r Kamer trekt knip voor omroep Rechtszaak te duur voor lagere inkomensgroepen m: [ulst mag koffieshops gemeente sluiten Binnenland Chipknip gelanceerd Justitie wilde geestelijke moord op mij plegen M Spraakmakender dan ooit! £9 Nederlandse 1 EMILY helnt CHARLE! CAMILLA de troon Alleen in Weekblad Privé mootschap Nederland-Engeland geëerd nhaagKoningin Beatrix heeft het Genootschap Nederland- igeland de Koninklijke Erepenning verleend. Burgemeester ivermans van Den Haag maakte dat vandaag bekend, na zijn espraak tot het jubilerende genootschap. De penning is be eld voor instellingen van filantropische, wetenschappelijke, lturele of maatschappelijke aard die zich op hun gebied ver- jnstelijk hebben gemaakt. Het in Den Haag gevestigde ge- lotschap is opgericht in 1920. De club stelt zichzelf ten doel de trekkingen tussen Nederland en Groot-Brittannië teverbete- 54 IDAG 27 OKTOBER 1995 oetes voor racistische soldaten ihem» De Arnhemse militaire politierechter mr. D. Dee heeft teren twee voormalige dienstplichtige militairen veroordeeld s en voorwaardelijke celstraffen wegens het maken {racistische opmerkingen. De twee hebben op 22 februari in kazerne in Eefde een donkergekleurde soldaat uitgemaakt or onder meer 'tering kanker zwarte'. De scheldpartij ont- het 19-jarige slachtoffer zich kwam beklagen over de erlast die de twee tijdens een feestje op hun kamer veroor- ikten. ewapende aangifte van geboorte termeer Een 36-jarige Hagenaar heeft in Zoetermeer met lulp van een pistool gepoogd aangifte te doen van de geboor- kind. De man beweerde op hoge toon aan het loket, [hij de vader is van een pasgeboren kind. Omdat hij de nood- celijke paperassen niet bij zich had, kon de man niet worden loipen. Hij werd zó boos, dat hij een pistool richtte op de 32- lokettiste. Toen de politie kwam, was de man al wegge- Jeger VS stalt materieel in Kerkrade vjhaac» Kerkrade wordt de nieuwe vestigingsplaats van het ifdkwartier dat de opslag van Amerikaans legermaterieel in pa beheert. De zogeheten Combat Equipment Group Euro- ;emt zijn intrek in het gebouw van de Directie Dienstplicht- n van de Nederlandse krijgsmacht in de Limburgse grens- ts. De komst van het Amerikaanse legeronderdeel levert 42 •n op voor Nederlands defensie-personeel dat met ontslag rdt bedreigd. De vestiging van het depot is de tegenprestatie ir de Nederlandse bestelling van 33 Amerikaanse gevechtshe- ipters, de Apaches. 1 Delft geeft interactief college De faculteit scheikunde van de Technische Universiteit Ift wil proberen studenten beter bij de les te houden. Ze kun- n tijdens colleges met behulp van een klein keuzepaneel di to vragen beantwoorden die de docent stelt. Op een groot ierm achter de docent wordt binnen een paar seconden ge- lijecteerd hoeveel studenten een vraag goed of fout hebben totwoord. De docent weet dan of een bepaald gedeelte van de jf duidelijk is. De faculteit scheikunde is de eerste in Europa j dit zogenoemde Interactive Voting System (IVS) introduceert ir studenten. Het systeem werd gisteren gepresenteerd. ijf jaar cel wegens doodslag delburc De rechtbank in Middelburg heeft een 42-jarige dl uit Aagtekerke gisteren veroordeeld tot vijf jaar gevangenis- u wegens doodslag op zijn twee jaar jongere echtgenote. De luw vertelde haar man in april dat ze hem zou verlaten omdat pen nieuwe vriend had. De verdachte probeerde tevergeefs 1 vrouw over te halen om bij hem en hun drie kinderen te |ven. Daarop sloegen bij hem de stoppen door. Hij pakte een fsen en drukte dat op haar gezicht tot ze overleed. echter staat terecht voor incest Ielo Een 51-jarige kantonrechter in Enschede, staat maan- {in zijn woonplaats Almelo terecht. Hij wordt verdacht van __pst met zijn vier dochters. Het merendeel van de misdrijven 1 zijn gepleegd tussen 1980 en 1987; de slachtoffers waren li tussen de vijf en zeventien jaar oud. Als een rechter wordt pordeeld en het vonnis onherroepelijk is, kan de Hoge Raad a of haar ontslaan. 's-Vlaamse gemeente t hoeft geen koffieshop in I gebied te gedogen. De i State steunt, daarmee Jbeleid van burgemeester Issen. Hulst heeft het recht |huis Casablanca te sluiten, femeente heeft verkoop van (rugs binnen de gemeente nen verboden. Kessen wei- drugverkooppunten in zijn ten te te gedogen. I gemeente spreekt van een tngrijke uitspraak'. ,,De van State heeft met haar Iraak gewacht op de drug- fie van de rijksoverheid en imer in principe )r gespreide tdsverkiezingen bieerderheid in de Tweede er stemt in principe in met Iding van de gemeente verkiezingen. Maar PvdA, en de oppositiepartijen en Groen Links willen van ksecretaris Kohnstamm henlandse zaken) eerst [uitgewerkte plannen voor- ie een definitief standpunt fnen. Ook willen ze dat kstamm de mogelijkheid pen experiment nader on- bekt. Dat bleek gisteren tij- I een overleg met de staats- |taris. |t kabinet wil de raadsver- Pgen spreiden om lokale lllci en de lokale problemen over het voetlicht te krij- 'Ju zijn deze verkiezingen, gelijk om de vier jaar wor- f' gehouden, veelal de speel- fcan kopstukken uit de lan- politiek en een graadme- or de populariteit van de -Mei die in het in Den Haag het zeggen hebben. Kohn- herinnerde in dat ver- aan het 'idiote lijsttrek- lebat' op de televisie aan ravond van de raadsver- en in maart 1994, waar- nationale leiders van de "ote partijen deelnamen. WD: Omroepen moeten marktaandeel behouden door efficiencymaatregelen Vrouw mag geen diaken worden den haag- ni i ml c .1 n PvdA en D66 zijn bereid diep in de buidel te tasten om de positie van de omroepverenigingen ten opzichte van de commerciële zenders te verstevigen. Ze willen 120 mil joen uit de omroepreserve van de overheid putten voor 'betere informatie-, documentaire-, drama- en jeugdpro- dukties'. Het CDA overweegt het initiatief van de twee coalitiepartijen te steunen. den haag gpdstaatssecretaris Nuis (mediabe leid) en kamerleden over de „Het kan interessant zijn de Mediawet. De WD staat niet te motie die de PvdA volgende trappelen om een zak geld be- week wil indienen aan een ka- schikbaar te stellen voor een mermeerderheid te helpen", zei kwaliteitsimpuls aan 'Hilver- CDA'er Beinema gisteren na af- sum'. Volgens de liberaal Van loop van een debat tussen Heemskerck moeten de omroe pen hun gezamenlijke markt aandeel op de televisie (veertig procent) zien te behouden door efficiencymaatregelen. Nuis riep de afzonderlijke omroepverenigingen op snel een eenheid te smeden van 'één hechte publieke omroep' in plaats van 'een losse federatie'. De uitzendvergunning van de omroepverenigingen loopt nog tot de eeuwwisseling. Nuis sluit echter niet uit dat Hilversum- nieuwe-stijl eerder van start gaat als er voor die tijd een eind is gekomen aan het onderling gekissebis over toekomstige or ganisatiestructuren en identi teitsvraagstukken. De paarse fracties zijn het er over eens dat de toekomstige publieke omroep centraal moet worden geleid door één bestuur en één directie met vergaande bevoegdheden. Dat stuit het CDA en de kleine christelijke fracties tegen de borst. Zij vre zen dat de besturen van de hui- dip.' omroepverenigingen 'op afstand geraken', hetgeen ten koste zou gaan van (christelijke) identiteit en verscheidenheid aan programma's. Er wordt in de Tweede Kamer arnhem» President Duisenberg van de Nederlandsche Bank was gisteren in Arnhem de eerste die gebruik maakte van de chipknip (elec- tronische portemonnee). Met deze kaart kan men zonder pinnen kleine bedragen betalen. De kaart kan bij oplaadpunten van banken, winkelcentra en andere openbare gelegenheden worden bijgevuld. Initiatiefnemer Interpay Nederland verwacht dat tegen de eeuwwis seling in heel Nederland met de chipknip kan worden betaald. Vendex en Ahold doen niet mee, omdat de kaart onveilig zou zijn en meer handelingen met zich meebrengt. foto anp herman pieterse zeer verschillend gedacht over de toekomstige organisatie en het programma-aanbod van die ene publieke omroep. Wat de SP'er Poppe betreft, is een pu bliek bestel zonder voetbal uit de PTT-Telecompetitie ondenk baar. Van Zuijlcn (PvdA) kan zich dat best voorstellen. Mo menteel overleggen KPN Ne derland en KNVB over een sa menwerkingsovereenkomst, die ertoe kan leiden dat de NOS de zo gekoesterde uitzendrechten van het vaderlandse profvoetbal in de toekomst kwijtraakt. Positie Tommei in geding door chaos bij WBL Staatssecretaris Tommei (volks huisvesting) dreigt in politieke problemen te komen door de fi nanciële chaos bij de Limburgse woningcorporatie WBL. De schuld van deze 7.500 wonin gen beherende corporatie is in middels opgelopen tot 175 mil joen gulden. Met n; WD De Hoge Raad heeft de eis Tiny van Lieshout-Van sekionk om toegelaten te den tot de diakenopleiding het bisdom Den Bosch afgew zen. Van Lieshout wil heil zoeken bij het E Hof voor de rechten haar PvdA e rijten lang te hebben gewacht met ingrij pen. PvdA teijn nu digheid rdvoerder Duives- dat de geloofwaar- Toinmel ter discus- staat. Zijn WD-collega Hof- stra verklaart dat hij 'geen maxi maal vertrouwen' meer heeft in de staatssecretaris. Beide woordvoerders willen een parie de Van lieshout en de stichting Vrouwmens, die haar steunt, zijn 'ernstig teleurgesteld' door de uitspraak van het hoogste Nederlandse rechtscollege. Net als andere gerechtelijke instel lingen zegt de Raad dat kerken op grond van de vrijheid van godsdienst het recht hebben om vrouwen de toegang tot de opleiding voor geestelijke amb ten te weigeren. Van Lieshout probeert sinds 1991 via de rechter toegang te krijgen tot de diakenopleiding van het bisdom Den Bosch. Zij meldde zich in 1990 aan, maar werd door vicaris-generaal Schroder van het bisdom meteen weer naar huis ge stuurd. In de Rooms-Katholieke Kerk kunnen immers alleen mannen tot diaken worden ge wijd. Meer allochtonen aan het werk door scholing Verbetering van de taalbeheer sing en scholing zijn de belang rijkste factoren bij de groei van de werkgelegenheid voor al lochtonen in het midden en kleinbedrijf. Verplichte registra i het onder: gang van zaken bij WBL, dat al sinds de oprichting in financiële problemen verkeert, maar steeds tevergeefs om hulp aanklopte bij de bevoegde in de lochtonen zal daar ital werk/ai al CDA D6É heeft weinig voor een pariet onderzoek. Volgens hen delijk genoeg hoe de ti zijn ontstaan. Volgens Duivesteijn Tom mei diverse keren de ver antwoordelijkheid voor een steunoperatie aan WBL afgewe zen. Overigens deed ook Tom- mels voorganger Heerma dat. Een van de oplossingen had het omzetten van dure leningen in goedkopere kunnen zijn, maar zelfs dat werd afgewezen. Vol gens Duivesteijn had dat zo'n honderd miljoen gescheeld. der Dat stelt de Raad voor het Midden en Kleinbedrijf (RMK) in een advies aan het kabinet. Uit onderzoek van het Econo misch Instituut voor het Mid den- en Kleinbedrijf is volgens de raad gebleken flat veel klei lochtonen in dienst zouden tie men als deze groep beter zou zijn geschoold. Bovendien moe ten de allochtonen het Neder lands o|) zijn minst op basisni- Vorig jaar werkten ruim 100.000 allochtonen in het mid den- en kleinbedrijf. Daarvan waren er 76.000 in loondienst en 24.000 werkten als zelfstan dig ondernemer of als meewer kend gezinslid. ideeën daaruit mee gewogen. Wij blijken met ons preventief beleid rechtmatig te hebben gehandeld." De Middelburgse persofficier D. Veurink is weinig gelukkig met het beleid van Hulst. Het is de bedoeling dat Zeeland per district het beleid uitwerkt dat er één verkooppunt komt per 20.000 inwoners. „Gemeenten moeten niet doen alsof ze op een eilandje zitten maar samen de strijd aangaan tegen drug overlast. Zo krijgt Temeuzen de hele drugproblematiek van Zeeuws-Vlaanderen op zijn bordje", aldus Veurink. y: BÉNT NOtr NÊTZO MOOI ALS <25\AAR <br£LEVCN y) L\£e.T NOó» NCTZO 6*0£D ALS 12..5 AR Cx£LEX>£H Vertrouwelijk rapport Vereniging voor Rechtshulp den haag gpd Brengt de gezondheid ernstige schade toe. k.h 4.10.1994 Stb.720. Nederlanders met een laag in komen kunnen hun gelijk niet meer bij de rechter halen. Zij kunnen de advocaat niet meer hetalen om bijvoorbeeld een I ontslag of korting op uitkering aan te vechten. Dat blijkt uit een nog vertrouwelijk rapport dat door een Rotterdamse on derzoeker is gemaakt in op dracht van de Vereniging voor Rechtshulp. De Nederlandse Orde van Ad vocaten wil dat parlementariërs de kwestie aan de orde stellen tijdens de behandeling van de justitie begroting in november. Staatssecretaris Schmitz (justi tie) moet volgens hen op korte termijn ingrijpen. Meer Neder landers zouden voor minder geld een advocaat toegewezen moeten krijgen. De financiële drempel voor een gesubsidieerde advocaat is hoger geworden sinds de invoe ring van de Wet op de Rechts bijstand in 1994. De wet maakt et htei veel dat htofiters. Mensen met een laag inkomen krijgen weliswaar subsidie als ze een nog vaak hoi betalen. Veel daardoor afge het onderzoek. De Rotterdam: het voorbeeld v vakker die zijn du. Mij de praktijk toch lerdcn guldens lensen worden hrikt, blijkt uit ise studie geeft /an een bouw- tslag aan- n duizend een advo- gulden betalen voo caat en griffierechten, maar kan dat niet opbrengen. Het gevolg is dat de bouwvakker hel proces tegen zijn ontslag verliest, en ook de WW-uitkering misloopt. de Wegenbouwer Baars al vijf jaar geplaagd door corruptieschandalen Met wegenbouwer S. Baars (67) begon in 1990 een lange reeks corruptieschandalen in Lim burg, waarvan de storm maar net is gaan liggen. Justitie ver dacht Baars er lange tijd van op grote schaal ambtenaren en be stuurders te hebben omge kocht. Drie personen twee wethouders en een provinciaal ambtenaar werden door de rechtbank veroordeeld wegens het aannemen van steekpen ningen van de wegenbouwer. Het onderzoek tegen Baars sleepte zich vijfjaar voort en uiteindelijk diende zijn strafpro ces op 27 september voor de rechtbank in Maastricht. De tenlastelegging: het vervalsen van een kwitantie van 7414 gul den ten faveure van ex-wethou der In de Braekt van Maastricht, wegens een samen gemaakte reis naar Egypte. De rechtbank verklaarde het openbaar minis terie niet ontvankelijk omdat justitie Baars 'onaanvaardbaar' lang. bijna drie jaar. op het strafproces liet wachten. Het openbaar ministerie ging hier tegen eerder deze week in hoger beroep. Op 28 november moet de aan nemers- en wegenbouwmaat schappij Baars BV zich voor de rechtbank verantwoorden voor vermeende kartelvorming met vier collega-aannemers over werken in Maastricht. Sjaak Baars zoekt, nu hij voor zijn ge voel is vrijgesproken, voor één keer zelf de publiciteit. Hij kijkt terug op een bewogen periode. „Ik heb vijf jaar lang als een pa ria geleefd. Ik kon nergens meer naar toe. Een hoop goede vrien den hebben afstand genomen. Ik dacht dat ik een aantal men sen goed kende, maar dat was niet waar. Toen mijn naam in de kranten verscheen, merkte ik dat ze liever geen contact meer wilden. Bang dat ze ook in de krant kwamen. Ia. daar zaten ook politieke vrienden bij.'' De verdenkingen en beschuldi gingen tegen de wegenbouwer draaiden om de post represen tatie in de boekhouding. Die is volgens Baars minder dan een half procent van de omzet, zo'n 150.000 gulden per jaar. De post bestaat uit een optelsom van een aantal rekeningen die niet direct op de uitvoering van een werk betrekking hebben. „En dan schrijft de krant: 'Baars be taalde in achttien jaar ruim drie miljoen gulden aan smeergeld.' Ik vraag me af waar men dat vandaan haalde. Maar de krant schreef het en ik had geen ver- De nog altijd onder vuur liggen de Baars erkent dat hij betaalde als hij wel eens met een burge meester of wethouder ging eten. „Als ik wil zeggen hoe goed ik asfalt kan aanbrengen, wil ik dat niet op kantoor doen, maar in een prettige sfeer, waar de tele foon niet gaat en waar ik ie mand kan overtuigen van ons produkt. Dat is normaal zaken doen, daar is niets verkeerds Bij een oplevering van groot werk of een werkbezoek nodig de hij cfe opdrachtgever uit 'in de mime zin des woords'. „Bij een kleine gemeente gaat dat ongeveer zo: De burgemeester neemt zijn twee of drie wethou- dertjes mee en enkele ambtena ren, en dan ben je al gauw met een man of tien. Als je dan over zo'n groot werk loopt, ga je met het hele gezelschap ieder café binnen dat je op de hoek van de straat tegenkomt en drinkt een glas bier. Daar vroeg ik nooit een bonnetje van. Anders bele dig je die mensen." Baars stelt dat dat niets met steekpennin gen heeft te maken. „Er is nooit iemand omgekocht." De klantenkring van het bedrijf was klein, ongeveer 25 tot 30. Met deze klanten ging hij 'wat anders' om. „Daar ben je wat lieve i het z eens te zeggen. I let is belangrijk dat je naam in het circuit wordt genoemd. Als er een receptie was op de provincie ging je daar naartoe. Daar zie je alle bou wers en wegenbouwers in de rij staan. Om de bekendheid in het circuit te handhaven. De publiciteit deelde het bedrijf rake klappen uit, waardoor het veel opdrachten verloor. De provincie Limburg, de gemeen te Maastricht, Heerlen, Valken burg en nog een aantal kleine gemeenten sloten het bedrijf volgens Baars uit van het in schrijven op onderhandse wer ken. Daarmee verloor het mil joenen guldens. „De gedepu teerden zeiden dat er niets aan de hand was, maar we kregen geen aanvragen meer. I-ater hoorden we van een ambte naar: weten jullie dan niet dat jullie op de zwarte lijst staan?" De wegenbouwer bleef overeind door de financiële reserves aan te spreken, door meer dan hon derd mensen te ontslaan en door het privé-vermogen van eigenaar Baars. De firma bleef draaien door opdrachten op de publieke markt. „Van geselec teerde opdrachten werden we uitgesloten maar voor gesubsi dieerde werken konden ze ons niet passeren." Nu het wat be ter gaat, haalde Baars zestig man personeel terug dat eerder was ontslagen. Hoewel de rechtbank aan de in houdelijke tenlastelegging niet is toegekomen, voelt Baars zich honderd procent vrijgesproken. „Alleen heb ik er weinig aan. Ik ben opgezadeld met een zaak die niet heeft bestaan. Er is voor mij nooit iets te winnen ge weest. Het beeld van Baars als omkoper op grote schaal blijft bestaan." Baars zegt niet verbitterd te zijn. Hij is wel teleurgesteld in Justi tie. „Dat is voor mij volstrekt onbetrouwbaar gebleken. Justi tie heeft geestelijke moord op mij willen plegen." Zijn vertrou wen in de Nederlandse rechts staat is nihil. „Misdadig vind ik het wat men mij heeft aange daan. Daarom ben ik verhuisd naar België, ik wil in dit pokke- land niet meer wonen."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1995 | | pagina 5