Morrend akkoord noodoplossing afval oorschotense scouts weer onder één dak Staatssecretaris praat met MEOB Leiden Regio Jgstgeest: geen HSL ïr bestaand spoor Bulldozers maken van bollengebied De Klip 'heus' natuurgebied stigr. breedevelcJ Parel uit dagascar ^zintratuin Warmond voedt 'asociale' hondenbezitter opnieuw op ERDAG 11 JANUAR11996 ïsenaarder rijdt tegen huis O kar; Een 20-jarige Wassenaarder botste gisteren met zijn jgerTeen woning aan de Molenstraat toen hij een zakje jat hij liet vallen, wilde oprapen. De man verloor hierdoor pit over het stuur, reed met zijn auto het trottoir op en [tot stilstand tegen de voorpui van een huis. De bestuurder piet de schrik vrij. Wel sneuvelden enkele ruiten van het V auto liep forse schade op. pnaar 'illegaal" in auto Bij een controle op de Hofkantweg in Wassenaar R 30-jarige Hagenaar tegen de lamp. De man zat illegaal Biet stuur. De rechtbank had de hem verboden tot half fe- feen motorvoertuig te besturen. De politie nam de auto in jen gaf hem een bekeuring. aden gestolen moten Uit een huis aan de Van Hamellaan in Voorscho- Foor ongeveer 10.000 gulden aan sieraden gestolen. De weur van de woning werd opengebroken. monica wesseling :ente Oegstgeest is fel ider van een hoge zulla|strein over bestaand •rhuitgn dergelijk plan maakt rekkelijkheden om in de en Simontjespolder een Kjke woonwijk neer te (veel kleiner. Bovendien Ijoor een zodanig gebruik i spoor het recreatiege in de Klinckenbergerplas l geholpen. weken laat een aantal de Leidse regio CHEF HENNY VAN EGMOND, 071 -5356414, PIV -CHEF HANS KOENEKOOP. 071 -5356429 nog eens de consequenties van het gebruik van het bestaande spoor op een rijtje zetten. Het onderzoek (waaraan ook onder meer Leiden meedoet) is nog niet afgerond, maar wethouder G. van Eisen (Progressief Oegst geest) benutte gisteravond de vergadering van de commissie ruimte en groen maar even om het Oegstgeester standpunt nog eens duidelijk naar voren te brengen. Op 26 januari sluit de in spraaktermijn voor de hoge snelheidslijn. v- ••**•-••• - -S'i - - -• -• - i sPf 'i Groot materieel wordt ingezet om het toekomstige natuurgebied vorm te geven. FOTO DICK HOCEWONING wassenaar monica wesseling De omvorming van het voor malig bollengebied De Klip in Wassenaar tot heus' natuurge bied verloopt uitzonderlijk voorspoedig. Sinds begin de cember is 30.000 kubieke meter grond uil het duingebied ge haald en dezer dagen zijn een bulldozer en kranen bezig om het vlakke terrein tot 'heuvel landschap om te vormen. Over een maand moeten alle machi nes uit het gebied verdwenen zijn en kan de natuur haar werk doen. De Klip, onderdeel van het duingebied Meijendel, wordt door het Duinwaterbedrijf Zuid- Holland in een natuurterrein veranderd. Dit werk is onder deel van een veel groter plan om in verschillende delen van het duingebied van Zuid-Hol land de natuur weer haar gang te laten gaan. Omdat De Klip tientallen jaren als bollengrond is gebruikt, is de bodem sterk bemest. Duinen zijn van nature ami aan voedingstoffen en daarom is de bovenlaag afge graven. Een oorspronkelijk duinbe- kenlandschap is golvend. Na af graving van het negen hectare grote terrein, worden nu 'heu vels' gemaakt in het duingebied waarbij tegelijkertijd de water- winkanalen worden dichtge gooid. Hoogteverschil zorgt voor een grote variatie in be groeiing. De warme zuidhellin gen bieden plaats aan andere planten dan de koude noord hellingen en natte en droge ge deelten hebben ook elk hun ei gen flora. Er komt om De Klip een hek te staan. Dit is bedoeld om de grazers die de begroeiing in toom moeten houden, binnen te houden. De grazers worden ingezet zodra de begroeiing te hoog wordt. De grond uit het toekomstig natuurgebied is afgevoerd naar diergaarde Blijdorp in Rotter dam. Daar wordt het zand ge bruikt om het terrein op te ho gen waar Blijdorp de nieuw at tractie 'Zeven Werelddelen' Het Duinwaterbedrijf vertim mert voor de eeuwwisseling in totaal voor 50 miljoen gulden in het duingebied. Deze uitgave voor natuur worden doorbere kend aan de consument. In het jaar 2000 zal de kubieke-meter- prijs met een dubbeltje geste gen zijn. Daar bovenop komt de normale prijsstijging. Ris eerste in de Leidse regio scheiden met het pliteits-certificQot - 9001 da4>®ming mij 071 -57615 11 fLEN Kinderen van 4 met 12 jaar kunnen op eg 17 januari knutselen peeltuin- en buurtvere- ireugdeoord aan de Vor- -jrgstraat. Vanaf 14.00 uur ide kinderen een verjaar- (ender. Deelname kost jden voor leden en 2,50 ^oorniet-leden. Oegstgeest plaatst meer glas- en afvalbakken Politiek Oegstgeest is gisteravond morrend akkoord ge gaan met een noodoplossing voor het afvalprobleem. De gemeente plaatst de komende jaren op meer plekken in het dorp glas- en papierbakken waardoor de overlast per punt minder wordt.-Bovendien worden blik en kunststof niet langer gescheiden ingezameld. Over twee jaar moet het probleem definitief zijn opgelost. oegstgeest monica wesseling Oegstgeest klaagt steen en been over de overlast van milieucor ners. Om wat aan die klachten te doen, plaatst de gemeente meer hakken. Een definitieve oplossing, zoals het afval onder gronds opslaan of ophalen bij de mensen thuis, is nog niet mogelijk. De gemeente heeft een studie hiernaar nog niet af gerond. Verder wacht zij op er varingen in andere gemeenten. Tevens zit Oegstgeest nog vast aan het contract met de glas- en papierinzamelaar Coexha. De politiek, zo bleek gister avond, is niet echt gelukkig met de oplossing. P. Raedts (Progressief Oegstgeest) sprak namens velen de hoop uit dat de tijdelijke oplossing minder dan twee jaar zou duren. Een van de grootste ergernissen van de milieucorners is het afval dat naast de bakken wordt gezet. De oplossing hiervoor is volgens Raedts zo moeilijk niet: geeft de papierbakken grotere sleuven. Dat lijkt leuk, maar is volgens wethouder G. van Eisen van de zelfde partij niet mogelijk. Kin deren zouden in de bakken kunnen kruipen en grote sleu ven geeft ook een grotere kans op brand. De gemeente zit nog voor 2,5 jaar vast aan een contract met Coexha. Dat contract is in 1994 gesloten, dit tot grote verwon dering van P. Wuisman van Leefbaar Oegstgeest. „We stu deerden in die tijd al op de mo gelijkheden van ondergrondse opslag. Dan ga je toch niet voor vijf jaar met een inzamelaar in zee? Bovendien waren in 1994 de problemen met afvalcorners al bekend." Zo onlogisch als het lijkt, was en is het volgens amb tenaar Van Duijn echter niet. Een vijfjaarscontract kent een beduidend gunstiger tarief en bovendien bleek in 1994 al dat van snelle invoering van onder grondse opslag geen sprake kon zijn. jaren achtereen zijn de Oegst- geestenaren opgeroepen blik en kunststof apart in te zamelen bij de milFeucorners. Nu verdwij nen die bakken al blijft er wel een mogelijkheid om het op de werf te brengen. De bakken worden weggehaald om de overlast van containers te ver minderen en omdat blik een voudig bij de verbrandingsin stallatie uit het vuil kan worden gehaald. Kunststof kan ook voor een gedeelte uit het afval ge haald worden. Voor Wuisman was en is deze tweeslachtigheid - zeggen dat het niet nodig is en toch een container op de werf plaatsen - een doorn in het oog. „Het is het een of het ander". Van Eisen weerlegde de kritiek. „Apart in zamelen en verwerken is altijd beter. Grondstoffen moet je niet zomaar weggooien. Om dat duidelijk te blijven maken en om de Oegstgeestenaren met milieupluim terwille te zijn, houden we dc bakken op de werf." Dinsdag 23 januari is er vanaf acht uur in het gemeentehuis een inspraakavond over de plaatsing van de 23 papier- en glasbakken in het dorp. Over de locaties kan niet meer worden meegepraat. De bijeenkomst is bedoeld om ideeën te spuien over de manier waarop de over last voor omwondenden zo veel mogelijk kan worden beperkt. loten eric de jager Voorschotense scoutinggroep*Kimball O'Hara 996 eigenlijk dertien dagen later. Het nieuwe roor de scouts pas echt begonnen als zaterdag "ihuis aan het Frans Halsplantsoen officieel :opend. De groep splitste zich in vieren, nadat Dtotji vorig jaar noodgedwongen het oude onderko- le Kimshoeve - moest verlaten. Vanaf zaterdag alle leden van Kimball O'Hara, samen met de fan de Mauritsgroep. de Engelse scouts en de lie Voorschoten, weer hetzelfde dak boven hun lat het gebouw helemaal 'af is, moeten de ïog veel werk verrichten. Er wachten nog tal van timmer- en opruimkarweitjes. 's Avonds is iet nieuwe pand een komen en gaan van leden even een steentje willen bijdragen. Ellen Vroon s an die vrijwilligers. Met een schort vol verfspat- an'diuniform geeft zij trots een rondleiding door 'Ja-, vatt er', zoals de Kimball O'Hara groep het clubhuis jsdi sdoopt. „Het heeft heel wat voeten in de aarde maar nu staat het er. Het is een prachtig ge- Architect N. van der Lek heeft goed naar de wensen van de scouts geluisterd, vindt Vroon. „We wilden een beetje de sfeer van de oude hoeve behouden. Dat kan natuurlijk niet helemaal, maar door het gebruik van na tuurlijke materialen en veel ambachtelijk werk is het toch aardig gelukt." De scouts zijn blij met het nieuwe monie de muzieknoten de vrije loop zal laten, is voor zien van isolerend materiaal en een goed afsluitbare opbergruimte voor stoelen en muziekstandaards. De gemeente Voorschoten betaalde de bouw van het clubhuis. De verenigingen moeten zelf zorgen voor de inrichting. Ondanks dat één van de jongste leden van honk, dat vergeleken met de Kimshoeve meer comfort Kimball O'Hara zaterdag de eerste steen onthult als of- biedt. „De Kimshoeve was een bouwval", bekent Vroon. „Deze omgeving is veel gezonder voor de kinde ren. Maar het oude clubhuis verkeerde voornamelijk in een slechte staat, omdat er na het bekend worden van de bouwplannen op die plek bijna geen onderhoud meer is gepleegd." Het nieuwe gebouw is kleiner dan de hoeve. Daarom moest er enig puzzelwerk aan te pas komen om de ruimtes eerlijk over alle huurders te verdelen. „Dat is gelukt. En ja, de ruimte is misschien iets kleiner, maar wel efficiënter. We hebben nu bijvoorbeeld de beschik king over één grote keuken, in plaats van twee kleintjes. Vooral met grote groepen is dat erg handig", legt Ellen Vroon uit. Verder beschikt het pand over aangepaste we's en een douche voor de rolstoelgebruikers van de Mauritsgroep, een scoutinggroep voor lichamelijk ge handicapten. Het zaaltje waarin de Voorschotense har- ficieel openingsgebaar, is het gebouw zowel van buiten als van binnen nog niet helemaal gereed. Ook het inte rieur is nog niet compleet. Hoewel de scouts al een paar jaar geleden begonnen met sparen voor de inrich ting van nieuwe behuizing, komen zij nog steeds geld te kort. Fondsen als het VSB fonds, de stichting Katho lieke Noden en de stichting Zonnig Jeugd dragen bij aan de financiering. De rest van het benodigde kapitaal willen de gebrui kers van het clubhuis bijeen brengen op de openings dag. Dan staan een sponsorloop, een fancy fair en een veiling op het programma. De harmonie zorgt voor muziek en leden van de Mauritsgroep zullen een staal tje 'rolstoel-autotrekken' ten beste geven. De opening is om elf uur 's ochtends, de sponsorloop start om half één en de overige activiteiten zijn vanaf half twee te be zoeken. Deze vlinder- of goudpalm houdt wel in warmte en licht maar niet van de felle zon. Afkomstig uit Madagascar. Deze Areca lutescens heeft een hoogte van 80 cm. Inclusief flacon Pokon kamerplantenvoedsel. Van 14,95 i VOORSCHOTEN Leidseweg 518, tel. 071-5322203. HET GROENE WARENHUIS Sporthal naast Poelmeer is niet mogelijk oegstgeest monica wesseling Het is onmogelijk om naast zwembad Poelmeer een nieuwe sporthal te bouwen. De ge meenteraad van Oegstgeest heeft al geruime tijd geleden besloten dat het stukje groen nooit mag worden bebouwd: het terreintje behoort tot de zo geheten ecologische hoofd structuur. Het idee van voorzit ter P. van Veen van de sportraad om naast Poelmeer een hal le bouwen, kan dus de prullenbak in. Dat zegt wethouder (i. van Ei sen in reactie op een interview met Van Veen met deze krant. Van Veen constateert dat er een groot tekort is aan ruimte voor binnensporters. Een plan om op het terrein van de rioolwater zuiveringsinstallatie (Voskuyl) een hal te bouwen, kan als ge volg van bodemverontreiniging in elk geval voorlopig niet wor den uitgevoerd. Van Veen ziet mogelijkheden op het lapje groen voor het padvindersge bouw naast Poelmeer. Van Eisen herinnerde gister avond tijdens de vergadering van de commissie ruimte en groen eraan dat bij het gemeen teraadsbesluit om in park Over- veer een aantal woningen te bouwen, ook is vastgelegd dat het stuk groen nooit zal worden bebouwd. „En ik neem aan dal u er nog steeds zo over denkt." Lisman van Leefbaar Oegst geest maakt zich zorgen over de onrust die ideeën als die van de bouw van een hal naast het zwembad bij de bevolking van Oegstgeest zou kunnen veroor zaken. „Ik vraag u; schep du ide lijkheid. De gemeenteraad moet snel keuzes maken anders is dc bevolking doorlopend onge rust." oegstgeest rudolf kleun Staatssecretaris J. Gmelich Meijling van defensie wil toch praten met het personeel van het Marine Electronisch Bedrijf uit Oegstgeest. Volkomen on verwacht zocht hij gisteren con tact met voorzitter Albert Vink van de dienstcommissie (onder nemingsraad). Hij nodigde de commissie voor dinsdag uit voor overleg over hel plan MEOB naar Den Helder te ver plaatsen. Eergisteren wees hij een der gelijk verzoek van de vakbon den nog af. Dat was toen reden om hardere acties aan te kondi gen. De voorbereiding van die acties gaat overigens gewoon door. Voor Vink is de uitnodi ging een verrassing. Eerder was alleen overleg mogelijk met de ambtelijke top op het ministerie over de 'randvoorwaarden' voor de verplaatsing van de 500 werknemers uit Oegstgeest naar Den helder. Vink: „We weten nu ook niet waarom hij wel met de dienst commissie wil praten en eerder niet met de bonden. Dat zal een van onze eerste vragen aan hem zijn. En we grijpen hel gesprek aan om hem uit te leggen waar om we niet willen verhuizen, wat de verplaatsing betekent voor onze mensen en hun ge zinnen en voor de regio." De dienstcommissie gaat daarnaast verder met het het uitnodigen van kamerleden. Hoekema van D66 is lid van de vaste kamercommissie voor defensie. Vink: „We hebben hem geprobeerd duidelijk te maken dat het verplaatsen van dit bedrijf geen oplossing is voor de werkgelegenheidspro blemen in Den Helder en bo vendien hier nieuwe problemen geeft. I lij wil er vragen over stel len. Bovendien zal hij aandrin gen op een behandeling in de commissie. Dat geeft ons meer respijt." De dienstcommissie bereidt verschillende acties voor waar van Vink de inhoud nog niet wil prijsgeven. Daarnaast zijn er plannen om een forum bij het MEOB te organiseren met de specialisten uit de Kamer. Vink: „Daar willen we ook de staats secretaris voor uitnodigen." warmond arie schakenbos Warmond wil hondenbezit ters, die zich niet aan de re gels houden, opvoeden. Vol gens de commissie milieu komt die opvoeding neer op het aanwijzen van groen stroken als 'hondentoilet', het registreren van honden en het verstrekken van een middel om het baasje de uit werpselen zelf op le laten ruimen. De voorlichtingsru briek moet worden gebruikt om de sociale controle bij de burgers op te wekken. Toe zicht door de politie is niet mogelijk vanwege dc lage prioriteit die dit onderwerp daar heeft. Zonder toezicht hebben maatregelen geen zin, vin den burgemeenester en wet houders. „Succes valt en staat met toezichtaldus wethouder Wassenaar. Zijn collega De Vos zag ook wel wat in een lik-op-stuk beleid, maar dan zou er een toe zichthouder moeten worden aangesteld. „We zijn nog niet zo ver, maar het komt wel dichterbij", aldus De Vos. Tot die tijd moet de Warmondse burger het heb ben van de welwillendheid van de hondeneigenaar. Na veertien jaar praten presenteerden B en W de commissie gisteravond het definitieve voorstel over de hondenproblematiek. Bur gerlid Van Kuijen was teleur gesteld en constateerde een lauwheid in de aanpak. Hij constateerde een lauwheid ten aanzien van de aanpak. „Wanneer je serieus het pro bleem aanpakt, kan het", al dus Van Kuijen. Volgens Heemskerk van Progressief Warmond dient de gemeen te speciale hondentoiletten aan te leggen, die een ver eniging voor hondenbezit ters moet onderhouden. Dat er hondenbelasting moet worden geheven stond bij de commissieleden als een paal boven water. Wel dient er serieus werk ge maakt te worden van de re gistratie, om rechtsongelijk heid te voorkomen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 15