Peuterbad omgebouwd tot zandbak Alkemadese reinigingsdienst verlost van 'puinhoop' Rijn Veenstreek Rosarium opgeknapt Illegale landing Belgische helikopter Alkemade wint Tulpentoernooi 'Stompwijk ondergeschoven kindje van Leidschendam' Vluchtelingenwerk Jacobswoude op zoek naar coördinator Alphen pakt onveilige kruisingen aan phen, ANWB en 'Auto Afroep' werken samen omfietsen niet in orde c 8 MAART 1996 chef hennv van egmond. 071-53 1, plv -chef hans koenekoop. 071 -5356429 I uitgebrand un den run Op de Alphense Hoorn is gistermorgen een Eëbrand. De chauffeur van een Leidse bedrijf ontdekte "'<2 ng dat er rook onder de motorkap uitkwam. De Alphense reer heeft het brandje geblust, maar kon niet voorkomen iuto zwaar werd beschadigd. Vermoedelijk is er sprake t van kortsluiting. keldiei' betrapt M®ANDEr±RUJl? Een proces-verbaal en een dagvaarding voor ■Mkeldiefstallen. Dat kreeg gistermiddag een 24-jarige Al- Wiir. De man werd in het winkelcentrum De Ridderhof be llij het stelen van een fles after shave ter waarde van 65 gul- b het politiebureau bleek dat er nog vijf winkeldiefstallen rt tof'erdachte openstonden, ivitel aleid itoribedschap gestolen :een[ kt zaa^j den run Uit een magazijn van een bedrijf aan de Ma- 5U 0f eg in Alphen is gisternacht bouwgereedschap gestolen, nst.pand stonden tien bedrijfsauto's, die werden leeggehaald. 3t öjterdeur van het pand werd opengebroken om binnen te npii efoB ■dv°jheidscontrole in Rijpwetering -h°|RiNGBij een snelheidscontrole op de Oud Adeselaan in ia sF|tering zijn gistermiddag 15 automobilisten betrapt die het Pa^aal wat al te fors hadden ingetrapt. De hoogst gemeten id bedroeg 81 kilometer per uur. Op de betreffende weg is meter toegestaan. Het rosarium aan de Parklaan in Boskoop wordt deze zomer opgeknapt. De Stichting Reno vatie en Behoud van het Rosari um heeft inmiddels driekwart van de benodigde 100.000 gul den voor het opknappen bijeen gehaald. Zodra het parkje is op geknapt, neemt de gemeente Boskoop het onderhoud weer op zich. Voor de laatste 25.000 gulden worden sponsor-bedrij ven gezocht. Het uit 1933 date rende parkje wordt 'gebruikt' om nieuwe rozenrassen te to nen. In het rosarium worden bovendien keuringen gehou den. Een groot deel van de planten is op sterven na dood en moet vervangen worden door nieuwe. Alleen de rozen langs de pergola's kunnen blij ven staan. Naast rooi- en snoei- werkzaamheden, moet er in het parkje drainage worden aange legd en het prieeltje worden op geknapt. Alle rozen krijgen een nieuw etiket. ;emeente Alphen, de i en de twee afgiftepun- >or 'Auto op Afroep' gaan mverken om mensen sa- van één auto gebruik te maken. henaren, Zwammerdam- en Aarlandersveenders illen deelnemen aan de op Afroep' krijgen door zoeterwoudeDe één gaat met de auto, een ander neemt het openbaar vervoer om van België in Leiden te komen. Degenen met een iets dikkere beurs nemen een helikopter, zo bleek gis termiddag in Zoeterwoude- Dorp. Daar landde een Bel gische wentelwiek vlakbij de carpoolplaats aan de Burge meester Detmersweg. De pi loot vond het niet zo handig om zijn passagier midden in de stad af te zetten, omdat het daar te druk zou zijn om te landen. Dus koos hij een plekje vanwaar zijn passa gier gemakkelijk een taxi kon nemen. De piloot kwam na het afscheid van zijn pas sagier echter oog in oog met de politie te staan. In Neder land is het verboden om zo maar ergens te landen. De piloot moest daarom een forse boete betalen, foto» holvast/mark lamers roelofarendsveen Het is geen sport waarbij je nat wordt van het zweet. Hoe rustiger je bent, hoe beter. Het gaat hier om de in opmars zijnde koersbalsport dat uiterste concentratie van de deelnemers vergt. Gis teren werd die door 32 teams van elk zes 55-plussers bedreven in sporthal De Tweesprong in Roelo farendsveen. Ouderen uit de verre omgeving waren afgekomen op het derde Tulpentoernooi dat door Koersbalvereniging Alkemade was georganiseerd. De prijzen bleven dicht bij huis: eerste en tweede wer den Alkemade I en Alkemade IV. Derde werd Seniorenkoers Leimuiden. De bekers werden uitgereikt door Ina Jansen van de Sportraad Zuid-Holland. foto»marklamers/holvast Alkemade bespaart op De Tweesprong Niet alle buitenbaden van het sportcomplex De Twee sprong in Roelofarendsveen gaan het komend seizoen open. Als het aan burgemeester en wethouders van Alke made ligt, komt er geen druppel water in het peuterbad. Daarentegen mag dit bad wel worden gevuld met zand, zodat de kinderen daarmee kunnen spelen. Het college wil zo 7000 gulden reparatiekosten besparen die nodig zou zijn als het bad wel open zou gaan. Volgens B en W wordt er toch niet veel gebruik gemaakt van het peuter- alkemade marieta kroft Om de Alkemadese bevolking dit jaar nog in de gelegenheid te stellen om in de openlucht te zwemmen, moeten enige inves teringen worden gepleegd. Het college stelt voor om maximaal 26.000 gulden beschikbaar te stellen voor de aanpassingen aan het familiebad en het 50- meterbad. Indien de baden aan alle ei sen zou moeten voldoen die de zwembadwet stelt, zou er veel meer geld mee gemoeid zijn. In dat geval was de kans groot dat ze dicht zouden blijven. De pro vincie Zuid-Holland toonde zich een maand geleden echter bereid ontheffing te verlenen, zodat dit jaar nog kan worden gezwommen. Wel stelde de pro vincie de voorwaarde dat bo vengenoemde aanpassingen zouden worden verricht. Het ziet er naar uit dat 1996 het laatste seizoen is dat het 50- meter-bad open is. Er zijn plan nen om alleen het familiebad te renoveren en de twee andere buitenbaden te slopen. Die re novatie kan worden bekostigd uit de verkoop van het oude binnenbad. B en W stellen voor om dat bad voor 175.000 gulden te verkopen aan R. van der We reld. Hij wil er onder meer een fitnesscentrum van maken. De commissies financiën en welzijn praten maandag over het herstel aan de buitenbaden en de verkoop van het oude binnenbad. stompwuk gerrad van der geest „We worden als dorpsraad niet serieus genomen. Dat wij nog vergaderen is zonde van de tijd." B. van Bemmelens har- tekreet vormde de inleiding tot een reeks van klachten ter on derbouwing van haar stelling. Het lid van de dorpsraad van Stompwijk vond gisteravond bijval van medecommissielid G. Belt. Vooral het ontbreken van een anti-speculatiebeding bij de aanbieding van nieuwe huizen was Van Bemmelen een doorn in het oog. Zo was haar bekend dat een huis met een halve ton winst is doorverkocht, zonder dat de eigenaar er ook maar een dag had gewoond. „Uiteindelijk zijn de Stompwijkers daar de dupe van", betoogde zij. Wet houder L. van Ewijk betreurde Van Bemmelens tirade. Het an ti-speculatiebeding is wel dege lijk bij B en W onderwerp van discussie geweest, meldde hij. Bovendien weet het college zich gebonden aan afspraken op ge westelijk niveau. Volgens Van Belt is Stomp wijk een beetje het onderge schoven kindje van Leidschen dam. Hij wijt dit aan de grote afstand tussen beide plaatsen. Het zou goed zijn als er wat meer beleidsbepalende ambte naren in Stompwijk zouden ko men wonen. Belt gaf Van Ewijk een drietal suggesties mee. Het beter structureren van de Noti tie Wijkbeheer; het gebruiken van gewone-mensentaal in de ambtelijke stukken en het schrappen van de ietwat bela chelijke alinea over de regeling van de sociale controle in Stompwijk. Belt: „Er is hier al sociale controle genoeg. Stomp wijk heeft al zijn eigen mentali teit." Om uit de impasse te komen, nam de Dorpsraad de suggestie van Van Ewijk over. Samen met een 'petit comité' van de Dorps raad komt de wethouder op korte termijn bijeen om na te gaan hoe het vertrouwen kan worden herwonnen. Bij de rondvraag legde Van Bemmelen onbedoeld maar pijnlijk de kern van het probleem bloot. Ner gens in de gemeente wordt de naam Stompwijk op de platte gronden vermeld. alphen aan den run jan windehet kruispunt een mini-rotonde te maken. Daar door hoeven er geen verkeerslichten te komen, zoals aanvankelijk de bedoeling was. pe aansluiting van de President Kennedylaan op de Aalhorst en de Binkhorst kan worden ver beterd door de rijstroken voor linksaf en rechtsaf te versmallen tot één rijstrook. De oversteek voor fietsers en voetgangers wordt daarmee korter en veiliger. Beide aanpassingen maken deel uit van herstelwerkzaamheden aan straten en wegen in de Horstenbuurt. Ook wordt de openbare verlich ting hier en daar verbeterd en komt er nieuwe oe verbeplanting langs de Vaarsloot. Voor de hele operatie wordt 3,6 miljoen gulden uitgetrokken. De gemeente Alphen wil twee gevaarlijke kruisin gen in de Horstenbuurt aanpassen. Het gaat om de kruising van de Oude Herenweg met de Bink horst en om de aansluiting van de President Ken nedylaan op dé Aalhorst en de Binkhorst. Beide splitsingen worden als onveilig ervaren. Op het Kruispunt bij de Herenhof werden in de periode van 1992 tot en met 1994 vijftien onge vallen geregistreerd. Vorig jaar hadden er zeven ongelukken plaats, waarvan drie met lichamelijk letsel. De oorzaak is meestal een te hoge snelheid van het verkeer. Om daar wat aan te doen, heb ben burgemeester en wethouders besloten van jacobswoude dorith ligtvoet Het Vluchtelingenwerk Ja cobswoude zit zonder coördi nator. Na drie jaar stapt J.M. La- met op. De Woubruggenaar blijft nog enkele gezinnen bege- geleiden, maar het organisatori sche werk geeft hij uit handen. Larnet is teleurgesteld dat nie mand hem wil opvolgen. Al een jaar geleden heeft hij aangege ven dat hij ermee wil ophou den. Niet omdat hij het werk niet interessant meer vindt, maar omdat een ander de kar wel eens mag trekken. „Er moeten in een gemeente als Jacobswoude toch mensen te vinden zijn die net als ik niet meer werken en een bijdrage aan de gemeenschap willen le veren. Het hoeft niet per se één persoon te zijn, een echtpaar zou het ook kunnen doen. Maar tot nu toe is er helaas niemand opgestaan die dit werk van me wil overnemen." Drie vrouwelijke vrijwilligers nemen de taken van de Wou bruggenaar voorlopig over. „Maar dat is puur een noodop lossing", benadrukt Lamet. Ze zorgen er vooral voor dat de zaaJc blijft draaien. Voor het be denken van nieuwe activiteiten en voor de organisatie is vol gens Lamet een vast aanspreek punt nodig. „Er moet altijd ie mand zijn die de motor van het geheel is, die dingen bedenkt en organiseert". Omdat oproepen geen nieuwe coördinator ople verden, stelt de gemeente nu een vergoeding beschikbaar voor de functie. Lamet heeft de laatste drie jaar veel tijd in het vluchtelin genwerk gestoken. Soms liep hij tegen ernstige zaken aan. Zo werd een Somalische vluchte ling in Leimuiden moedwillig geschept door een auto. Maar er waren ook leuke gebeurtenis sen. „Opeens zie je dan wat succesjes. Kinderen die het op school goed doen, een analfa bete die flinke vorderingen maakt. En natuurlijk hebben we van tijd tot tijd feestjes. De mensen kleden zich steeds in hun prachtigste gewaden, ko ken gerechten uit hun eigen land, er is buitenlandse muziek. Het is dan een vrolijke boel." de samenwerking extra ser vice. De samenwerking is voorlopig een proef voor twee jaar. Voordelen van de samen werking voor de gebruikers van de gezamenlijke auto, is dat zij hun fiets overdekt kun nen stallen bij de afgiftepun- ten van de afroepauto's, de auto's thuis kunnen worden gebracht en gohaald en deel nemers zes gratis taxiritten kunnen maken. Nieuw laadperron: lagere kosten, minder rotzooi n klachten over 'tafeltje-dek-je' deren die dagelijks een maaltijd thuisbezorgd krijgen van de isorganisatie 'tafeltje-dek-je' hebben geen klachten over de van de maaltijden. Volgens de vrijwilligers die de maaltijden iks in Zoeterwoude en Stompwijk bezorgen, staan de oude- st 'handenwrijvend aan de deur'. bestuur van 'tafeltje-dek-je' is boos over de uitspraken van meente-ambtenaar in deze krant, dat veel ouderen het eten keuken van de woon- en leefgemeenschap Swetterhage 'te n' van smaak zouden vinden. „Sommige mensen houden an nasi, bami of pasta, maar die kunnen een andere maaltijd V', aldus voorzitter A. Schenk. lei [AAN DEN RUN» inj proces-verbaal en zeven ande ren moeten langs het bureau rk< verkende remmen, een te om de papieren te laten zien. vermogen en geen verze s-Bij een bromfietscontro- Een brommer werd in beslag het centrum van Alphen genomen voor nader onder- vier bestuurders een zoek. alkemade marieta kroft Bij hoog en bij laag beweerden ze anderhalf jaar geleden dat het goedkoper was het huisvuil zélf op te halen, dan een gepri- vatiseerdé dienst uit Haarlem mermeer in te schakelen. De acht mannen van de Alkemade se reinigingsdienst bedachten vervolgens zelfs plannen om nog goedkoper te werken. Het waren geen loze kreten, blijkt nu. Op de gemeentewerkplaats aan de Korte Goog in Roelo farendsveen prijkt sinds enige tijd een los- en laadperron: een eigen idee van de reinigings dienst. Sindsdien worden veel kosten bespaard. Hoeveel? Dat dat weet directeur openbare werken A. Peters niet precies. „Maar het is een geslaagde ope ratie", zegt hij. Met trots leggen Peters, op zichter D. van der Zwet en werf baas G. Roos op de gemeente werkplaats uit hoe het nieuwe systeem werkt. „Iemand die bij voorbeeld puin komt brengen, rijdt de oprit op en stopt hier om het in de container te gooi en en rijdt vervolgens door om er' aan de andere kant af te rij den. Iemand die een ander soort grofvuil heeft, stopt weer bij een andere container." In to taal staan vijf containers naast de oprit: een voor het puin, een voor de oude metalen, een voor groenafval en twee voor het overige grofvuil. Zodra een con tainer vol is, wordt deze door een vrachtwagen weggehaald, Opzichter gemeentewerkplaats D. van der Zwet, directeur openbare werken A. Peters en werfbaas G. Roos tonen het laadperron op de gemeente werkplaats, waardoor efficiënter kan worden gewerkt. foto mark lamers/holvast elders geleegd en weer terugge- scheidingsmuren. Mensen die gaf veel meer werk." „Het was die anderhalf jaar geleden plaatst. grof vuil kwamen brengen, bovendien één grote puinhoop speelde in de Alkemadese poli- Peters vertelt hoe het er vóór moesten het in het betreffende op de werf', vult Van der Zwet tiek om de eigen reinigings die tijd aan toe ging. „Kijk, daar vak op het terrein zelf achterla- hem aan. „Als ik daaraan terug- dienst af te stoten. Burgemees- is nog een muur met de op- ten. Een kraan kwam er Vervol- denk, krijg ik nog de kriebels." ter en wethouders wilden het schriften groenafval, grofvuil, gens aan te pas om het weer in Aanleiding voor de aanleg van ophalen van vuil voortaan laten enzovoort. Daartussen stonden de vrachtwagen te gooien. Dat het laadperron, was de discussie verzorgen door de reinigings- NV Haarlemmermeer/Aals meer. Dat zou goedkoper zijn. De Alkemadese vuilnismannen zouden in dat geval ook bij die nieuwe dienst komen te wer ken. Bij alle circa dertig buiten dienstmedewerkers ontstond vervolgens grote onrust. Geen van de acht vuilnismannen wil de weg bij de gemeente Alke made. De niet met hun baan bedreigde personeelsleden ver klaarden zich solidair en vrees den dat zij wellicht de volgende zouden zijn. Voor degenen van de buiten dienst brak in november '94 het uur van de waarheid aan. „We moesten zwart-op-wit aantonen dat we goedkoper konden wer ken", herinnert Peters zich. Koortsachtig werden plannen door met name Van der Zwet en de mannen van de reini gingsdienst uitgebroed en bere kend door hun collega-ambte naren van de afdeling financiën. De moeite was niet vergeefs. Dankzij een ommezwaai van het CDA, besloot de politiek om het vuilophalen voorlopig in ei gen hand te houden. De door de mensen van de buitendienst bedachte oprit vergde een investering van 25.000 gulden voor de aanschaf van containers, 16.000 gulden voor de aanleg van het perron zelf en 33.000 gulden om de vrachtwagen aan te passen. Pe ters: „Er is goed over nagedacht. We hebben bijvoorbeeld geko zen voor klinkers in plaats van asfalt, zodat we dat makkelijker zelf kunnen onderhouden."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 17