'Aantal autodiefstallen schromelijk overdreven' 'Ik hoop die stem van Rostelli nooit meer te horen' Binnenland IAI )e Klokkenberg staakt ille longoperaties Onderzoek Maasbach levert niets strafbaars op Afscheid voor even Politicologie in Nijmegen mag blijven 'Zwangerschap niet zomaar afgebroken' 'Je moet vijftien miljoen mensen niet lastigvallen' LSDAG 6 MAART 1996 Jederlands Persbureau GPD Geassocieerde Pers Diensti reem-rechts wil naar Kedichem .e Na de mars in Zwolle proberen de rechtsextremistische angers van CD en NVP/CP'86 opnieuw een demonstratieve cht te houden. Ze hebben vandaag bij burgemeester M. van ;n van Leerdam vergunning aangevraagd voor een optocht leente Afeterdag 30 maart naar het Betuwse Kedichem, waar tien jaar ie in artil jen een vergadering van Centrumdemocraten uitliep in rel- !n het afbranden van de vergaderzaal. Als sprekers hebben H. Ruitenberg van CP'86 en CD-voorman Janmaat aange ving be i, in 26 feb se perce bestemn hier de p jsel morgen cent goedkoper jrdam Een liter diesel wordt morgen 1,6 cent goedkoper, "nim^ y leeft Shell meegedeeld. Een liter diesel kost dan 1,39 gul- f De prijzen van benzines veranderen niet. in Mierlo naar Senegal en Ghana e.o.); jAAG» Minister Van Mierlo van buitenlandse zaken bezoekt te Alken pril een exacte datum is nog niet bekend de West-Afri- <end W( ïse landen Senegal en Ghana. Het gaat daarbij om een ori- nmingsj uiereis naar landen ten zuiden van de Sahara, zoals al door Mierlo's voorganger Kooijmans aan de Tweede Kamer was -ezegd. Senegal en Ghana spelen een vooraanstaande rol op Afrikaanse en internationale politieke vlak. Tiingsp1 Aiker rC-fabriek in Echt opgerold De politie heeft in een loods in Echt een XTC-productie- opgerold. In de loods troffen agenten een grote tabletteer- chine, enkele honderden XTC-pillen, vijf kilogram mengsel vele kilo's grondstoffen aan. De politie hield een 60-jarige n uit Nieuwstadt en een 53-jarige man uit het Belgische mst aan. Het aangetroffen mengsel is goed voor de productie vijftigduizend XTC-tabletten met een straatwaarde van één joen gulden. Alkern- >e2 abij Go ir kend t met de teki Vl DE oeriste vermoord in Marokko ,dir# Een 67-jarige Nederlandse toeriste is zondag overleden de gevolgen van een gewelddadige overval in Marokko ruim week geleden. Volgens de politie van Marokko kwam de jw ten val toen drie mannen van rond de 25 jaar er met haar vandoor gingen. De vrouw raakte na de valpartij in een coma ianiit ze niet meer is ontwaakt. I laar man is ongedeerd geble- r De daders zijn spoorloos. ijmegen krijgt snelle klaaglijn ^egen? Nijmegen krijgt in mei een bel - en - herstel - telefoonlij n [ar burgers met klachten over hun omgeving terecht kunnen, iijn is voor het snel oplossen van kleine problemen en klach- over zaken als hondenpoep, losliggende stoeptegels, zwerf- lil, onveilige verkeerssituaties en graffiti. Als de gemeente de acht terecht vindt, moet het euvel binnen een week zijn ver [lpen. Zo wil de gemeente een eind maken aan de grote erger- s van inwoners die tot nu toe niet wisten waar zij terecht kon- in met een klacht. estrafte Almelose wethouder blijft MEioWethouder Sjoers van Almelo mag blijven ondanks zijn noordeling wegens onjuiste belastingaangifte. Volgens burge- teester en wethouders heeft de CDA'er door de veroordeling 9 c L'rsoonlijk schade opgelopen, maar die is niet zodanig dat zijn .„en"» metion eren als dagelijks bestuurder van /Almelo onmogelijk i'anciei rordt. Het college heeft dit standpunt gisteren na uitvoerig be- aad ingenomen nadat de rechtbank Sjoers had veroordeeld tot len) y'jftiehduizend gulden boete en twee weken voorwaardelijke 130felsrraf. atiënt overleed door nalatigheden Ie longoperaties in medisch intrum De Klokkenberg in reda zijn met ingang van giste- gestaakt. Dat heeft de raad^ n toezicht van het ziekenhuis sloten. Aanleiding is een ver- ietigend rapport van de In jectie voor de Volksgezond- eid waaruit blijkt dat de dood an een 56-jarigë man na een igoperatie vorig jaar is ver- orzaakt door een opeenstape- ng van fouten, tekortkomingen n nalatigheden door de behan delend chirurg. ,Het oordeel van de inspectie 5 hard en eenduidig en laat de tad van toezicht geen keuze bij iet nemen van zijn verantwoor- lelijkheid", aldus voorzitter 4. van den Dungen. De 56-jarige man stierf na een nediastinoscopie, een onder dek om te zien of er uitzaaiin gen van longkanker waren in de ymfeklieren in de borstholte van de man. Bij die operatie is ?en gaatje ontstaan in zijn slok darm. Volgens de behandelend chinirg had niemand aan deze ernstige complicatie gedacht DEN HAAG ANP Er is geen aanleiding om de Jo- han Maasbach Wereldzending (JMWZ) wegens financiële mal versaties te vervolgen. Uit een vooronderzoek van de Econo mische Controle Dienst (ECD) zijn geen strafbare feiten naar voren gekomen. Dat maakte de Haagse persofficier van justitie mr. N. Zandbergen gisteren be- I kend. Zes oud-medewerkers van de Haagse evangelist hadden de rechtbank in juli vorig jaar een zwartboek aangeboden, waarin zij Maasbach van geldzucht, op lichting en seksueel misbruik van vrouwelijk werknemers be schuldigen. Maasbach ontkent. De ECD heeft in de structuur, boekhouding en fiscale handel en wandel van de religieuze be rging geen onregelmatighe den aangetroffen. In enkele ge vallen gaven de boekhoudkun dige verantwoordingen aanlei ding tot opmerkingen, maar de Meeste auto's worden gebruikt voor joy-riding den haag gpd Het aantal autodiefstallen wordt al jaren schromelijk overdreven. Dat concludeert onderzoeker A. van der Heijden van de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) in Zoetermeer. Volgens Van der Heijden slaan de verzekeringsmaatschappijen een slaatje uit de paniekeri ge berichten omdat meer diefstallen hogere premies voor autoverzekeringen betekenen. Het Verbond van Verzeke raars is ontstemd over deze aantijging. beeld 18.000 hetzelfde jaar nog teruggevonden. Een proef van de CRI, waarbij werd gekeken welke in 1993 ge stolen auto's op 1 januari 1995 terug waren, leverde een op merkelijk resultaat op: maar liefst 86 procent van de auto's was teruggevonden. Het aantal daadwerkelijke diefstallen over 1993 is daardoor volgens Van der Heijden minder dan zesdui zend. Vooral oudere auto's wor den teruggevonden. Volgens Van der Heijden, hoofd van de CRI-afdeling recherche- advisering, worden de statistie ken vervuild door gevallen van joy-riding, het voor enige tijd gebruiken en vervolgens achter laten van een auto. De helft van de 'gestolen' auto's is binnen enkele dagen alweer terug bij de eigenaar. Van de 28.000 auto diefstallen die de CRI in 1993 registreerde, werden er bijvoor- Het Centraal Bureau voor Sta tistiek (CBS) komt jaarlijks met nóg hogere aantallen autodief stallen op de proppen, in 1993 met ruim 44.000. Volgens Van der Heijden komt dit doordat de CRI nog enigszins, maar het CBS in het geheel geen rekening houdt met joy-riding. Van der Heijden stelt in zijn artikel in het Algemeen Politieblad overi gens wel dat het aantal echte autodiefstallen de laatste jaren wel degelijk met eenderde is toegenomen. Het Verbond van Verzeke raars is furieus over de suggestie dat opgeblazen diefstallen-cij- fers worden gebruikt om de premies te verhogen. In een schriftelijke verklaring stelt het verbond dat autocriminaliteit slechts tien procent van de tota le schadelast voor auto's vormt. Materiële (zestig procent) en toen de- patiënt pijnklachten en koorts had. „Het niet onderkennen van de complicatie is het begin ge weest van een reeks inciden ten", aldus de inspecteur. De patiënt overleed twee weken la ter in het Ignatius-ziekenhuis in Breda. De behandelend arts daar constateerde een natuurlij ke dood. De zaak kwam aan het rollen toen de familie van de man in de overlijdensadvertentie mel ding maakte van een medische fout. De specialisten ontkenden dat er fouten waren gemaakt en de directie van De Klokkenberg vond dat ze niet voldoende werd geïnformeerd over de kwestie. De raad van toezicht wil niet dieper op de zaak in gaan. Deze week wordt met alle partijen nader overlegd over verdere stappen. Al eerder heeft de raad een commissie be noemd onder, leiding van prof. dr. R. in 't Veld. Die moet oplos singen aandragen voor de pro blemen binnen het thorax-cen trum en tussen de specialisten van deze kliniek en de directie van De Klokkenberg. eindhoven Deze marechaussee neemt afscheid van zijn kind, wandelend door een hangar van de vliegbasis in Eindhoven. Hij is gistermorgen met 49 kameraden vertrokken naar Bosnië. De soldaten maken deel uit van de United Nations International Police Task Force die toeziet op naleving van de vrede. FOTO ANP PAUL STOLK letselschade (dertig procent) vormen duurdere posten. Niet alleen hebben teruggevonden auto's vaak schade, eigenaars van auto's die dertig dagen wegblijven, krijgen de dagwaar de vergoed. Als de auto daarna alsnog wordt teruggevonden, verkoopt de verzekering deze meestal met verlies. Volgens het verbond heeft de Stuurgroep Autocriminaliteit, waarin politie, overheid en ver zekeringswezen samenwerken, inmiddels een eenduidige regi stratie afgesproken van gestolen voertuigen. De partijen kwamen overeen dat vorig jaar bijna 35.000 auto's werden gestolen. Daarvan zijn er tot dusver 23.429 teruggevonden. Het CRI was, wegens vakantie van Van der Heijden, niet in staat een nadere toelichting te geven. Zeldzame zegel moet een ton opleveren amsterdam gpd De Nederlandse Postzegel- en Muntenveiling in Amsterdam gaat de duurste postzegel veilen die ooit in Nederland onder de hamer kwam. Het gaat om de zogeheten Belgische Dender- monde-zegel. De verwachte op brengst ligt tussen de 100.000 en 125.000 gulden. Op de uit 1920 daterende ze gel staan het stadhuis en Belfort van de Belgische stad Dender- monde afgebeeld. Een van de vellen met 25 zegels rolde des tijds verkeerd van de persen van de Haarlemse drukkerij Joh. En schedé waardoor het zwartge- drukte middenstuk op zijn kop stond. Het zegelvel belandde deson danks op een postkantoor in Gent en werd daar op 13 augus tus 1920 verkocht. Van de 25 ze gels bleven er zestien bewaard, waarvan veertien ongestem peld. Eén daarvan wordt nu ge veild. De zegel komt uit het be zit van een van de grootste Bel gische postzegelverzamelaars. De veiling is op 16 maart. den haag anp De opleiding politicologie aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen mag blijven bestaan. Volgens minister Ritzen (onder wijs) heeft de opleiding afdoen de maatregelen genomen om de kwaliteit op peil te brengen. Vier jaar geleden kreeg de oplei ding zware kritiek van een onaf hankelijke visitatiecommissie, die de kwaliteit van de oplei ding beoordeelde. Inmiddels meent de onder wijsinspectie dat de opleiding 'adequaat heeft gereageerd' op de kritiek. Het eerste studiejaar van politicologie is onderge bracht in een breed program ma, dat ook is bestemd voor studenten bedrijfswetenschap pen en beleidsgerichte econo mie. Volgens de visitatiecom missie bevatte de propedeuse te weinig politicologievakken. Ook meende de commissie dat het eerstejaars programma te ge makkelijk was en dat studenten onvoldoende werden begeleid. Minister Borst spreekt EO-verhalen tegen ruswuk anp Aanstaande ouders kiezen niet zomaar voor prenataal onderzoek. En de beslissing om een zwangerschap af te breken als er iets mis is met het kindje wordt zeker niet lichtvaardig genomen. Dat schrijft minister Borst (volksgezondheid) in een brief aan de Tweede Kamer. Het actualiteitenprogram ma 2 Vandaag meldde vorig jaar dat er in Nederland abor tussen worden gepleegd om dat de kinderen blind of slechtziend ter wereld zouden komen. Een aantal Kamer fracties, met name de kleine christelijke partijen, reageer de geschokt. Later bleek het te gaan om foetussen met zeer ernsüg aangeboren af wijkingen. Borst vindt het niet nodig een lijst op te steller* van aan doeningen die via prenataal onderzoek mogen worden opgespoord. Want een ziekte kan bij de één zeer ernstig uitpakken en bij iemand an ders niet of nauwelijks een handicap veroorzaken. Borst vindt ook dat de overheid niet zo'n lijst kan opstellen, omdat vragen over welke mate van leed ernstig is en welke aan doening te dragen is een zaak is van toekomstige ouders en niet van de overheid. Hetzelfde geldt volgens haar voor erfelijke ziektes die later in het leven optreden. „Ouders die uit eigen ervaring of ervaring met naaste fami lieleden weten wat het bete kent om te moeten leven met de voortijdige wetenschap dat een fatale, dramatisch verlo pende ziekte onherroepelijk tot een voortijdig einde zal leiden, kunnen als enigen hierover een oordeel heb ben." Ze heeft ook niet de in druk nu er steeds meer erfelij ke ziektes op te sporen zijn er lichtvaardiger wordt besloten tot prenatale diagnostiek. „Nog geen zestig procent van het aantal zwangeren van 36 jaar en ouder laat prena taal onderzoek verrichten, ondanks het feit dat ze hier voor in aanmerking komen. Dit geeft aan dat prenatale diagnostiek ook voor zwange ren geen vanzelfsprekenheid is", aldus de minister. Vrou wen boven de 35 hebben een verhoogde kans op het krijgen van een mongooltje. Volgens de minister is het afbreken van een gewenste zwanger schap een drama waarvan de verwerking in veel gevallen langer duurt dan een jaar. Er worden vierhonderd abortus sen per jaar verricht omdat de foetus niet levensvatbaar is of een zeer ernstige afwijking heeft, in zestienduizend ge vallen gaat het om andere re denen. Volkstelling is over en uit den haag gpd Een allesomvattende volkstel ling in het jaar 2000 zit er niet in. Huidig onderzoek van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) is nauwkeurig ge noeg, de kosten van de herin voering zijn hoog en bovendien moet een wet ingrijpend wor den gewijzigd, omdat niemand verplicht is mee te werken aan een onderzoek. Daarmee lijkt de discussie die de Leidse politicoloog G. Vis- scher drie dagen geleden start te, afgelopen. Visscher stelde voor de volkstelling opnieuw in te stellen met een tientje boete voor alle weigeraars. Hij vindt dat de huidige onderzoeksme thoden wegens te veel weige raars te weinig betrouwbare ge gevens opleveren. Daardoor ontstaat een vertekend beeld. Het CBS vindt dat geen goed argument voor herinvoering van de volkstelling. „Bij de laatste volkstelling in 1971 en de proeftelling in 1981 hadden wij ook geen respons van de volle honderd procent", zegt J. Nobel van het CBS. „Toen bleek dat de weigeraars om dezelfde reden niet meewerkten. Zij woonden in de grote steden, niet netjes verspreid over het hele land. Een vertekening was er toen dus ook." Een volkstelling is een achter haald verschijnsel, vindt het CBS. „Er zijn modernere, flexi belere manieren dan eens in de tien jaar vijftien miljoen men sen lastig te vallen door ze een vragenlijst onder de neus te schuiven", aldus Nobel. Huidig onderzoek is goedkoper, want het geschiedt voor het grootste deel met de bestaande gegevens van gemeenten, belastingdienst en administratiekantoren. Als er meer informatie nodig is, wor den steekproefsgewijs mensen ondervraagd. Naast de lagere kosten levert deze methode volgens het CBS nog betere gegevens omdat het onderzoek sneller af is. Nobel: „De resultaten van de laatste volkstelling van 1971 kwamen pas uit in de jaren tachtig. Voor sociologen en historici was dat leuk materiaal, maar voor die genen die met de uitslagen aan de slag moesten is een onder zoek van tien jaar oud waarde loos. De samenleving verandert te snel." Oorspronkelijk was de volks telling juist in het leven geroe pen om de beleidsmakers te helpen beslissingen te nemen. Sinds 1829 vond elke tien jaar een telling plaats. Lange tijd ging dat zonder noemenswaar dige problemen, maar in 1971 ging het faliekant mis. Er barstte een verhitte discus sie los over de privacy-bedrei- gende aspecten van de volkstel ling. Tijdens het onderzoek werd de bevolking over van al les en nog wat de hemd van het lijf gevraagd. Inkomen, grootte van het huis, gezondheidsprog noses en de toekomstplannen van de kinderen, de overheid wilde alles weten. Iedereen moest meedoen, wie weigerde zijn vragenformulier netjes in te vullen, maakte kans op een boete van duizend gul den of een celstraf van twee we ken. Alhoewel vijf procent van de bevolking weigerde het for mulier in te leveren, zijn die dreigementen nooit uitgevoerd. Discussies over privacy, koppe lingen tussen persoonsgege vens/computerbestanden en een mislukte proeftelling in 1981 leidden uiteindelijk tot het einde van de Nederlandse volkstelling. In 1988 werd de Volkstellingwet opgeheven. De kans dat die wet een nieuw leven krijgt, is gering. Te veel rompslomp en bovendien zullen naar verwachting veel Nederlanders die inbreuk op hun privacy niet pikken, denkt het ministerie van economische zaken. Nobel neemt de straf van Visscher, een tientje boete voor de weigeraars, niet serieus. „Volgens mij is zo'n bedrag eer der een aanmoediging niet mee te werken aan de volkstelling." organisatie handelt niet 'in ern stige mate' in strijd met haar statuten, aldus de ECD. Volgens Zandbergen vond justitie de 'aanwijzingen voor seksueel getinte delicten' in het zwartboek te vaag om daar een gerechtelijk vooronderzoek naar in te stellen. Bovendien heeft geen van de betrokkenen aan gifte gedaan en hebben de ver meende gevallen van seksueel misbruik zo lang geleden plaatsgevonden dat ze waar schijnlijk zijn verjaard. De 76-jarige Maasbach begon ruim veertig jaar geleden met zijn evangelisatiewerk. Zijn im perium, dat hij samen met zijn zonen David en John bestiert, telt vijftien gemeenten met in totaal ongeveer tienduizend le den en heeft vestigingen in on der meer de Verenigde Staten, Indonesië en India. Wekelijks organiseert de JMWZ zo'n zestig bekerings- en genezingsbijeen komsten. Secretaresse twee uur lang speelbal van hypnotiseur zeist margriet hunfeld De van televisie bekende hypnoti seur Rasti Rostelli is in verschillende theaters niet meer welkom. Aanlei ding is zijn optreden vorige week in Zeist, waar de 23-jarige Muriël Moone ziek en ontredderd wakker werd na een twee uur durend 'optre den' onder hypnose. Ze voelt zich inmiddels weer wat beter. Maar met Rostelli wil ze niets meer te maken hebben. Of ze gestoord was, vroeg haar fami lie. En of ze het alsjeblieft nooit meer wilde doen, eisten haar ouders. De 23-jaLige Muriël Moone uit Zeist kan er nu om glimlachen. Maar vorige week was dat wel even anders. Uit pure nieuwsgierigheid, maar ook om dat ze al jaren van het roken af wil, bezocht ze de show van hypnotiseur Rasti Rostelli. Muriël, secretaresse bij een bedrijf in Driebergen, had de hypnotiseur wel eens op tv gezien en vroeg zich toen af waarom mensen aan zo'n pro gramma meewerken en vooral of het echt is wat er gebeurt. „Het paranor male interesseert me. En ik had in Zeist de advertentieborden langs de weg gelezen en wilde er meer van we ten. Je denkt al snel dat je voor de gek wordt gehouden." Ook haar vriend, de 28-jarige Ed van der Vliet, was nieuwsgierig geworden. En samen trokken ze de stoute schoenen aan. Rostelli vroeg die avond aan zijn pu bliek in het Zeister theater Figi wie er wilde afvallen, stoppen met roken en beter presteren op zijn werk. „Nou dat willen we allemaal", verklaart Muriël. „Ik dus ook." De inwoonster van Zeist stapt samen met tachtig anderen het podium op. Al snel raakt ze de controle over haar lichaam kwijt. Sterker nog, na de aan wijzingen van Rostelli ontspannen, rechtop staan, op één toneellamp fo cussen en aandachtig luisteren naar zijn repeterende stem is Muriël de eerste die na twaalf minuten slap voorover begint te hangen. Als eerste ook krijgt ze de opdracht een citroen op te eten. „Het smaakte naar sinaasappel", vertelt ze nu, „maar ik wist dat het een citroen was. Iets in me zei dat het raar was, maar ik kon me er niet tegen verzetten." Muriël blijft twee uur lang gehypnoti seerd voorover hangen op het podi um. Als ze uiteindelijk uit zichzelf wakker schrikt, is ze misselijk. Rostel li, die druk bezig is met zijn show, loopt snel op haar toe, blaast in haar gezicht en draagt haar op naar te bui ten om bij te komen. Vanaf dat moment raakt Muriël in paniek, vertelt ze nu. „Opeens besefte ik dat iemand zomaar met me kon doen en laten wat hij wilde. Dat ik to- taal geen controle meer over mezelf had gehad. Dat die hypnotiseur mijn totale denkvermogen en zintuigen had uitgeschakeld Enige dagen na haar Rostelli-ervaring is de paniek verdwenen, maar echt prettig voelt ze zich nog niet. „Die he le nacht ben ik misselijk gebleven en het hele weekeinde erna doodmoe", legt ze uit. „Ik heb de afgelopen da gen wel gewerkt, maar met zo'n slap, lusteloos gevoel. Alsof ik niet mezelf was. En dat is niks voor mij, want ik ben normaal gesproken energiek en zelfstandig." Bovendien blijft de Rostelli-ervaring haar bezighouden: „Ik snap niet dat deze hypnotiseur dit zomaar allemaal met je mag doen. Hij heeft je toe stemming toch niet. Ik had er ten minste niet om gevraagd dat hij steeds langer en gekker met me aan de slag ging. Ik wilde alleen van het roken af en veronderstelde dat hij daar een kwartier voor nodig zou hebben. Nou heeft hij twee uur lang véél vreemde dingen gedaan, maar dèt dus niet. Brrr", rilt ze na. „Ik hoop die stem nooit meer te horen." Ze steekt haar derde sigaret op en vraagt zich af of Rostelli zelf weet hoe hypnose voelt. „Je zou denken van niet", argumenteert ze, „want dan was hij wel wat magerder." Muriël Moone was na haar hypnose te ziek en te zeer in de war om zelf naar huis te gaan. Haar vriend bracht haar thuis. Van Rasti Rostelli was geen spoor meer te bekennen; die was achter de schermen zijn zaken aan het regelen voor de volgende te levisieshow.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 5