Klück na reorganisatie CDA-fractie in de luwte Med ische diensten Hervormd bestuur en '95' geen millimeter dichter bij elkaar Leiden Koopzondag Kerk Samenleving Bodar meldt schending van celibaat door Krijtbergpastores Liturgisch centrum Mariakerk verbouwd VRIJDAG 8 MAART 1996 -fcf CHEF HENNY VAN ECMOND, 071 -5356414. PLV -CHEF HANS KOENEKQ Het CDA breekt met de tra ditie dat fractievoorzitters het woord voeren over de gemeentefinanciën. Daar uit moet volgens CDA- voorman Paul Klück niet de conclusie worden ge trokken dat hij bewust de luwte zoekt, dat zijn af scheid van de Leidse ge meentepolitiek aanstaande is of dat hij door de rest van de fractie is verzocht minder op de voorgrond te treden. leiden wim koevoet De nieuwe taakverdeling, zegt hij, is 'niet meer en niet minder het gevolg van het vertrek van CDA-wethouder J. Walenkamp en de komst van het nieuwe CDA-raadslid H. Kukler'. Walenkamp wordt opgevolgd door A. van Bochove, die voor dien 'gewoon' raadslid was. Klück wil veel tijd en energie steken in het 'bijspijkeren' van het nieuwe CDA-raadslid en de nieuwe CDA-wethouder. ,,Ik kan hoog en laag springen maar een dag telt slechts 24 uur. Daar komt nog eens bij dat Huib Kruijt graag de raadscommis sies volkshuisvesting en ruimte lijke ordening en economie, fi- Paul Klück op de voorgrond, met op de achtergrond Huib Kruijt. Bin nenkort zijn de rollen omgedraaid. foto loek zuyderduin nanciën en grondzaken wilde doen. Beide woordvoerder schappen waren door de veran deringen in de fractie vacant ge worden dus dat was snel gere geld. Vooral ook omdat ik Huib een zware jongen genoeg vind om het CDA in die raadscom missies te vertegenwoordigen." Dat de buitenwacht in Kruijt nu wel eens het belangrijkste CDA-raadslid kan gaan zien, verontrust Klück niet in het minst. „Als fractievoorzitter is het mijn belangrijkste taak om van de fractie weer een goed geoliede machine te maken. Dat andere fracties concluderen dat ik de luwte ben ingegaan omdat ik namens het CDA niet meer het woord voer over ge meentefinanciën maar in de raadscommissie sport, milieu en welzijn ga zitten, zegt meer over hoe anderen tegen beleids terreinen aankijken. Daar komt bij dat er ook fractievoorzitters van andere partijen in de raads commissie sport, milieu en wel zijn zitten. Dus zo vreemd is het allemaal niet." Klück erkent dat hij zich de afgelopen maanden nadrukke lijk heeft gemanifesteerd op het beleidsterrein gemeentefinanci- en. Hij kreeg alle andere colle gepartijen over zich heen met zijn pleidooi om de onroerend- zaakbelasting met enkele tien tallen procenten te verlagen. Volgens Klück kan Leiden op eenvoudige wijze nog eens vele miljoenen guldens bezuinigen. De discussie over dit onder werp werd tijdens de begro tingsbehandelingen verdaagd naar de behandeling van de voorjaarsnota. Deze wordt bin nenkort verwacht en dat Klück net nu Kruijt naar voren schuift als woordvoerder gemeentefi nanciën, beseft Klück, voedt de geruchten dat hij bezig is met een terugtrekkende beweging. Klück: „Ik weet dat er zo wordt gesproken over de muta ties in m'n fractie. Maar het is allemaal onzin. Als ik dit alle maal zo hoor, denk ik dat het juist goed is dat ik niet langer in de raadscommissie economie, financiën en grondzaken zit. Lastenverlichting is namelijk niet het stokpaardje van de een manspost Klück maar van de hele CDA-fractie, inclusief de wethouder. Huib Kruijt zal dat duidelijk maken in de raads commissie economie, financiën en grondzaken, ik tijdens ge meenteraadsvergaderingen en Van Bochove in het college." SCHRIJVENDE LEZERS De koopzondag in Leiden van afgelopen 3 maart leidde tot verwarring. Veel bezoekers verkeerden in de veronderstel ling dat alle winkels open wa ren. Dat bleek tegen te vallen. Het waren vooral de grootwin kelbedrijven die koopzondag hielden. De verwarring was groot. De koopzondag van afgelopen zondag was speciaal voor het grootwinkelbedrijf, zoals die ook bestaan voor meubelzaken. Die aparte koopzondagen zijn ontstaan omdat grootwinkelbe drijven er meer willen dan de kleine winkeliers in de stad. Meestal gaat dat in goed over leg. Je hoeft maar te bellen met de grootwinkelbedrijven en er is overleg. Nou, dat is weieens an ders geweest. De koopzondagen van de Leidse middenstand worden bekendgemaakt in de kranten. Ook de grootwinkelbedrijven zullen dat gaan doen. Aanstaan de zondag heeft Vroom Dreesmann weer zo'n koopzon dag. Die zaak is. dan als enige open. Laat daar geen twijfel over bestaan. Op 31 maart zijn alle winkels open. Wat V D doet is niet bekend. Die moet ach nog even beraden omdat het bedrijf al twee zondagen open is geweest. Wij hopen dat ze van de partij zullen zijn. Er is die dag muziek, er zijn teil van attracties, want een koopzondag moet een feest zijn. Teveel feesten is ook weer niet goed, dus moet het aantal koopzondagen beperkt blijven. Het is jammer dat er zoveel onduidelijkheid is ontstaan. Het grootwinkelbedrijf had ons be loofd er voor te zorgen dat één en ander zou worden voorko men. We hebben samen deze fout gemaakt en zullen er zorg voor dragen dat dat in de toe komst niet meer gebeurt. Namens de winkeliers, P. Labrujère, Leiden. Het team van de rubriek De Stemming houdt krokusre ces. Volgende week vrijdag, als het Leidse politieke be drijf ook weer op gang is ge komen, pakt de redactie de draad weer op. ARTSEN Aarlanderveen, Zwammerdam Voor de praktijk van Van der Kooij, Ooms en Pleij.- F. vd Kooij, Dorpsstraat 10, Aarlan derveen, tel. 0172-571308. Alkemade Voor de praktijk van W. en G. Beek huis, Brock/Roelen, Van Mierlo, Saeys, Sleeuw/Verbeek: In weekenden en buiten normale praktijktijden (na 17.00 tot 08.00 uur) is de dienstdoende arts te berei ken via tel. 071-3317272. Bij geen gehoor ot storing in de automatische doorverbinding kan in nood via de apotheek tel. 071-3319100 contact opgenomen worden. Alphen Groep 1 - voor de praktijk van Boss, Eradus, Hertzberger, Klein Haneveld, Luining, Van Selm en Wijnmaalen: za: P. Wijnmaalen, Wilhelminalaan 36. tel. 472079. zo: J. van Selm, Wilhelminalaan 66, tel. 472738. Groep 2 - voor de praktijk van Van Engelen, Van Gemeren, Hoogen- doorn, Nijessen, Rakers, Vieira en Visser: za: R. Hoogendoorn, Ravestein 5, tel. 422425 zo: R. Visser, Zeewinde 106, tel. 422088. Groep 3 - voor de praktijk van Eysink Smeets, De Jong-van Leeuwen/Gebel, Nobel/vd Velden. Plag, Smid-Oosten dorp en Varkevisser: za. R. Gebel, Preludeweg 456, tel. 422833. zo: A. de Jong-van Leeuwen, Prelude- weg 456, tel. 422833. Groep 4 - voor de praktijk van Borst, Overbeek en Vletter: za en zo: R. Borst, De Oude-Wereld 57/kamer 10, tel. 477935. Hazerswoude, Koudekerk A. Bosch, Dorpsstraat 74a, Hazers- woude-dorp, tel. 0172-589281; na telefonische afspraak, maken tussen 9.00-10.00 uur. Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg Groep 1 - Voor de praktijk van Dijk, Henneman, Ten Hove, Lodder, Mee- wisse, Pool, Roos en Schonenberg: W. Meewisse, Hogeweg21, Katwijk, tel. 4012023. Groep 2 - Voor de praktijk van Berg man, H. van Duyn, L. van Duyn, Hue- ting, C. en H. Moolenburgh en Tim- mers: L. van Duijn, J.W. Frisodreef 148, Katwijk, tel. 4015805. Groep 3 - Voor de praktijk van Van Delft, Priester, Rietbroek, Verhage en Van de Water: R. Rietbroek, Duizendschoon 39, Rijnsburg. tel. 4021818. Langeraar, Nieuwveen, Ter Aar, Wou- brugge A. Kieven/J. Mocking, A.H. Kooistra- straat 33-35, Nieuwveen, tel. 0172- 538101; alle behandelingen na tele fonische afspraak. Leiden De weekenddienst begint zaterdag om 8.00 uur en eindigt zondag om 24.00 uur. Spreekuur van 12.00- 12.30 uur (alleen voor spoedeisende medische hulp). Groep 1 - Alkema, Baars, Groene- veld, Janssen, Van Leeuwen, Mans, Van der Meer, Meyer, J. de Ruiter, Van Schie, Verhage en Visser: za 8.00 uur tot zo 8.00 uur: H. Meij- er/C. vd Meer, Zwartemeerlaan 44. tel. 5225757. zo 8.00 uur tot 24.00 uur: A. Visser, Pluimgras 44. tel. 5225757. Groep 2 - Bakker, Bergmeïjer, Gos- linga, Kruis, De Lange, Van Luyk, Middendorp, Nering Bógel, W. de Ruijter, Rus en Taytelbaunr za 8 00 uur tot zo 8.00 uur: M. Berg meïjer, Oude Vest 59, tel. 5134485. zo 8.00 uur tot 24.00 uur. W. de Ruijter, Schelpenkade 40, tel. 5213546. Groep 3 - Birnie, Boels, De Bruyne, Delver, Fogelberg, Huibers, Jurgens, Lely, Prij en Schaaf: za 8.00 uur tot zo 8.00 uur: J. Lely, Hof van Roomburgh 4, tel 5145666. zo 8.00 uur tot 24.00 uur: E. Fogel berg, De Sitterlaan 18, tel 5145666. Groep 4 - Bémt, Eekhof. Horn, De Kanter, Lahr, Lodder, Nieuwenhuis, Paulides, Van Rijn, Van Wingerden, J.G. Zaaijer en R.E. Zaaijer: vallen) om 12.00 en 17 00 uur. Oegstgeest za 00.00 uur tot ma 8.00 uur: Huis artsenpraktijk Haaswijk, Boerhaave- plein 19, tel. 5177461. Sassenheim vr 17.30 uur tot zo 17.30 uur: V. Muller, Pr. Hendriklaan 1, tel. 213344, spreekuur van 10.00- 10.30 uitren van 17.00-17.30 uur, na telefonische afspraak. Voorhout, Warmond J. Froeling, v. Duvenvoordestraat 76, Warmond, tel. 071-3012839; con sult na telefonisch overleg. Voorschoten De dienstdoende arts is bereikbaar op tel. 5610503. U wordt automatisch doorverbonden. za 8.00 uur tot zo 8.00 uur: Tel. 5315695. zo 8.00 uur tot 24.00 uur: Tel. 5315695. Groep 5 - Crul, A. Hammerstein, D. Hammerstein, De Lorm, De Jong, Kooijman, Prince, Reindersen Wiers- za 8.00 uur tot zo 8.00 uur: S. Kooij man, Noordeindeplein 2a, tel. 5315186. zo 8.00 uur tot 24.00 uur: H de Jong, Noordeinde 2a, tel. 5315186. Homeopathische artsen: Centrum voor Homeopathie: Gezond heidscentrum Stevenshof, T. Mans- holtstraat 5/a, tel. 071-5236837 (dokterstelefoon). Voor de praktijk van Van Kempen: P.C.M. van Kempen, Lammen- schansweg 71, tel. 071-5123001. Leiderdorp za vanaf 8.00 uur: U. Arndt, Hoofd straat 8, tel. 5894539; zo tot 24.00 uur: F. Kemme, Grotiuslaan 12, tel. 5893139; spreekuur (uitsluitend voor spoedgevallen) van 12.30 tot 13.00 uur. Leimuiden, Rijnsaterwoude Voor de praktijk van Van Blooijs en Lardenoije: vr 17.00 uur tot ma 01.00 uur: J. Lardenoije, Dr. Stapenseastraat 6. Leimuiden, tel. 0172-508269; aan vragen visites/consulten voor 10.00 Lisse De weekenddienst begint zaterdag om 10.00 uur en eindigt maandag om 8.00 uur, voor spoedgevallen raadplege men het antwoordapparaat van de eigen huisarts. Noordwijk za en zo: groepspraktijk Wantveld 9, Noordwijk, tel. 071-3619300. Noordwijkerhout za 9.00 uur tot ma 8.30 uur: L. van Vliet, Dijkzicht 2. tel. 372910; spreekuur (uitsluitend voor spoedge- Wassenaar za: J. Huls, v. Duivenvoordelaan 22. tel. 5112727; zo: J. Vonk, Witten- burgerweg 106, tel. 5179676. APOTHEKEN Alkemade en omgeving Apotheek Alkemade, R. van Rijnsin- gel 31, Roelofarendsveën, 12.30- 13.00, 17.30-18.00 uur, tel. 071- 3319100. Voor spoedeisende recep ten buiten de openingstijden bereik baar via telefoonnummer of deurbel. Alphen Apotheek Kerk en Zanen, Noorder keerkring 2, tel. 0172-495588. Bloembollenstreek Via uw eigen apotheek kunt u verne men wie de weekenddienst waar neemt. Hazerswoude, Koudekerk Apotheek Meerburg, van 11.00- 12.00 uur; spoedgevallen tel. 071- 3415555. Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg za 8.00 uur tot ma 8.00 uur: Apo theek Sloothaak, Vliet Noordzijde 19, Rijnsburg, tel. 071-4020400. Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voor schoten Apotheek Kok, Diamantlaan 5a, Lei den, tel. 071-5763439; Kooi Apo theek, Surinamestraat 7, Leiden, tel. 071-5214060; Apotheek Hofland, Thorbeckeweg 3, Voorschoten, tel. 071-5762877. Noordwijk en Voorhout Apotheek Duinrand, Nieuwe Zeeweg 1, Noordwijk, tel. 071-3619314. TANDARTSEN Alphen, Koudekerk, Hazerswoude en Woubrugge P. Boot, Honingzwam 16, Alphen a/d Rijn, tel. 0172-437802. Bloembollenstreek Mw. M. Hoek, Zwanendreef 21, Lis- se. tel. 0252-416918 Katwijk, Rijnsburg, Valkcj( C. de Baat, Gezondheid van Prinstererweg 611«d 071-4025225; spreeF- tot 17.30 uur. ?ni Leiden, Leiderdorp, Oegln0 mond ?ar< E. Nieuwland-SmaaljPa' 70-72, Leiderdorp, tejegc 5894513; spreekuurL Noordwijk Ljsji W.J. Dik, Garenhof 151 tel. 071-3617234 Voorschoten, WassenaarB) H. Hoogeveen, Santhif Wassenaar, tel. 070-i. behandeling dient u oCT7 het praktijkadres aar"P DIERENARTSEN le d Alphen jthl Dierenkliniek, tel. 01 jsla G.J. Lette, Schuberth 442807; mevr. Grave beek. Leeuwenhorst 4 444333. Dierenartsen Gezelschap^ streek-Zuid R. Wagenaar, Victorib wijkerhout, tel. 0252- Katwijk W.J. Snel, Frederiksdr wijk, tel. 071-40747! za. van 11.00-12.00 far Leiden en omstreken Voorde praktijk van H en Roest: A. Helder; H 36, Leiden, tel. 071- Voorde praktijk van I en Van der Wouw: E. huizerlaan 26, Leiden 5764058. Voorde praktijk Stibbe, Bronkhorststré tel. 071-5218393, nische afspraak. Voor de praktijk R.J.W. Duijn, Pres. Ki 260, Oegstgeest, tel. of D.J. Brandt, Homan| burg, tel. 071-5156H Voor eigen praktijk: B.i/ De Kempenaerstraat 2[» tel. 071-5176761. Leiderdorp Dierenkliniek Winkell (Statenhof), tel. 071 Sassenheim, Voorhout, P. de Geus, tel. 0252-J Wassenaar Alarm-en informatiekr sen: dokterstelefoon 0| id tt jk van rnrv horststrf" 1393alp ik. WIJKVERPLEGING Thuiszorg Groot Rijnlandse Alphen e.o., Leiden e Rijnstreek, Plassengebiei^ Schuttersveld 1, Leid# gende gevallen, ook buP"e ren en in het weekend)ge 5161415. Uitleencenjjj Van Vollenhovenkade 4 5121894, ma t/m vi uur, za 15.00-17.00 u| Kruiswerk Rijn Duin 's Avonds en in het w 52701363 (alleen v len). NTN Thuiszorg, werkgebiP Duin en Bollenstreek, Plai Particuliere verpleging! kraamzorg, tel. 071-5T zo, 24 uur per dag. REDACTIE* DICKV R PLAS. 071-5356481 'Geen millimeter' zijn het Hervormd synodebestuur en de 95 bezwaarde predikanten gisteren dichter bij elkaar gekomen, zegt ds. W. op 't Hof uit Nederhemert, woord voerder van de groep predikanten. Hij is de initiatiefne mer van de open brief waarin de '95' het bestuur van on eerlijkheid, intimidatie en dwang beschuldigden. Beide partijen spraken elkaar gisteren in Doorn. doorn anp „Misschien is de winst dat het voor het moderamen duidelijk is geworden waar het ons in we zen om gaat: de Verenigde Pro testantse Kerk is voor ons on aanvaardbaar", aldus Op 't Hof in een voorlopige reactie op het gesprek. Die opvatting leeft erg bij de achterban, zo heeft hij uit reacties op de open brief begre pen. Tijdens het gesprek in Doorn lichtten beide partijen uitvoerig hun standpunten toe. „De ham vraag is echter: blijft de Neder landse Hervormde Kerk voort bestaan als zij opgaat in die nieuwe Kerk", zei Op 't Hof in zijn slotwoord. „Wij menen dat dat niet het geval is. Onze vrees is dat de nieuwe Kerk niet meer hetzelfde zal belijden als de Hervormde Kerk, die voor ons de planting Gods in de vader landse geschiedenis is." Hij verweet de synode dat zij had besloten 'deze door God gegeven Kerk om te zetten in een menselijk product. Dat is voor ons onaanvaardbaar. Wij hebben die Hervormde Kerk zo lief dat we daarin zullen blijven, ook als die vereniging door gaat'. Synodevoorzitter ds. W. Beek man uit Koudum betoogde dat de Nederlandse Hervormde Kerk riiet verloren gaat, ook niet bij vereniging met de andere Kerken. Hij verwierp de gedach te dat de synode een breuk ver oorzaakt. „Wij zijn Hervormde Kerk en wij blijven Hervormde Kerk." Secretaris-generaal dr. K. Blei zei het griezelig en heel gevaar lijk te vinden als het van God KORTWEG Jubileum Het honderdjarig bestaan van de Meerburgpa rochie in Zoeterwoude-Rijndijk staat in het weekeinde van 9 en 10 maart centraal tijdens de radio-uitzendingen van Moker, het media-over leg van kerken in Rijnland en de Bollenstreek. De overdenking is van ds. Bloemert uit Leiden. Moker zendt op zaterdagmorgen uit van 09.30 tot 10.00 uur en op zondag van 18.00 tot 18.30 uur op de FM 105.7 en via de kabel op de FM Gezondheid De Open Deurdienst in de Leidse Hooglandse Kerk (ingang Nieuwstraat) heeft zondag 10 maart als thema 'Geloof en gezondheid'. Voor ganger is ds. A. Alblas, predikant van de Leidse Binnenstadsgemeenten en predikant voor Bij zonder Kerkewerk, en als gastspreker treedt Thom Koot op. Hij is kemtherapeut van het He len Dowliginstituut in Rotterdam, waar men zich bezighoudt met de psychosociale begelei ding van mensen met chronische en/of levens bedreigende ziektes. Tijdens de dienst wordt onder meer gesproken over het omgaan met le vensbedreigende ziektes en het vermorgen om (positief of negatief) invloed uit te oefenen op onze gezondheid. De dienst begint om 10.00 uur. Stille omgang De jaarlijkse Stille Omgang in Amsterdam wordt gehouden in de nacht van 16 op 17 maart. Deel nemers uit Leiden en Oegstgeest kunnen zich voor deelname opgeven op zondag 10 maart in de Gerfkamer van de pastorie van de Lodewijks- kerk aan de Steenschuur, na de Hoogmis van 10.00 uur. Dat is ook nog mogelijk op donder dag 14 maart, vanaf 19.00 tot 20.00 uur in de Ro- manuszaal aan de Mare achter de Hartebrug- kerk. Deelnemers uit Hazerswoude, Katwijk, Rijnsburg, Voorhout en Warmond kunnen zich opgeven bij de plaatselijke besturen. Kinderhulp In de Leidse Marekerk wordt op vrijdag 15 maart een zang- en thema-avond gehouden over de kinderhulp in India. Spreker is I. 't Lam van de stichting Woord en Daad. De bijeen komst wordt muzikaal opgeluisterd door Mari anne Bloem (solozang) en haar dochter Elisa beth Blom (dwarsfluit). Jaap van Rijn bespeelt het orgel. Aanvang 20.00 uur. De toegang is gra tis. Expositie Uit de particuliere verzameling van mevr. De Jong wordt op zaterdag 16 maart in buurthuis De Kratong in de Oegstgeester wijk Buitenlust een religieuze expositie samengesteld. Getoond worden voorwerpen uit het 'Rijke Roomsche Le ven', zoals beelden, wijwaterbakjes, schilderijen, prenten en medailles. De tentoonstelling is te bekijken van 10.00 tot 17.00 uur en de toegang is gratis. gegevene zonder meer met het feitelijk bestaande wordt geï dentificeerd. Dat is volgens hem in strijd met het calvinistische belijden. Beekman zei zich verheugd te hebben over de toon van het gesprek. De synode werd door de bezwaarden nu 'onze moe der' genoemd, terwijl ze kortge leden in een Veluws kerkblad nog voor 'trouweloze hoer' was uitgemaakt. „Het was een goed en grondig gesprek, waarin we het grondig met elkaar oneens waren." Maar beide partijen hadden elkaar herkend als kinderen van hetzelfde gezin. Dat belooft vol gens de synodevoorzitter veel voor de grondige bezinning die in de Hervormde Kerk over Sa men op Weg op gang komt. amsterdam anp Priester-kunsthistoricus dr. Antoine Bodar heeft de pro vinciaal van de Nederlandse jezuïeten op de hoogte ge steld van de levenswijze van twee pastores van de Am sterdamse Krijtbergparo chie. Zij zouden zich niet aan het celibaat houden. Dit bericht in de Bazuin van de ze week is door Bodar be vestigd. 'Na slapeloze nachten' is hij er toe overgegaan de misstanden ter kennis te brengen van de provinciaal, dr. J.M. van Leeuwen. Tij dens zijn werkzaamheden in de Krijtberg, waaraan kortgeleden op instigatie van de jezuïeten een einde kwam, werd Bodar steeds vaker geconfronteerd met grote ergernis bij het gewo ne kerkvolk over bepaalde personen. „Als ik nu niets had ge daan, zou er nooit iets zijn gebeurd", aldus Bodar. Al leen door het vertrek van beide priesters kan de rust in de Krijtberg terugkeren. „Ik was me bewust dat deze actie als chantage be schouwd zou kunnen wor den", zegt Bodar. De provinciaal heeft te ruggeschreven dat hij met betrokkenen in gesprek zal gaan. De gewraakte brief had hem overtuigd van de noodzaak daarvan, zo laat Bodar weten. Van Leeuwen was giste ren niet voor commentaar bereikbaar. lisse Het liturgisch centrum van de Mariakerk in Lisse is grondig verbouwd. Het priesterkoor is op één ni veau gebracht en de ruimte is voorzien van een nieuwe altaartafel, credenstafel, doopvont, kandelaars, zit meubelen voor de voorgangers en misdienaars. De kerk - die dateert uit 1953 - is ook geschilderd in kleu ren die passen bij de architectuur van het gebouw. Een vrijwillige schoonmaakploeg legt momenteel de laatste hand aan de opknapbeurt. foto dick hogewoning Rooseveltstraat82 Postadres: Postbus 54, 2300 AB Leiden LEIDSCH DAGBLAD (Opgericht 1 maart 1860) kantoor 071-5356356 abonneeservice Abonnementen 071-5128030 Geen krant ontvangen? Bel voor nabezorging: Ma. t/m/ vr. 18.00-19.30 uur en Zaterdag 10.Ö0-12.00uur 071-5128030 directie B. M. Essenberg, G. P. Arnold (adjunct), J. Kiel (adjunct) hoofdredactie J.G. Majoor, F. Nypels, H. G. van der Post (adjunct) public relations W. H. C. M. Steverink 071-5356356 ombudsman R.D.Paauw 071-5356215 Tel. dag. 9.30 -11.30 uur of per post. redactie G.J. Visser, chef redactie nieuwsdienst/kunst H.W. van Egmond, chef red. .Groot Leiden A J.B.M. Brandenburg, chef eindredactie regio F. Blok, chef eindredactie algemeen W.F. Wegman, chef red. Duin- en Bollenstreek W. Spierdijk, chef sportredactie J. Preenen, chef binnen-, buitenland, eco Redactie: Hoofdredactie: advertent1i Maandag t/m vrijdag v E' N abonnement bijvooruitbetaling: per maand (acceptgiro) per maand (autom. betaling' per kwartaal (acceptgiro) per kwartaal (autom. betalin per jaar (acceptgiro) per jaar (autom. betaling) verzending per per kwartaal (NL) leidsch dagblad op c Voor mensen die moeilijk li hebben of blind zijn (of een dicap hebben), is een regionale nieuws uit het Lei®/1 geluidscassette beschikbaar. 0486-486486 (Centrum vooi H U ONGEVALLENDIENST Academisch Ziekenhuis: vanaf zaterdag 13.00 t/m dinsdag 13 woensdag 13.00 t/m vrijdag 13.00; Diaconessenhuis: maanda 8.00 tot 17.00; St. Elisabeth Ziekenhuis: dagelijks. BEZOEKUREN DIACONESSENHUIS (tel. 071-5178178): dagelijks 14.30-15.15 uur en 19.00-19.45 ut Kraam- en zwangerenafdeling: buiten de gewone bezoektijdejh ners bovendien van 10.30-11.15 uur en van 19.45 - 21.00 uur Special Care Unit: 10.30-11.00 uur, 15.00 - 15.30 uur en 19.00- na overleg met de dienstdoende verpleegkundige. Kinderafdeling: 10.30-19.00 uur, na overleg met de dienst pleegkundige. Jongerenafdeling: 14.30-15.15 uur en 19.00-19.45 uur. RIJNLAND ZIEKENHUIS vestiging St. Elisabeth (tel. 071-5454545): dagelijks 14.00-15.00 uur en 18.30-19.! en II daarnaast ook 11.15-12.00 uur. Kraamafdeling: 14.30-15.30 uur en 18.30-19.30 uur (voor vad uur). Kinderafdeling: 14.30-19.00 uur (voor ouders de gehele dag). Afdeling hartbewaking (CCU)en intensive care (IC): 14.00-1 18.30-19.00 uur. Spoedeisende hulp: dag en nacht geopend RIJNLAND ZIEKENHUIS vestiging Rijnoord (tel. 0172-463131): dagelijks 14.00-15.00 uur en 18.30-19.30 en II daarnaast ook 11.15-12.00 uur. Geen spoedeisende hulp meer mogelijk ACADEMISCH ZIEKENHUIS (tel. 071-5269111): alle patiënten (behalve kinderen) 14.15-1 18.30-19.30 uur. Avondbezoekuur afdeling Verloskunde 18.15-19.00 uur, 19.00-! leen Partners/echtgenoten met kinderen. Voor zvvangeren: zaterdag en zondag van 10.00 tot 11.00 uu: voor partners/echtgenoten en eigen kinderen. Kinderafdelingen: voor ouders van opgenomen kinderen is er zoek mogelijkheid in overleg met de hoofdverpleegkundige. Voor andere bezoekers gelden de volgende tijden: keel-, neus- kunde en neurologie: 14.15-15.00 uur en 18.30-19.30 uur: heelkunde 14.15-15.00 uuren 18.30-19.00 uur. KinderUiniek: zalen voor peuters, kleuters en grote kinderen uur: babyzaal en boxenafdeling: volgens afspraak.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 14