkelijke prijs. Kortom, iets om in uw geheugen te printen. Telefax 322 Automatisch afsnij-mechanism Kopieerfunctie en faxselector Automatische documenteninv 15 verkort kiezen nummers van 999,- voor 895.- Pi Kom langs bij uw officeel dealer PTT Telecom HILLEGOM: DUVAK 0252-521824; Media Classic 0252-523871. HOOFDDORP: Sema Rent 023-5624794. T.C.E. Products 0255-534950. KATWIJK: v.d. Berg Kantoorboekhandel 071-4030911; Olink Tclcom BV. LEIDEN: Wolfslag totaalkantoor 071-5323202. LISSE: D Wassenaar Telecom 0252-420813. RIJNSBURG: Nico Baming Comffl 071-4020929. ROELOFARENDSVEEN: M.S.I. Telecommunicatie B.V. 071-53319029. SASSENHEIM: Hedcra Kantoorcffïf 216162. SCHIPHOL: Schiphol Telematics 020-5020550. VELSERBROEK: Witteveen Kant. Inst. 023-5387574 ZANDVOOR 023-5715711.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 4