4 t CTSV-rapport al bekend vóór debat Binnenland kis Houthandel wordt vlammenzee Dijkstal heft 'spreekverbod' top politie en Justitie op Drie bonden werken samen bij overleg CAO Philips diversiteiten vrezen uitsluiting verdelen van toponderzoek IKON heeft twee miljoen tekort, ontslagen dreigen PHILIPS Wethouders Emmen weg y Kabinet overweegt nieuwe regeling voor schadevergoeding bij ramp Uitzendingen publieke omroep met schotelantenne te zien in buitenland c 8 MAART 1996 n Nederlands Persbur ert Schweitzerprijs voor Nederland £rurg De Johann Wolfgang von Goethe-stichting reikt jddag in Straatsburg de Albert Schweitzer-prijs voor jonge- t aan de Nederlandse groep Jongeren voor een Verenigde d. De organisatie, die zetelt in Amersfoort, krijgt de prijs iaar inzet voor vluchtelingen in verschillende asielzoekers- I in Nederland. De Goethe-stichting in Basel kent de prijs p jonge Europeanen die zich op humanitair gebied ver- ielijk maken in de geest van Albert Schweitzer. Schweitzer •1965) was onder meer zendelingenarts en werkte jaren- 1 West-Afrika. De Nederlandse jongeren delen de prijs van zend Zwitserse franken met de Franse organisatie Entr'ai- les Jeunes. (-ze-teams 'scoorden' 120 miljoen ftGHet aantal Pluk-ze-zaken is vorig jaar vervijfvoudigd: iggeen tweehonderd naar bijna duizend. Daarbij is bij cri- >n voor 120 miljoen gulden beslag gelegd op roerende en ende goederen. Politie en justitie slagen er volgens een voerder van het college van procureurs-generaal steeds n criminelen financieel uit te kleden. Hij verwacht dat het Pluk-ze-zaken dit jaar opnieuw stijgt en dat de waarde beslag genomen goederen eveneens toeneemt. De zoge- ie Pluk-ze-teams van politie en justitie zijn opgezet om digers hun via criminele activiteiten vergaarde winsten af len. Eerder deze week maakte justitie in Amsterdam be- 10 miljoen gulden te vorderen tegen drugshandelaar Char- olsman. ;ort Antillen groter dan geraamd stad» Het begrotingstekort van de Nederlandse Antillen jaar hoger uit dan geraamd. Dit heeft minister Henriquez :iën) gisteren bekendgemaakt. Daarom wordt halverwege de omzetbelasting verhoogd. De regering-Pourier erfde t vorige kabinet een financiële chaos die moeilijker is op en dan voorzien. De regering in Willemstad heeft nog geen overeenstemming bereikt met het Internationaal air Fonds. Dat is nodig om van Nederland een lening van Ijoen gulden te krijgen. Het IMF eist dat de personeels- van de regering in vier jaar met twintig procent omlaag )eze kosten maken 63 procent uit van de hele begroting, ering vindt ontslagen in de publieke sector onverant- mede gezien de toch al enorme werkloosheid op vooral \bo. De vakbonden hebben al laten weten dat ze geen ont- I zullen accepteren. sters dubben over vliegveld Beek hg» iG' Het kabinet heeft gistermiddag de impasse over het al et toelaten van nachtvluchten op vliegveld Beek nog niet n doorbreken. Na afloop van overleg in Den Haag lieten okken bewindslieden blijken dat er 'nog geen witte rook' ral minister De Boer (milieubeheer) wijst nachtvluchten (cort af. Minister Jorritsma (verkeer en waterstaat) wil pra- ier een compromisvoorstel om uit de patstelling te komen. Idesnoods uitgaan van 2000 in plaats van 2.800 nacht en in 2015. Met deze vermindering van het aantal nachte- iegbewegingen zou een rendabele exploitatie van de iaven nog net mogelijk zijn. idelaren in harddrugs opgepakt q/doorwerth Tijdens een grootscheepse actie hebben de pre in Twente en justitie deze week vijf arrestaties verricht in met het op grote schaal handelen in harddrugs. Het m een drie Hengeloërs (36, 27 en 30 jaar), een 27-jarige uit Hengelo en een 26-jarige man uit het Gelderse Door- Bij de aanhouding en huiszoeking waren vijftig politie- Hejen betrokken. De vier verdachten verkochten volgens de kei de harddrugs niet alleen, zij ruilden ze ook voor gestolen en. Zij stuurden daarvoor verslaafden op dievenpad. Tij- uiszoeking is een groot aantal artikelen aangetroffen die ;hijnlijk van diefstal afkomstig zijn. De politie verwacht in he^ak nog meer arrestaties te verrichten, ove g4 Staatssecretaris Linschoten heeft nog meer uit te leggen Woordvoerders van Kamerfracties kenden al op 21 november de inhoud van een con ceptrapport van het College van Toezicht Sociale Verzekeringen (CTSV) over de gevol gen van de privatisering van de Ziektewet. Dat was een dag vóór het Kamerdebat over dit wetsontwerp begon. Dat blijkt uit een notitie die het CTSV heeft gemaakt voor de rijksrecherche die het uitlekken van de informatie onderzoekt. Ook staatssecretaris Lin schoten (sociale zaken) wist dat de Kamerleden de inhoud van het rapport kenden. den haag» anp Linschoten is door de gang van zaken rond het rapport inmid dels in grote politieke proble men geraakt. Hij wordt er door een aantal fracties van verdacht de Kamer onjuist te hebben in gelicht. De staatssecretaris kreeg volgens zijn eigen lezing het conceptrapport op 21 no vember telefonisch aangeboden door CTSV-voorzitter Van Leeu wen. Zij deed dat omdat het stuk inmiddels was uitgelekt, al dus Linschoten. Hij weigerde echter het in ontvangst te ne men, omdat het formeel niet was vastgesteld. In het Kamerdebat over de Ziektewet drongen diverse frac ties er herhaaldelijk op aan het conceptrapport vrij te geven. Linschoten ging daar pas na een week toe over. Hij bleef tot dat moment volhouden dat hij de inhoud ervan niet kende. Vorige week gaf de bewindsman toe dat hij op 21 november in grote lijnen wel wist wat in het stuk stond. Hij zei dat uit krantenbe richten te weten, maar dat bleek later niet te kloppen omdat er geen krant over he rapport had bericht. Linschoten erkende zich 'vergist' te hebben. Voor Groen Links en de SP was de boot toen aan. Zij eisen dat Lin schoten vertelt hoe hij de in houd van de rapporten dan wel kende. De staatssecretaris moet daar nog antwoord op geven. Uit de CTSV-notitie voor de rijksrecherche blijkt nu dat Lin schoten zijn informatie ook van Kamerleden kan hebben gekre gen. SP-Kamerlid Marijnissen suggereerde dit al in vragen die de staatssecretaris ook nog moet beantwoorden. Marijnis sen oppert zelfs dat niet Van Leeuwen Linschoten op de hoogte heeft gesteld van het lekken van de informatie, maar dat het andersom is gegaan. Dat zou betekenen dat de staatsse cretaris tegenover de Kamer heeft gelogen. Het SP-Kamerlid wil niet zeggen waar hij die con clusie op baseert. Onduidelijk is welke Kamerle den voorafgaande aan het Ziek tewetdebat (delen van) de in houd van het rapport kenden Tot dusver heeft alleen CDA woordvoerster Bijleveld toege geven dat ze iets wist, al had ze het stuk zelf niet. Marijnissen meent dat ook de regeringsfrac ties op de hoogte waren en dus een informatievoorsprong had den in het debat. D66-Kamerlid Schimmel ontkende gisteren dat zij het rapport kende. De woordvoerders van WD en PvdA waren niet bereikbaar. Het rapport is pas op 1 de cember na het Kamerdebat over de Ziektewet officieel vastgesteld, bijna twee weken later dan aanvankelijk de be doeling was. Een aantal negatie ve conclusies over het wets voorstel was er toen inmiddels op last van het CTSV-bestuur uitgehaald. Groen Links en SP verdenken Linschoten ervan dat hij de hand heeft gehad in de vertraagde publicatie en de wij zigingen. Beide partijen willen dat de kwestie tot op de bodem wordt uitgezocht. den haag anp verbod. „Het is natuurlijk niet zo dat er een directief is van de minister dat zegt: U zwijgt tot u weer mag praten. Zo werkt dat gelukkig niet in Nederland." Enkele weken geleden nog meldde een groot aantal burge meesters en topambtenaren zich af voor een congres over de bevindingen van de commissie- Van Traa. Zij gaven allemaal als reden dat ze waren gebonden aan een spreekverbod. Topambtenaren van politie en Justitie mogen weer in het openbaar hun mening geven over de aanbevelingen van de commissie-Van Traa over de opsporingsmethoden van de politie. Dit zei minister Dijkstal (binnenlandse zaken) vandaag in het Radio-1 journaal. Vol gens Dijkstal is zelfs nooit echt sprake geweest van een spreek - vianen» Een brand heeft gisteren voor miljoenen gulden schade aangericht bij een groothandel in hardhout aan de Hagenweg in Vianen. Een loods van negenduizend vierkante meter brandde ge heel uit. Een tweede loods liep waterschade op. Volgens de brand weer heeft de inboedel een waarde van tussen de twintig en dertig miljoen gulden. Tijdens het bestrijden van het vuur is een bestuur der van een brandweerauto onwel geworden, vermoedelijk door een hartinfarct. Hij reed daardoor met zijn auto tegen een perso nenwagen. Hij werd ter plekke door hulpverleners gereanimeerd en ligt nu in het Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Volgens een woordvoerder van de gemeente Vianen gaat het 'redelijk' met hem. foto gpd niet om een 36-urige werkweek gevraagd. De Vereniging van Hoger Philips Personeel hecht meer waarde aan het belang van de leden dan aan het geza menlijk optrekken van de bon den. liet bestuurder J. Hermus eerder deze week weten. Daar om heeft deze bond Philips ge vraagd het overleg over een nieuwe CAO te hervatten. De VHPP veroorzaakte daarmee een breuk in het tot dat mo ment gesloten vakbondsfront. De andere drie bonden willen ook graag met Philips verder praten, maar alleen als de 36- urige werkweek op de agenda blijft. Dat wil overigens niet zeg gen dat de Unie zich nu achter die eis heeft geschaard. eindhoven «anp Vakbond De Unie trekt voorals nog samen met de Industrie bonden FNV en CNV op bij een poging het CAO-overleg bij Phi lips op gang te brengen. De drie vakorganisaties hebben dat gis teren na langdurig beraad be sloten. Begin deze week haakte de Vereniging van Hoger Philips Personeel (VHPP) af nadat Phi lips het CAO-overleg had opge schort. Het elektronicaconcern weigert met de werknemersor ganisaties verder te praten zo lang de industriebonden hun eis met betrekking tot de invoe ring van een 36-urige werkweek niet intrekken. De Unie en de VHPP hebben vj7 niet blij met beleid Wijers inzake topinstituten veianp slist Wijers voor welke nieuwe voorstellen hilversum gpd iniging van universiteiten (VSNU) heeft kritiek op de manier waarop minister (economische zaken) het technologische ïg Verzoek in Nederland probeert te stimule- ma Wijers de universiteiten buiten de oprich- pkin nieuwe topinstituten houdt, dreigt het in Nederland verder te worden ver- ov d, klaagt de VSNU. s stelt vanaf 1999 jaarlijks 55 miljoen gul- i st schikbaar voor de oprichting van enkele topinstituten. Hij acht een technologie- f noodzakelijk om internationaal te kun- ng^ncurreren. Bedrijven kunnen tot 1 mei enf Hen indienen met wie ze aan dergelijke in- ïni i willen deelnemen. Dat kunnen bijvoor- ngt mderzoekers van andere bedrijven zijn, tigf ok universitaire instituten. Vervolgens be slist Wijers voor welke nieuwe voorstellen hij geld beschikbaar stelt. De universiteiten menen dat zij veel onder zoekinstituten in huis hebben die kunnen vol doen aan de vraag uit het bedrijfsleven en dus een zinnige bijdrage kunnen leveren aan de nog op te richten instituten, als er al nieuwe nodig zijn. Zij krijgen echter geen enkele ruimte om zichzelf aan te bieden, zo klagen zij. Volgens een woordvoerder van Wijers is die klacht onterecht, omdat het bedrijfsleven best wel weet wat de uni versiteiten te bieden hebben. De universiteiten vrezen echter dat zij buiten beeld raken en voorspellen dat het onderzoek in de nieuwe instituten deels zal overlappen met hun eigen onderzoek. De nieuwe topinstituten zullen bovendien geld en deskundigheid bij de universiteiten wegtrekken, verwacht de VSNU. De IKON komt twee miljoen gulden tekort op haar begroting van totaal achttien miljoen. Werknemers en freelancers ma ken zich grote zorgen over hun arbeidsplaats. Volgens de IKON is het tekort ontstaan door de zendtijduitbreiding als gevolg van de nieuwe Mediawet. De omroep ging er steeds vanuit geld te krijgen voor de extra zendtijd. Het tekort van twee miljoen komt voor de IKON op een slecht moment. De omroep be staat dit jaar vijftig jaar en is van plan om op radio en televisie flink uit te pakken met mooie maar dure programma's. Het is 3e Philips Luchtreiniger.Voor iedereen die van schone lucht houdt. een feestje of een etentje kan uw huis wel schone lucht gebruiken. De Philips imene luchtreiniger is speciaal ontwikkeld het verwijderen van rook, stof en Dankzij speciale filters wordt de lucht ctief gezuiverd. Nu 30 dagen op proef. Voor meer informatie bel Philips Consumen- tenlijn, telefoon 06-8406 (20 cent per minuut). de vraag of dat gaat lukken. Vice-voorzitter Haan van het IKON-stichtingsbestuur wil nog niet over ontslagen spreken. Wel zegt hij: „Het een en ander heeft gevolgen voor de pro grammering. dus het heeft mo gelijk ook consequenties voor de mensen". Een 'gewone' omroep heeft doorgaans minder hinder van een tekort op de begroting. Bij de IKON (en bijvoorbeeld ook Teleac en andere kleine zendge machtigden) ligt het anders, omdat zij geen andere inkom sten hebben dan de publieke middelen. De IKON heeft geen leden en geen omroepblad. emmen gpd De vijf wethouders van de, ge meente Emmen stappen op. Ze zijn gezwicht voor de grote druk van politiek en publiek en ma ken de weg vrij voor de ge meenteraad om een nieuw col lege samen te stellen. Dat mag vervolgens uitvoering geven aan het plan van aanpak van de on derzoekers Ed van Thijn en Jean Engelen om de orde in het Em mer gemeentehuis te herstellen. Burgemeester Ton Lensen stelt dinsdagavond in een bij zondere raadsvergadering de vertrouwenskwestie aan de or de. De gemeenteraad zal dan waarschijnlijk uitspreken dat het vertrouwen in Lensen on voldoende is. Ook de positie van gemeentesecretaris Piet Reuver wordt in de bijzondere raadsvergadering ter discussie gesteld. Een groot deel van de Emmer politiek vindt dat Reu ver ook weg moet. De advocaat van twee in op spraak geraakte en naar huis gestuurde topambtenaren spant een kort geding aan tegen hun werkgever. Volgens de advocaat ontbreekt het de gemeente aan hard bewijsmateriaal om de ambtenaren naar huis te kun nen sturen. ER KOMT" éëN ÓT/4NDMRDMMT VOOR CONDOOMS. DAN KNlP y] D'R TDCH &EWOOV Ê£N SXUK)C AT. Brengt de gezondheid ernstige schade toe. k.h 4.10.1994 Stb.720. den haag anp Het kabinet overweegt een nieuwe wettelijke re geling in het leven te roepen voor de vergoeding van schade bij rampen. Dat blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer. Het geld voor de regeling moet komen uit de pot 'algemene middelen.' Oorspronkelijk was het streven tot een regeling waarbij de verzekeraars waren betrokken. Daar voor was in mei vorig jaar met het Verbond van Verzekeraars een convenant gesloten. Een nega tief advies van de Raad van State torpedeerde dit plan. In het komende wetsvoorstel is geen rol wegge legd voor de verzekeraars. Ook heeft dit voorstel een uitgebreider doel dan de oorspronkelijke plannen. De aanvankelijk voorgestelde nationale verzekering gold alleen bij aardbevingen en over stromingen van rivieren. Het is de bedoeling dat in het nieuwe wetsvoorstel ook andere rampen worden opgenomen. Per ramp zal een bedrag worden uitgekeerd van maximaal 1,6 miljard gul den. Ook wordt in de nieuwe plannen waar schijnlijk een flink eigen risico voorgesteld. Ver der komt er een maximumvergoeding per indivi dueel geval. Het Verbond van Verzekeraars zegt niet verrast te zijn door de opstelling van het kabinet en ziet het wetsvoorstel 'positief tegemoet. hilversum «anp Vanaf 1 mei start een proef, waarbij Nederlanders elders in Europa met een schotelantenne programma's van de Neder landse publieke omroep kun nen ontvangen. Tijdens deze experimentele fase, die zeker drie maanden gaat duren, zul len dagelijks tussen 17.00 en 19.00 uur via de satelliet pro gramma's worden uitgezonden. De Wereldomroep praat al geruime tijd met de NOS over een gezamenlijke opzet van wat BVN wordt genoemd, wat staat voor het Beste van Nederland. Die gesprekken blijven door gaan. De Wereldomroep kan nu dagelijks twee uur ruimte op de een statelliet huren en wil met het oog op het naderende va kantieseizoen niet langer wach ten met een proef. Het is de bedoeling de proef- uitzendingen de starten met een nieuwsprogramma. Voorts zullen programma's van de dag ervoor worden uitgezonden. Volgens de Wereldomroep wo nen er tenminste 175.000 Ne derlanders in het buitenland met een schotelantenne.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 3