ouwen in e natuur Wassenaar krijgt weer vrijwillige politie Wassenaar kiest voor parallelweg Toekomst streekmuziekschool onzeker Vijftig kramen op nieuwe markt Leiden Regio 'HSL door Groene Hart is enige serieuze optie' Inschrijving woningen Splinterlaan begint DAG 6 MAART 1996 CHEF HENNYVAN EGMOND. 071-5356414, PLV -CHEF HANS KOENEKOOP, 071-5356429 ■eidsduivels gepakt Bij snelheidscontroles op drie plaatsen in Leider- [maandag 142 overtreders tegen de lamp gelopen, 's vroeg (tussen 8.30 en 10.00 uur) werden op de Achtho ek 374 passanten gecontroleerd van wie er 24 te hard hie lden. De hoogst gemeten snelheid was 94 km. Een half Ier werden op de Van der Havelaan met de radarwagen llheidsovertreders opgespoord. In het begin van de mid- d de wagen op de Persant Snoepweg. Daar bleken van issanten, er 116 te hard te rijden. De hoogste snelheid n; er mag ter plaatse 50 gereden worden. iken in Leiderdorp pp» Een personenauto die geparkeerd stond op de /bnoepweg is in de nacht van maandag op dinsdag open- n. De sloten werden vernield en een ruitje werd ingesla- 1de auto werd een aantal spullen ontvreemd. In dezelfde Lrd vanaf de Buitendijklaan een rode Mazda (kenteken f6) gestolen. Cd's waren de buit van een inbraak in een bx aan de Santhorst in Leiderdorp. De inbraak moet ge- In in de periode van 26 fébruari tot 4 maart. en onder invloed flp» Twee automobilisten zijn afgelopen nacht door de Leiderdorp aangehouden omdat ze met te veel drank ;r het stuur zaten. Even na twaalven liep een 50-jarige ar tegen de lamp op de Persant Snoepweg. De man jn rijbewijs inleveren. Twee uur later overkwam een au- ist uit Alphen aan den Rijn hetzelfde. Hij bleek echter lewijs te hebben en krijgt dus twee processen-verbaal. eging over diefstal na zes jaar KZes jaar na zijn misdaad heeft een 42-jarige man uit wroeging gekregen. Gisteren kwam hij op het politie velden de diefstal van een motorfiets, een cirkelzaag machine bekennen. De politie kon de aangifte van jg nog vinden en zal contact opnemen met de eige- gens verkeert de motorfiets niet in al te beste staat, ren gedemonteerd bij de man thuis. voor groenonvermijdelijk edseij jek wi >nbefl bete >pde 'Willi er vai os Ri monica wesseling ie, rijk en gemeenten te weinig geld om alle 1 wensen' te honeren, :1 ,4ert L. Boelens, mede- iBwuimte en groen van de Q ie Zuid-Holland. Hoewel lek het uiteindelijke be- oet nemen, wordt in jke kringen al wel ierd' op de mogelijkhe- iet volgens de provincie Igische verbindingszone .eiden en Alphen (zêg 8 strook groen tussen de- nES t steden) worden ver- ■30t(3)at is betaalbaar te ma- iten# her en der langs de lijn JOtofing toe te staan, denkt i 'TEN jlfde geldt voor de Grote in Zoeterwoude. Met de g) en bedrijven die de pro- claar in gedachte heeft, in9l en groengebied betaald Die groene strook moet r poinding gaan vormen tus- Bentwoud en de Kager- Bollenstreek is een kans denkt Boelens. Als de itfeelt uit de streek zou zijn ftst naar de Haarlemmer- ou er ruimte zijn vrijge- om huizen te bouwen i natuurgebieden te ma- e bollenboeren wilden niet verkassen en dus ;e ruil niet door. „Maar niet uit dat het er in de 1st ooit nog eens van ïzi 3.ooi landgoederenzone in '9 t/fiaar verdient volgens de tic bescherming. Ook pu met een geringe be ng geld opgehoest kun- ur. brden voor de natuur. In en» «aar, en in alle andere -19.H wassenaar monica wesseling Wassenaar krijgt weer vrijwillige politie. Het is de bedoeling zo snel mogelijk acht mannen en vrouwen op de opleiding hier voor te plaatsen. Doel is meer blauw op straat. Daarom ook wordt een deel van het rondrij den met de auto omgezet in surveillances met de fiets en te voet. Het aantal in 1996 geplan- vint h stend i etrasj n Ooinvermijdelijk dat er in Zuid-Holland de komende liefdfordt gebouwd 'in het groen'. Meen door huizen toch]edrijven *n n*euwe °f bestaande natuurgebieden weriaan, kan voldoende geld worden verdiend om dat nen.'nee te betalen. 'Rood voor groen', zoals deze con- heet, is in deze regio onder meer mogelijk in de van gerenzone rondom Wassenaar, de Grote Polder, edified tussen Leiden en Alphen aan den Rijn en in 5 guJomst wellicht het huidige vliegveld Valkenburg. natuurgebieden, is en blijft het volgens Boelens moeilijk om te beslissen wat wel en wat niet kan worden toegestaan in een natuurgebied. Zo geeft een en kele villa veel minder verkeer door het natuurgebied dan een grootschalig pretpark. Boelens waarschuwt voor te 'simplistisch denken' over rood voor groen. Zo is het niet gelukt om op de huidige Vinex-locaties (de grootschalige woningbouw gebieden) ook groen te maken. Boelens denkt dat de huizenho ge grondprijzen roet in het eten hebben gegooid. Bovendien heeft het aanwijzen van een ge bied tot toekomstig woning bouwgebied meteen tot gevolg dat projectontwikkelaars grond opkopen van boeren. Het geld verdwijnt zó in de particuliere sector. 'Praktijkman' D.J. Pigge van de Grontmij Zuid-Holland is dezelfde mening toegedaan. In het streekplan Zuid-Holland- oost zijn naar zijn idee veel te strakke grenzen getrokken rond de gemeenten. Alleen binnen die lijnen mag gebouwd wor den. „En dus is daar de particu liere sector weer op Elf geko men." In het plan voor het Bentwoud wordt ook bebou wing toegestaan, maar deze keer wordt de bouwplek niet exact aangegeven. Projectont wikkelaars hebben hier dus niets te zoeken; ze weten im mers niet waar precies ze grond moeten opkopen. Overigens zijn het Zuidhol lands Landschap en de Zuidhol landse Milieufederatie tegen el ke vorm van bebouwing binnen de ecologische hoofdstructuur. Daarbuiten 'kan' rood voor groen soelaas bieden. Een en ander blijkt uit het be leidsplan van de politie bureau Wassenaar voor 1996. De vrij willigers worden bij allerlei eve nementen ingezet. Ze hebben aanhoudings- en opsporingsbe voegdheid, maar krijgen geen wapen. Wassenaar komt, met 55 agenten in dienst, mankracht te kort om alle taken uit de voe ren en het aanstellen van vrij willigers moet soelaas bieden. De vrijwilligers zullen in de zo mermaanden ook op het strand worden ingezet. Overigens stelt Wassenaar voor 'de strandtaak' drie mannen beschikbaar. Wassenaar kent, in tegenstel ling tot bijvoorbeeld bureau Den Haag, geen surveillanten. Die Haagse surveillanten zijn overigens als enige in Neder land uitgerust met een wapen. De agenten bewaken ambassa des en moeten daarom bewa pend zijn. Dit jaar wordt, net als verle den jaar, extra aandacht be steed aan bestrijding van de overlast van de jeugd in Oost dorp. Omdat de jongeren zich steeds ophielden bij de voorma lige kleuterschool aan de Dr. Mansveltkade, is een hangplek gemaakt aan de Oostdorper- iveg. Volgens de Wassenaarse politie heeft de jeugd inmiddels ook die hangplek behoorlijk vernield. „Maar er staat nog een betonnen huisje en daar sur veilleren we", aldus een politie- voorlichter. Net als in de politieregio Hol lands Midden (Wassenaar be hoort tot Haaglanden), probeert Wassenaar het aantal inbraken in woningen terug te dringen. In 1995 werd in 1,6 procent van de huzen ingebroken. Het jaar daarvoor was dat nog bijna twee procent. Met extra surveillan ces, voorlichting over inbraak preventie en 24-uurs bezetting zodat er altijd politie op straat is, wordt geprobeerd de inbre kers te ontmoedigen. Leiderdorp wijzigt standpunt Huigen meent dat de TU-va riant grondig genoeg is onder zocht en dat Leiderdorp zich bij de uitkomsten moet neerleg gen. „Het is goed dat er nu dui delijkheid is gekomen", vindt Huigen, die 'serieus wil kijken' naar een trace' door het Groene Hart. De wethouder vindt wel dat dit gebied zoveel mogelijk gespaard moet worden. „We moeten kijken of we het tracé over een zo lang mogelijke af stand ondergronds kunnen krij gen", aldus Huigen, die aan kondigt hiervoor actie willen te voeren. Al eerder viel voor Leiderdorp het zogeheten Bos-tracé af, om dat deze dwars door het dorp zou komen te lopen. leiderdorp» judy nihof Een hogesnelheidslijn (HSL) door de Achthoverpolder en het Groene Hart is de enige variant, die nog voor Leiderdorp be spreekbaar is. Het Leiderdorpse gemeentebestuur heeft de strijd voor een HSL over bestaand spoor (de TU-variant) opgege ven, nu uit onderzoek is geble ken is dat dit tracé niet haalbaar is. Wethouder C. Huigen (WD) is 'zeer teleurgesteld' over de uitkomsten van dat onderzoek. „Maar we hebben het toch waard gevonden om te vechten voor de TU-variant. We vinden dat je eerst goed de bestaande tracé's moet onderzoeken, voor je denkt aan nieuwe." leiderdorp woningen (412.000 gulden). Niet de gemeente regelt de in schrijving, maar VOF Zijlgaarde aan de Touwbaan 12 in Leider dorp. Het kantoor gaat van maandag tot en met vrijdag om 9.00 uur open. De volgorde van de kandidaten wordt bepaald op basis van een voorrangssys teem. Wie een huurwoning ach terlaat, krijgt bijvoorbeeld voor rang op de mensen die uit een koopwoning gaan. Wie een koopwoning zoekt in Leiderdorp, kan zich van 11 maart tot en met 29 maart in schrijven voor een huis aan de Splinterlaan. Daar worden 49 eengezinswoningen gebouwd waarvan acht sociale-koop- (152.000 gulden), twee premie koop- (190.000 gulden), twaalf vrije-sector (233.000 tot 295.000 gulden) en 27 dure vrije-sector- Wassenaar zet de tanden defini tief in twee van de acht plannen voor renovatie van de Rijks straatweg. Het college van B en W stelt voor de projecten 'drie' en 'zes', die voorzien in parallel wegen, fietsroutes en snelheids geleiding, verder uit te werken. Deze oplossingen bleken tijdens het onderzoek door Infralab (een samenwerking tussen Wassenaar, Rijkswaterstaat en stadsgewest Haaglanden) en een informatieavond de meest populaire plannen bij omwo nenden en gebruikers van de drukke weg. Infralab begint in april met de derde fase. De meeste aandacht zal tijdens deze fase uitgaan naar project drie. Dat project kreeg van de ondervraagden brede steun. De hoofdrijbaan zou verschoven worden in wes telijke richting, zodat ruimte ontstaat voor parallelwegen aan beide zijden tussen restaurant 'De Bijhorst' en de Houtlaan. Bij Het Kerkehout komt dan een nieuwe tunnel voor fietsers en voetgangers. Verder komt er een fietsverbinding tussen Mar lot en Kerkehout. Deze nieuwe opzet voor de N44 zou Wassenaar goed kun nen combineren met project nummer zes, het handhaven van gelijke snelheid op de weg. Daarvoor zouden een 'groene golf (verkeerslichten) en inten sieve politiecontrole moeten zorgen. De resultaten van de derde fase laten nog minstens een jaar op zich wachten. Nieuwe service gehandicapten leiden» ten worden daar geholpen. Daarnaast wordt geprobeerd het beleid van diverse instanties te beïnvloeden. Het servicepunt begint vandaag, woensdag 6 maart, op de Breestraat 117 (te genover het Stadhuis) en houdt wekelijks spreekuur tussen 10.00 en 11.00 uur. Het spreek uur is telefonisch bereikbaar onder nummer 071 -5168162 Naar aanleiding van klachten over onder meer herkeuringen voor de WAO en de Wet Voor zieningen Gehandicapten, be gint het Overleg Gehandicap tenbeleid Leiden (OGL) en om streken een servicepunt. Men sen met problemen over de uit voering van de gewijzigde wet- Onderzoek moet duidelijkheid geven VRIJE TIJD leiderdorp/alkemade judy nihof Streekmuziekschool Rijnakkoord ver dwijnt mogelijk, als straks alleen Leider dorp en Alkemade er nog bij zijn aange sloten. Om te bepalen wat er precies met de school moet gebeuren, laten beide gemeenten een onderzoek uitvoeren door adviesbureau Moret Ernst Young. Deze gaat bekijken wat handiger is: stoppen, gewoon doorgaan of doorgaan in een andere vorm. Leiderdorp on Alkemade móeten zich wel ernstig beraden op de positie van de muziekschool, omdat na Jacobswoude, ook Rijnwoude uit de gemeenschappe lijke regeling stapt. „De vaste kosten gaan nu op twee gemeenten drukken", zegt wethouder C. Kemer (CDA/wel zijn). Stoppen met muziekonderwijs is wat Leiderdorp betreft niet de eerste op tie, maar uitsluiten doet Kemer het niet. Het ligt er volgens haar aan wat het on derzoek uitwijst. Het adviesbureau neemt een aantal mogelijkheden onder de loep: doorgaan op de huidige weg, doorgaan in stich tingsvorm, aansluiting zoeken bij een andere gemeenschappelijke muziek school, het muziekonderwijs overdragen aan een particuliere organisatie, of stop pen met muziekonderwijs. Daarbij moet het adviesbureau aangeven wat daarvan de financiële gevolgen zijn en wat de op ties betekenen voor het muziekonder wijs en de rechtspositie van de mede werkers. Bij Rijnakkoord werken onge veer dertig docenten op uurbasis. Circa 400 leerlingen zijn afkomstig uit Leider dorp. Het onderzoek kost Leiderdorp en Alkemade ruim 40.000 gulden. De ge meente Leiderdorp neemt daarvan tweederde voor haar rekening. Leider dorp en Alkemade hebben vanwege tijd gebrek besloten om het onderzoek uit te besteden. Overigens hebben Leiderdorp en Alke made met Rijnwoude nog geen akkoord bereikt over een uittreedsom. Gesproken wordt over een bedrag van 1,3 miljoen gulden, maar dat is Rijnwoude te veel. ALPHEN AAN DEN RIJN Dansen. Een introductieavond van de cursus koppeldansen staat vandaag op het program ma van buurthuis Westerhaven aan de Emmalaan. De cursus duurt van 18.15 tot 19.30 uur en kost 1,50 gulden per avond. In formatie: 0172-475744. Bingo. Buurtcentrum Elckerlyc aan de Havixhorst houdt mor gen een volwassenenbingo. De hoofdprijs is een geldbedrag van 300 gulden. Aanvang: 20.00 uur. VRIJE TIJD Leiderdorp vernacht bezwaarschriften LEIDEN CD-presentatie. Op donderdag 7 maart vindt vanaf 22.00 uur in Danssalon 'In Casa' aan de Lammermarkt een CD-presentatie plaats van het Leidse duo 'Indigo'. Verder treedt de 'Pasadena Dream Band' deze avond op. De entree is vijf gulden. Volksdansen. 'Volksdans op herhaling voor 45+' is de titel van een cursus die vanaf donderdag 7 maart van 19.00 tot 21.00 uur wordt gegeven in Feta aan de Morsstraat. De cursus bestaat uit twaalf les sen en kost 90 gulden. Informatie: 071-5215650. >tograaf Wim doorkruist :s een groot de streek om >0 Aws voor de beeld vast te Tijdens die 3mthij langs jn|beeldige' die niet direct 's vormen, 't zeker waard 15(ite teren leiderdorp» judy nihof Vijftig kramen krijgt de markt die op donderdag moet verrij zen op de Laan van Ouderzorg, tegenover park de Houtkamp. Ze komen te staan in een lang lint op de rijbaan, met hun 'rug' naar de flats. De weg wordt af gesloten tijdens het houden van de markt, maar de gemeente wil ervoor zorgen dat de flats voor de bewoners goed bereikbaar blijven. Dit kan zonder al te ho ge kosten. Dat staat in een voor stel van het college aan de ge meenteraad. Het onderwerp ligt zeer ge voelig en volgens sommigen is het laatste woord er nog niet over gesproken, maar het is wel degelijk de bedoeling dat Lei derdorp nog dit jaar twee 'vol waardige' markten krijgt. Het college van B en W stelt voor om op donderdag van 8.00 tot 16.00 uur een markt te houden op de Laan van Ouderzorg. In de Hoofdstraat komt dan een nieuwe markt op woensdag middag tussen 12.00 en 16.00 uur. Hoewel voorzitter C. Bos van de Werkgroep Herinrichting Hoofdstraat vorige week iets an ders beweerde, is er volgens B en W met deze club wel degelijk overeenstemming bereikt over dit plan. Bij de markt op woens dagmiddag op de Hoofdstraat denkt het college aan achttien kramen. Het college wil na de zomer beginnen met de op knapbeurt van de Hoofdstraat, zodat de kersverse marktkoop lieden in een fraaie omgeving van start kunnen gaan. B en W houden er nu al reke ning mee dat er bezwaarschrif ten komen tegen het plan voor een markt op de Laan van Ou derzorg. Van zowel omwonen den als middenstanders. Die laatste groep zal twee markten én de standplaatsen op zaterdag naast de Winkelhof 'te veel van het goede' vinden, verwacht het college. Een groep omwonen den liet al eerder blijken dat ze in hun buurt geen markt willen. Ze vrezen geluidsoverlast en slechtere bereikbaarheid van hun huizen. Volgens wethouder C. Huigen (WD/economische zaken) had den de marktkooplieden liever gezien dat de gemeente een plein aanlegt op de hoek van de Van Diepeningenlaan en de Laan van Ouderzorg. Ze vinden dat je de kramen dan veel leu ker kan neerzetten. Het college wil hierover wel nadenken om dat een plein ook vele andere voordelen heeft. Zo kan het worden gebruikt voor muziek uitvoeringen, straattoneel en kermis. De gemeente wil de mogelijkheid van een plein be- treldcen bij het onderzoek naar een andere inrichting van het hele gebied tussen Winkelhof en Santhorst. De politiek buigt zich in de week van 18 maart over het voorstel voor twee markten. Stalletjes Statendaalder mogen blijven .EIDERDORP* De kooplie den die nu op vrijdag en zater dag een standplaats hebben op de Statendaalder, pal naast de Winkelhof, kunnen opgelucht ademhalen. Ze hoeven niet weg van hun geliefde stekje. Enige tijd geleden was daar wel prake van. Zodra er een markt zou komen op de Laan van Ouderzorg, moesten de stand plaatshouders daarheen ver huizen. Met dat plan wilde het colle ge tegemoet komen aan de wens van een aantal winkeliers van Winke*lhof. Hen zijn de stalletjes een doorn in het oog. Ze zouden klanten wegtrekken van de winkeliers, die hogere prijzen moeten vragen omdat ze in Winkelhof hoge huren moeten betalen. Wethouder C. Huigen (WD- /economische zaken) vindt dat ze de standplaatshouders niet kan dwingen om deel uit te gaan maken van de markt. Wel wil ze een 'uitstervingsbeleid' voeren. „Wie dat wil, mag blij ven. Gaat iemand weg, dan wordt de vrijkomende plek niet meer opgevuld."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 13