Opnieuw duizenden moslims afgeslacht Alleen winkeliers in Bonn zijn niet blij met 'grosse Zapfenstreich' van tinififóRftlfi Chiracs obsessie met dmgs mogelijk van zeer persoonlijke aard Buitenland HULSTA MEGA-DESIGN VOLGENS VAN TIL Winter in Berlijn Oud-president Roh Tae-woo stak kapitalen in eigen zak Jeltsin blijft nog weekje in ziekenhuis VOORDEELCHEQUES VOOR HET GRIJPEN Brugman VRIJDAG 27 OKTOBER 1995 Nederlanders verzot op middagdutje parus Van alle Europeanen blijken de Nederlanders het meest geneigd tot een middagdutje, nog voor de Spanjaarden met hun siësta. De Hongaren wassen zich het vaakst, de Denen. Zweden en Finnen doen het meest aan seks. Dat blijkt uit een onderzoek van INRA, de internmationale organisatie van opiniepeilers die haar vijftigste verjaardag viert. Voor de peiling zijn 18.000 Euro peanen in 21 landen ondervraagd. Treinverkeer in België ligt plat brussel Het treinverkeer ligt vandaag in vrijwel heel België plat. De 24-uursstaking, uitgeroepen door de socialistische spoorweg- bond, begon gisteravond om tien uur. De bond vreest dat een reorganisatie banen gaat kosten. Alle treinen van Amsterdam naar Parijs zijn tijdens de staking uitgevallen en de Beneluxtrein van Amsterdam naar Brussel rijdt slechts tot Roosendaal. Lawine doodt 19 mensen op IJsland reyjavik Zeker 19 mensen zijn gisteren gedood toen een dorp in het westen van IJsland onder een lawine werd bedolven. In het getroffen dorp Flateyri, wonen bijna 400 mensen. Dinsdag wer den al tien huizen geëvacueerd omdat er een lawine werd ver wacht. Maar de lawine van gisteren kwam uit een onverwachte hoek, aldus een woordvoerder van de burgerbescherming. VN melden gruwelen in Sanski Most De Verenigde Naties maken zich grote zorgen over het lot van duizenden verdwenen moslims en Kroaten in Bosnië. Wat betreft de mannen, die de afgelopen weken door de Serviërs werden gedeporteerd, vreest de VN- vluchtelingenorganisatie Unhcr het ergste. SARAJEVO-ZAGREB Rtr-DPA-CPD De Serviërs moesten door een offensief van de moslims en Kroaten in Noordwest-Bosnië fors terrein prijsgeven. Min of meer gelijktijdig voerden de Serviers etnische zuiveringen uit. In korte tijd werden zo n 12.000 moslims en Kroaten die in Servische gebieden leefden uit hun huizen gedreven. Unh- cr-woordvoerder Kris Janowski zei gisteren dat 2.000 tot 3.000 vluchtelingen in kampen wor den vastgehouden of mogelijk zijn gedood. Volgens hem zijn ze soms letterlijk doodgeslagen. Janowski citeerde een oogge- tuigeverslag van een man die zich in een groep bevond waar van de leden waren gescheiden van hun familie. De mensen werden naar een fabriek in Sanski Most gebracht, waar een aantal van hen werd geslagen. „Hij zei dat sommigen werden doodgeslagen, maar hij wist niet hoeveel", aldus Janowski. Volgens de getuige werden ze ker tien mensen geëxecuteerd met machinegeweren. De verontrustende berichten komen op een moment dat de politieke situatie in Bosnië lijkt te verbeteren. Volgende week beginnen de strijdende partijen vredesbesprekingen in de Ame rikaanse stad Dayton, er zijn onderhandelingen gaande over de komst van een multinationa le vredesmacht en tussen Kroa tië en Servië is sprake van toenadering over de kwestie Oost-Slavonië. Dat is het laatste Kroatische gebied dat nog in handen is van de Serviërs. Eer der dit jaar heroverden de Kroaten Krajina en West-Slavo nië. De Amerikaanse krant Was- hington Post repte gisteren ook weer over bloedige praktijken van de Serviërs. De Post schrijft dat bij de verovering van de moslim-enclave Srebenica, eind juli. door de Serviërs duizenden moslims zijn afgeslacht. De en clave werd tot de verovering beschermd' door Nederlandse VN-militairen. Volgens de Amerikaanse krant zijn meer dan 8.000 mos lims uit Srebrenica door de Ser viërs omgebracht. Die schatting is hoger dan die eerder door in ternationale organisaties en de Verenigde Staten werden gege ven. De VS spraken eerder over tussen de 2.000 en 3.000 doden. De Amerikaanse regering beriep zich onder meer op luchtfoto's van massagraven. Volgens de Washington Post verzamelden zich in juli zo'n 12.000 moslims in de dienst plichtige leeftijd op een heuvel bij Srebenica. Ze waren doods bang dat oprukkende Serviërs hen zouden doden. Hun leven riskerend, trokken ze door vij andig gebied naar de moslim enclave Tuzla. Volgens de krant bereikte minder dan de helft van deze mensen veilig gebied en werd de rest afgeslacht op initiatief van de Servische op- pèrbevelhebber, Mladichoewei deze de veiligheid van de vluch telingen had gegarandeerd. De krant baseert zich op verslagen van ooggetuigen, op uitspraken van Bosnische functionarissen en op berichten van mensen rechtenorganisaties. De VS en Rusland hebben overigens nog steeds geen ant woord gevonden op de vraag op welke manier Russische solda ten gaan meedoen aan de NAVO vredesmacht voor Bos nie. zo meldt onze correspon dent in Washington, Hans de Bruijn. De ministers van defen sie Perry en Gratsjov zeiden gis teravond in Washington na een drie uur durend overleg dat ze 'dichter bij elkaar zijn geko men'. maar algehele overeen stemming is nog niet in zicht. I De bedoeling van de grosse Zap fenstreich is. aldus een hoge Duitse militair, om uiting te ge- aam de verbondenheid tus- leger en bevolking. Dat was 1 ook de bedoeling van de taptoe die gisteren in de Bonner Hofg- werd gehouden. Maar tel- I kens als de regering op gepaste wijze een grootse gebeurtenis vil vieren, gaat het mis. Drie weken geleden wilde nen in Düsseldorf de vijfde ver- i de Duitse eenheid I president Rau van Noordrijn- I Westfalen, een volksfeest wor- I den. Vervolgens werd het cen- I trum van Düsseldorf afgezet door een leger politi» en in deze spookstad wilde het feest van de eenheid natuurlijk niet van de grond komen. Gisteravond wilde de bonds regering het 40-jarige bestaan van de naoorlogse Duitse strijd krachten luister bijzetten met de traditionele Zapfenstreich. Het leger van de vrede, zoals kanselier Kohl de Bundeswehr tegenover 1.800 genodigden in de Beethovenhal noemde, zou worden geëerd voor haar trou we dienst aan vrijheid en demo cratie. Nu heeft Duitsland behalve een militaire traditie in elk geval sinds de jaren zestig ook een luidruchtige pacifistische bewe ging. En*de pacifisten kondig den een tegendemonstratie aan. Wat hen vooral stak, was dat de taptoe plaats vond op de weide van de Hofgarten, het toneel waarop zij tien jaar geleden hun finest hour beleefden met mas saal protest tegen kruisraketten. Burgemeester Dieckmann gaf toestemming tot de demonstra tie. Niets wilde de bondsrege ring daarom aan het toeval over te laten. Ze trommelde 3.000 politiemensen op en liet de Bonner binnenstad afzetten. Een paar duizend burgers liet zich echter niet uit het veld slaan en trokken naar de Hofg arten. Daar zagen ze hoe Kohl, pre sident Herzog en minister van defensie Rühe de taptoe afna men. De demonstratie op het naburige Karlsplein was zonder Regering-Dini overleeft motie van wantrouwen trok. De 24 RC-afgevaardigden namen niet deel aan de stemming. Hun leider, Bertinotti. had een akkoord gesloten met Dini, die heeft beloofd af te treden zodra de begroting voor 1996 is aanvaard en, als dat niet lukt, uiterlijk op 31 december. Dan kunnen in februari of maart volgend jaar ver vroegde verkiezingen worden gehouden. RC is een fervent voorstander van vervroegde verkie zingen omdat ze geen vrede heeft met Dini's eco nomische beleid. Met name de deze zomer door gevoerde bezuinigingen op de pensioenvoorzie ningen zitten de communisten dwars. Een motie van wantrouwen tegen het kabinet-Di- ni heeft gisteren in de Italiaanse Kamer van Afge vaardigden geen meerderheid gekregen. Er stem den 291 afgevaardigden voor, 310 tegen en één onthield zich van stemming. De motie was ingediend door premier Dini's voorganger, Berlusconi. Eerder op de dag was al duidelijk geworden dat de negen maanden oude regering de stemming zou overleven toen Rifon- dazione Comunista (RC), de heropgerichte com munistische partij, haar steun aan de motie in- Bij Van Til komen de vele wandsystemen van Hülsta daadwerkelijk tot leven. Niet alleen staan in onze zaak verbazend veel verschillende uitvoeringen opgesteld. Ook een persoonlijk ontwerp is, met behulp van de speciale Hülsta-tekencomputer, snel voor u gemaakt. incidenten verlopen. De hoog uit 500 betogers probeerden nog wel met gejoel en gefluit het hoogtepunt van de taptoe, wanneer de manschappen hun helm afnemen voor het avond gebed, te verstoren, maar hen werd moeiteloos het zwijgen opgelegd door de 'foei' roepen de toeschouwers. Om even over negenen was de ceremonie afgelopen. Slechts 250 betogers kwamen nog in aanvaring met de politie. En zo waren uiteindelijk de winkeliers de enigen die klaagden. Don derdagavond is immers koop avond, maar er kwam geen hond inkopen doen. Zuidkoreanen doden spion Zuidkoreaanse militairen heb ben vanochtend een Noordko- reaanse spion doodgeschoten. De spion, Park Kwang-nam (31), was dinsdag ontkomen na een vuurgevecht- met Zuidko reaanse militairen. Bij dat inci dent werd een Zuidkoreaanse militair gedood en twee ge wond, terwijl de handlanger van Park, Kim Do-shik (33), gevan gen werd genomen. In de buurt van de berg Soksong, ongeveer 160 kilometer van de grens, hadden de Zuidkoreanen daar na een klopjacht op Park ge opend. Volgens de politie had de Noordkoreaan een pistool met een geluiddemper en Zuidko- reaans en Amerikaans geld op zak. Ook had hij een vals identi teitsbewijs bij zich. berlun» In Berlijn begint het al weer aardig te winteren. De orang oetan in de dierentuin kroop daarom gisteren onder een zak, want hij heeft volgens oppassers een barre hekel aan kou. FOTO [PA WOLFGANG KUM/0\ Huis VS drukt snoeiplan door tegen zin Clinton WASHINGTON Rtr-AFP Ondanks de dreiging van presi dent Clinton met een veto heeft hel Amerikaanse Huis van Afge vaardigden gisteren een eerste serie forse bezuinigingen aan genomen. Teneinde het begro tingstekort in het jaar 2002 uit digden een wetsvoorstel aan dat uitgaven van de federale over heid drastisch beperkt. De in meerderheid Republi keinse afgevaardigden streven ernaar een sluitende begroting gering 900 miljard dollar min der uitgeeft en voor 245 miljard minder aan belastingen int. Volgens het Witte Huis zijn de voorgestelde bezuinigingen rampzalig voor onderwijs, ge zondheidszorg, milieubeleid en de sociale diensten. De belas tingen voor de middengroep zullen bovendien stijgen, terwijl alleen de rijksten hun belasting aanslagen aanzienlijk zouden zien afnemen. Dertig mensen levend verbrand en onthoofd Rebellen hebben de afgelopen drie dagen in het zuiden van de Westafrikaanse staat Sierra Let) ne zeker dertig vrouwen en kin deren levend verbrand of ont hoofd. Dal is gisteren vernomen van militaire bronnen en plaatselij ke journalisten. De opstandelin gen overvielen zo'n twintig dor pen tussen Bo en Moyamba, op respectievelijk 170 en 100 Idlo- meter ten zuidoosten van de hoofdstad Freetown. Het nieuwste Hülsta-programma MEGA-DESIGN geeft antwoord op de groeiende vraag naar Individuele architectuur. Van Til laat u graag kennismaken met dit systeem dat in flexibiliteit nauwelijks valt te overtreffen! Nu diverse speciate HüCsta aanbiedingen'. DESIGNCENTRUM De Zuidkoreaanse oud-presi dent Roh Tae-woo heeft van daag in een emotionele televi sierede het bestaan toegegeven van een geheim smeergeld fonds. Het blijkt te gaan om ruim een miljard gulden. Hier van heeft Roh aan het einde van zijn ambtstermijn in 1993 onge veer 350 miljoen gulden in ei gen zak gestoken. „Ik voel me nu oneindig be schaamd voor mijn voormalige presidentschap", aldus Roh. Hij moest tijdens het voorlezen van zijn tekst herhaaldelijk zijn tra nen wegvegen. „Burgers, hoe veel frustratie en woede hebben jullie gevoeld in de afgelopen dagen? Het is logisch dat er woede en beschuldigingen je gens mij geuit worden De kwestie kwam vorige week op gang toen oppositielid Park Kye-dong in het parlement do cumenten toonde waaruit bleek dat Roh zo'n veertig rekeningen beheerde, allen onder valse na men of op namen van stroman nen. Park zei de gegevens te hebben gekregen van bankiers die Roh indertijd rekeningen ter beschikldng hebben gesteld. Kort daarop verldaarde een voormalig medewerker van Roll, Lee Hyon-woo, dat hij een geheim fonds voor Roh had be heerd. Naar aanleiding van de ge ruchtenstroom gelastte de Zuid koreaanse president Kim Young-sam een diepgaand on derzoek. Roh verbrak zijn stil zwijgen nadat regeringsfunctio narissen gisteren hadden ge- trjeld dat ze ruim 200 miljoen gulden hadden opgespoord. „Dit klinkt wellicht als een ex cuus, maar dergelijke politieke fondsen, ook al mag het niet, zijn lang een gewoonte geweest in ons politieke bestel", aldus Roh. Hij voegde er aan toe dat het niet ging om belastinggeld, maar dat de fondsen voor het grootste deel bestonden uit do naties van bedrijven. Verwacht wordt dat het schandaal ook andere politici zal schaden. Oppositieleider Kim Dae-jung heeft vandaag al toegegeven dat hij ongeveer vier miljoen gulden van Roh heeft ontvangen gedurende diens ambtstermijn. Ook de huidige president, Kim Young-sam, staat erom bekend dat hij nau we betrekkingen onderhoudt met Roh, en zou dus kunnen worden meegetrokken. Roh en Kim creëerden in 1990 een machtsblok door hun partijen te laten opgaan in de Detnocra tisch Liberale Partij. Roll, die regeerde van 1987 ioi 1993, was laatste In nq reeks van presidenten die met steun van de militairen regeer de. In de politieke cultuur van die tijd bestonden zeer nauwe banden tussen politiek en be drijfsleven. Bedrijven gaven gro te donaties aan politieke partij en, in ruil voor zachte leningen en grote overheidsopdrachten. parus cees van zweeden correspondent „Ik ken maar twee landen ter wereld waar het gebruik van harddrugs op zijn retour is", zei een Amerikaanse diplomaat in Den Haag enige jaren geleden. „Het ene is Singapore, waar ge bruikers de doostraf krijgen. Het andere is Nederland, waar ze als patiënten worden beschouwd." Over de feiten is weinig verschil van mening. Ook in Frankrijk, waar premier Kok gisteravond het onderwerp met president Chirac besprak, erkent de poli tietop dat het Nederlandse drugbeleid effectiever is dan dat van andere landen. Nederland heeft minder verslaafden en neemt meer drugs in beslag dan Frankrijk. Geen Franse politie man kan dat echter hardop zeg gen zonder het risico te lopen door zijn politieke bazen te worden ontslagen. Die bazen en vooral de aller hoogste hebben de Lage Lan den namelijk gebrandmerkt als een poel van verderf, waar hele volkstammen spuitend, snui vend, rokend en slikkend door het leven gaan. Dit beeld van Nederland bestond al onder president Mitterrand, maar werd door diens opvolger. Chi rac, nog uitvergroot. Op zijn al lereerste Europese top, die van Cannes, voer de nieuwe Franse president gelijk al uit tegen Kok, om daarvan vervolgens een te rugkerend thema te maken. De tweede top, in september op het Spaanse eiland Mallorca. greep Chirac opnieuw aan om zich bij de Nederlandse premier te beklagen. En gisteravond, toen Kok op het Elysée-paleis dineerde, hing er andermaal een dikke heroïnewalm boven tafel. Verwachting voor de naas te toekomst: meer gedoe over heroïne als Chirac begin vol gend jaar naar Den Haag komt. En het Franse staatshoofd heeft het niet bij woorden gelaten. Vorige maand besloot hij de controles aan de Frans-Belgi sche grens opnieuw in te voe ren, onder meer om drugs uit Nederland te onderscheppen. Dit alles leidt tot de vraag waar om Chirac zo geobsedeerd lijkt door het onderwerp. Gezien het feit dat zijn eigen politietop vindt dat de Nederlandse aan pak rationeler is, moeten ande re omstandigheden zijn walging ten aanzien van het Nederland se beleid verklaren. Vrijwel niets is bekend over het persoonlijke leven van de Fran se president, maar er kan niet helemaal worden uitgesloten dat enkele familiedrama's een rol hebben gespeeld. De Franse media zwijgen meestal over het privéleven van politici, maar de Britse krant Sunday Times licht te enkele maanden geleden een tipje op van de grauwsluier die over Chirac hangt. De 62-jarige Chirac heeft twee dochters, Claude en Laurence. Van die twee wordt echter al leen de jongste, Claude, in het openbaar gezien. Ze was nauw betrokken bij de succesvolle verkiezingscampagne van haar vader, en werd daarvoor be loond met een belangrijke func tie in het Elysée. De dag voor de verkiezingen nodigde Chirac, uiterst onge bruikelijk, een Franse fotografe bij zich thuis uit voor een foto reportage over zijn gezin. De opnames, die in het blad Paris Match verschenen, toonden de president in de keuken, de pre sident met zijn vrouw Bernadet- te, de president aan tafel met Claude. Wie echter ontbrak, was Laurence. Laurence had ook de twintig daaraan voorafgaande jaren ontbroken op alle publieké fa miliefoto's. Ze lijdt aan ernstige psychische stoornissen. Tijdens de verkiezingen van 1988 loeeg Chirac op de dag van de eerste ronde een onplezierige tijding. Die kwam niet uit de provincie, waar de eerste verkiezingsresul taten bekend waren gemaakt, maar uit Duitsland, waar zijn oudste dochter toen verbleef. Laurence, zo meldde de beller, was omgekomen. Het bericht bleek onjuist te zijn, maar de volgende dagen kwamen toch nog tientallen condoléances binnen. En terwijl Chirac mid den in de campagne zat voor de tweede verkiezingsronde, begon zelfs het gerucht te circuleren dat ze in het geheim in Zwitser land was begraven. Op 13 april 1990 was er eep nieuw drama. Laurence ont snapte aan het wakend oog van haar verplegers en wierp zich uit het raam van haar flat in de Rue de Pere-Corentin. Op mira culeuze wijze overleefde ze de val van de vierde verdieping, maar ze liep wel ernstige hoofd en bekkenverwondingen op. Niets wijst erop dat Laurence een probleem had met drugs, maar dat kan niet met dezelfde stelligheid worden gezegd over Philippe Habert. Deze zeer hoge televisiebons was de echtgenoot van Chiracs andere dochter. Plotseling, in 1993, werd Habert dood aangetroffen. Claude, net 30 jaar oud, was weduwe ge worden. De familie Chirac heeft Haberts dood altijd een ongeluk genoemd. Maar veel mensen in zijn omgeving gingen er volgens de Sunday Times van uit dat hij zichzelf van het leven had be roofd. Hij had een overdosis ge nomen. Aan Chirac worden eigenschap pen als opvliegendheid en sen- timaliteit toegeschreven. On danks zijn bijnaam, lebulldozer, lijkt hij iemand die zich door menselijke overwegingen kan laten leiden. In hoeverre per soonlijk lijden heeft bijgedragen aan zijn kruistocht tegen drugs is een vraag die op zijn minst vraag die in Frankrijk, waar de media zijn gemuilkorfd door privacywetten, niet kan worden gesteld. l)e Russische president Jeltsin, die gisteren na een lichte hart aanval is opgenomen, zal ver moedelijk nog een week in liet ziekenhuis blijven. Dat heeft premier Tsjcrnomyrdin van ochtend bekendgemaakt. „Hij is goed, hij is goed, hij is goed", antwoordde Tsjcrno myrdin op vragen over Jeltsins toestand. De presidentiële ge zondheidsproblemen zijn vol gens de premier het gevolg van een kuur tegen verkoudheid die Jeltsin niet heeft afge maakt. Volgens Tsjernomyrdln zullen de hartproblemen van de 64-jarige president geen ge volgen hebben voor de parle mentsverkiezingen van 17 de cember. Jeltsins woordvoerder, Ser- gej Medvedev, zei dat de presi dent een goede nacht heeft ge had. Zijn bloeddruk en li chaamstemperatuur zijn nor maal. Een unieke actie bij Brugman Keukens. Uw GRATIS* cheque - met een maximale waarde B 'on f 1500,- aan apparatuur -kunt u direct besteden 1 bij aankoop van een complete keuken KEUKENS Met 28 showrooms altijd bij u in de buurt Adressen vindl u in de Gouden Gids

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1995 | | pagina 7