Alphen wil recreatie in Zaanse Rietveld W We rijden nu zelfs met rode Regio Leiden/Rijn Veenstreek Scouts in nieuw onderkomen Warmond en Valkenburg praten mee over herindeling Alphense Boys een beetje drooggelegd Ruiten sneuvelen in Alphen WDAG 15 JANUAR11996 - foto harm plasse [an rijdt winkel binnen ito ktgeest Een 86-jarige automobilist, die te laat remde, reed lai erdagmiddag op de Kempenaerstraat in Oegstgeest enkele sen omver, schampte een winkelpui en en kwam vervolgens tei een drogisterij tot stilstand. De auto botste tegen een stellage v t shampoo. Het personeel en het winkelend publiek kwamen de schrik vrij. Ook de bejaarde chauffeur bleef ongedeerd. o'jutomobiliste gewond n wetering Bij een ongeval op de provinciale weg 5 (Roelo- ?.e endsveen-Leiden) is vrijdag een 26-jarige vrouw uit Roelo- ir*°ndsveen gewond geraakt. Zij werd met een hoofdwond en jetsel opgenomen in een ziekenhuis opgenomen. De vrouw nde voor een vrachtauto die met pech stilstond. Een automo- ist, die achter haar reeda, had dat te laat in de gaten en reed ies iterop haar wagen. -e! ppngen van geld beroofd ijl terwoude Een 13-jarige jongen uit Hazerswoude-Rijndijk is d dagmiddag beroofd van geld en een strippenkaart. Hij fietste v; id half vier op de Hoge Rijndijk ter hoogte van de meubelbou- •ard toen hij door drie jongens van ongeveer 18 jaar tot stop- werd gedwongen. Onder bedreiging van geweld moest hij geld en de kaart afgeven. I® ief gepakt in Zoeterwoude •j terwoude Bij een bedrijf aan de Industrieweg in Zoeterwou- Rijndijk is vrijdagmiddag een 17-jarige Leidenaar aangehou- De man wordt verdacht van het stelen van geld van werk- lers van dat bedrijf. Inmiddels heeft hij zeven diefstallen be- Jeubels geroofd erwoude Dieven hebben in de nacht van vrijdag op zater- jj^ meubels en een vrachtauto werden gestolen bij een bedrijf de Energieweg in Zoeterwoude. Uit een loods werd de htauto gehaald en meegenomen. Het voertuig is gisteren in •echt teruggevonden. De meubels zijn spoorloos. nelkraak in winkel i huiden» De politie heeft gisteren twee inwoners van Aalsmeer Tigehouden, die worden verdacht van een snelkraak in een ikel aan de Dorpsstraat in Leimuiden. Daarbij werd een aan- videorecorders buitgemaakt. Met een tegel gooiden ze een in. Via een getuige leidde het spoor naar de daders. rand in woning 3- )e wetering De brandweer van Roelofarendsveen heeft gis- |3- avond een brandje geblust in een woning aan de Schoener in 1' de Wetering. Vermoedelijk werd de brand veroorzaakt door kaars die niet was gedoofd. De bewoonster had wat rook in- I7^demd, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De schade bleef )erkt. rrycan verraadt brandstichter ftmmerdamDe politie heeft in de nacht van vrijdag op zater- ;een 20-jarige man uit Bodegraven aangehouden, die brand htte in een zeecontainer bij een bedrijf aan de Ziendeweg in 'ammerdam. Het was voor de politie een koud kunstje om te )alen wie de boosdoener was. Op weg naar de brand zagen de ïnten de man fietsen met een jerrycan op zijn bagagedrager, noteerden zijn naam en adres en haalden hem, nadat de and was geblust, thuis op. De man zou ruzie hebben met de enaar van de container. [Jovengebit gebroken n hen aan den run» Een agressieve bestuurder van een imscooter heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag op de sterlaan het bovengebit van een 38-jarige Alphenaar gebro- Het slachtoffer, dat om vier uur 's morgens kennelijk zon- r enige reden een pak slaag kreeg, kon een nauwkeurig signa- nent geven van de dader. De politie denkt zijn identiteit te inen, maar heeft hem nog niet aangehouden. ief demonteert kledingrek hen aan den run Een winkeldief heeft zaterdag bij een sport - nkel aan het Thorbeckeplein in Alphen acht winterjacks buit- maakt. Het hele winkelrek op wieltjes werd gestolen en ver- ledelijk aan het Achterom uit elkaar geschroefd. Daar werd iminste het lege rek teruggevonden. lan aangereden hen aan den run» Een 24-jarige Alphenaar, die volgens de poli- wat te veel had gedronken, is in de nacht van vrijdag op za- dag met een hoofdwond naar het Rijnlandziekenhuis in Lei- rdorp gebracht na een aanrijding op de Prins Bernhardlaan. n 33-jarige automobilist zag de man wel aan de kant van de g staan, maar toen die plotseling de straat op rende was een tsing niet meer te voorkomen. Volgens getuigen stond het chtoffer een tijdje in dubio of hij de oversteek wel of niet zou 'gen en schoot hij de straat op toen de auto al vlakbij was. luto over de kop hen aan den run Een 32-jarige automobilist uit Bodegraven is jdagavond laat op de Conradstraat in Alphen over de kop ge- an nadat hij de macht over het stuur had verloren. Uit de emtest bleek dat de bestuurder, die bij de buiteling met zijn to ongedeerd was gebleven, te diep in het glaasje had geke- n. Tegen de man is proces-verbaal opgemaakt. okkendief op herhaling hen aan den run» De 25-jarige Alphenaar die zaterdagmiddag een grootwinkelbedrijf werd betrapt op de diefstal van 19 ar sokken moet op het politiebureau van Alphen wachten op n dagvaarding voor de politierechter. De man bleek een reci- rist te zijn. De politie had hem al vele malen eerder op verden- ng van winkeldiefstal in de kraag gegrepen. chef henny van egmond.071 -5356414. piv chef hanskoenekoop.071 s3s6429 Alphen wil laten onderzoeken of het mogelijk is een na- tuur- en recreatiegebied aan te leggen in het Zaanse Riet veld even ten zuiden van rijksweg 11. Het gemeentebe stuur wil daarvoor een externe deskundige inschakelen. alphen aan dem run jan winde een initiatiefvoorstel indienden voor de aanleg van een bos van De aanleg van een natuur- en 75 tot 100 hectare. Maar een recreatiegebied was vorig jaar bos stuitte op bezwaren bij de het meest in het oog springende provincie, die het bestaande project uit het landschapsbe- veenweidelandschap tussen Al- leidsplan. Het idee is afkomstig phen en en de kwekerijen van van vier raadsleden die in 1993 Boskoop wil handhaven. In het landschapsbeleidsplan heeft het bos daarom plaatsge maakt voor een natuur- en re creatiegebied. In plaats van een dicht loofbos moet er een pol- derbos komen zoals het Loetbos in de Krimpenerwaard, waar bospercelen worden afgewis seld door rietland, moerassen en open water. Tegenstand De gemeente verwacht geen al te grote problemen bij de inpas sing van het gebied in het Zaan se Rietveld. Er is wel sprake van tegenstand bij een aantal agra riërs in het gebied, maar de ge meente denkt, door aan te ha ken bij het landinrichtingspro ject Reeuwijk, de meeste be zwaren op te kunnen vangen. Een herinrichting biedt volgens de gemeente immers vaak ver beteringen voor de landbouw. De financiën vormen een gro ter probleem. De aanleg kost Al phen waarschijnlijk enkele mil joenen guldens, terwijl het be heer in de tonnen loopt. Om het plan uit te kunnen voeren acht de gemeente het van belang ex terne financieringsbronnen aan te boren. Op Europees-, rijks- en provinciaal niveau zijn er tal van potten en potjes. Ook het Groenfonds, het Wereld Natuur Fonds en het Anjerfonds beho ren tot de mogelijkheden voor subsidie. Burgemeester en wethouders willen aan drie adviesbureaus vragen een offerte uit te bren- gsn. Het adviesbureau krijgt als opdracht om een realistisch voorstel voor de aanleg en be heer van een natuur- en recrea tiegebied te presenteren, waar bij de kosten voor gemeente minimaal zijn. voorschoten Verlegen door alle aandacht. Angela, lid van de Bevers van de Voorschotense Kimball O'Hara scoutinggroep, heeft zojuist de eerste steen van het nieuwe clubhuis aan het Frans Halsplantsoen onthuld. De langverwachte nieuwbouw werd zaterdag feestelijk geopend. In het gebouw vinden naast Angela's Kimball O'Haragroep ook de scouts van de Mauritsgroep, de Engelse scouts en de Harmonie Voorschoten onderdak. foto dick hogewoning leiden aad rietveld en Warmond en Valkenburg hebben van de provincie drie weken de tijd gekregen om de problemen in de regio te inven tariseren en daar oplossingen voor te bedenken. Hoewel zij niet tot de Leidse regio behoren vindt de provincie dat ook Val kenburg en Warmond aan het overleg moeten deelnemen. Leiden heeft er nooit een ge heim van gemaakt wel heil te zien in gemeentelijke herinde ling. De Sleutelstad ziet daarin een oplossing van haar finan ciële problemen en het gebrek aan ruimte voor woningbouw en bedrijfsterreinen. De omlig gende gemeenten staan be paald niet te springen om grondgebied in te leveren aan Leiden. Warmond en Valkenburg pra ten mee met de gemeenten in de Leidse regio over eventuele gemeentelijke herindeling. Tij dens een overleg in het provin ciehuis wierpen de gemeenten bij voorbaat geen blokkades op tegen maatregelen om de posi tie van centrumgemeente Lei den te versterken. De Leidse wethouder P. Langenberg (D66/bestuurlijke vernieuwing) spreekt van een constructief overleg. Staatssecretaris Van de Von- devoort van Binnenlandse Za ken heeft de provincie opgedra gen om voor 1 juni met de ge meenten een standpunt over herindeling in te nemen. De zes gemeenten in de Leidse regio WATERBEDDENCENTRUM - 60 nachten bed op proef (niet goed, geld terug - GARANTIE) - inbouwen in elk bestaand ledikant - kan op elke vloer geplaatst worden Lammenschansplein 6 (oude Ford Rijnlandgebouw) 071-5.323.428 Ruim tweehonderd snelheidsduivels tegen de lanip Bij een snelheidscontrole op de Rijnsburgerweg in Oegstgeest zijn vrijdagmiddag maar liefst 217 snelheidsduivels op de bon geslingerd. De hoogste snelheid die werd gemeten bedroeg 114 kilometer per uur, terwijl er vijf tig kilometer is toegestaan. Tus sen 13.30 en 16 uur passeerden 1043 voertuigen. •h den run» jan winde De voetbalvereniging Alphen se Boys wil het drankgebruik in de kantine terugdringen. Of anders stimuleren dat kantine bezoekers die een slok op heb ben niet achter het stuur krui pen. In elk geval moet het rij den onder invloed eens wor den aangepakt. Daartoe on dertekende de Alphense voet balclub zaterdag een intentie verklaring met de provincie en de gemeente. Volgens voorzitter J. de Rijk is het niet de bedoeling dat de 'Boys' nu worden drooggelegd. „We willen niet terug naar de tijden van Al Capone. Maar het is een vastgeroest idee dat drank altijd nodig is voor ge zelligheid", aldus De Rijk. Wethouder H. Habermehl (CDA/verkeer en vervoer) sloot zich daar namens de ge meente bij aan. „Alcohol en verkeer wordt terecht be schouwd als een asociale com binatie. Iemand die van het sportveld komt en met drank op aan het verkeer deelneemt, verdient een rode kaart", oor deelde de wethouder. Habermehl en De Rijk on dertekenden daarop samen met gedeputeerde T. Jansen (WD/verkeer en vervoer), die voorzitter is van het Provinci aal Orgaan Vcrkeersveilighied (POV), een intentieverklaring om het rijden onder invloed vanuit sportkantines terug te dringen. De voetbalclub krijgt van de provincie vierduizend gulden voor het project. Van dat geld moet Alphense Boys onder andere affiches ophan gen in het clubhuis, aandacht schenken aan het onderwerp in het clubblad, een informa tie-avond organiseren en een reclamebord plaatsen op het hoofdveld. Daarnaast is het de bedoeling dat het alcoholvrije bier meer prijsconcurrerend wordt gemaakt met gewoon bier. Het geld dient dan ook gedeeltelijk ter compensatie van een dalende kantine-om zet. Alphense Boys is de twintig ste sportclub in deze provincie die zich aansluit bij het project 'rijden onder invloed en sport kantines'. liet project duurt twee jaar. Daarna wordt beke ken of het beleid zijn vruchten heeft afgeworpen. Open dag rouwcentrum Van der Luit in Wassenaar wassenaar marina van den berg Keiharde house schalt over straat tegenover rouwcentrum Van der Luit in Wassenaar. In het centrum is de muziek iets rustiger, maar er heerst een on gewoon geanimeerde sfeer. Tientallen mensen staan met een glaasje en een hapje gezel lig te praten op de plek waar ei genlijk een lijkkist hoort te staan. Een nieuwe vorm van rouwverwerking? Een sekte die iets te vieren heeft? Opnamen voor een horrorfilm? Neen, het rouwcentrum heeft een open dag omdat het ingrijpend ver bouwd is. En vandaar de luchti ge stemming, want er zijn voor al mensen uit het vak; die zijn wel wat gewend. Leveranciers van volgwagens, de drukker, de begraafplaatsbeheerder, con currenten, iedereen komt Van der Luit feliciteren. Enigszins overdonderd loopt een Wassenaars stel tussen de borrelende zakenrelaties. Zij keurig in pennyshoes en rood colbert, hij in flodderig zater dagse outfit. Ze reageren schichtig. De dood is toch niet iets wat je associeert met een gezellige receptie. Ondertussen schudt Van der Luit vele han den, wordt hij druk gezoend en hij krijgt een bijbel cadeau van een delegatie Katwijkse kerk voogden. Het centrum ligt in een strakwit geverfd woonhuis aan de Deijlerweg. In feite is het niet meer dan een flinke woonka mer, waarvan het voorste deel bedoeld is als receptieruimte en waar in de achterkamer iemand opgebaard kan worden. Een moderne architect heeft vrij spel gekregen, vandaar de Gezellig keuvelend bekeken tientallen belangstellenden afgelopen zaterdag het totaal verbouwde rouwcen trum in Wassenaar. foto dick hogewoning warmrode spikkeltjesvloerbe dekking en het kopergroene scherm dat de ruimte in tweeën deelt. Zachte verlichting, een zitje, een grote plant, een antie ke kast en een klok, het lijkt in derdaad alsof je thuis bent. „Dat is ook de bedoeling", zegt Van der Luit, „ik wil het warm houden, juist in zulke dagen moet de omgeving niet kil zijn." Er is veel veranderd in de rouwsector. „Vroeger was het: zo mot het en zo hoort het", vertelt Van der Luit, „nu doen we wat de mensen zelf willen." Zijn oud-compagnon. A. van Gaaien vertelt over de tradities uit verloren tijden, rituelen die nu in moderne rouwbeleving weer van harte worden aanbe volen. „Ze zetten de klok stil en spiegels werden afgedekt. En ook nu nog hangen ze in Kat wijk lakens voor de ramen. En vroeger was alles pikzwart, nu hebben we zelfs rode lijkau- to's." De Katwijkse delegatie komt handjes geven. Kerkvoogd K. Hortensius komt even 'spieken', in zijn gemeente verbouwt de zelfde architect ook hun rouw centrum. „Nee, dat doen wij toch niet hoor, met die kaars jes." Hij heeft het over de twee kaarsen die de opbaarplek flan keren. In Katwijk wordt het iets minder frivool, natuursteen en zo. „Ik hou van wat soberder", zegt Hortensius, een goedlachse man met rode konen. Hij vertelt dat hij 40 jaar geleden nog vre selijk op zijn donder kreeg toen hij om vijf over twaalf thuis kwam op zaterdagavond. Niet omdat hij te laat was, maar om dat hij vijf minuten op zondag had gefietst. „Zeg, willen jullie niet zo snel bewegen hier, dat zijn we niet gewendklinkt vanuit het fel- wit verlichte 'bijkeukentje'. Dit is de ruimte waar straks ver keersslachtoffers worden bin nengebracht voor secties en schouwingen. Met een biertje in de hand staan de jongens van de drukker en een paar perso neelsleden van Van der Luit te kletsen. Eén van hen is R. Uitman, een vriendelijke jonge man met be weeglijke handen. Terwijl er bladen vol hapjes voorbij wor den gedragen, vertelt hij hon derduit over zijn beroep. Hij haalt de overledenen van huis, maakt ze desgewenst op en kist de lijken. Praten „Natuurlijk maken wij ook grapjes, anders hou je dit niet vol. Maar nooit als we bezig zijn met een overledene, dat doe je niet. Als ik vertel wat voor werk ik doe, reageren de meesten met 'ah. bah'. Maar ik vind dat ik gewoon een leuk vak heb." Maar ook moeilijk, zoals on langs, toen hij met dode kinde ren te maken kreeg. „Als ik dan thuiskom, vlieg ik mijn eigen kinderen om de nek. GelukJug kan ik er dan met mijn vrouw goed over praten." Bij zulke ellendige dingen vindt hij ook het contact met zijn collega's belangrijk. „Wij denken daar hetzelfde over, want je moet echt gevoel heb ben voor dit werk. Anders moet je er mee ophouden." Soms hebben ze acht of negen uit vaarten op één dag. „Ia, dat is best zwaar, toch wil ik dat de mensen denken dat zij de enige zijn. Het is eens maar nooit weer, hè?" Ris eerste inde Leidse regio onderschelden met het kuuolltelts-certificoot ISO - 9001 anneming mij. ik en breecJeveld tel. 071 -576 IS 11 alphen aan den run Onbekenden hebben het afge lopen weekeinde een spoor van vernielingen getrokken door Al phen. De politie zegt wel aan wijzingen te hebben over de da ders. De onbekende vandalen had den het vooral gemunt op rui ten. Een kerkgebouw aan de Troubadourweg telde vier ver nieldc ramen. Van een aantal bushokjes aan de Kennedylaan, de Sportlaan en de Paddestoel weg werden de ruiten vernield, Aan het Grashof en aan de Pie- ter Floriszstraat werden ruiten van huizen met een baksteen ingegooid. Ook autobezitters in Alphen werden gedupeerd. Aan de Ei kenhorst werden de raampjes van vier auto's ingegooid. Au to's die geparkeerd stonden aan de Wederikstraat werden met viltstift ondergekliederd. Aan de Wilhelminalaan werd een con tainer in brand gestoken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 9