20% korting op het hele assortiment sanitair Besluit over Fokker valt volgende week Kritiek rechter op directie en commissarissen Verto Valsemunters maken forse winst Sanitair Randstad OPRUIMING OPRUIMING OPRUIMING je Commissie: Schiphol moet zich houden aan geluidsnorm Ruit voor aquarium TEGELS PLAVUIZEN SANITAIR VRIJDAG 8 MAART 1996 DEN HAAG GDP Het langverwachte besluit over de toekomst van Fokker valt pas volgende week. Dat hebben de bewindvoerders en de leiding van Fokker gisteren in een verklaring laten weten. tot de mogelijkheden. Het ge sprek van afgelopen woensdag tussen Fokker, de banken en minister Wijers „leidt thans niet tot de conclusie dat een door start van Fokker onhaalbaar is", heet het in de gisteren uitgege ven verklaring. Volgens een Fokker-woordvoerder is de for mulering bewust zo vaag ge houden omdat er geen garan ties zijn dat de doorstart lukt, terwijl het ook weer niet on haalbaar lijkt. Met zo'n door start kan Fokker na een faillisse- Volgende week vrijdag is het boedelkrediet op. Tot die tijd wordt met man en macht ge poogd Fokker overeind te hou den door een mogelijke overna me door het Chinese AVIC of het Koreaanse Samsung of door middel van een 'doorstart' met behulp van (Nederlandse) fi nanciers, bedrijven en de over heid. Die laatste optie behoort vol gens de verklaring nog steeds ment schuldenvrij en afgeslankt tot 4500 a 5000 werknemers (nu nog 7900) zelfstandig verder. De Aziatische belangstellen den Samsung en AVIC zijn nog steeds serieus geïnteresseerd in Fokker, aldus de verklaring. Bei de bedrijven moeten ook vol gende week duidelijkheid geven over hun verdere bedoelingen. Mocht het allemaal niet lukken, dan gaat het kernbedrijf van Fokker volgende week failliet. In dat geval overleven alleen de onderdelen in Leiden, Woensdrecht en Hoogeveen die buiten de surseance zijn gehou den. Daarmee worden hooguit 1700 tot 2000 banen gered. Rijk ondersteunt havenprojecten DEN HAAG ANP De rijksoverheid stelt geld beschikbaar voor havenpro jecten in de regio's Amster- dam/Noordzeekanaalgebied en Rotterdam/Rijnmond. In vesteringen die voor steun in aanmerking komen, krijgen een rijkssteun van 20 procent van het investeringsbedrag. Voor. deze bijdrage is dit jaar en in 1999 20 miljoen gulden beschikbaar en in de twee tussenliggende jaren 40 mil joen per jaar. Minister Jorritsma heeft de subsidieregeling, die is geba seerd op de nota Zeehaven- beleid, gisteren getekend. Projecten die in aanmerking willen komen, moeten op zijn minst een omvang heb ben van 5 miljoen gulden. ROTTERDAM GPD Een 41-jarige Enschedeër en een 31-jarige man uit Hengelo hebben tussen de 475.000 en 965.000 gulden aan hun valsemunterij- praktijken verdiend. Dat blijkt uit voorlopig onderzoek, waarvan de Rotterdamse offi cier van justitie mr. F.D. van Heijningen gisteren in de strafzaak tegen de verdachte uit Enschede melding maakte. Hij kondigde aan dat het Openbaar Ministerie later, wan neer de definitieve raming bekend is, de uit criminele activiteiten verkregen winst gaat terugvorderen. Tegen de Enschedeër eiste hij vijf jaar ge vangenisstraf. De verdachte ontkent. De man uit Hengelo heeft daarentegen een volledige bekentenis afgelegd. Hij heeft echter ook gezegd vrijwel niets aan de han del te hebben overgehouden. Het nage maakte geld zou door de Enschedeër tegen tien procent van de werkelijke waarde aan afnemers in binnen- en buitenland zjjn aangeboden. In ons land zijn voor 230.000 gulden falsi ficaties uit Hengelo achterhaald, in Duits land 170.000 Marken. Het Openbaar Minis terie vermoedt dat een belangrijk deel in het criminele circuit is beland. ,,In dat we reldje bedriegt men elkaar, vooral als het om drugshandel gaat", aldus de aanklager. Justitie in Rotterdam heeft in deze affaire in totaal negen verdachten aan de tand ge voeld. De aanklager verwacht dat het on derzoek nog enkele maanden duurt. Daar na wordt bekend welke andere personen, behalve de man uit Hengelo inwoners van onder meer Utrecht en Rotterdam, ook zul len worden vervolgd. Justitie beschouwt de Enschedeër als een van de hoofdverdachten. Hij stond aan de 'bron' van de productie en verspreiding van het valse geld dat werd gemaakt op een kleurencopieermachine van het bedrijfje Reprosign. Deze grafische firma was vanaf oktober 1993 tot het najaar '95 in het be drijvencentrum Esrein in Hengelo geves- tigd. Gedurende deze periode is er volgens de Hengelose graficus, die de machine bedien de, voor minstens 20 miljoen gulden en drie miljoen Marken vervalst. De grootste partij nagemaakt geld, die in een keer wegging, was tien miljoen gulden. Dat bedrag zou volgens hem naar Suriname zijn doorge sluisd en terecht zijn gekomen bij 'hoogge plaatste personen', onder wie Desi Bouter- se, presidentskandidaat en de voormalig le gerleider. Advocaat mr. L.J. Speijdel van de Ensche deër had gisteren in de Rotterdamse rechts zaal een stevige aanvaring met de aankla ger. Volgens de raadsman zou justitie een 'deal' met de man uit Hengelo hebben ge maakt. In ruil voor belastende verklaringen tegen zijn cliënt W. werd de Hengeloër een maand na zijn arrestatie op vrije voeten ge steld. Officier van justitie Van Heijningen rea geerde fel op deze aantijging: „Die is in faam en ongepast. Dat hij vrij is komt door gebrek aan celruimte. Daar komt bij dat het onderzoek in zijn zaak nog niet is afge rond". De verklaringen van de Hengeloër vor men de kern van de bewijslast tegen de En schedeër. De laatste zei zelf dat zijn voor malige zakenpartner hem heeft belasterd om anderen te beschermen. Wie bleef in het midden. Uitspraak 21 maart. Vrijdag 8 en zaterdag 9 maart zijn extra voordeeidagen bij OMEGA Tegels Sanitair. Op ons gehele assortiment sanitair krijgt u nu 20% korting.* Of het nu gaat om een thermostaatkraan of om een komplete badkamer. OMEGA VOORDELEN: Vakkundig advies Groot assortiment tegels en sanitair Blijvend lage prijzen Mogelijkheid om tegels te zagen Bezorgen kan geregeld worden Gekochte materialen kunnen gereserveerd worden Ruime parkeerplaats Komt u er als doe-het- zelver niet meer uit: neem dan kontakt met ons op Koffie staat klaar ADVIES OMEGA, Tegels Sanitair voorziet u van deskundig advies bij al uw sanitaire doe- het-zelf werkzaamheden. Geen vraag is te veel. Durft u het doe-het-zelven toch niet aan OMEGA adviseert u in de juiste en voordeligste keuze van professionele installateurs. KORTINGSBON I l Bij inlevering van deze bon 1 ontvangt u bij de kassa 20%* korting op uw aankoop Alleen geldig op 8 en 9 maart 1996 ->g-i Hoorn 100 (t.o. Avifauna) Alphen a/d Rijn - Tel. 0172-444640 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00 - 18.00 Ciur zaterdag 9.00 - 17.00 uur vrijdagavond koopavond tot 21.00 uur m.u.v. reeds afgeprijsde artikelen Dure blunder met verkeerde overname geen wanbeleid Een dure blunder met een verkeerde over name is nog geen wanbeleid van de ex-di recteuren en -commissarissen van kabelfa brikant Verto. De aandeelhouders kunnen de ongeveer 30 miljoen gulden schade niet verhalen op (de verzekeraar van) de ex-be- stuurders. Ondanks deze afwijzende beschikking laat voorzitter mr. J.H.M. Willems van de Ondernemingskamer zich kritisch uit over de Verto-leiding. Het contract voor de overneming van De Regt Special Cable in 1988 verdient volgens hem 'niet d^ schoonheidsprijs'. Bovendien heeft Verto de financiële positie van De Regt onvol doende onderzocht en zijn de moeilijkhe den met de overname onderschat. De beschikking van de Ondernemings kamer van het gerechtshof Amsterdam volgt op een in Nederland weinig voorko mende procedure, die 28 Verto-aandeel- houders en de Vereniging van Effectenbe zitters (VEB) hadden aangespannen. Eer der al bevochten zij een deskundigenon derzoek ('enquête') naar de overname van De Regt en de ondergang van het momen teel in surseance verkerende Verto. De VEB is, bij monde van mr. E.H.L. Ver vuurt, niet van plan zich voetstoots neer te leggen' bij deze afwijzing. „Er staan nogal gepeperde dingen in de beschikking. Zelf heb ik de indruk dat de uitspraak net zo goed anders had kunnen uitpakken." Ver dere stappen sluit zij niet uit. „We gaan kijken of dat zin heeft. Kabel- en touwfabrikant Verto, dat ook een vestiging in Leiderdorp had, raakte be gin 1993 in surseance. Door aanhoudende verliezen waren de schulden opgelopen tot 90 miljoen gulden. Het bedrijf, waar toen 800 mensen werkten, was al een tijd aan het kwakkelen en reorganiseren. De over name - voor 12 miljoen gulden en de ver koop drie jaar later met 8 miljoen verlies - van het eveneens in in Capelle aan den IJs- sel gevestigde De Regt deden de onderne ming geen goed. Volgens de gedupeerde aandeelhouders was de overname de nekslag voor het toch al niet florissant draaiende Verto en een duidelijk teken van wanbeleid. Vandaar dat zij de gang naar de Ondernemingska mer maakten, eerst om de enquête voor elkaar te krijgen en daarna om de ex-be- stuurders persoonlijk aansprakelijk te kun nen stellen. Enquêteverzoeken bij de rechter zijn in Nederland betrekkelijk zeldzaam. De meest recente is het onderzoek naar de ge failleerde lichtkranten- en zaktelexenfabri- kant Text Lite, aangekaart door gedupeer de beleggers onder aanvoering van de VEB. De rechter oordeelde vorig jaa deze zaak inderdaad sprake was van wanbeleid. Uitzonderlijker nog dan deze ui is erkenning van de persoonlijke ai kelijkheid van (ex-)bestuurders voo beleid. De bewindvoerders in gerui kende surseances (Ogem, Tilburgse theekbank) probeerden wel eens zi pende procedure uit. Alleen bij de 1 se bank heeft dat wat opgeleverd: t\ stuurders kochten vervolging af m schikking. De terughoudenheid van de recli macht in dit soort zaken is te verkla het feit dat de rechter niet zomaar stoel van de ondernemer wil gaan hooguit bij diefstal, fraude en veri ring. Sinds de Ogem-affaire zijn dat het ontbreken van een administrat nen het bedrijf - de ijkpunten voorv leid. Met de beschikking van de On mingskamer zijn de zeven ex-direc en commissarissen van Verto ovt nog niet van de zaak af. De bewin ders hebben hen in een eerder stadi de rechtbank in Rotterdam aanspi gesteld voor de verliezen die het leed door het geblunder rond De Zo'n procedure vergt echter ook noj tijd. Vervoerstosit bang vooife onrust in 1 Amsterdams ïAa amsterdam anp De Vervoersbond Fr kans groot dat de artfSt1 de haven van Amste stoord wordt als de A se wethouder Peei linl met zijn eigenzinnig! var leid. In een nijdige bfler wethouder heeft berrs Koningh van de Vet FNV geëist dat de bo euze gesprekspartner j»q( wordt bij de plannen r Koningh heeft totiAMj woede uit de krant n na< nemen dat de gemeet 19 gaande overeenstem*] h< met de Amerikaan Cl me tikos, die met zijn c drijf Ceres een nieut nerterminal wil bouw Amerikahaven in de In februari keken verrast op van beri^— Peer met Ceres ovtj0 ming had bereikt ov( z name van het failliet! 91; bedrijf Combined Amsterdam (CTA). Ilbt ren van CTA wisten ion niets. Peer heeft noaa geerd op een schriftel aa om nadere informatie oe Een getergde Kon in101 nu: „Wij willen u eclls 1 schuwen voor het 1" door deze stroom beri nodig de spanning i de haven en dat u ve p( delijk wordt gehoude daaruit voortvloeiendbM Iets verder schrijft Km genoeg van te hebber tii worden opgezadeld n l dongen feiten. n De Vervoersbond FI i v dat door het optredenek< de bestaande werkgejn. in de haven op de toclj staan. Bij de leden vaij bestaat de vrees dat b bedrijven de dupe zul den van oneigenlijke rentie van de Amerikan Ouders verooii wegens seks zwakbegaafde| DEN HAAG GPD De Haagse rechtbank fcs' Haagse man (43) en viv; die ervan werden verqln twee zwakzinnige zoopft eel te hebben misbruihn middag veroordeeld t$r, genisstraffen. De vad met drie jaar met ar zwaardere celstraf danl ken geleden door de oil justitie (twee jaar) wa De zwakbegaafde moei twaalf maanden met a| de drie maanden vooi een proeftijd van twee gen haar was twaalf cel waarvan zes maani waardelijk geëist. In he?e gezin bedreef iedereen r iedereen. Het zou be zijn in 1989, toen de tvN tjes respectievelijk zev< jaar oud waren. De met een laag IQ van 1 gens een psychiater do e der overgehaald om perverse gedrag mee Haar raadsman had qr bruari aangedrongen o kort mogelijke straf, snel zou kunnen begir11 de nodig geachte psychn behandeling. Het is onaanvaardbaar als Schiphol dit jaar grenzen voor geluidhinder overschrijdt. Dat vindt de Commissie Geluidhin der Schiphol (CGS). Zij advi seert minister Jorritsma van ver keer om maatregelen te nemen. Schiphol noemt de opstelling van de commissie eenzijdig. Dit jaar is een proefjaar voor de geluidsnorm, die in 1997 of ficieel van kracht zal zijn. De norm krijgt dan een wettelijk karakter. Er zijn onder meer grenzen in vastgelegd over het gebied waar binnen hinder mag optreden en over het maximum aantal woningen dat een be paalde geluidsbelasting mag ondervinden. Uit het gebruiksplan 1996 van Schiphol blijkt dat in Zaanstad 's nachts ruim 2000 woningen meer overlast zullen ondervin den dan de norm aangeeft. Voor de CGS is dat onaanvaardbaar. De commissie dringt er bij Jorri tsma op aan om het aantal vliegtuigbewegingen te regule ren. Schiphol verwacht dit jaar een groei naar 303.000 vliegbe wegingen. De luchthaven doet er vol gens een woordvoerder alles aan om binnen de norm te blij ven. Volgens hem voldoet Schiphol daar aan wat betreft de belasting voor het aantal wo ningen. De norm bepaalt dat de bewoners van hooguit 15.100 huizen last mogen hebben van vliegtuiglawaai. Verwacht wordt dat het er dit jaar 13.600 zullen zijn. De luchthaven heeft zich vol gens hem vooral op afname van het aantal gehinderde wonin gen geconcentreerd, in plaats van op een 'kleine' overschrij ding van het gebied waar ge luidsoverlast mag optreden. De luchthaven hoopt dat zp ondër meer door het weren van oude lawaaivliegtuigen in 1997 volle dig aan de norm kan voldoen. In de Commissie Geluidhin der Schiphol zitten onder ande re vertegenwoordigers van om wonenden, Rijksluchtvaart dienst, gemeenten, Schiphol en milieu-organisaties. Amsterdam Met man en macht wordt een enorme ruit een gebouw in Artis in gehesen. De ruit is 9,5 centimeter dik en wordt onderdeel van een aquari um van 15 meter lang en 2,5 meter hoog. In totaal komen er drie van zulke nieuwe aquaria, die samen 13 miljoen gulden gaan kosten. Ze zijn vanaf half juli voor het publiek te zien. foto»s

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 18