vEIDEN emeente eegt huis- edebreuk' Advocaten in balpen-zaak: heksenjacht op cliënt Lis LETS geld kost dan houdt alles op' Verdachte weet niets meer van steekpartij Katten blijven nog in pand Noorderstraat Werk aan Leidse stegen ny van ecmond, 071-5356414, plv.-chef hans koenekoop. 071-5356429 Doktersassistente 1 r Ook de doktersas- I 3 sistente kan voort aan rekenen op een eigen dag waarop zij in het zon netje wordt gezet. Helikopter sl Een helikopterpiloot I die zijn wentelwiek gisteren in Zoeterwoude parkeerde kreeg daarvoor een bekeuring. 0 1896 Zaterdag 7 Maart htsschool te Leiden. De inschrijving van nieuwe leerlin- jeopend tot 15 Maart 1896, eiken werkdag van 10-2 uren, chool aan den Haagweg. Het practisch onderwijs omvat: meren en draaien; het meubelmaken, boetseeren, hout en draaien; het huissmeden; het machine-bankwerken; ïrsmeden en het huisschilderen. Gereedschappen, teek- leften en materialen worden kosteloos verstrekt. Van berg, Directeur. 0 1971 maandag 8 maart het zaterdag in Leiden gehouden landelijk congres over ictioneren van gehuwde priesters in plaatselijke gemeen- Nederland is een motie aangenomen, waarin uitgespro- rdt, dat de gehuwde priesters van de Leidse studentenge in op korte termijn zullen voorgaan in de eucharistievie- oorts werd in deze motie gesteld, dat de Leidse studen- ïeenten zich actief zullen inzetten voor de vernieuwing kerk en de verandering van de samenleving, solidair met gemeenten die deze weg zijn opgegaan en willen op- Hogervorst (GroenLinks): chttimmeren en onbewoonbaar maken van de alige koffieshop Sky aan de Musschenbroekstraat eer op huisvredebreuk. De krakers die door de ac- de gemeente, eerder deze week, zijn gedupeerd, ïen een tegemoetkoming. Dat is de opvatting van dslid Mieke Hogervorst (GroenLinks). m koevoet leiden De stegen in de Leidse binnenstad worden aangepakt. De komende weken on dervinden bezoekers van het centrum enige overlast van de werkzaamheden in de stegen tussen de Langebrug, de Breestraat en de Haarlemmerstraat. Er komt een nieuw riool en een aantal stegen krijgt nieuwe rode klinkers. De komende weken liggen de volgende stegen 'open': de Vrouwensteeg (foto), de Choorlammersteeg, de Dwarskoornbrugsteeg en de Ketelboetersteeg. Het is niet de bedoe ling om alle stegen tegelijk aan te pakken. Zo wordt nog even gewacht met het werk aan de Mandemakersteeg en de Wolsteeg. „De Mandenmakersteeg is een drukke steeg en een belangrijke verbinding voor be zoekers van winkels als V&D en Peek Clop- penburg. We beginnen daar naar verwachting eind maart met het werk als de andere stegen klaar zijn", aldus de opzichter. „Het hele pro ject zal een maand of twee in beslag nemen." De werkzaamheden maken deel uit van het stadsplan voor de verbetering van de Leidse binnenstad, 'Binnenste Beter'. FOTO LOEK ZUYDERDUIN Leiderdorper weer onderzocht den haag/leiden aap rietveld Hij had in dat koffiehuis in Lei den op de avond van 9 decem ber vorig jaar flink gedronken, dat wist de 40-jarige Leiderdor per nog wel. En dat zijn slacht offer hem zwaar had beledigd en op weg naar buiten op zijn hoofd had geslagen stond hem ook nog bij. Maar van de steek partij op straat, waarbij hij zijn slachtoffer een aantal keren in de borst zou hebben gestoken, kon de verdachte zich gisteren voor de Haagse rechtbank abso luut niets meer herinneren. Hij was volledig buiten zinnen ge raakt. Rechtbankpresident mr. S. Donker had grote moeite met het verhoor van de 40-jarige verdachte. Hoe het slachtoffer hem beledigd had kon de ver dachte zich niet meer herinne ren. Dat hij het slachtoffer mee naar buiten had gewaagd om een sigaret voor hem te draaien wist hij niet meer. Of hij een mes bij zich had gehad stond hem niet meer bij. De vechtpar tij was volledig uit zijn geheu gen verdwenen. Het bebloede mes, door de politie op aanwij zing van een getuige gevonden onder een boom in de Tromp straat, herkende hij niet. Terwijl hij de politie nog had verteld dat dat zijn mes was, en dat hij dat altijd op zak had om fruit te schillen. En zo bleef de president in zijn verhoor stuiten op het mankerend geheugen van de verdachte. Hij was meegegaan met degene die het gewonde slachtoffer naar het ziekenhuis bracht. Hij wist het niet meer. Hij had een dag na de vechtpar tij samen met een vriend zijn slachtoffer opgezocht in het zie kenhuis. Hij wist het niet meer. Hij had sorry gezegd, en gehuild toen hij de wonden van zijn slachtoffer zag. Hij wist het niet meer. Het enige wat de man wel wist was dat hij naar huis wilde, naar zijn gezin, weg uit de ge vangenis. Hij smeekte de recht bank hem niet in het huis van bewaring aan de Noordsingel in Rotterdam te laten zitten. „Want daar word ik echt gek." Maar de rechtbank ging niet op die wens in. Want waar de psychiater in zijn rapport de man verminderd toerekenings vatbaar achtte, daar beweerde de psychologe dat de verdachte geen ernstige psychische pro blemen had. Donker begreep niet hoe de psychologe tot zulke verstrekkende conclusies had kunnen komen. De man had immers niet met de vrouw wil len praten? Donker gelaste een contra-ex pertise, dit keer van een man nelijke psycholoog. En de psy chiater moest de verdachte ook nog maar eens onderzoeken. Nadat dat besluit was gevallen stuurde hij de verdachte tot 2 mei terug naar de gevangenis aan de Noordsingel. „Dank u wel", zei de man. over de gebeurtenissen t uit twee verdiepingen de pand schriftelijke isteld aan burgemees- fethouders. Volgens Ho- waren beide etages be- Met bewoners van de inverdieping was een ge scontract afgesloten, be leen de bovenverdieping dszaterdag gekraakt, de politie dinsdag een nd aantrof, geeft de ge- nog niet het recht om ouw onbewoonbaar te meent Hogervorst. krakers op dat momertt is onbekend. De bewo- de begane grond wa- vakantie. Omwonen den de politie dat ette- en gezegd, stelt Hoger- die in dezelfde wijk lord) woont. ns het raadslid heeft de ite in strijd gehandeld kraaknotitie en met haar ileid voor leegstandsbe- in Groenoord. In de aan enkele panden leeg die op een nader te bepalen tijdstip worden gesloopt. Om de leefbaarheid in dp wijk op peil te houden, sluit dë gemeente gebruikerscontracten af met ge- interesseerden. Voor Sky is dit nu niet meer mogelijk. Tot het pand wordt gesloopt, staat het leeg en het raadslid betreurt dat. Burgemeester C. Goekoop is met vakantie en kan niet reage ren. De woordvoerder van de politie, R. Blom, zegt dat van huisvredebreuk geen sprake is. „Simpelweg omdat er van per manente bewoning geen sprake was. Het is aan de politie om dat vast te stellen. Behalve een aantal mensen dat de boel aan het schoonmaken was, heeft de politie niets aangetroffen dat duidde op permanente bewo ning. Er waren geen tafels, geen bedden en geen stoelen. Van verdèr commentaar onthoud ik me. Ik wil niet de burgemeester voor de voeten lopen. Het is de gemeente die het pand heeft dicht laten timmeren. Ik kan niet ingaan op vragen over leeg- standsbestrijdingen dergelijke." Verdediging verbijsterd na heropenen onderzoek leiden aad rietveld Een grof schandaal' Mr. B. Ficq, een van de ad vocaten van de verdachte in de Leidse balpen zaak, heeft geen andere woorden voor de verras sing die procureur-generaal M. van der Horst gisteren voor het Haagse gerechtshof in petto had. Op grond van een verklaring van een langdurig gestrafte gevangene - afgelegd nadat het onder zoek in hoger beroep was gesloten - werd de zaak heropend. Volgens Ficq een onmogelijkheid in het Nederlands strafrecht. „Dat kan de verde diging wel zeggen, maar als het gerechtshof zegt dat het kan, dan kan het", reageert mr. M. Ro zijn, kabinetschef van het hof. Volgens Ficq beroept de procureur zich bij zijn verzoek om de zaak te heropenen op Belgisch strafrecht. „In België kan een proces nog worden opengebroken nadat het onderzoek ter terecht zitting is afgesloten. In Nederland bestaat op dat punt geen jurisprudentie. Dat zegt de procureur ook: in Nederland kan het niet, maar in België kan het wel. Maar ik dacht toch dat deze zaak in Nederland werd behandeld, volgens Nederlands recht." •Europese jurisprudentie Kabinetschef Rozijn laat die verklaring voor reke ning van de verdediging. „Ik weet niet of er wel of geen Nederlandse jurisprudentie is. Ik ken geen andere voorbeelden van processen in Ne derland die op deze manier zijn heropend. Maar", zegt Rozijn, „er is wel Europese jurispru dentie. En als het hof het verzoek van de procu reur inwilligt kan ik, moeilijk zeggen dat het niet mogelijk is. Het is gebeurd." De nieuwe getuige, die in Rotterdam gevangen zat toen de 26-jarige verdachte in de balpen zaak daar gedetineerd was, belde de politie op 23 februari, de dag nadat het gerechtshof de zaak had gesloten. Procureur-generaal Van der Horst had aan het einde van die zitting vrijspraak ge vraagd, omdat niet overtuigend bewezen was dat de verdachte in mei 1991 zijn moeder had ver moord door met een kruisboog een balpen in haar oog te schieten. Alle proeven wezen uit dat de balpen bij zo'n moordpoging niet intact zou zijn gebleven. Van der Horst hield echter de mogelijkheid open dat de moord op een andere manier was gepleegd, namelijk dat de verdachte zijn moeder met een kruisboog een pen in het hoofd had ge schoten en dat die pen vervolgens bij een val in haar hoofd was verdwenen. En dat is nu precies wat de verdachte in november in de gevangenis zou hebben verteld, zei de nieuwe getuige, die de zaak op de televisie had gevolgd. De politie verhoorde de gevangene, en stuurde het proces-verbaal naar Van der Horst. Die liet afgelopen woensdag een brief bezorgen bij voor zitter B. Makkink van het hof, waarin hij herope ning van de zaak vroeg. Ficq: „Het hof was op dat moment aan het beraadslagen over de zaak. Het arrest zou de volgende dag bekend worden. En aangezien ze in hun arrest niet reppen van een veroordeling mag je ervan uitgaan, dat ze al tot vrijspraak waren gekomen. Die vrijspraak is een dag voor de zitting verscheurd. En wij heb ben die brief van de procureur pas 's avonds ge kregen, dus wij konden er niet meer op reage ren." Ficq spreekt inmiddels van een 'heksenjacht' op haar cliënt. „De voorzitter van het hof had he lemaal geen kennis mogen nemen van deze ver klaring. Dit is in strijd met de regels van goede procesvoering. Ik snap er niets van. Maar ja, ik snap wel meer niet in deze zaak. Ik houd inmid dels met alles rekening." Het is overigens niet voor het eerst dat een in formant uit de gevangenis door politie en open baar ministerie wordt gebruikt om tot een ver oordeling in de balpen-zaak te komen. In sep tember vorig jaar kwam het OM bij de rechtzaak ook met een verklaring van een medegevangene, tegenover wie de 26-jarige Leidenaar de moord zou hebben bekend. Die verklaring werd echter doorgeprikt door de rechter-commissaris, die er achter kwam dat de getuige en de verdachte weliswaar in dezelfde gevangenis, maar steeds op volstrekt gescheiden afdelingen hadden geze- 'slid en LETS-deelnemer Margje Vlasveld pleit voor steun overheid i van voorpagina men aan LETS, maakt taatssecretaris W. Ver van financiën in zijn ïen aan de belasting- duidelijk, kan leiden tot inkomsten uit arbeid' il tot ondernemerschap, kan er inkomstenbelas- of omzetbelasting wor- leven. iet heffen van loonbelas- premies volksverzeke- behoort tot de mogelijk- 0m een LETS-systeem draaien is een organisa- Leiden 'kerngroep' ge- nodig. Deze verzorgt te- taling van LETS-eenhe- administratie en de gids de diensten staan ver- üe deelnemers aanbie- ook tussen de deelne- onderling ontstaan een an dienstbetrekkingen op 'ment dat de een de an- opdracht geeft. „Het lid opdracht geeft is inhou- lichtig", schrijft Ver- Het feit dat de beloning werkzaamheden niet in aar in een LETS-eenheid, en 'sleutels', wordt uitbe- •rengt hierin volgens de dsman geen verandering, 'n Coops, lid van de kern- LETS-Leiden, schrikt van htlijnen. „Ik hoor hier et eerst van en het klinkt ied. Ik ben geen fiscaal tat, ik laat m'n boekhou- 'e ik overigens voor een net sleutels betaal, m'n ngbiljet invullen. Toch de uitspraak aan dat wat «nd wil helemaal niet Anton Coops: „LETS in Leiden draait om vriendendiensten." kan. LETS in Leiden draait om vriendendiensten en die blijven buiten bereik van de fiscus. De deelnemers van de LETS-groep kennen elkaar allemaal. We hebben het eenjarig bestaan onlangs gezamenlijk gevierd zo dat iedereen elkaar weer eens zag. Vermeend gaat geheel voorbij aan de sociale compo nent van LETS. Hij ziet er een zakelijke handigheid in om de belasting te ontduiken." Volgens Coops handelt de staatssecretaris 'uit angst'voor het nieuwe'. „Angsthazerij leidt tot merkwaardige reflexen. Je gaat ervan schieten met een ka non op een mug. Wat een over spannen poging van de over heid om alles te willen regule ren is dit. Ik heb er geen woor den voor." Paul Schwartzmann, grond legger van LETS in Leiden en eveneens een kerngroeplid, laat zich in vergelijkbare bewoor dingen uit. „Dit is heel verve lend. De overheid zou ons juist moeten helpen. Ik zit te wach ten op een rapport van een on afhankelijk bureau waarin wordt uiteengezet dat LETS goed is voor het milieu. LETS zorgt er ook voor dat werklozen iets nuttigs kunnen doen. Maar FOTO LOEK ZUYDERDUIN we kunnen wel ophouden als er belasting wordt geheven Schwartzmann is niet boos op zijn collega's in Amsterdam. Die hebben de staatssecretaris om duidelijkheid gevraagd. Dat deze nu met richtlijnen komt, zou erop kunnen duiden dat slapende honden zijn gewekt. „Zo zie ik dat niet", aldus Schwartzmann. „Het uitgangs punt van elk LETS-systeem is dat het zo openbaar mogelijk moet zijn. LETS heeft geen ge heimen voor de overheid en de deelnemers niet voor elkaar. Ze zijn op de hoogte van eikaars saldi. Dat bevordert ook de so ciale controle. Iemand die heel rood staat, krijgt van andere deelnemers te horen dat het tijd wordt dat hij z'n handen weer eens uit de mouwen steekt." Een van de bekendste Leidse deelnemers aan LETS is Margje Vlasveld, raadslid namens Lei den Weer Gezellig/De Groenen. Zij is van oordeel dat Vermeend 'helemaal is dolgedraaid'. „Mensen die de belasting voor tonnen ontduiken, krijgen voor deel op voordeel maar een vol komen onschuldig initiatief waarmee mensen met lage in komens hun hoofd boven water kunnen houden, dient hij een doodsteek toe." En: „Als LETS de deelnemers geld gaat kosten dan houdt alles op. De overheid zou juist zelf moeten meedoen met LETS. De gemeente Leiden zou het moe ten toestaan dat mensen een deel van de gemeentelijke be lastingen belastingen betalen met de planten water geven op het stadhuis of het schoonvegen van de buurt." Vlasveld is niet bang voor Vermeend. Zij denkt dat het hem niet zal lukken om belas ting te heffen over inkomsten uit lokale geldstelsels. „Belastingaanslagen moet je betalen met guldens, niet met Sleutels. Je kunt Sleutels niet zo maar omrekenen in guldens." Vermeend ziet dat blijkens zijn richtlijnen over 'invorde ringsaspecten' ook in. „Afdracht in guldens kan niet worden ge vorderd omdat de belastingont vanger in de plaats treedt van het lid dat via het LETS-systeem ook geen geld kan vorderen." Wat hij hieraan denkt te doen, wordt niet duidelijk. Drugsoverlast rond Haven aangepakt In een poging de drugsoverlast rond de Haven in Leiden terug te dringen heeft de politie gis termiddag een vijftal kopers en verkopers van heroïne en cocaï ne aangehouden. De politie krijgt van bewoners van Haven en omgeving steeds vaker klachten over drugsgebruikers. „Die hangen rond in de portie ken en dat geeft de bewoners een onveilig gevoel", weet poli tiewoordvoerder R. Blom. De vijf Leidenaars die gisteren werden aangehouden zijn in de loop van de avond weer naar huis gestuurd. „Met het verzoek voortaan meer rekening te hou den met de bewoners." Zij had den slechts kleine hoeveelhe den harddrugs bij zich. GRAFFITI - Twee in Leiden woonachtige Britten - 19 en 24 jaar oud - zijn vannacht aangehouden door de politie omdat zij her en der in de stad graffiti op muren spoten. Een 25-jarige Leidenaar zag de twee bezig en waarschuwde de politie. Fietser krijgt klappen van boze automobilist Een 52-jarige Leidenaar heeft gisteravond op de kruising van de Surinamestraat en de Kooil- aan vuistslagen in het gezicht gekregen van een boze automo bilist. De man fietste richting Bemhardkade en stond op de kruising met de Kooilaan hal verwege stil om te kijken of er verkeer vaq links kwam. De au tomobilist, die volgens het slachtoffer met hoge snelheid op de kruising af kwam, raakte het achterwiel van de fiets. De bestuurder stapte uit, stompte de fietser in zijn gezicht en reed weerverder. De katten die niet zijn gevan gen bij de schoonmaakactie in een pand aan de Noor- derstraat, blijven daar nog even zitten. Ze worden voorlo pig bijgevoerd. Volgende week onderneemt de Dierenbe scherming een hernieuwde poging de dieren uit het huis te halen. De dieren waren eigendom van een 69-jarige man, die af gelopen weekeinde dood werd aangetroffen in zijn woning. De katten hadden zijn lichaam aangevreten. De reinigings dienst ontruimde het sterk vervuilde huis van de man eer der deze week. Vrijwilligers van de Dieren bescherming wisten samen met de reinigingsdienst negen katten te vangen. Ze werden na onderzoek door de dieren arts naar het asiel gebracht. Naar schatting verblijven er nog toen katten in het pand. Buurman blust zolderbrandje Een hulpvaardige buurman is er gisteren in geslaagd eigenhandig een zolderbrand in een woning aan de Moerbeistraat voor het grootste deel te blussen. De brandweer maakte het karwei af. Op de zolder was door onbekende oorzaak een matras in brand geraakt. De be.voners zijn wegens het inademen van rook voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 13