Breuk in vakbondsfront bij overleg CAO Philips Binnenland nharcl tegen geweld gijzeling Irian Jaya Oudhollandsch zwieren Kamerdebat over kwestie-Linschoten Niet op tijd. Geld terug. Gegarandeerd. FNV waarschuwt Kok voor onrust over WAO Leraar vergreep zich jarenlang aan leerlingen Geen geld meer voor onderzoek naar vaccin tegen aids GPD Geassocieerde Pers Diensti nger 'Hakkelaar' gearresteerd De Amsterdamse politie heeft gisteren een 40-jarige 'oor Zihteerd, die wordt verdacht van betrokkenheid bij een ring daansport. De vermoedelijke opdrachtgever voor het in ziekenfterde transport is de man met de bijnaam 'de Hak- zij al var januari van dit jaar werd opgepakt. Deze wordt te gaanh het leiding geven aan een criminele organisatie die 'mendejonderdduizenden kilo's Pakistaanse hasj naar Euro- stap teiigde Staten en Canada smokkelde. 3p weg «"^burgemeester Emmen hopeloos dit gebL0Sjtje van burgemeester A.H.A. Lensen (PvdA) van nhoudbaar geworden. Vrijwel alle fracties in de 37 mmersyg raacj dringen aan op zijn vertrek. Ook de vijf wet- \et college rest niets anders dan op te stappen, na de vernietigende rapportage van het managementsbu- vY^riclrér de problemen in de ambtelijke top. Van de zeven a pikanig heeft alleen de WD, waartoe personeelswethouder ea Groe ^e^oort' no8 8een formeel standpunt ingenomen, rdeel ui iestunteker naait eigen mond dicht ofd boi uis-gebEen 33-jarige asielzoeker uit Irak in het opvangcen- voerdet in Slagharen heeft zijn mond met een touwtje rscherjjd om een snel besluit over zijn asielaanvraag voor t voorrfouw (33) en baby af te dwingen. Tegelijk is de man kunneiaking gegaan- Hij neemt alleen vocht tot zich. De ïrden v+nden die hij nu op een beslissing wacht, vindt hij te ie daahkees begon zijn actie vorige week donderdag. Zijn v kantJstoestand is goed. Hij wordt twee keer per dag me- in dieifzocht. n ovep 'vant vjaar cel voor schietpartij :ontan!e rechtbank in Utrecht heeft gisteren een 32-jarige ting diiistraf van zeVen jaar opgelegd voor het doodschieten ov.®'jarige Chinese man. De eis was acht jaar. Het slacht- ■ich b%orig jaar september op een parkeerplaats bij de i op a%nse piassen in een vuurgevecht na een mislukte iken rrrpvvee andere verdachten kregen al eerder drie en elstraf opgelegd voor hun aandeel in de zaak; één be- ïrhanc n0g voortvluchtig. ?en bei Ooko l«4i 4. ?hoof(;ere politici niet vervangen ep in b oop vfolitici wegens zwangerschap en bevalling hun hoofdfjk neerleggen, mogen zich niet laten vervangen door e suge11 buiten de fractie. De Eerste Kamer heeft gisteren mersjgsvoorstel hiervoor verworpen. De WD, de kleine 3 hanc^ract'es en de ouderenpartijen stemden tegen. Zij een zwangere politica moet aftreden of zich door een ;hijnlilet taten vervangen. Tijdelijke vervanging door een as- tont o|dcus die niet is gekozen, kan wat hen betreft niet. De csgezffid van de Eerste Kamer was voor het kabinetsplan, rdt nooorste' vereiste een grondwetswijziging waarvoor een de Alc'"meerderheid noodzakelijk is. Van de zeventig aanwe- fet liffPren gaven 43 hun steun aan de voorgestelde regeling. metJer vier te weinig, irdeel angrain van Beatrix onder de hamer iun va i in di» In Amsterdam komen volgende week zaterdag bijna nieve(fjes en kaarten van koningin Beatrix onder de veiling- adercj) dezelfde veiling wordt ook een Belgische postzegel oordieveild, die waarschijnlijk meer dan een ton gaat op- Dndsibat laatste is in Nederland nog nooit gebeurd. De Ne- foncjhe Postzegel- en Muntenveiling aan het Rokin in Am en vaireeg onlangs genoemde dertig brieven en kaartjes in vee jEenentwintig zijn er van koningin Beatrix en drie van i ^voiargriet. De pennevruchten van Beatrix stammen uit de ir hetde geboorte van haar kinderen tot en met haar eerste It eves staatshoofd, overj gem, Vi o noei g vaj-ANP keni roonihard vindt dat de gij- anstirian Jaya niet met ge- ninii worden opgelost. Hij rersqteren in Jakarta tegen aarsdse journalisten. De i goeiiet te verwachten dat 't de landse regering be- oveijakt bij de afwikkeling devqzeling. De prins is een rdt gast van de Indonesi an ting. Het gaat om een ek. •envd zei te hopen dat oetuers van het Interna- jkanode Kruis er zo snel org, n slagen de gijzelaars lenijgen. Twaalf mensen li bijna twee maanden wv prij vastgehouden door rebellen van de Beweging Vrij Papoea (OPM). Onder de gegijzelden zijn twee Nederlanders: Martha Klein en Mark van der Wal. De laatste werkt voor het Wereld Natuurfonds. Bernhard is foun der/president van het interna tionale Wereld Natuur Fonds (WWF). Klein is zwanger en zóu er slecht aan toe zou zijn. De Beweging Vrij Papoea ijvert voor een onafhankelijke staat op de westelijke helft van Irian Jaya. Dit gebied was tot 1963 een Nederlandse kolonie (Nieuw Guinea). De OPM gijzel de aanvankelijk op 8 januari 26 mensen. Een aantal werd later vrijgelaten. Hoger personeel Philips wil wel verder praten met bedrijf Binnen een week na de start van de CAO-onderhandelin- gen bij Philips is een breuk ontstaan in het vakbonds front. De Vereniging van Hoger Philips Personeel VHPP wil op zo kort mogelijke termijn het overleg met het be drijf hervatten. De beide Industriebonden reageerden daar uitermate woedend op en willen de VHPP niet lan ger betrekken bij het onderlinge vakbondsoverleg. eindhoven. anp Philips liet vorige week, meteen na de start van het overleg, we ten niet verder met de werkne mersorganisaties te willen pra ten zolang de Industriebonden FNV en CNV vasthouden aan hun eis van een gemiddelde werkweek van 36 uur. Voor de VHPP is een verdergaande ar beidsduurverkorting nooit inzet van de onderhandelingen ge weest. ,,Dat Philips dit onder werp onbespreekbaar vindt, is voor ons geen belemmering om het overleg te hervatten", aldus VHPP-bestuurder J. Hermus. Hij stelt nadrukkelijk dat het be stuur van zijn bond meer waar de hecht aan het belang van de leden dan aan de solidariteit ten opzichte van de andere vakor ganisaties. Bestuurder T. Hagen van de Industriebond FNV reageerde woedend. „Eens temeer blijkt dat de VHPP een categorale bond is, die alleen opkomt voor het eigenbelang. Ze accepteren wat Philips dicteert. Dit is een zwarte dag voor de vakbondsge schiedenis", aldus een verbol gen Hagen. Bestuurder R. van Splunder van de Industriebond CNV deelt die mening. ,,Dit be sluit zegt alles over de betrouw baarheid van de VHPP", is zijn mening. De VHPP maakt volgens Ha gen een historische fout. „Phi lips denkt nu te kunnen uitma ken wat tijdens het CAO-overleg wel en niet bespreekbaar is. De VHPP aanvaardt dat. Nu gaat het om iets dat vooral ons aan gaat, de volgende keer zijn zij aan de beurt." Volgens A. Verhoeven van De Unie wordt het nu voor de an dere drie bonden en dan vooral voor zijn organisatie een stuk moeilijker om samen te blijven optrekken. „We hebben eerder afgesproken dat we het overleg met zijn vieren zouden coördi neren, of helemaal niet." Overi gens neemt De Unie pas later deze week een definitief stand punt in. Hagen is ervan overtuigd dat de houding van de VHPP niet van invloed is op het verdere verloop van de onderhandelin gen. Bij Philips gelden twee CAO's, een voor de 12.000 ho gere personeelsleden en een voor de overige 32.000 werkne mers. De Industriebond FNV is vooral voor die laatste collectie ve arbeidsovereenkomst de be langrijkste gesprekspartner. utrecht. Dit Oudhollandsche schaatstafereeltje lijkt te dateren van ze ker een week of twee geleden. Weinig is echter minder waar. Op de Vechtsebanen in Utrecht is gisteren het nationaal kampioenschap schoonrijden voor paren verreden. Het schaatspaar Wahler- den haag gpd Staatssecretaris Linschoten (sociale zaken) wordt volgende week opnieuw aan de tand gevoeld over het mogelijk onjuist informe ren van de Tweede Kamer. Het spoeddebat vindt plaats op verzoek van Groen Links en de SP. Beide partijen zijn net als het CDA niet te spreken over de verklaringen die Linschoten tot nog toe heeft afgelegd. Volgens Groen Links-fractievoorzitter Ro- senmöller heeft de staatssecretaris zich 'in de nesten gewerkt'. Groen Links en de SP vermoeden dat Linschoten vorig jaar heeft geprobeerd de publicatie van drie kritische rapporten over het afschaffen van de Ziek tewet op te houden, tot na het Kamerdebat daarover. Linschoten ontkende dat aanvan kelijk en zei dat hij de inhoud van de rap porten niet voor het debat op 22 november kende. Vorige week liet de staatssecretaris even wel weten 'via de kranten' eerder te zijn ge- informeerd, namelijk op 21 november. Dat blijkt nu echter ook een 'vergissing': er was die dag namelijk geen enkele krant die over de rapporten berichtte. Linschoten slaagde er gisteren niet in Kamervragen van Rosen- möller over de kwestie te beantwoorden. Dat gebeurt waarschijnlijk vandaag wel. SP en Groen Links dringen aan op een parle mentair onderzoek. Het CDA en de coalitiepartijen PvdA, WD en D66 houden een dergelijk onder zoek nog af. Van Nieuwenhoven (PvdA) stelt dat als Linschoten de Kamer inderdaad onjuist heeft geïnformeerd er een 'hele ver velende situatie' ontstaat. Met Service Garantie van PTT Telecom willen we u optimaal van dienst zijn. Daarom hebben wij afspraken over de levertijd van j privé-aansluiting bij u thuis of het tijdig verhelpen van een storing daaraan op papier gezet. Daar kunt u ons altijd aan houden. Wanneer wij er onverhoopt niet in slagen om de hierboven genoemde afspraken na te komen, dan heeft dat voor ons consequen ties. In zo'n geval krijgt u binnen tien werkdagen 75 gulden van ons op uw bank- of girorekening teruggestort. Als u meer informatie wenst over onze Service Garantie, dan kunt u gratis 06-0402 bellen of de folder bij Primafoon halen. A v" Service Garantie van PTT Telecom. Twee lesbische paren hebben bij de rechtbank in Amsterdam een proces aangespannen om stie fouderadoptie van kinderen door de vrouwelijke partner te bewerkstelligen. Daardoor krijgt de 'so ciale ouder' een formele positie. Het gaat om twee lesbische stellen met jonge kinderen. Die kinderen hebben hun eigen biolo gische moeder en haar vriendin als ouders. Offi-, cieel is de partner echter 'niets' van de kinderen. amsterdam anp Als het kabinet de plannen voor gedeeltelijke privatisering van de WAO doorzet, roept het maatschappelijke tegenstand over zich af. Deze waarschu wing uitte FNV-voorzitter J. Ste kelenburg gisteren in een brief aan premier Kok. Een woord voerder van de vakcentrale zegt in een toelichting dat de kabi netsvoornemens met de Ar beidsongeschiktheidswet kun nen leiden tot onrust zoals in de zomer van 1991. Toen vonden veel demonstraties plaats, geor ganiseerd door onder meer de FNV, tegen de ingrepen in de WAO. De FNV had zich vorige week al in een brief aan minister Melkert (sociale zaken) tegen de nieuwe WAO-plannen gekeerd. Voor de vakcentrale is privatise ring van deze werknemersver zekeringonaanvaardbaar. Het kabinet wil het voor werkgevers mogelijk maken zelf een bepaald aantal jaren het WAO-risico te dragen. Volgens de vakcentrale leidt dat ertoe dat de goede risico's worden ge dekt door particuliere verzeke raars, terwijl de sociale fondsen met de grote risico's blijven zit- Storingen op uw telefoonlijn binnen anderhalve werkdag verholpen. Gegarandeerd. Service Garantie van PTT Telecom. Amerfoortse school verzweeg ontucht Amersfoort gpd ex-leraar heeft weeens ernsti Hakkert/Hille uit Berg en Bosch sleepte de titel in de wacht. De twee winnaars kunnen zich gelijk wereldkampioen noemen, omdat het schoonrijden nergens anders wordt beoefend. Nederland telt nog zo'n 345 schoonrijders. foto anp marcel antonisse amersfoort gpd Op een gereformeerde scholen gemeenschap in Amersfoort heeft een nu 45-jarige docent zestien jaar lang een groot aan tal leerlingen .seksueel mis bruikt. Hij zou zich aan ten minste 22 jongens hebben ver grepen maar mogelijk meer. De man heeft zelf achttien gevallen* van 'ongewenste intimiteiten' met leerlingen bekend, beves tigt rector G.J. van Middelkoop van de scholengemeenschap Guido de Brés, waar hij les gaf, tegenover deze krant. Ouders, leerlingen en de schoolleiding hebben geen aan gifte van misbruik gedaan bij de politie. In ruim de helft van de gevallen heeft de schoolleiding de ouders niet eens op de hoog te gesteld van seksueel misbruik van hun kinderen. De schoollei ding zegt de ontuchtzaak stil te hebben gehouden uit angst voor lange juridische procedu res en mogelijk beschadiging van leerlingen. De leraar, die inmiddels een psychiatrische behandeling heeft ondergaan, begon vlak na zijn aanstelling in 1977 leerlin gen te misbruiken, maar pas in 1990 liep hij voor de eerste keer tegen de lamp. Bij het seksueel misbruik ging het onder meer om geslachtsgemeenschap, ora le seks, masturbatie, aanran ding en seksuele intimidatie. In 1993 werd de man geschorst, waarna de kantonrechter het arbeidscontract ontbond. De ex-leraar heeft wegens ernstige psychische klachten nu een in- validiteitsuitkering. Specialisten van het Alge meen Pedagogisch Studiecen trum in Utrecht, een instelling die zich met seksueel misbruik op scholen bezighoudt, noemen de gang van zakèn op Guido de Brés verbijsterend. „Hier is sprake van grove nalatigheid door de schoolleiding. Ouders van de betrokken leerlingen zijn niet geïnformeerd of veel te laat. Er is geen aangifte gedaan en de schoolleiding heeft veel te laat ingegrepen. Er heerste op de school geen open cultuur om dit soort zaken aan te kaarten", oordeelt Loek van Veldhuizen. Het studiecentrum en de on derwijsinspectie menen dat van seksueel misbruik door docen ten slechts het topje van de ijs berg uiteindelijk bekend wordt. Ofschoon seksueel misbruik op alle scholen kan voorkomen, blijken scholen met een ortho dox-christelijke signatuur daar zeer verkrampt mee om te gaan, is de ervaring van Van Veldhui zen. „Er heerst daar vaak geen open klimaat. Er zijn meestal geen protocollen waar leraren zich aan moeten houden. Do centen wijzen elkaar niet zo makkelijk terecht als een collega zich onbetamelijk gedraagt, bij voorbeeld als hij buiten school om veel met leerlingen omgaat. Kinderen kunnen hun klachten moeilijk kwijt, of durven ze niet te vertellen." Lesbische paren naar rechter voor stiefouderadoptie Amsterdam anpAls de vrouwen uit elkaar gaan, heeft ze bij voor beeld geen omgangsrecht. De bedoeling van het proces is dat de taak van de partner juridisch wordt vastgelegd. Zo'n vorm van adoptie, waarbij de biologische moeder al haar rechten en plichten behoudt, gaat nu alleen op voor getrouwde stellen. De verwachting is dat de zaak lang duurt. De rechter verwees die giste ren wegens het ingewikkelde en principiële ka rakter door naar de meervoudige kamer familie zaken. Die behandelt de zaak over circa twee maanden. Uw nieuwe privé-aansluiting binnen drie werkdagen. Gegarandeerd. Service Garantie van PTT Telecom. Geneesmiddelenfabrikanten vinden dat onderzoek niet genoeg oplevert amsterdam gpd De financiering van onderzoek naar hét vaccin tegen aids staat onder grote druk. Geneesmiddelenfabrikanten voelen er nog maar weinig voor om er geld in te steken, omdat de speurtocht naar het 'anti-aids middel' de afgelopen tien jaar nauwelijks iets heeft opgeleverd. De GG GD in Amsterdam, het Aca demisch Medisch Centrum (AMC) en het Aids Fonds maken zich grote zorgen over de ontwikkeling van een anti-aids vaccin dat uiteindelijk de dodelijke ziek te moet voorkomen. Het onderzoek van de medische wetenschap dreigt in een groot gat te vallen als de farmaceutische industrie de geldkraan definitief dicht draait. Achter de schermen wordt druk gelobbyd met de overheid en particulie re geldschieters. Onderzoekers geven overigens open lijk toe dat er weinig vorderingen zijn in de ontwikkeling van een vaccin tegen aids. Imunoloog dr. F. Kievits van het Aidsfonds: „Aan een vaccin worden hoge eisen gesteld, het middel moet ten min ste op negentig procent van de proefper sonen een positief effect hebben. Bij het testen van aidsvaccins is vijftig procent het maximale resultaat dat is gehaald. Dat is veel te weinig". De farmaceutische industrie investeert wel in geneesmiddelen voor mensen die al zijn besmet met het aids-virus. De nieuwe medicijnen moeten het ziekte proces vertragen of de 'kwaliteit van le ven verbeteren', zoals het zo mooi heet. Voor de fabrikant is dit een interessante markt, omdat deze middelen wél effect hebben, daar valt dus goed geld mee te verdienen. Zo heeft het farmaceutische concern Glaxo Wellcome de succesvolle virus remmer AZT ontwikkeld. Woordvoerder S. Dooinweerd: „We steken inderdaad geen geld in onderzoek naar het anti- aids vaccin. Niet omdat wij ongeïnteres seerd zijn, maar wij ontwikkelen nu een maal nieuwe geneesmiddelen. Onder zoek naar vaccins vergt een andere ex pertise, die hebben wij niet in huis". Het farmaceutische concern Rosche doet wel mee aan een onderzoek naar 'het' anti- aidsmiddel. Maar woordvoerder J. Hee- res geeft toe dat 'projecten die de meeste kans van slagen hebben, voorrang krij gen. We houden ons naar verhouding dus meer bezig met nieuwe medicijnen voor mensen die al aids hebben'. Het internationale onderzoek naar aids is zo'n tien jaar geleden op gang ge komen. In Nederland houden het Rijks instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Academisch Medisch Centrum en de Erasmusuniversiteit in Rotterdam zich bezig met de ontwikke- ling van het aidsvaccin. Het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport, het Preventiefonds en het Aids Fonds zijn de belangrijkste geldschieters. Voor de speurtocht naar 'het' anti-aidsmiddel is de afgelopen jaren alleen in Nederland al zo'n zeven miljoen gulden neergeteld. In Nederland zijn zo'n achtduizend mensen geïnfecteerd met het HIV-virus van wie er veertienhonderd aids hebben. Meer geld voor vaccin-onderzoek zal niet op korte termijn een oplossing bie den, vertelt imunoloog Kievits van het Aids Fonds. „Als we tweehonderd mil joen gulden extra krijgen, kunnen we hooguit kijken welke richting we op moeten met de ontwikkeling van het aidsvaccin. Zo vaag zal het resultaat voorlopig zijn. Het is kwakkeltijd, we zijn gewoon een beetje zoekende."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 3