Een zorgelijke tweedeling en dichte koopkrachtmist Op rechtsgang balpenmoord lijkt een doem te rusten Feiten &Meningen Een verkenning naar de zorgmarkt VRIJDAG 8 MAART 1996 _lOj eri Het lag niet Ln de bedoeling van de schrijvers van de serie Een verkenning naar de zorgmarkt een consumentenonderzoek te doen naar de hoogten van de vas te ziekenfondspremie die bijna tien miljoen Nederlanders maandelijks moeten betalen. De vergelijking tussen de vaste maandelijkse premie van de Groningse zorgverzekeraar RZG (27,10 gulden) en Zilveren Kruis/Spaarneland (28,95 gul den) was gemaakt om duidelijk te maken dat er verschillen zijn. Gekscherend schreven de auteurs dat ziekenfondspatiënten in de Randstad zich bij RZG kunnen melden als zij op een gemakkelijke manier hun koopkracht willen ver beteren. Ziekenfondspatiënten uit deze regio kunnen evenwel dichter bij huis blijven. Het in Haarlem, Leiden en Meerlanden werkzame ziekenfonds Zorg en Zekerheid hanteert dezelfde vaste premie als het Groningse RZG. Deze dagen praat het kabinet over de begroting voor 1997. Verschil lende ministers hebben bij schat kistbewaarder Zalm al een om vangrijke verlanglijst gedeponeerd. Minister Borst van volksgezond heid, welzijn en sport (VWS) vraagt het meest. Zij verlangt vele hon derden miljoenen guldens extra, omdat de kosten in de zorgsector de pan uitrijzen. Krijgt zij niet meer geld zo heeft zij laten doorschemeren dan ls haar af scheid van de politiek nabij. De bewindsman op Financiën zit in een lastig parket. Zijn veeleisende collega's Rit- zen (wachtgelden) en Van Aartsen (tuin ders) kan hij nog wel afpoeiéren. Maar de minister van volksgezondheid geniet ieders sympathie. Ze heeft een opvallend goede pers. Bovendien beseft Zalm dat de kiezers hun gezondheid het allerbelangrijkste van de wereld vinden. De stijging van de ziekte kosten zal ze een zorg zijn. Dan moet de premie maar wat omhoog. Zalm kent ook de abominabele voorge schiedenis. De afgelopen jaren groeide de zorgconsumptie met ruim twee procent per 4aar. In het regeerakkoord is bepaald dat 1,3 procent groei maar voldoende moet zijn. Toch biedt de paarse bijbel het kabinet een uitweg: wanneer ondanks alle inspannin gen de kosten niet in het gareel blijven, komt meer geld voor de zorg beschikbaar. Deze ontsnappingsclausule verzwakt Zalms onderhandelingspositie, ook al kan de be windsman nu wijzen op economische te genvallers, die nopen tot een nog terughou dender begrotingsbeleid. Bij het indienen van haar financiële ver langlijstje is minister Borst er overigens van uitgegaan dat de zorgkosten de komende jaren minder snel dan gebruikelijk zullen stijgen. Zij vertrouwt erop dat verzekeraars scherper met de zorgaanbieders onderhan delen over prijzen en hoeveelheden te ver lenen zorg. Maar verzekeraars geven desge vraagd onomwonden te kennen dat de plannen van het ministerie van VWS om de zorgkosten langs deze weg te beheersen wel schipbreuk moeten lijden. Zij schrikken er voor terug bij tariefonderhandelingen ruzie te maken met artsen en andere zorgverle ners. In verzekertngsland zweert men voor lopig bij het consensusmodel. Verzekeraars proberen de hoeveelheid hulp en verrich tingen in overleg met de zorgaanbieders minder te laten groeien. VRIJ SPEL Al laten de verzekeraars het op de inkoop- markt van zorg nogal afweten, bij de ver koop van het verzekeringsproduct hebben de marktkrachten vrij spel. De voor buiten staanders nauwelijks waarneembare con currentieslag op de verzekeringsmarkt is sterk bevorderd door recente maatregelen van minister Melkert van sociale zaken en werkgelegenheid (SZW). De afgelopen twee jaar heeft hij met steun van de paarse coali tie enorme gaten gescheurd in het tere weefsel van de collectief georganiseerde so ciale zekerheid. Honderdduizenden hebben dit aan den lijve ervaren. Vroeger kreeg een arbeidsongeschikte een WAO-uitkering van zeventig procent van zijn laatste loon, totdat hij 65 jaar werd. In 1993 zette het vorige kabinet het mes in de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzeke ring (WAO). Hoogte en duur van de WAO- uitkering werden drastisch beperkt. De hia ten die hierdoor ontstonden ten opzichte van de vroeger zo royale regeling zijn ver volgens massaal bijverzekerd in de particu liere sector. Als gevolg van de herziening van de Ziekte wet moeten werkgevers sinds 1 maart jongstleden ziek personeel een jaar lang ten minste zeventig procent van hun salaris doorbetalen. Veel werkgevers, zeker de klei nere, willen dit risico niet lopen. Zij dekken zich daarom in door in de markt een verze kering te sluiten. De verzekeraars staan in de rij om zulke risicomijdende werkgevers op hun wenken te bedienen. Met ingang van 1 juli aanstaande zal de Al gemene weduwen- en wezenwet (AWW) verdwijnen. Daarvoor in de plaats komt de Algemene nabestaandenwet (ANW). Wie straks overlijdt en een partner nalaat, die is geboren na 1 januari 1950, kan het vergeten dat zijn nabestaande nog een ANW-uitke- ring krijgt, tenzij de partner kinderen jonger dan 18 jaar verzorgt. Veel mensen zullen ook deze scheur in het sociale tapijt via een particuliere bijverzekering willen repareren. Werkgevers zullen de hiervoor noodzakelij ke premie niet voor hun rekening nemen, maar ze zijn meestal wel bereid voor hun personeel een collectieve regeling af te slui ten, mits werknemers zelf de volle premie opbrengen. Dankzij deze ingrijpende aanpassingen van de WAO, de regeling voor het ziekengeld en de afschaffing van de AWW opende zich de afgelopen jaren voor particuliere verzeke raars een miljardenmarkt. De 'privatisering' van de sociale zekerheid is een goudmijn. Werkgevers .en werknemers zoeken massaal hun heil op de marktterp van de verzeke raars. Die willen aan de ondernemer en zijn personeel het liefst een totaalpakket met aanvullende verzekeringen slijten. Zo'n to taalpakket maast niet alleen de gaten bij ar beidsongeschiktheid, ziekte en overlijden. Ook de collectieve verzekering van het wa genpark van het bedrijf, de brandverzeke ring en het bijspijkeren van pensioenen passen in het totaalpakket. Meer marktwerking in de gezondheidszorg opent mogelijkheden tot kostenbeheersing in een bedrijfstak waar de kosten tot nu toe nauwelijks in de hand zijn te houden. Er gaat meer dan zestig miljard gulden om in de zorg. Alle maatregelen van dit kabinet ten spijt groeit dit bedrag met veel meer dan de toegestane 1,3 procent. Flip de Kam, hoogleraar openbare financiën aan de Rijksuniversiteit te Groningen en Frans Nypels, hoofdredacteur van deze krant, verkenden de zorgmarkt. Hun conclusie: de gewenste marktwerking heeft niet alleen allerlei ongewenste effecten voor de koopkracht van alle Nederlanders, zij werkt ook niet. Vapdaag het derde en laatste deel van de serie. Om vette kabeljauwen, de bedrijven met honderden werknemers, binnen te halen, werpen verzekeraars heel wat spierinkjes uit. Daarbij kan een voordelige ziektekos tenverzekering heel goed als lokkertje wor den gebruikt. Bij de gebruikelijke maand- premies valt voor de werkgever en zijn per soneel al snel een flink voordeel te behalen. De huidige felle concurrentie tussen verze keraars richt zich al lang niet meer uitslui tend op bedrijven in de marktsector. Ook non-profit instellingen zoals universiteiten en ziekenhuizen worden met aanbiedingen gepaaid. Naarmate groepspremies dalen, moeten de overige verzekerden hogere pre mies betalen. Onder premiebetalers tekent zich een tweedeling af. VOORRANG Aanbieders van totaalpakketten hanteren vaak een overtuigend verkoopargument. Zij beloven dat ziek personeel snel door de dokter of het ziekenhuis wordt geholpen. Als ziektekostenverzekeraar hebben ze im mers een dikke vinger in de pap bij de zorg verleners. Dat ziek personeel met voorrang aan de beurt is, spreekt werkgevers enorm aan, omdat zij het salaris van zieke werkne mers tegenwoordig moeten doorbetalen. Ook wanneer dit risico is verzekerd, heeft de werkgever groot belang bij kortdurend en weinig ziekteverzuim. De verzekeraar brengt in dit geval namelijk een veel lagere premie in rekening. Naarmate de totaalpakketten oprukken, krijgen werkenden steeds vaker voorrang boven andere zorgzoekers, die langer op de wachtlijst blijven staan. Pakketverzekeraars maken bijvoorbeeld met zorgaanbieders af spraken dat zieke werknemers op zaterdag in het ziekenhuis worden geopereerd. Of verzekeraars dringen bij de ziekenhuizen aan op een betere planning van het gebruik van de operatiekamers. Deze activiteiten van de pakketverzekeraars blijven niet onopgemerkt. Want het voor trekken van zieke werknemers boven werk lozen en bejaarden is soms een nauwelijks verholen, in andere gevallen zelfs een uit drukkelijk verkoopargument bij het in de markt zetten van collectieve contracten. Vertegenwoordigers van patiëntenvereni gingen, sommige artsen en nogal wat politi ci stellen dat deze praktijken leiden tot een onaanvaardbare tweedeling in de zorg. Het kan immers gebeuren dat mensen die niet onder zo'n collectief contract vallen extra lang op hun beurt moeten wachten. Een verzekeraar zoals Zilveren Kruis ont kent dat een tweedeling dreigt te ontstaan, omdat grotere doelmatigheid het mogelijk maakt de een met voorrang te helpen zon der dat anderen daarvan de dupe worden. Niet iedereen vindt dat een overtuigend verhaal. Andere verzekeraars draaien er niet omheen. Zij tonén weinig begrip voor de beschuldiging dat door hun toedoen een tweedeling in de zorg ontstaat. Zulke verze keraars praten liever over 'zorg met twee snelheden'. Het spreekt toch vanzelf, dat de werkenden die ook de uitkeringen voor de niet-actieven moeten verdienen, met voor rang worden geholpen? En als er al met be schuldigende vingers moet worden gewe zen, dan toch vooral in de richting van Den Haag. Wanneer politici de wet veranderen om werkgevers te prikkelen het ziektever zuim te verminderen, is het logisch dat werkgevers op hun beurt erop aandringen dat hun mensen weer snel aan het werk kunnen. „Ik ben daar tegen, maar ik denk ook: dat is niet tegen te houden", zegt directeur Henk Schildkamp van de Groningse verzekeraar RZG. „Hier werkt de zorgverzekeringsmarkt inderdaad bij uitstek. Zou de politiek een voorrangsbehandeling van werknemers al kunnen en willen verbieden, dan kan nie mand een groot bedrijf beletten een eigen polikliniek op te zetten en artsen of fysio therapeuten in te huren. De werknemers van dat bedrijf worden dan toch óók met voorrang geholpen. Werkgevers willen daar inderdaad graag voor betalen, want na de recente afschaf fing van de Ziektewet drukt elke dag ziekte verzuim zwaar op het bedrijfsresultaat. VERSCHILLEN Binnen enkele jaren komt een einde aan de merkwaardige situatie dat ziekenfondsver zekerden in Groningen hun tegemjid het westen subsidiëren. De onderlipi evening' tussen de ziekenfondsen f u gemene Kas van de Ziekenfondsrad E namelijk op haar laatste benen. Heb is waatschijnlijk dat de vaste zieketfo premie per volwassene in diverse q e het land steeds verder uiteen gaat lfu Het is niet ondenkbaar, dat het prepf schil tussen het goedkoopste en he^ ziekenfonds voor een echtpaar ove— paar jaar is opgelopen tot vijftig guj_ maand. Deze ontwikkeling zet de makers v se koopkrachtplaatjes op het verke been. Tot nu toe konden de rekeniu cijferen met een landelijk uniforme] fondspremie. Dat was al volksbedr in Den Haag wordt gerekend met e realistisch lage ziekenfondspremie koopkrachtoverzicht voor 1996 is e maandpremie van 22,25 gulden vefc terwijl de werkelijke premie dit jaaT melt tussen 27,10 gulden (RZG) en g] gulden (PWZ). Voor een echtpaar i merend ligt de jaarpremie nu dus gulden hoger dan ze in Den Haag 1 e aangenomen. Voor sociale minima gelijk aan één procent extra koopki n lies. Eerst afgelopen januari, toen iijo Tweede Kamer onrust ontstond ov koopkrachtbehoud in 1996, zegde; s cretaris Linschoten van SZW een st s naar de invloed van de vaste ziekei premie op de koopkracht van lager werknemers en uitkeringsontvanger Die studie zal leren dat zowel toeni li premieverschillen als uiteenlopenc meentelijke heffingen en belasting! koopkrachtoverzicht steeds mistigf c ken. Probeert het kabinet de koopk van gezinnen te repareren met behr een algemene belastingverlaging, c gen mensen in Groningen geld toe het westen komen nog steeds tekoi uitkomst is misschien aanvaardba; mensen die zich herinneren dat no t gen via het ziekenfonds jarenlang s hebben betaald voor hun tegenvoe het westen. De eerste twee delen stonden in de\ van 6 en 7 maart. En nóg was de zaak van de balpenmoord niet ten einde. Telkens, als het in de meest bizarre rechtsgang uit de Nederlandse ge schiedenis tot een ontknoping lijkt te ko men, neemt de zaak weer een onverwach te wending en kan nog altijd het laatste woord niet worden gesproken. Woensdag, een dag voordat het Haagse gerechtshof in hoger beroep uitspraak zou doen, kwam de Leidse politie met een nieuwe getuige op de proppen. Deze zou tijdens de deten tie van de verdachte hebben vernomen dat hij wel degelijk met een kruisboog op het gezicht van Zijn moeder had gescho ten. Daarom gelastte het gerechtshof een nieuw onderzoek, terwijl alle betrokkenen en waarnemers hadden verwacht dat het gisteren tot vrijspraak zou komen. In hun teleurstelling bliezen de advocaten van de verdachte, die ook vast op vrij spraak hadden gerekend, hoog van de to ren. Begrijpelijk is hun ontstemming wel. Een stelregel die al bij de Romeinen gold voor de rechtspraak, luidt: rechtsgedingen moeten tot een einde komen. Met andere woorden: er dient op een zeker moment een beslissing te vallen, anders zou men eindeloos door kunnen blijven procederen en telkens weer nieuwe feiten of beschul digingen naar voren kunnen blijven bren gen. Maar de nieuwe getuigenverklaring kwam nog net voor de uitspraak. Betekent het uitstel waartoe vervolgens is besloten in derdaad schending van de goede pro cesorde, zoals de advocaten van de ver dachte beweren? Nee. In het wetboek van straf vordering is een dergelijke gang van zaken uitdrukkelijk moge lijk gemaakt, ook al komt her opening van een al afgelopen onderzoek in de praktijk vrijwel nooit voor. Bij de beraadslaging in de raadkamer kan blijken dat het onderzoek niet volledig is geweest. Het hof kan dan, al dus de w:et, bevelen dat het on derzoek wordt hervat. Een schending van de pro cesorde zou er zijn geweest als het hof in de raadkamer nieuw bewijs zouden hebben laten meewegen dat buiten de zitting was gehouden. Dat is GIJSSCHREUDERS juridisch medewerker echter niet gebeurd. Het ge rechtshof heeft juist herope ning van het onderzoek ter zitting gelast. Daar zullen de verdachte en zijn advocaten de gelegenheid hebben het nieuwe door de procureur-ge neraal aangevoerde bewijs materiaal te bestrijden. Van een schending van de pro cesorde is dus geen sprake. Het 'meenemen' van de nieu we getuigenverklaring kan zelfs in het voordeel van de verdachte werken. Stel dat de nieuwe verklaring een dag na de uitspraak openbaar was geworden - dan zou de twijfel aan de onschuld van de verdachte hoe dan ook rond de zaak zijn blijven hangen. Maar ongewoon is het allemaal wel. Het lijkt alsof er een doem op deze rechtsgang rust. Eerst al de veroordeling tot twaalf jaar door de rechtbank op grond van een ver klaring van de therapeute van de verdach te: een bijzonder twijfelachtige basis voor een veroordeling. Hoe kan, zo luidt de vraag, in een therapeutische 'setting' een juridisch steekhoudende verklaring wor den afgelegd? En hoe zit het met de recht matigheid van bewijs dat is verkregen door middel van schending van het be roepsgeheim van de therapeute? Dat was eigenaardig. De ontknoping leek vervolgens uit een roman te komen: parti culieren voerden het proefondervindelijke onderzoek uit dat in hoger beroep tot spraak zou moeten leiden. En ook dat eigenaardig, omdat men zou verwach dat zulk onderzoek door justitie of op van de rechtbank zou hebben plaatsg had. En dan is er nu opeens een gehe zinnige getuige, bij wiens betrouwba3 heid al grote vraagtekens zijn gezet. Het is allemaal bijzonder aardig voon juridische handboeken en wie weet vt een roman. De zaak zal tot in lengte v jaren beroemd blijven. Maar voor del trokkenen is het een regelrechte nach merrie die maar niet ten einde lijkt te men.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 2