Belastingvoordeel AOW'ers blijft uit Iedereen praat erove r. Binnenland 'Koekkoek en Rabbae moeten opstappen uit enquêtecommissie' £én op de drie tandartsen jntsmet instrumenten slecht f 199,-* Intercity boort zich in perron Bomen brengen prinses rust en troost Ritzen weigert nieuwe gesprekken over OV-kaart Artsen tegen verplichte Hl V-test bij zedenmisdrijf Geldzaken ziekenfondsen doorgelicht fRIJDAG 27 OKTOBER 1995 Algemeen Nederland* Pe^burcau CPD Gea\*oceerde Per* Diensli ■00 ms ren Dorsche daai zijn' Implani ganisai trend bi oor' d; in V Politiescholen gaan toch dicht iochem De politiescholen in Lochem en Harlingen worden op geheven en vervangen door een nieuw instituut. Dat besloot de bestuursraad van het LSOP (Landelijk Selectie- en Opleidings centrum Politie) gisteren. Volgens het LSOP moeten de scholen dicht omdat er in de toekomst minder leerlingen worden ver wacht en de scholen niet voldoen aan de nieuwe kwaliteitseisen. De werknemers van de politieschool in Lochem. die eerder deze week al het werk neerlegden, voorspellen nieuwe acties. Lagere boete voor Dopharma di den bosch Het gerechtshof in Den Bosch heeft de producent Divan diergeneesmiddelen Dopharma gisteren veroordeeld tot een geldboete van 100.000 gulden. Eerder had de procureur-gene- it raai een boete van 2,5 miljoen gulden geëist. Het hof acht alleen ti bewezen dat het bedrijf rekeningen en de bedrijfsadministratie heeft vervalst om de handel in het groeihormoon clenbuterol te ie verdoezelen. Het hof vernietigde een deel van de dagvaarding la waarin het openbaar ministerie Dopharma beschuldigt van het produceren van hormoonpreparaten. lopen een moeti nen. Di r. Yilin ester, gaai mogelijl :r kunst v Ziektewet toch per 1 januari weg die mefei Cao i ikbeen veek ge )en haag Het kabinet blijft erbij dat het verantwoord is de Ziek- e ewet per 1 januari af te schaffen. Het is het niet eens met een u ruime kamermeerderheid, die vindt dat de maatregel moet wor- uitgesteld om bedrijven meer tijd te geven zich erop voor te jereiden. Het voorstel verplicht bedrijven ziek personeel een aar lang minstens zeventig procent van het loon door te beta- :n. Wie dan nog ziek is, verdwijnt in de WAO. Nu draaien be- Irijven slechts twee tot zes weken op voor de kosten van ziekte- :rzuim. Cel wegens verkrachting jongetjes (eeuwarden Een 19-jarige man uit Bolsward is gisteren veroor- al cellei j op de tijd voi het deeld tot zeven jaar cel wegens het meerdere malen verkrachten ,j van minderjarige jongens. De man is de eerste veroordeelde in e »en omvangrijke zedenzaak. De seksuele misdrijven hadden rï ilaats in een huis waar de 19-jarige kostganger was. Al langere e ijd werden er regelmatig jongetje op de zolder verkracht; de e ongste van hen was slechts drie jaar oud. Zes volwassenen wor- len verdacht van betrokkenheid bij de misdrijven: het echtpaar vaar de veroordeelde in huis woonde, een broer en een zoon -an de vrouw en twee andere kostgangers. Linschoten: Extraatje overbodig, want koopkracht daalt niet Zware kritiek CDA-senator Van Dijk: den haag anp den haag «gpd Staatssecretaris Linschoten (sociale zaken) schrapt een belastingvoordeel van 75 miljoen gulden voor AOW'ers. De staatssecretaris vindt het extraatje overbodig omdat de koopkracht voor ouderen volgend jaar niet daalt. De PvdA vindt dat het geld wellicht kan worden gebruikt om de bezuiniging op de AOW van samenwonende broers en zussen te verzachten. aan de ouderenaftrek", aldus de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer. De coalitiepartijen hebben gisteren met Linschoten ge sproken over het verlagen van de AOW voor samenwonende broers en zussen van zeventig naar vijftig procent van het mi nimumloon. Daarmee worden zij net zo behandeld als gehuw de en andere samenwonende bejaarden. Woongroepen van bejaarden en kloosters worden evenwel ontzien. Het kabinet wil het ouderenpensioen van De 75 miljoen extra lastenver lichting voor ouderen werd dit voorjaar aangekondigd. Met na me de PvdA was enthousiast omdat de miljoenen aanvanke lijk waren gereserveerd voor be lastingverlaging voor de hogere inkomens. Linschoten oordeelt nu dat door het algemene kabi netsbeleid AOW'ers er niet op achteruit gaan. „Er was derhal ve geen reden om daarnaast het bedrag van 75 miljoen in te zet ten voor een extra verhoging reeds samenwonende broers en zussen in twee jaar afbouwen naar het lagere niveau. De PvdA stuurt aan op het ontzien van alle bestaande ge vallen. Van de geplande 130 miljoen bezuinigingsopbrengst in 1998 blijft dan nog maar tien miljoen over. PvdA-woordvoer- der Van Zijl denkt het gat te dekken door de toeslag voor sommige AOW'ers met een jon gere partner te verlagen. Ook de 75 miljoen die Linschoten nu over heeft, is de PvdA welkom als alternatief voor het aanpak ken van bestaande AOW-rech- ten. D66 wil het overgangsrecht voor bestaande gevallen ver dubbelen naar vier jaar. De coa litiepartijen verwachten spoedig met Linschoten tot overeen stemming te komen. De kamerleden Koekkoek (CDA) en Rabbae (Groen Links) moeten hun zetel in de parlemen taire enquêtecommissie opsporingsmethoden ter beschikking stellen. Dit stelde oud-voorzitter van de RSV-enquêtecommissie Van Dijk gisteren in het radioprogramma Mei het oog op morgen. Van Dijk, nu voor het CDA lid van de Eerste Ka mer, noemde het buitengewoon ongelukkig en bedenkelijk dat zijn partijgenoot Koekkoek en Rabbae het vertrek van procureur-generaal Van Randwijck woensdag toejuichten. „Twee leden van de commissie hebben kennelijk al conclusies getrokken. Daarmee hebben zij de enquête scha de toegebracht. Men hoort pas conclusies te trek ken na afloop van de openbare verhoren", aldus Van Dijk. Hij vindt dat zijn partij en Groen Links twee andere leden in de enquêtecommissie moe ten benoemen. Intussen heeft het PvdA-kamerlid Van Heemst vraagtekens bij het functioneren van de commis sie-Van Traa. Dat Koekkoek en Rabbae woensdag blij waren met het terugtreden van Van Rand wijck, vindt hij getuigen van 'ongelooflijke lomp heid'. Verder vraagt hij zich af waarom de com missie vrijwel al haar aandacht richt op de drug criminaliteit. Van Heemst vindt dat de commis sie-Van Traa ook aandacht moet besteden aan andere vormen van zware misdaad, zoals belas tingfraude. EG-subsidiesen milieu-afval. Van I leemst zegt dat de brede opdracht die de Tweede Kamer vorig jaar aan de enquêtecommis sie heeft gegeven onderzoek naar opsporings methoden nog niet uit de verf komt. Volgens hem hanteert de politie meer opsporingsmetho dieken dan alleen het met criminele informanten laten passeren van drugcontainers. De PvdA'er vraagt zich af waarom de commissie-Van Traa verreweg het grootste deel van haar openbare verhoren aan net opgeheven IRT besteedt, dat voornamelijk in het gebied tussen Utrecht, Am sterdam en I laarlem opereerde. „De reikwijdte van de georganiseerde crimina liteit houdt toch niet op in de Randstad? Ik wil de enquêtecommissie niet voor de voeten lopen, maar ik verwacht wel dat zij straks een beeld geeft van wat er in Néderland gebeurt op georgani seerd crimineel gebied", zegt hij. Van Heemst verbaast zich over het feit dat de mogelijke rol van de DEA, de Amerikaanse drugbestrijding* dienst, niet of nauwelijks aan de orde komt in de enquêteverhoren. De PvdA'er was een aantal jaren geleden lid van de speciale kamercommissie die de zogeheten Bosio-affaire onderzocht. Het parlement heeft toen uitgesproken dat er onderzoek nodig was naar de activiteiten van buitenlandse inlichtin gendiensten in Nederland. tn op de drie tandartsen ge- uikt voor het reiningen van strumenten, hulpmiddelen en ihandelruimte een desinfec- otmiddel dat verboden is om it het onvoldoende ontsmet, iënten, assistenten maar ook tandarts zelf kunnen hier- >r virusinfecties oplopen. Dat kt uit een rapport van de In- ectie Gezondheidsbescher- ing dat binnenkort verschijnt. 'efpunt, het blad van het mi- iterie van volksgezondheid, ifelzijn en sport, meldde het ndaag. Alle tandartsen zijn voorge- ht over welke desinfectiemid- zij wel en niet mogen ge- vjuiken. Met goed ontsmette itrumenten is de kans klein t micro-organismen en virus- worden overgebracht. H. Reus, deskundige op het ge bied van desinfectiemiddelen, weet niet hoeveel mensen via haakjes en boor worden be smet, maar dat het gebeurt staat vast. Hij denkt dat veel art sen hun voorraden aan het op maken zijn. Uit het onderzoek blijkt dat een aantal tandartsen de ver keerde middelen gebruikte om dat ze die bij aankoop van ap paratuur hadden meegekregen. Als ze het middel niet gebrui ken, vervalt de garantie op de apparatuur. Ook leveranciers kregen de inspectie op bezoek. Hadden ze niet de juiste desin fectiemiddelen in huis dan kre gen ze net zoals de betrokken artsen een waarschuwing. Over treders van de 'desinfectie- voorschriften' lopen in de toe komst kans op boetes en andere straffen. Nederland moet vasthouden aan EU-commissaris den haag anp Nederland moet bij een uitbrei ding van de Europese Unie vasthouden aan een eigen com missaris in de Europese Com missie. De Tweede Kamer gaf dit gisteren minister Van Mierlo (buitenlandse zaken) als op dracht mee voor de bijeen komst van de Intergouverne mentele Conferentie (IGC). Een grotere EU heeft volgens de huidige regels ook automa tisch een grotere Europese Commissie tot gevolg. Van Mierlo twijfelt echter of zo'n omvangrijke commissie nog wel slagvaardig en doelmatig kan opereren. Nederland blijft er in beginsel voorstander van dat elke lidstaat een commissaris levert, maar Van Mierlo vindt tevens dat de lidstaten niet de ogen mogen sluiten voor mogelijke alternatieven. Daarbij sluit hij niet uit dat Nederland het in een nieuwe opzet tijdelijk zon der eigen commissaris moet stellen. Digitaal GSM-toestel (2 watt) Geschiet voor Libertel Geschiet voor ontvangst van Libertel SMS-berichten Standaard batterij; in gebruik: 75 minuten; standby: 10-12 uur Een jaar volledige garantie e~ Slechtsf 199.-* lincl. BTW). nclusief oplaadsnoer, standaard batterij en handleiding. Het Libertel-tclcf<M opcr. ioneel in de Randstad. U i heen mobiel bellen. Niet zo verwonderlijk. Libertel maakt compleet GSM-toestel voor slechts f 19'',- bijvoorbeeld. En bij Lilx-rfonc.de verkoop- en service-organisatie vat op het abonnement van uw keuze tot 1 oktober volgend ja; Dat kost u nog geen f 24.- in de maand, terwijl u 's avonds en belt. (In de piekuren 79 cent per minuut.) GSM-TOESTEL SLECHTS Uitsluitend in combinatie met een abonnement op het Libertel-netwerk- bereikbaar. Met tel. krijgt u maar liefst 40% korting m het Libertel Extra abonnement. Bel gratis 06 05 00 voor de verkooppunten. LIBERFONE Groningen» Een intercity van de Nederlandse Spoorwegen heeft zich gistermiddag in een perron op het Centraal Station van Groningen ge boord. Een 19-jarige vrouw die op een bankje zat te wachten, raakte lichtgewond door rondvliegende glassplinters. De trein van Utrecht naar Groningen, gleed acht en een halve meter door. Het voertuig schoot door het stootblok, boorde zich vier meter in het perron en kwam volgens ooggetuigen met een enorme knal tot stilstand. Een abri op het perron werd volledig vernield. Vermoed wordt dat het ongeval is ontstaan door een combinatie van te laat remmen, bladeren op de rails en de regen. Behalve de gewonde vrouw raakte een man die op het perron wachtte in een lichte shock. De machinist en de passagiers in de volle trein kwamen met de schrik vrij. De ravage op het perron was enorm. FOTO ANP DENNIS BUK Irene doet verslag van spiritueel leven den haag gpd Nog deze week komt een boek uit van prin ses Irene: 'Dialoog met de Natuur. Een weg naar een nieuw evenwicht'. In dit boek ver telt Irene van Lippe-Biesterveld over haar leven, haar angsten en haar relatie met de natuur. De laatste blijkt zeer intensief. Irene ontleent veel troost aan gesprekken met bo men en planten. „De planten in de tuin voelen het als ik weg ben. Volgens de vrouw die zich geen prinses meer noemt „mag je wel praten met de poes, je hond, je vogel, maar praten met een boom, of een boom omhelzen, wordt maf gevonden. Bomen zijn wijze wezens met oude zielen waarmee we onze zorgen kunnen delen. Mijn relatie met bomen, planten, dolfijnen en de zon hebben mijn ieven veranderd." Irene is zich ervan bewust dat haar ziele- roerselen niet overal worden geaccepteerd. Een oude huisvriend 'Soldaat van Oranje' Eric Hazelhoff Roelfzema waarschuwde haar na lezing van het manuscript voor de reacties. Deze waarschuwing is ook opge nomen in het voorwoord van het boek. „Hij is bang dat ik gekwetst zal worden", rea geert Irene lachend. Van Lippe-Biesterveld vindt haar contact met de natuur zo waar devol dat ze haar ervaringen hoe dan ook wil delen met anderen. Ze sloeg de waar schuwingen in de wind en zette haar plan om het boek te maken voort. In Vrij Nederland van deze week vertelt Ire ne ook over haar spiritistische ervaringen. Ondermeer over de wijze waarop ze met een geest, 'Zoro', communiceerde. Zoro was met een oud tafeltje meegekomen, dat ze van een vriendin kreeg. Bij 'ja' moest hij haar naar links duwen en bij 'nee' naar rechts. „Als ik teveel vroeg, drukte hij me achterover, als ik onduidelijk was, schudde hij me heen en weer. Ik was niet bang, ik vond het heerlijk om het onzichtbare toe te laten in mijn leven. Ik had het nodig om iets tastbaars te voelen." In haar boek stelt ze onomwonden: „Als Zoro een man van vlees en bloed was, zou het de ideale liefde kun nen zijn." Verder doet ze verslag van een zwempartij- tje met dolfijnen bij I lawaiï. Dat gebeurde na een reeks nachtmerries. „In bed voelde ik een golvende beweging om me heen. Ik herkende de ademhaling van dolfijnen. Ik had nauwelijks iets over ze gelezen. Ze zijn naar me toegekomen omdat zij het leed kennen." Irene besloot de dolfijnen te be zoeken, maar een tochtje naar hel dolfinari um leverde alleen maar meer frustraties op. Uiteindelijk trok ze naar I lawaiï om er lus sen de dolfijnen rust te vinden. „Ze zwom men onder je door, ze voelen of je agressief bent. Naar gelang jij ze respecteert, komen ze bij je." den haag anp Minister Ritzen (onderwijs) wei gert opnieuw te onderhandelen met de openbaar-vervoerbedrij ven over het contract dat hij in 1993 met hen heeft gesloten over de OV-kaart voor studen ten. De vervoerders willen een financiële vergoeding, omdat ze in '97 68.000 kaarten minder af zetten. Met ingang van dat jaar verliezen scholieren van acht tien jaar en ouder namelijk het recht op studiefinanciering en de bijbehorende OV-kaart. De vervoersbedrijven voeren bovendien aan dat de OV-kaart voor hen nu gemiddeld duurder wordt. Studenten reizen name lijk meer dan scholieren, waar door het aantal gereisde kilo meters per kaart in '97 omhoog zal gaan. Weliswaar krijgen stu denten in het hoger onderwijs die jonger zijn dan achttien jaar volgend jaar ook recht op een OV-kaart, maar dal zijn er niet meer dan een paar duizend. De wetswijzigingen leiden voor de vervoersbedrijven dus tot min der inkomsten. Ritzen vindt de wens van de vervoerbedrijven echter onte recht, zo liet hij gisteren weten tijdens een debat met de Twee de Kamer over wijzigingen in de wet tegemoetkoming studiekos ten. Hij wees erop dat de bedrij ven al een fors hogere vergoe ding ontvangen dan waar in '93 van was uitgegaan. Het aantal studenten dat vorig jaar voor een weekkaart in plaats van de goedkopere weekendkaart koos, viel hoger uit dan Ritzen had verwacht. Het contract voor cir ca 600.000 OV- kaarten kost hem daardoor 880 miljoen gul den per jaar, in plaats van de 740 miljoen waar bij de con tractbesprekingen sprake van was. DEN HAAG GPD Verdachten van een ernstig zedenmisdrijf moeten niet worden verplicht een HIV-test te ondergaan. Dergelijke tests zijn met zoveel onzekerheden omgeven dat ze niet accepta bel zijn. Dat stelt het hoofd bestuur van de artsenorgani satie KNMG in een nota. Het KNMG-bestuur rea geert daarmee op vragen van de door minister Sorgdrager (justitie) ingestelde commis- sie-Meijers. Die moet de mi nister adviseren over de vraag of justitie meer mogelijkhe den moet krijgen verdachten aan geneeskundig onderzoek te onderwerpen. In het burgerlijk recht be staat al langer de mogelijk heid dat een slachtoffer van een misdrijf kan eisen dat de dader een HIV-test ondergaat. In het strafrecht is dat echter niet het geval. De artsenorga nisatie wijst erop dat een HIV-test bij de dader direct na een misdrijf niets zegt. Is die test negatief, dan moet zes maanden later de proef wor den herhaald om zekerheid te hebben. Is de uitslag van de test positief dan hoeft dat niet te betekenen dat de dader het slachtoffer heeft besmet. Het slachtoffer kon reeds besmet zijn. De KNM( i stelt dat een ver plichte HIV-test niet in het strafrecht opgenomen moet worden zolang aan alle onze kerheden geen einde is ge maakt. Die problemen zijn met de huidige stand van de wetenschap 'niet even' op te lossen. De artsenorganisatie ziet geen bezwaren in ver plicht rectaal en vaginaal on derzoek, röntgenfotografie, echo- en endoscopic* bij ver dachten. den haag gpd De Algemene Rekenkamer on derzoekt bij negen ziekenfond sen of ze zorgvuldig met hun geld omspringen. Gekeken wordt met name in hoeverre de fondsen uitgaven voor verzeker den verhalen op derden. Wan neer dit om aanzienlijke bedra gen gaat, hebben de fondsen minder uitgaven en zou de pre mie op den duur omlaag kun nen. Het onderzoek, dat in het ge heim wordt gehouden, moet medio volgend jaar klaar zijn. De namen van de negen zie kenfondsen worden niet be kendgemaakt, maar de Reken kamer acht ze representatief voor alle fondsen. De ziekenfondsen worden be kostigd via de premie Zieken fondswet die elke werkende met een inkomen tot 58.950 gulden bruto betaalt. I let gaat dus om 'publieke' gelden, stelt de Re kenkamer, en daarbij moet vast staan dat die niet worden ver spild. Ziekenfondsen kunnen uitgaven voor verzekerden ver halen op derden (dat staat in de Ziekenfondswet). E.r zijn fond sen die dit inderdaad doen. Per jaar zouden zo miljoenen gul dens binnenkomen. Bij de zie kenfondsen gaat bijna 16,5 mil jard gulden per jaar om. Bij het verhalen van betalin gen kan worden gedacht aan een ziekenfondsverzekerde die een verkeersongeluk heeft ge had. De medische uitgaven worden dan door het fonds ge dekt. Indien de verzekerde geen schuld droeg aan het ongeluk, kunnen de kosten woren ver haald op degene die het onge luk veroorzaakte. Dat scheelt het fonds geld. Ambtenaren van diverse departementen hebben in 1990 becijferd dat invoering van het zogenoemde 'verbaals recht' In de gezondheidszorg honderden miljoenen guldens per jaar aan besparingen kan opleveren. Fondsen en verzeke raars zouden echter geen be langstelling hebben omdat hun kosten toch via premies worden gedekt. Komt men te kort, dan gaan de premies omhoog. Priester Bodar alsnog dupe van procedurefout AMSTERDAM De veel besproken priester An toine Bodar heeft begin deze week de aanzegging gekregen om voor 1 januari de traditio neel rooms-katholieke kerk 'De Krijtberg' aan de Amsterdamse Singel te verlaten. De jezuïeten orde, die deze kerk al 300 jaar in beheer heeft, beroept zich in dit verband op een overeenkomst die in 1977 is gesloten met de toenmalige bisschop van Haar lem, mgr. Zwartkruis. Officieel is Bodar de dupe van een correctie van een procedu rele fout, drie jaar geleden be gaan bij zijn benoeming. Bis schop Bomers van Haarlem noch pastoor Sormani die br noemd is voor de Krijtberg was op de hoogte van de eertijds ge maakte afspraak. Waar Bodar op voordracht van de jezuïten- orde tot priester gewijd had moeten worden, daar kwam bisschop Bomers met Sormani tot overeenstemming. De jezu ïetenorde heeft deze benoe ming gedoogd. Officieus heet het dat aan het terugdraaien van Bodars benoe ming zijn traditionele opvattin gen en z'n homoseksuele ge aardheid ten grondslag liggen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1995 | | pagina 3