BaamejS! Sluiting 'De Tas' afgewend Lagere heffingen voor afval Woningen in te kleine Alphense Jeruzalemkerk De Nieuwe Modernen Rijn Veenstreek Rijndijk twee nachten dicht LAND VRIJDAG 27 OKTOBER 1995 Geld en sieraden gestolen alphen aan den run» Uit een woning aan de Alida de Jonghstraat in Alphen aan den Rijn zijn gisteren geld, cheques, sieraden en cd's gestolen. De dieven kwamen het huis binnen door aan de achterkant van de woning een raam te forceren. Het hele huis werd doorzocht. De juiste waarde van de buit is nog onbekend. In ziekenhuis na inademen rook alphen aan den run Twee bewoners van de Handelhof in Alphen aan den Rijn zijn vannacht overgebracht naar het Elisabeth-zie- kenhuis in Leiderdorp nadat zij bij een brand te veel rook had den ingeademd. Het echtpaar ontdekte kort na middernacht de brand in de kantoorruimte van hun woning. Zij konden het vuur, ontstaan na kortsluiting in een papierversnipperaar, zelf blussen, maar kregen daarbij wel veel rook binnen. Ze zijn voor onderzoek naar het ziekenhuis overgebracht. Geldkist en dure betonboren weg ter aar Uit een bedrijfspand aan de Hertog van Beijerenstraat in Ter Aar zijn vannacht een kopieerapparaat, een geldkist, dure betonboren en boormachines ontvreemd. De daders kwamen het pand binnen door aan de achterzijde een hek te forceren en de deur te vernielen. De totale waarde van de buit is nog niet be kend. Snorfietsster breekt been hazerswoude Een 17-jarige bestuurster van een snorfiets heeft gisteren een been gebroken bij een ongeval op het fietspad naast de Hoge Rijndijk in Hazerswoude-Rijndijk. De Alphense moest uitwijken voor een aantal mensen dat nabij het benzinestation stond en viel. Ze is overgebracht naar het Rijnland-ziekenhuis. Fietspad naar Vlietland zoeterwoude Zoeterwoude wil een fietspad aanleggen tussen de Westeindseweg en de tunnel onder de rijksweg 4 naar het re creatiegebied de Vlietland. De gemeenteraad heeft gisteren 40.000 gulden uitgetrokken om uit te zoeken hoe het moet wor den aangelegd en hoe duur het wordt. De provincie wil 600.000 gulden van de kosten voor haar rekening nemen. QETERWOUDE-RLtNDIJK» ie Hoge Rijndijk in Zoeterwou- wordt in de nacht van dins- y 31 oktober op woensdag 1 lovember en in de nacht van roensdag 1 november op don- erdag 2 november afgesloten oor alle verkeer. In die twee achten wordt de weg geasfal- :erd. In de nacht van dinsdag op roensdag wordt het gedeelte Alternatieve straf voor ontucht den haac/alphen a persbureau cerberus De rechtbank in Den Haag heeft een 28-jarige inwoner van Alphen aan den Rijn ver oordeeld tot 134 uur dienst verlening voor het plegen van ontucht met diverse kinderen de buurt. Twee weken gele- i was tegen de man een ge heel voorwaardelijke gevange nisstraf geeïst, maar de recht bank vond die eis tè licht. Naast de dienstverlening werd rben 'ijk een voorwaardelijke celstraf van zes maanden opgelegd, met een proeftijd van twee jaar. Bovendien moet de Al- phenaar zich door de reclasse ring laten begeleiden. De on tucht werd gepleegd met kin deren van 6 tot 10 jaar die re gelmatig bij de verdachte thuis kwamen spelen. Twee jaar ge leden kwam de zaak aan het rollen toen kinderen thuis ver halen vertelden over de onze delijke handelingen van de is koenekoop. 071 tussen de Stadhouderslaan en de 5 Meilaan onder handen ge nomen, de nacht erna is de Ho ge Rijndijk tussen de 5 Meilaan en de Antoniusstraat aan de beurt. De 5 Meilaan blijft be reikbaar. .De eerste nacht kan het ver keer vanaf de Burgemeester Smeetsweg de laan bereiken, de tweede nacht voert de route via de Oranjelaan. Dijkgraaf: nooit van beverrat gehoord leiderdorp marieta kroft vervolg van voorpagina Dijkgraaf Kemp van water schap De Oude Rijnstromen heeft nog nooit eerder van de aanwezigheid van beverratten in Nederland gehoord. ,,Ik heb ze alleen waargenomen bij hobbyisten die de dieren in een kooitje hielden." De beverrat wordt ook wel moeras- en rattebever ge noemd. Het dier is 30 tot 50 centimeter lang en heeft een 40 centimeter lange staart. Om streeks 1930 werd de rat vanuit Zuid-Amerika als bontdier in gevoerd in West-Europa. Ook in Nederland werd het dier voor het bont gehouden. Door dat sommige ratten ontsnap ten, zijn ze in de vrije natuur terechtgekomen. De waterschappen hebben veel belang bij het uitroeien van zowel de muskus- als de beverrat omdat ze verantwoor delijk zijn voor de toestand van de dijken. Ze zijn dan ook nauw betrokken bij de bestrij ding die weer een verantwoor delijkheid van de provincie is. Na jaren van toename, lijkt het aantal muskusratten zich nu in het gebied van De Oude Rijn stromen (Leidse regio) te heb ben gestabiliseerd. „Hoe inten sief de bestrijding ook is, hele maal kwijt raken we ze nooit", verzucht Kemp. „Je kunt het vergelijken met mollen. De laatste mol krijg je ook nooit te pakken." Beverratten kwamen in de ja ren dertig van Zuid-Amerika naar Europa voor de bontfok kerij. Nakomelingen van ont snapte dieren gaan nu volgens dijkgraaf D. Kemp een groot gevaar vormen voor dijken en landbouwgewassen in Zuid- Holland. foto archief Dorpshuis De Tas in Benthuizen blijft bestaan. De ge meenteraad van Rijnwoude ging gisteravond akkoord met het reddingsplan dat onder meer voorziet in een schuldsanering van 1,3 miljoen gulden. Het bestuur van De Tas krijgt twee jaar de tijd om de levensvatbaarheid van de instelling te bewijzen. Daarna moet de gemeente raad een besluit nemen over de definitieve verzelfstandi ging van het dorpshuis. Nadat de meningen over het reddingsplan begin deze maand tijdens de behandeling in de commissie welzijn nog bijzon der verdeeld waren, verliep de discussie in de raad behoorlijk soepel. Het bleek dat het be stuur van De Tas de afgelopen dagen intensief contact heeft gehad met de politiek. Op de nat de van ïP/RPF na was ie dereen daardoor er wel van doordrongen dat De Tas open moest blijven. De fracties van CDA. D66 en WD namen zelfs de pleidooien van de Tas-bestuurders over om de 'proeftijd' voor het dorpshuis te bekorten. In het oorspronke lijke voorstel kregen de bestuur ders drie jaar de tijd om zich te bewijzen, tenminste: in de visie van het gemeentebestuur. De mensen van De l as zagen de proefperiode echter meer als een een vorm van curatele waar ze eigenlijk maar heel weinig zin in hadden. Twee bestuur ders lieten voor aanvang van de vergadering nog even weten dat ze zich in hun eer aangetast voelden door het voorliggende het Om de vrijwilligers va dorpshuis toch vooral te vriend te houden, putten alle raadsle den en welzijnswet houder G. van dar Lecq-ae Knikkei (PvdA) zich uit in lofuitingen aan het adres van de bestuurders. Daar naast werd besloten de proeftijd te verkorten van drie naar twee jaar. En dat hielp. Nadat de raad had ingestemd met het red dingsplan, verlieten de bestuur ders opgewekt de zaal. Met een stevige handdruk van de wet- Dankzij CDA Alkemade Dierenzorg blijft in Zoeterwoude zoeterwoude^van State. De gemeente Zoeter woude had de vereniging al eer der laten weten dat de hokken weg moesten, omdat er geen vergunning voor was aangc vraagd. De Raad van State gaf de gemeente gelijk. Verhocvc is nog altijd veront waardigd over de uitspraak. „De dieren die wij verzorgen zijn voor het merendeel zwerfdieren en beesten die over het hek zijn gezet. Nu wordt het zwerven weer in de hand gewerkt aldus Verhoeve. De gebouwtjes mo gen tot de jaarwisseling blijven De vereniging Dierenzorg blijft met haar 80 kippen. 9 schapen, 5 ganzen en enkele eenden ge vestigd aan de Zuidbuurtseweg in Zoeterwoude. De vereniging kippenren en nachthok en een eendenkooi verwijderen. Voor zitter B. Verhoeve wilde eigen lijk verkassen naar een ander terrein waar de onderkomens voor de dieren wel konden slaagd een nieuwe locatie te vinden. De onderkomens voor de die ren moeten worden afgebroken na een uitspraak van de Raad „Daar ctten alkemade gerard v De afvalstoffenheffing gaat dankzij het CDA in Alkemade volgend jaar vijf gulden omlaag. Meerpersoonshuishoudens gaan 414 gulden betalen, een persoonshuishoudens 287 gul den. Bovendien zakt ook dank zij de christen-democraten het tarief voor ophalen en brengen van grof vuil met respectievelijk 15 en 12,50 gulden. Een amendement van die strekking werd gisteravond in de raad van Alkemade door CDA-fractievoorzitter N. van Ruiten ingediend na een schor sing van een half uur. Met de steun van de PvdA en de stem men van WD en GroenLinks tegen werd het amendement aangenomen. Door de verschuivingen in de tarieven komt de eis van kos tendekking niet in gevaar, zo meende het CDA. Het college dacht er ook zo over. Daarom hoorvoetend, an WD-wet- n gewonnen gaf het. zij het sc zich bij monde v houder L Beele voor het amenden Daaraan was een lange dis cussie voorafgegaan. PvdA'er F. Schoonderwoerd vond het een ondoordacht en onuitgediscus- sieerd' stuk. Voor GroenLinkser F. Koek kwam het voorstel net een raadsvergadering te vroeg. Burgemeester A. Meerburg er kende, dat er op het college voorstel 'gemakkelijk te schie ten' was, vanwege de vele onze kere prognoses waarop het voorstel is gebaseerd. Maar omdat de kwestie nu al meer dan een jaar sleept, vond Van Ruiten het tijd om eindelijk zoeterwoude eens de knoop door te hakken. Wethouder Beelen pruttelde nog wat na. Hij had de discussie Zoeterwoude bezuinigt op schoolvervoer lieve gevoerd, de- raad stond erop. Hel zat hem vooral dwars dat zijn eigen frac tie het college min of meer in de steek liet. Zoeterwoude blijkt 80.000 gulden te kunnen bezuinigen op de kos ten van het leerlingenvervoer naar de Gomarusschool in Leider dorp. De Zoeterwoudse leerlingen van de reformatorische ba sischool werden tot nu toe vervoerd door het Zoeterwoudse bedrijf Lubbe. Door de leerlingen te laten meerijden met een busje van het Alphense bedrijf Rijntax, dat toch al rijdt vanuit Boskoop, kan Zoe terwoude fors besparen. Waar anderhalve maand gele den het Christelijk Gerefor meerde kerkgenootschap nog samenkwam om te bidden, zijn nu bouwvakkers bezig met het slaan van gekoppelde injectie- palen in een overdekte zand bak. De Jeruzalemkerk aan de Alphense Grijpensteinstraat wordt verbouwd tot apparte menten. Saillant detail: het Godshuis kwam niet vrij omdat de kerk leeg liep, maar omdat het gebouw te klein werd voor het behoudende kerkgenoot schap. De verbouwing van de kerk tot appartementen gebeurt op initiatief van de Woningbouw vereniging Alphen (WVA). Al drie jaar geleden, de kerk was druk bezig met plannen voor nieuwbouw in de wijk Ridder- veld, liet de WVA onderzoeken of de verbouwing haalbaar zou zijn. Het antwoord was aanvan kelijk 'nee', maar na een tweede onderzoek leek er toch enige ruimte te zijn. „Het werd uitein delijk voor alle betrokkenen een erekwestie dat het plan zou worden uitgevoerd", vertelt WVA-woordvoerder S. Veke- mans. De betrokkenen, dat zijn naast de woningbouwvereni ging het bouwadviesbureau Alphaplan, de gemeente en r Gesman. I Rijksweg 11 krijgt Posthoornviaduct it ia2erswoude-runduk OP 20 MODELLEN T IS FEEST: 20 MODELLEN MET BRUISENDE KORTINGEN. LEDER LEIDERDORP ROTTERDAM-ZUID 1 Meubelplein 8 - Tel 071/541 63 95 Stadionweg 39C - Tel. 010/482 77 65 WERELDS GROOTSTE SPECIALIST IN LEDEREN ZITMEUBELEN Mooi Uitvoerder J. van Ooij van Ge sman vindt dat hij een mooi project onder handen heeft. „Ik zou het jammer hebben gevon den als de kerk was gesloopt. Het gebouw hoort echt hier in het Rooie Dorp." Aan de bui tenkant zal het gebouw, redelijk in de oude staat blijven, al komt er meer glas in de gevels en worden de muren van de uit bouwen verhoogd. Aan de bin nenkant herinnert nu al weinig meer aan het doel waarvoor het gebouw in 1926 werd neergezet. En het wordt nog minder. Zo gauw de nieuwe muren en vloe ren zijn gestort, worden zelfs de gewelven die nu nog het dak dragen verwijderd. „Anders krijg je straks midden in je ka mer ineens zo'n knoert van een bint", licht de uitvoerder toe. De woningbouwvereniging heeft heel wat subsidies bij el kaar moeten sprokkelen om de verbouwing mogelijk te maken. Doel van de WVA was namelijk de bouw van appartementen die betaalbaar zijn voor mensen uit het Rooie Dorp. de arbei derswijk die in dezelfde tijd als de kerk werd neergezet. De wo ningbouwvereniging wil dan ook dat wijkbewoners voorrang krijgen bij de toewijzing van de kerkwoningen. Hierover is de WVA nog in de slag met de ge meente. Ouderling A. Beukers van de Christelijk Gereformeerde ge meente is ingenomen met het hergebruik van de kerk. Omdat de kerk zo goed mogelijk intact blijft en omdat er woningen in komen. „Iemand zei gisteren: het was een gebedshuis, en het zou mooi zijn als het straks alle maal huizen des gebeds zouden worden", aldus Beukers. „Ik zou er meer moeite mee hebben als er bijvoorbeeld een bioscoop in zou komen." Herinneringen Beukers heeft het kerkgebouw met gemengde gevoelens verla ten. „Er liggen daar natuurlijk heel veel goede herinneringen. Maar aan de andere kant heeft het een verblijdende reden dat we vertrekken. Ons ledenaantal is de laatste jaren toegenomen tot rond de 550, terwijl we jaren tussen de 450 en 550 hebben gezeten. De Jeruzalemkerk met zijn 385 zitplaatsen werd daar door gewoon te klein." Het kerkgenootschap houdt haar diensten sinds een maand in de Alphense Opstandingskerk. Mo menteel is de gemeente daar nog te gast, maar de hoop is dat de hervormde kerk het pand op niet al te lange termijn wil over doen aan de christelijk gerefor meerden. „We verwachten nog eind dit jaar een besluit over het samengaan van de hervormde kerk en de gereformeerde kerk en het eventueel beschikbaar komen van het de Opstandings kerk", aldus Beuker. De plan ning is dat de acht driekamer appartementen in de kerk in ju ni gereedkomen. De inschrij ving voor deze woningen, die ongeveer 700 gulden per maand moeten opbrengen, gebeurt via de Alphense Woonmarktkrant. De Jeruzalemkerk aan de Alphense Grijpensteinstraat wordt momenteel verbouwd tot appartementen. foto holvast/mark iamers

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1995 | | pagina 17