Export naar Duitsland trekt aan Economie Beurs Gedupeerden Vie d'Or vragen Kok om hulp VRIJDAG 27 OKTOBER 1995 ECONOMISCH KORT VOORZITTER TH. QUENÉ (65) van de Sociaal-Economische Raad stapt op. Hij heeft laten weten niet in aanmerking te willen komen voor een volgen de termijn als voorzitter van het adviesorgaan van het kabinet. De termijn van Quené loopt in april van het volgend jaar af. Hij is dan elf jaar voorzitter ge weest. RODAMCO RETAIL Nederland, het winkelbeleggingsfonds, heeft in het eerste halfjaar van het boekjaar 1995/96 de winst mét acht procent zien stijgen naar 23,8 miljoen gulden. Het belangrijkste deel hiervan, de bruto-opbrengsten, groeide in die periode van 18,5 miljoen naar 23,4 miljoen. Door uitbrei ding van de winkelportefeuille namen de exploitatiekosten met twee ton toe naar 1,8 miljoen gulden. NEDERLANDSE bedrijven met minimaal tien werknemers be steden jaarlijks gezamenlijk 345 miljoen gulden aan relatiege schenken. Dit jaar verwachten de bedrijven hieraan 2,5 pro cent minder uit te geven dan in 1994. Dat blijkt uit een markt onderzoek van het Bredase bu reau Heliview onder ruim zes honderd bedrijven en instellin gen. EEN AANTAL Nederlandse on dernemingen maakt grote kans op een order voor de bouw van een metro in Tel Aviv. Het gaat om een order van ruim ander half miljard gulden. De deelne mers in het Nederlandse con sortium zijn Structon en Electro Rail, beide volledige dochters van de Nederlandse Spoorwe gen. Ook Holec Ridderkerk, ei gendom van Begemann, en Al gemene Seinindustrie (ASI), on derdeel van het Italiaanse con cern Sasi, doen mee. DEUTSCHE BANK, de grootste bank in Duitsland, heeft haar bedrijfsresultaat na risicovoor zieningen over de eerste negen maanden van dit jaar met 2,6 procent verbeterd tot 3,23 mil jard mark. Nummer drie op de Duitse bankenranglijst, Com- merzbank, wist de winst ruim schoots te verdubbelen van 570 miljoen mark tot 1,22 miljard mark. COMPUTERFABRIKANT Tulip gaat begin volgend jaar in Chi na computers assembleren. Spanje, met een stijging Waar precies beslist het bedrijf export naar Duitsland met 26 Inhaalrace in eerste zes maanden na teleurstellend 1994 Vrees voor vlucht van omstreden diaman te njbndsl december. De directie heeft nog niet besloten eventueel in het Verre Oosten eigen produk- tievestigingen te openen. ADIDAS, de Duitse fabrikant van sportartikelen, lijkt in een uitstekende positie om van de komende gang naar de effec tenbeurs een succes te maken. De winst steeg over de eerste negen maanden van dit jaar met 78 procent tot 251 miljoen mark (280 miljoen gulden) en de omzet groeide met 12,1 pro cent tot 2,84 miljard mark (3,2 miljard gulden). AKZO NOBEL neemt een be lang van zestig procent in de coatingsactiviteiten van Beijing Lion Coatings (BRLCC). Ook de eerder verworven participatie van vijftig procent in de poeder- coatingsactiviteiten van BRLCC wordt uitgebreid. Daarover wordt momenteel onderhan deld. Het belang in de poeder verven nam AKZO Nobel in ja nuari 1992 over van DSM. De Nederlandse export naar Duitsland is de eerste helft van dit jaar een ware inhaalrace begonnen. In de eerste zes maanden steeg de waarde van de goederen richting oosterburen met veertien procent. Dat is vooral opmer kelijk, omdat exporteurs uit landen met gedevalueerde valuta's als Italië (eveneens plus veertien procent) en Groot-Brittannië (plus vijftien procent) het nauwelijks beter deden op de Duitse markt. de eerste helft van dit jaar volgt op een vlak jaar in de handels betrekkingen tussen Nederland en Duitsland. Tenminste procent, is daarbij een uitzon dering. Zo lijkt de Spaanse to maat definitief zijn 'waterige' Nederlandse concurrent te heb ben verslagen. De opmerkelijke inhaalrace in De handelsbalans bleef onge veer in evenwicht met Neder landse exporten naar Duitsland ter waarde van 50,1 miljard D- mark en omgekeerd 51,4 mil jard richting Nederland. Neder land zakte op de ranglijst van Duitslands belangrijkste han delspartners van de tweede naar de derde plaats en moest het Frankrijk en Italië voorlaten. De cijfers werden in Scheve- ningen bekendgemaakt door de Nederlands-Duitse Kamer van Koophandel. Wat later in het het de Nederlandse exporten jaar dan gebruikelijk, omdat naar Duitsland betrof, die onge- door het afschaffen van de i op vijftig miljard Duitse mark bleven hangen. Duitsland exporteerde in 1994 voor zeven procent meer naar Nederland. port- en export-administratie tussen de beide landen enquê tes en schattingen de harde cij fers van vroeger hebben overge nomen. Bij uitsplitsing naar de verschillende sectoren valt een (verwachte) forse terugval in de verkoop van Nederlands aard gas en andere energie-produk- ten op. Daarentegen steeg de export van half- en eindproduk- ten wel mee met de stijgende invoer door de oosterburen. Voor 1996 zijn de vooruitzich ten niet zonder meer gunstig. De sterke opwaardering van de gulden en de D-mark maakt de onderlinge handel weliswaar niet duurder. Wel zal de con currentie uit andere landen kunnen gaan toenemen, zo vreest de Kamer. 'Korting Verzekeringskamer vooral voor oudere polishouders een ramp AMSTERDAM GPD Gedupeerde polishouders van Vie d'Or hebben zich recht streeks tot premier Kok ge wend met het verzoek de ge leden schade te vergoeden en als overheid de gerechtelijke procedures over te nemen. De overheid is, volgens de Belan genvereniging Polishouders Vie d'Or (BPV), medeverant woordelijk voor het toezicht op verzekeringsmaatschappij- Door nu alvast de tekorten in de pensioenvoorzieningen van de ongeveer elfduizend gedupeerden aan te vullen, zou het vertrouwen van de burger in de overheid aan zienlijk toenemen, aldus de vereniging. De BPV heeft vol gens de brief aan Kok inmid dels voor zo'n drie miljoen gulden aan kosten maken voor juridische proce dures. Met het hoger beroep dat de toezichthouder, de Verzekeringskamer, heeft aangetekend tegen het besluit van de Ondernemingskamer van het Amsterdamse Ge rechtshof een enquête in te stellen naar het gevoerde be leid, gaat alles nog veel langer duren. De korting die de Verzeke ringskamer destijds op de po lishouders heeft toegepast vanwege het tekort bij Vie d'Or van ongeveer 150 mil joen gulden, blijkt vooral voor oudere polishouders een re gelrechte ramp, aldus de BPV. Vooral polishouders van wie de lijfrente-uitkering inmid dels is ingegaan, worden zwaar getroffen door de kor ting van ongeveer veertig pro cent. Gevlucht uit Den Haag, een vei lig onderkomen gevonden in Groningen. En met subsidie, want het omstreden diaman tenfonds Albeco heeft een kan toortje gehuurd in het bedrij vencentrum aan de Bieslook straat in Groningen. Het cen trum wordt beheerd door de Stichting Bedrijvencentrum, waarin de Noordelijke Ontwik- kelings Maatschappij NOM, de gemeente en de provincie Gro ningen, ABN AMRO en verzeke ringsmaatschappij OWM parti ciperen. Doel is om beginnende bedrijven (starters) of nieuwko mers op de noordelijke arbeids markt een relatief goedkoop on derkomen te bieden. Albeco, het beleggingsfonds waar mini maal zo'n vijftien miljoen gul den is ingelegd, gaat daarvan meesnoepen. Althans, wanneer Albeco ook daadwerkelijk vanuit Groningen activiteiten gaat ontplooien. Weliswaar is het huurconctract donderdag 19 oktober gete kend, directeur J. Noordhoff van het bedrijvencentrum heeft sindsdien niemand van Albeco meer waargenomen. De hüur, drie maanden vooruit te beta len, is ook nog niet binnen. De verhuizing van Albeco naar Groningen heeft zich in al le stilte voltrokken. Dinsdag heeft het diamantenfonds zich formeel laten uitschrijven uit het Handelsregister in Den Haag, maandag 16 oktober had het bedrijf formeel A. Pit Be heer BV. maar handelend onder de naam Beleggings- en Partici patiemaatschappij Albeco Ne derland zich al ingeschreve bij de Kamer van Koophandel i Groningen. Dat was drie dagen na h< m kort geding waarin 75 belegger ,a; hun inleggeld van minima; ar 35.000 terugeisten. Het gedin was aangespannen nadat rechter in augustus de vonK ring van dne investeerders oi hun geld terug te krijgen al ha y. toegewezen. De rechter ooi ,g, deelde dat deze beleggers do< a( toedoen van Albeco 'in d wal in ,je verkeerden'. Hij sloot zelfs bi ,z( drog niet uit. Kennelijk was Albeco niet g rust op de uitkomst van het kof" geding. Terugbetaling inleggeld van 75 beleggers (2,^ miljoen) zou het begin einde van Albeco kunnen betf kenen als meer minimaal 413 geld zouden gaan terugeiseij De angst van Albeco was in z< verre gegrond dat de rechter d eis van de beleggers toewee Toen dinsdag de deurwaardJ aan de deur van het Albeco kantoor in Den Haag kwaq bleek het pand al verlaten. Of de vlucht naar Groningej Albeco verder ook iets opleven is onduidelijk. De advocate) van de beleggers denken niet. Ook in Groningen zittel deurwaarders en zij zullen n aan de deur van het bedrijven centrum aan de Bieslookstraa kloppen om het geld van de bd^ leggers zo snel mogelijk binnej te krijgen. Haast omdat de vrees bestaat dat AT beco geld doorsluist Luxemburg, waar het bedrf J eveneens een vestiging heeft. V putt BINNENLANDSE AANDELEN MEEST ACTIEVE FONDSEN 84.40 nkf holding i7,20l 57,00e grolschcert 113,50e 109.00 67.50A 67.50A 28,00 28,501 68,80 68.60 95.50A 95.50 104,00 104.00A 45,00 44,00 0.15A 0.15A 29.90 29,90 1,60 e 41,50 pol/norm 251,30 252,00» 98,10 98.30A 125,50 124,70 333,00 331,00 98^504 98!50A dordtschep. 167,00A 167.00A fokker eert. 23.00A 23.00A fortisamevci 124,10 124.10A gist Droc C 11,90 11.60 hagerneyer 35,00 34.80A heineken 68,50 helvoet holding 24.50A 24.50A sarakreek 235,00 235.00A 27.70 27.30 f 51.10A siigro behee< 17,30 17,00 kas-as< burgman heybr 2350,00A 2 1390,00A 1380.00 1385,00 1385.00A 850,00 b 850,00b 34.00A 34.00A 254.80A 254.80A 8,02 8,00 46,10 45,00 440,00 a 440,00a 51.50» 51.50A 32,10 32.10A 26.80 2b'm nedlloyd 19.50A 19.30A océvdgr 41.90 42,40 pakhoed 227,00b 227,20 philips 56.00A 56.00A polygram 105,00A 105.00A 268.00A 268.00A 43,10 43,10 66.10A 66.30A mendesgars 15.80» 15.80 A moeara c opr 206,00A 206.00A wegenerc d'95 7500.00A 7500.00A weina 64.80A 64,BOA 69.50A 69.50A 67,70 20/09/95 53,40 24/03/95 65,50 60,50 20/10/95 41,00 02/11/94 59.30 61,60 20/09/95 47,60 26/10/94 60,00 213,80 31/10/94 164,00 23/03/95 182,20 181,00 35,60 29/11/94 27,10 03/03/95 31,10 30,90 71,60 27/04/95 63,70 24/03/95 66,10 21,70 08/09/95 14,80 13/03/95 19,90 16,00 31/10/94 5,00 11/10/95 7,60 97,90 26/10/95 68,00 26/10/94 97,30 47,60 19/12/94 35,20 24/03/95 46,00 79,30 26/10/95 62,25 20/04/95 77.60 274,50 26/10/95 192,40 26/10/94 271,50 2 86,50 17/08/95 64,00 07/04/95 78,50 95,50 20/09/95 74,70 23/03/95 92,00 82,30 04/11/94 54,50 26/10/95 55,50 205,90 15/09/95 177,50 08/03/95 192,60 1 59,80 22/12/94 52.00 26/10/94 54, 61,50 16/08/95 38,10 26/10/95 38,20 94,90 13/10/95 71,50 09/11/94 92,00 53,00 18/07/95 40,80 24/03/95 43,10 83,90 13/07/95 50,20 24/03/95 60,10 )8,30 20/09/95 71,00 23/11/94 98,10 210,50 16/08/95 191,00 23/11/94 205,00 2 /nu 219,00 14/09/95 162,90 18/04/95 218,00 217,90 218, volters-kluw. 150,50 06/09/95 117,50 29/03/95 143,00 141,90 143, NOTERINGEN BIJGEWERKT TOT 11.00 UUR 20,10 20,10 174.00A 174.00A 131,00 130,00 50,50 50,50A 35,50 35,00 8390.00A 8390.00A VERKLARING DER AFKORTINGEN op openingskoers e gedaan en bieden hj hoogste koers m 12 mnd. f gedaan en Ij laagste koers in 12 mnd. ex dividend vk vorige koers (slotkoers) dividend Ik laatste koers gedaan en laten ex dividend A advieskoers 1 gedaan en bieden ex dividend ho hoogste koers b bieden la laagste koers stopkoers d ex dividend sk2 slotkoers 2 beursdagen terug BUITENLANDSEAANDELEN 40,00 39,90a 61,40e 6I.40A 54.00A 54.00A 35,0035.00a 65.00A 30.00A 29.70A 107.G0A 106.00A 66.00 A 66.00A ittcorp 52.50A 52.50A 70.00A 70.00A occidental petr 61.50A 61.00 A paci»< teievs 62.50A 62.00A p&o steam 75.70 75.00A peps.co 55.00A 54.50A philhps petrol 29.50A 29.00A polaroid 48.50A 48.00A samt-gobm' 5S00A 54'oOA saraiee 20.80A 20.80A 36.00A 35.50A 56.20A 56,10 A 101.00A 99,50A I1.50A aab8 009O-97 aab bb 7 95-05 ,80A 55.00A aabbb61/295 60A 6150a aab 61/4 93-98dm aab 41/2 94-97 70a 50.00A aegon 814 92-04a 280.00A 280.03A 47.60A 47.00A 2I.50A 21.50A 52.20A 51,80 A aegon 83/4 91-01 81/4 92-04a 77/8 95 pc. 3,00 A aegon 51/8 94-99 - aegon 43/4 94-04 50A 64.30A ahoid 63/4 93-03a 00A 131.00A bng 77/8 95-05$ STAATSLENINGEN 104,78 104,78 nl 71/293-23 112,55 112,55 nl 71/2 95-10 115,37 115,32 nl 7 85-96 106.45 106.40 105.35 105,10 100.50 100.50 103,49 103,43 97.40 97.40 105,65 105,60 104.60 104.45 103,25 103,05 114,15 114.10 nl 71 114,25 114,05 nl 7 112,30 112,25 nl 7 f 112.55 112,50 m 63/4 78-98 102,31 102,31 113,90 113.70 nl 63 4 86-96 100.55 100.55 115,80 115,65 nl 634 88 98 104.85 104,85 107,75 107,75 nl 63-4 89-99 104.80 104,75 112.05 11190 nl 63/4 95-05 101.24 101,20 113,95 113,80 «161-286% 101.00 101.02 110.20 110.20 nl 61 288% 101.73 101,73 104.05 104.00 104.08 104.05 111.40 111,20 «161/288-98 111.60 111,45 «161/289-99 112,03 111,90 «161/293-03 112.10 111,95 «163887-97 104.00 104.00 «161 4 86% 108.34 108.30 «1614 86% 108,45 108.30 «161487-97 103.40 103.40 nl 61'4 87-02 107.25 107,20 nl 61/4 88 98 103.80 103.80 102.60 102.60 102,00 102.00 102.35 102.35

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1995 | | pagina 8