Feest ondanks fraude Handen naar voren en schieten als een cowboy' Cultuur Kunst Anton Quintana wint Woutertje Pieterse Prijs Huldiging choreograaf Rijzende sterren Diane Verdoodt en Ludwig van Gijsegem in Kapelzaal >or nl( daf„1 eer prijs Tasjesdief 012 Uitgebreide Lakenhal moet meer bezoekers trekken j 8 MAART 1996 CHEF GERT VISSER. 071-5356441 Anton Quintana (1937) krijgt de Libris Woutertje Pieterse Prijs 1996 voor 'Het Boek van Bod Pa'. Hij kreeg de prijs voor kin- der- en jeugdliteratuur, waar aan een bedrag van 25.000 gul den is verbonden, gisteren in de Rode Hoed in Amsterdam. De jury koos de roman voor de ou dere jeugd uit ongeveer zestig boeken die vorig jaar versche nen. Over het voortbestaan van de prijs heerst onzekerheid. De Li bris Groep trekt zich na deze negende uitreiking als sponsor terug. Dat besluit verbaasde het bestuur van de stichting omdat het prijzengeld net was ver hoogd. De Vlaamse schrijfster Anne Provoost was de eerste die vorig jaar 25.000 in plaats van 10.000 gulden kreeg voor haar roman 'Vallen'. 'Het Boek van Bod Pa' speelt zich af in Centraal-Azië rond 1200. Hoofdpersonen zijn een veertienjarige jongen en een oude man, Bod Pa. Het is uitge geven bij Querido. De jury vindt dat Quintana over grote vertel- kwaliteiten beschikt. De win nende roman noemt zij „in alle opzichten een dijk van een boek." DEN HAAG ANP Het Nationale Ballet heeft de voorstelling Assepoester afgelo pen woensdag in het AT&T Danstheater in Den Haag opge dragen aan choreograaf, danser en balletpedagoog Pieter van der Sloot wegens diens 60-jarig dansjubileum. Hij werd in het bijzonder geëerd voor zijn pio niersrol in de Nederlandse dans in de eerste tien jaar na de Tweede Wereldoorlog. Van der Sloot (1926) heeft een interna tionale reputatie, maar kreeg in Nederland maar beperkte er kenning. Na 1954 werkte hij vooral in het buitenland. „Mijn moeder leerde mij de liefde voor het zingen," vertelt Ludwig van Gijsegem. „Voor een boerin was zangles nemen echt niet zo gewoon, maar zij nam privélessen in mijn ge boortedorp Aalst (België), zong in de plaatselijke zangvereni ging zelfs aria's uit de Matt- hauspassion." „Ook van mijn vader kreeg ik iets positiefs mee: indien ver eist, een enorme concentratie of een totale relax. Als ik stu deer of zing is alles om me heen verdwenen, gebruik ik mijn tijd voor de volle honderd procent. En als mijn auto me dan gelijk een speer bij het een of andere concert brengt, kan ik bij aankomst m'n stoel naar achter laten zakken en voor een half uur als een blok in slaap vallen, zodat ik volmaakt ontspannen m'n taak voor die avond op me kan nemen." „Op mijn elfde jaar ging ik naar de Schola Cantorum 'Cantate Domino' in Aalst. Dat betekende driemaal per dag oefenen, ook op Zaterdag. Ik hield dat met groot plezier vol tot en met de middelbare school. Als ons dorp inmiddels niet overwoekerd was door de industrie, was ik boer gewor den, want dat leven is zo goed hè; de ganse dag zingend op den tractor door het wijde land!" „Ik sprong ik in het diepe en deed toelatingsexamen voor het conservatorium, terwijl ik eigenlijk het onderscheid tus sen een kwart en een terts, al thans theoretisch, niet kende. Niemand om mij heen, behal ve mijn moeder, geloofde er in, maar, o wonder, ik werd in Gent toegelaten voor theorie, blokfluit en kamermuziek. Te gelijkertijd nam ik zangles op de muziekschool, waar ik Dia ne Verdoodt ontmoette. Vanaf die tijd verliep mijn leven in grote lijnen parallel aan het ha re. Samen naar het Kon. Mu ziekconservatorium in Brussel waar we studeerden bij Lo de Vos. Samen zangles bij Profes sor Bautz in Aken en bij Lu- ciennc van Dijck in Mechelen en samen naar het Kon. Vlaams Muziekconservatorium in Antwerpen waar we beiden UM Vocale Kamermuziek be haalden. Daarop deden we DM Solozang in Zwolle met een paedagogische aantekening én we zijn met elkaar ge trouwd." „Een profeet is niet geliefd in zijn eigen landstreek. Deze uit spraak gaat voor van Gijsegem helaas ook op. ,,lk heb nauwe lijks werk in België, maar een steendruk programma in Ne derland, ik reis wat af in dat landje! 't Is niet overdreven als ik zeg dat Nederland voor mij het aards paradijs is op vakge bied; van Zwolle tot Maas tricht, van Enkhuizen tot Eind hoven heb ik mijn optredens. Tenor Ludwig van Gijsegem en sopraan Diane Verdoodt zijn vanavond met pianiste Lieve Mertens te beluisteren in de K&O-Kapelzaal in Lei den. Op het programma staan duetten van onder meer Schubert, Buckincx, Reuland, Schumann en Van Beethoven. Het optreden begint om 20.15 Het fanfarecorps 'Excelsior' uit Noordwijk, dat dit jaar 75 jaar bestaat, kende naast vele hoogtepunten ook moeilij ke perioden. 'Excelsior' heeft zich daar steeds doorheen geslagen omdat het eigenlijk één grote familie is. Ieder een kan op elkaar steunen alsof het zijn eigen broer of zus is. De klap was dan ook groot toen eind vorig jaar de frauduleuze handelingen van de penningmeester bekend werden. ,,Niet het verdwenen bedrag van 8500 gulden doet zeer, maar wel dat een medelid ons vertrouwen heeft geschonden," zegt Bertus van Schie, voorzitter van 'Excelsior'. noordwuk sjoerd de jong De onrechtmatige greep in de kas dreigde de viering van het 75-jarig jubileum danig te ver storen. „We wilden eigenlijk het hele feest naar volgend jaar ver schuiven," zegt Van Schie. „Maar dan viert een andere Noordwijkse muziekvereniging al haar jubileum. Dus doen we het toch dit jaar." In oktober wordt een groot feest gegeven en morgenavond is er een jubileumuitvoering met optredens van het orkest, drumband en de majorettes en minirettes van 'Excelsior'. Om het geld hoeft het fanfarecorps het niet te laten, want de ge meente Noordwijk heeft een renteloze lening van 11.000 gul den toegezegd. „Alleen hadden we in het programma voor de jubileumuitvoering een histo risch overzicht vvillen verwer ken, maar door het akkevietje met de penningmeester is het daar hiet van gekomen." In 1921 is het Fanfarecorps 'Excelsior' door oud-leden van het fanfarecorps 'St. Jeroen' op gericht. 'Excelsior' verzorgde, naast concerten en serenades, de muzikale omlijsting van fees ten, processies, bedevaarten en voetbalwedstrijden. De Duitsers maakten tijdens de Tweede We reldoorlog het repeteren en op treden onmogelijk. Leden van de muziekvereniging verborgen de instrumenten, zodat het ko per daarvan niet in de Duitse oorlogsindustrie kon worden gebruikt. Regelmatig deed het fanfarecorps in z'n 75-jarig be staan mee aan concoursen, waarbij het vaak de eerste prijs won. Het aantal leden steeg ge leidelijk van zo'n 30 naar 92. Het Fanfarecorps 'Excelsior' is een familiegebeuren. Van Schie, die zelf sinds 1959 lid is, zag ook zijn twee broers, een zwager en twee zoons lid worden. „Je groeit ermee op en wordt op een positieve manier geïndoc trineerd," geeft hij als verkla ring. „Vroeger was er ook niet veel anders, had je in wezen slechts een keuze tussen voet bal en muziek." De familiebanden zijn de rug- gegraat van het fanfarecorps, maar kunnen ook nadelig wer ken. „Want," zegt Van Schie, „geef je Jantje een klap, dan doet dat Pietje zeer". Zo verliet in de jaren twintig na een ruzie een familie het fanfarecorps. „In één keer verdwenen tien van de toenmalige dertig leden," zegt de voorzitter van 'Excelsior'. Van Schie begon bij 'Excel sior' als tamboertje en werd be gin jaren zestig al op zijn ne gentiende voorzitter. „Het be stuur, allemaal mannen die veel rsh>sitie Brinkman en Verkade mgen» Janneke Brinkman-Salentijn en Kees Verkade ex- hun litho's en aquarellen en bronzen sculpturen van 16 iet 31 maart in het Kurhaus in Scheveningen. Een deel ipbrengst gaat naar het Ronald McDonald Kinderfonds, exposeerde in 1993 ook al voor hetzelfde doel. Sylvia derfonds-voorzitter, en Astrid Joosten, lid van het Co- h Aanbeveling, openen de tentoonstelling. id FN ie arirstellingen Orkater afgelast ^Slt\busievelijk stond gisteren in de rubriek Podiumblik de PegJling 'Collodi's waanzin' aangekondigd. Het stuk, dat nnielvanavont^en morgenavond nog zou opvoeren in het ige blater' 's evenwe' afgelast wegens een ongeval van een van t be«frs jcoopaffiches in Filmmuseum Het Nederlands Filmmuseum in Amsterdam toont laart tot en met 26 mei bioscoopaffiches uit de periode emeejt 1995. De tentoonstelling heet 'The Reel World' en om- stenuh honderd affiches uit de collectie van het museum, aan- 3n Cljmet enkele bruiklenen. kTctie Jules Verne geveild am» De veiling van de collectie boeken, brieven en ande- o'vjionlijke documenten van Jules Verne (1828-1905) heeft t ov<£r zovee' opgebracht als verwacht. Het veilinghuis Van iHiejfiook Auctions in Amsterdam noteerde ruim 42.000 gul- ecj nder de kopers bevonden zich voornamelijk Amerikaan- ijise en Britse verzamelaars. Voor een kaart had een Parijse ten Toneur ruim 1300 gulden over. De briefkaart uit 1883 was t no|aan de Parijse uitgever van het boek 'De Stijfkoppige'. riftelraart staan correcties, die de uitgever in de definitieve ratiefoest aan^rengen. Tijdens de veiling kwam ook een cahier onirf1011 Carmiggelt met Kronkels uit 1973 onder de hamer. Jisterdamse particulier kreeg het schrift voor 2.400 gulden pers in Scheepvaartmuseum )am« Aan de steigers van het Nederlands Scheepvaart- m in Amsterdam liggen het komend weekeinde het zeil- uropa en een tiental klippers en tjalken afgemeerd. Zij ;n tot de traditionele vloot van het IJsselmeer. Bezoekers meevaren op één van de historische schepen, meedoen h wedstrijd touwtrekken en zeilmakers aan het werk zien. edei ïkeinde kan het museum tegen een speciaal tarief worden rkgeit. Bovendien is het zondag al vanaf 10.00 uur open. ITlF de jjesdief heeft weer een >wonnen. De jeugdfilm der Tuinier in de hoofd- gde 'Silver Cairo for tea s' op het internationale val in Caïro. yerc lmdebuut van Maria Pe- zoo :ft nu zeven prijzen op m, waaronder de Gla- tijdens het Internatio nale Filmfestival in Berlijn. De Tasjesdief is nog in diverse Ne derlandse bioscopen te zien. Peters werkt momenteel aan het scenario voor een tweede film, gebaseerd op het boek 'Kladwerk'. De Nederlandse Kinderjury bekroonde dat boek van schrijfster Anke de Vries in 1991. Peters maakt de speelfilm in samenwerking met onder meer de KRO-televisie. ij de uitbreiding van De Lakenhal is veel meer aan de orde j :en de keus van een ar- De discussie in deze eeft dat ook duidelijk ftv aond. Het belang van ;ev( delijk museum als bin- □e ement in Leiden, de n 7ihtvoordestedebouw- (j0 e situatie en de strategi- m catie tussen de oude en ee ivve stad, en de met de j ding gemoeide financiële n 0 matiek - al deze aspecten echt behandeld. Naar ;gi, lening leiden zij de dis- yCj niet af van de oorspron- vraag, namelijk de keus n architect, maar geven aan dat eerst het draag- >or de uitbreiding aan moet krijgen. Een prijs- s daarbij zeker een goede B'e om de gewenste kwali- ïaliseren. financiële omstandighe- in de gemeente Leiden ins kent, zal de afgelopen ongetwijfeld hebben ge- dat de aandacht niet aan hitect, maar veel beter sponsor van de uitbrei- ou kunnen worden be jag Pessimisten menen dat s n de keus van de architect ooit zullen toekomen. De uj igde miljoenen zal de ge- a! e immers niet uit eigen 'oo :'en kunnen betalen. Ter rul atie: de rijksoverheid in- rse ïrt in de vernieuwing en z( breiding van de vier ande- 3 7 te Leidse musea al aan- k meer geld dan voor n stadsvernieuwing is bin komen, en meer ook dan ch aanvullende steun die da ti in twintig jaar als artikel iaI meente heeft ontvangen m ïctievelijk zo'n 120 miljoen en 1 miljoen). lal iee is tegelijk ook het per- ati afgeschetst. De gemeente r v e inspanning van de rijks- eid niet evenaren en moet )n ek naar externe Financiers, dan ooit mag daarbij de tiden museumstad' klin- 'e concentratie van aan- di ilijke musea in Leiden en pi oede samenwerking tus- i eze musea, is een van de )e tigste argumenten om lijke partners van buiten zowel overheden als iven, te interesseren in het teren in De Lakenhal en Het Stedelijk Museum De Lakenhal is een belangrijk ge bouw voor de stad Leiden. Uitbreiding van het museum gebeurt maar eenmaal in een eeuw en is dus een ambi tieuze opdracht voor architecten. In deze krant een debat over Leidse bouwkunst en over de vraag wie de opdracht moet krijgen voor de uitbreiding van De Lakenhal. het I^mmermarktgebied. In het verlengde hiervan is veel te zeg gen voor het organiseren van een prijsvraag voordat de op dracht voor uitbreiding wordt gegeven. Juist vanwege het wer vende karakter en de markering van de positie van de gemeente. Enige bescheidenheid moet de gemeente immers wel in acht nemen. Binnen de Leidse con text, en zeker gezien de versnip pering van de middelen in de cultuursector, is het weliswaar niet gering dat tijdens de colle gevorming in 1994 is afgespro ken de komende jaren enige miljoenen voor De Lakenhal en de Lammermarkt uit te trekken, maar voor het totale project is nog steeds een veelvoud van dit bedrag nodig. De miljoenen uit het collegeprogramma geven in elk geval wel de inzet van de ge meente aan. De noodzakelijke voorbereidende en eerste stap pen kunnen zo ten minste wor den gedaan. Door de strategische locatie tus sen de oude en de nieuwe stad en de grote uitstraling van De Lakenhal is het natuurlijk niet verrassend dat de uitbreidings plannen ook buiten het stad huis veel aandacht trekken. Met name architecten en stede bouwkundigen hebben als eer sten van zich laten horen. Daar bij valt op dat er inmiddels een vrijwel algemene opinie bestaat dat uitbreiding van De Lakenhal en herinrichting van de Lam mermarkt moeten samengaan. Ik deel deze opvatting, die ook al staat verwoord in de drie jaar geleden verschenen notitie van de CDA-fractie over de Lam mermarkt. Het ligt voor de hand dat dit een van de eerste voor waarden in de opdrachtformu lering zal zijn. Een nieuwe, ei gentijdse ingang aan de Lam mermarkt verbetert de aanslui ting met het station. Het biedt tevens meer zicht op (inhoude lijke) samenwerking met mo lenmuseum De Valk (dat de af gelopen jaren evenveel bezoe kers trok als De Lakenhal). De symboliek van een oud en een nieuw aanzicht, beide getui gend van vertrouwen in de toe komst van de stad, past verder uitstekend bij de uitdrukkelijke functie van het museum om de Leidse geschiedenis te presen teren. Met de wens om de kwaliteit van de presentatie te verbete ren, is direct ook de voornaam ste reden om de uitbreiding te realiseren genoemd. De huidige ruimte is simpelweg te klein en onvoldoende toegerust om gro te tentoonstellingen te organi seren, de collectie te presente ren en te bewaren. De overkap ping en de herinrichting zijn slechts fraaie noodgrepen. Het opslaan van de collectie is vanzelfsprekend geen afdoende reden om De Lakenhal uit te breiden. Buiten het centrum, of zelfs buiten Leiden is ongetwij feld meer en ook goedkopere ruimte te vinden om een nieuw depot te bouwen. Andere Leidse musea kunnen hiermee wellicht ook gebaat zijn. De beperkte uitbreidingsruimte nabij De La kenhal zou allereerst ten goede moeten komen aan tentoonstel lingen en de presentatie, kortom de publieksfuncties. Om het draagvlak voor de uitbrei ding te vergroten lijkt dit ook geen overdreven wens. Gezien de potentie van De Lakenhal en de uitstraling van Leiden als museumstad, en vanwege de grote investeringen, mogen we ten slotte verwachten en verlan gen dat meer bezoekers, van binnen en van buiten Leiden, de nieuwe entree van de uitge breide Lakenhal zullen passe ren. Huib Kruijt, CDA-gemeente- raadslid. 'Indigo': als twee hippies stonden ze gisteravond op de planken van In Casa. foto holvast/marklamers 'Zullen we effe oefenen?' Uitda gend kijkt Ingrid het publiek in. 'Ja!', klinkt het van alle kanten. „Oké dan. Rechterhand op je rechterdij, linkerhand op je lin kerdij en dan allebei je handen naar voren en schieten als een cowboy." Gedwee voert het pu bliek de handelingen uit en dan begint de muziek. Op het re frein van het nummer '.Shame, shame, shame' gaan massaal de handen naar de dijen, waarna de vele danspartners in schiet- houding tegenover elkaar ko men te staan. Daarmee eindigde gister avond het optreden van het Leidse duo Indigo in danssalon In Casa. Indigo, dat bestaat uit Daniëlle Mulder en Ingrid Mank, timmert sinds 1992 hard aan de weg. Met het nieuwe al bum 'The soul of it all' en de daarvan afkomstige single 'Pearl in your hand', wil Indigo het de ze zomer gaan maken. Gisteren zongen de dames hun nieuwe nummers voor het eerst voor een Leids publiek. Aan de reacties te zien, zit het wel snor. ledereen zong mee uit volle borst met bekende num mers en ook de nieuwe single kreeg een warm onthaal. De zestiger Gerard mocht zijn en thousiasme zelfs op het podium tonen. Als een opgewonden pu ber draaide hij met zijn heupen en zwaaide hij met zijn armen. In tegenstelling tot de Pasa dena Dreamband, die het pu bliek voor Indigo vast had opge warmd, traden Daniëlle en In grid zonder begeleidingsband op. Als twee hippies stonden ze op de planken: stijl haar tot op de billen, broek met wijde pij pen en een kettinkje om de blo te buik. In de verte deden ze wel een beetje denken aan Vanessa Paradis, maar qua zang is Indi go heel anders. Daniëlle en In grid hebben beiden een groot bereik en een tikkeltje zware stemmen. Hun repertoire be staat uit covers en eigen num mers, waarbij de nadruk ligt op dansmuziek. Ook de nieuwe single is uitermate geschikt om op te dansen en ligt goed in het gehoor. Het nieuwe album komt dit voorjaar op de markt, 'lot die tijd zul het publiek het met de single moeten doen, die nu in de platenwinkels ligt. Noorchvijksfanfarecorps 'Excelsior' bestaat 75 jaar De jubileumuitvoering van I Fanfarecorps 'Excelsior' vindt morgenavond plaats in de I Noordwijk Sporthal op het ge- meentelijk sportterrein aan de Duinwetering. Het optreden be- Het Noordwijkse fanfarecorps Excelsior timmert aan de weg. gint om 19.30 uur. foto dick hocewoninc ouder waren, had daar eerst moeite mee. Maar iemand zei: 'Wat zitten we nou te zeuren. Als het ventje dit wil, laat het hem dan maar een jaar probe ren'. En ik probeer het nu al 32 jaar," zegt Van Schie lachend. Naar zijn mening is er veel ver anderd. De mensen zijn nu veel zakelijker dan vroeger. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de verlaging van de subsidies van de gemeente. „Er zijn nu drie muziekverenigingen in Noord wijk en de gemeente vindt dat twee eigenlijk wel voldoende is," aldus Van Schie. „Daarnaast zei een wethouder dat iemand die tennis als hobby heeft, zijn eigen racket koopt. Zo moeten, vond hij, de leden van een fan farecorps ook maar hun eigen hobby betalen. Dat is appels met peren vergelijken. Want ie mand die gaat tennissen doet dat puur voor zijn eigen plezier, terwijl een fanfarecorps ook veel voor de gemeenschap doet."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 19