beestenmarkt volgend jaar autovrij Walenkamp krijgt volle laag Top Gun is wel veilig laadsels rond voormalige toffieshop in Groenoord Jongens beroofd van scooter Spinoza-ruzie voorbij na ingrijpen decaan ïks 91 Zakkenrollers slaan toe ;iden Zakkenrollers hebben gisteren twee keer succesvol toe- eslagen in Leiden. In een warenhuis aan de Aalmarkt werd i -2E 2-jarige Leidse van haar portemonnee beroofd waarin 180 gul- en en betaalkaarten zaten. Op het Leidse station raakte een erfa irige vrouw uit Voorschoten haar beurs, inhoud 175 gulden, [\vijt. De zakkenrollers werkten in beide gevallen volgens dezelf- methode; eerst opdringerig gedragen, dan verwarring stich- en daarna de portemonnee ontfutselen. NNO 1895 Zaterdag 26 October sch|(jvertentie. De ondergeteekende bericht aan zijne geachte Cliënteele dat p zijn Salon al de Scheermessen, Scharen, enz., antiseptisch rorden behandeld. Ed. J. de Bruyn, Coiffeur, Kort-Rapenburg4. 'sa)( fegens verplaatsing der zaak naar het perceel Kort-Rapenburg S92I o. 2, is het Winkelhuis No. 4 te huur. SaHNNO 1970 dinsdag 27 oktober m). jaren van onderhandelen en plannen maken is het dan Haéeüjk zover: begin november-wordt op het terrein aan de Ter aarkade recht tegenover molen d'Heesterboom aagweg begonnen met de bouw van een R.K. Vakschool jor meisjes, met daaraan verbonden een internaat. Onder het ibouw komt een ruimte voor 300 rijwielen en circa 40 brom In het internaat, waarin een flat komt voor de directrice, 66 meisjes huisvesting vinden. Gemeenteraad: wethouder zaaide onnodig paniek met OZB-pIannen CDA-wethouder J. Walenkamp (financiën) heeft gisteravond in de raadscommissie zo'n beetje de hele gemeenteraad over zich heen gekregen. Alleen CDA-fractievoorzitter P. Klück nam het voor Walenkamp op. Klück werd daarbij middenin zijn gezicht uitgelachen. Walenkamp wordt verweten dat hij onno dig veel commotie in de stad heeft veroor zaakt met 'onvoldragen voorstellen' over de Leidse onroerende-zaakbelasting (OZB) De wethouder had volgens zijn critici van WD, PvdA, D66 en SP (Groen Links was niet vertegenwoordigd in de commissie) in een veel eerder stadium moeten besluiten een jaar te wachten met het doorberekenen in de tarieven van de effecten van de her taxatie van onroerend goed. Walenkamp, vinden de fracties, heeft veel te lang het beeld in stand gehouden dat het onvermijdelijk is dat de OZB-tarieven voor woningen met een waarde tot drie ton met enkele tientallen procenten zullen stijgen. Woningbouwverenigingen, eigenaren en huurders van goedkope woningen vreesden daardoor in maart van volgend jaar aansla gen van honderden guldens meer. De wethouder wist al die tijd dat de colle gepartners zulke forse lastenstijgingen nooit zouden accepteren, benadrukte PvdA-fractievoorzitter R. Hillebrand. Ook heeft Walenkamp het advies van de WD en de PvdA, om bij de vaststelling van de tarie ven voor 1996 de waarde van onroerend goed uit 1994 te hanteren, ten onrechte naast zich neergelegd. Volgens Walenkamp was een dergelijk uitstel onmogelijk. Inmid dels is gebleken dat uitstel nu juist de enige mogelijkheid is voor Leiden. Met uitstel wordt overigens geen afstel bereikt. In 1997 is er geen ontkomen meer aan en moet Leiden bij de vaststelling van de tarieven uitgaan van de dit jaar geher- taxeerde waarde van het onroerend goed, met alle gevreesde effecten vandien. De ge meenteraad wil 1996 gebruiken om plan nen te maken waarmee de Leidse belasting- pijn kan worden verzacht. 'ethouder Walenkamp: Verzet tegen plannen luwt' :er dan een jaar na de psentatie komt het plan de Beestenmarkt auto- te maken eindelijk in gemeenteraad. Burge- lester en wethouders igen de raad op 7 no- nber 4,2 miljoen gulden chikbaar te stellen voor herinrichting en de ver- irsmaatregelen die daar- horen. verzet van ondernemers en vvonenden is volgens wet- ider J. Walenkamp )A/economische zaken) ge- „Ik hoor de laatste tijd veel meer positieve gelui- De ondernemers zien nu oordelen wel", denkt de houder. december 1993 leidde het rstel om auto's van de Bees- markt te weren nog tot een m protest van mer na- de ondernemers. Met de au- )u ook de omzet verdwij- Er werden dertien be- larschriften ingediend. aos >r één argument van de criti- an het plan was de gemeen- jevoelig. De chaos door de nelbouw op het Stations- 't zou, gevoegd bij afsluiting de Beestenmarkt, voor een lanvaardbare druk op andere zorgen. B en W zetten de inrichting in de ijskast. Madr erste tunnelbuis in de- ïber open gaat acht het Is gemeentebestuur de tijd m het plan te 'ontdooien', bedenkingen bij de onder iers zijn voor een groot deel iwenen, denken Walen- ;n zijn collega-wethouder Rij (PvdA/ruimtelijke or- ling). „Ik denk dat je kunt ?n van het Oude Rijn-ef- zegt Van Rij. „Na de her- De Beestenmarkt, met rechts de Steenstraat. Wethouder Van Rij hoopt dat de herinrichting 1996 klaar is. inrichting van die straat zijn de mensen die tegen waren alle maal enthousiast." Doezastraat Walenkamp wijst op de winke liers van de Doezastraat, die aanvankelijk ook tegen de her inrichting waren, maar inmid dels heel blij zijn met het nieu we aanzien van hun straat. „Dat helpt aanzienlijk", zegt Walen kamp. „Winkeliers vragen nu: beurt." Het plan van B en W behelst het opheffen van de parkeer plaatsen op de Beestenmarkt en de Morsstraat. Die plaatsen worden gecompenseerd met 87 parkeerplaatsn op het bom-ter- rein aan de Morssingel. De Morsstraat wordt de wandel route naar de Beestenmarkt. De Morspoort gaat dicht voor auto verkeer en de stoepen van de Morsstraat worden verbreed. Op de Beestenmarkt komt volgens het plan aan de zuidzij de een extra horeca-gelegen- heid. Aan de noordkant wordt de terrasruimte vergroot. In het verlengde van de Steenstraat komt volgens het plan langs de Beestenmarkt een lindenlaan. Van Rij hoopt dat voor de zo- FOTO HENK BOUWMAN mer van het volgend jaar de herinrichting voor een groot deel is uitgevoerd. Daarvoor is het nodig, dat bezwaren tegen de herinrichting worden afge wezen en de bezwaarmakers zich daarbij neerleggen. „En dat is altijd onzeker", zegt Walen kamp. Kritiek f- D66 heeft vanmid- I J dag opnieuw forse kritiek geuit op het func tioneren van twee wet houders in Leiderdorp. De Tas -j Dorpshuis De Tas in I Benthuizen blijft be staan. De gemeenteraad ging gisteren akkoord met het reddingsplan. Wethouder Walenkamp raakte zichtbaar geïrriteerd door de wagonladingen kritiek. Hij verweet de fracties dat ze 'achteraf hun grote gelijk willen binnenhalen'. De wet houder wees erop dat hij tot op de dag van vandaag niet over precieze gegevens be schikt. Die worden op z'n vroegst op 20 de cember verwacht. „Hoe verstandig is het om op grond van halve gegevens en halve veronderstellingen het roer om te gooien? Was er dan minder commotie geweest?" De wethouder werd echter volledig klem gezet door de vraag welke nieuwe, harde gegevens hem hebben doen besluiten als nog tot uitstel over te gaan. Walenkamp bleef het antwoord op die vraag schuldig. Onduidelijk bleef hoe groot de kansen zijn dat de belastingpijn in 1997 daadwerkelijk wordt verzacht. „Aan die discussie zijn we nog niet toe", aldus Walenkamp. „We we ten nog niet wat de effecten van de hertaxa tie zijn. Daarop moeten we wachten en in de weken daarna hebben we het heel druk met analyseren." COMMENTAAR Bezuinigen Het klonk zo prettig, die mededeling van financieel wethouder Joop Walenkamp: volgend jaar wordt nog de oude taxatiewaarde van het onroerend goed gehanteerd. Dat is in ieder geval voor 1996 ook best wel goed nieuws voor Leidenaars die in goedko pere huizen wonen. Want hertaxatie heeft uitgewezen dat wonin gen, en speciaal de goedkopere, fors in waarde zijn gestegen. In totaal zouden de 'huizen' vijf miljoen gulden extra moeten op brengen. Dat zou bij sommige huishoudens leiden tot een lasten stijging van honderden guldens. Leidenaars zullen blij zijn met het jaartje uitstel van verhoging van de onroerende-zaakbelasting (OZB). Reden tot grote vreugde is er evenwel niet. Want de lastenstijging wordt in 1997 alsnog in volle omvang doorberekend. Wel wordt bekeken of het mogelijk is de gevolgen voor mensen met een goedkope woning te ver zachten. Bijvoorbeeld door verlaging van andere gemeentelijke lasten, die niet zijn gekoppeld aan de waarde van de woning. Leiden neemt een vierde plaats in op de ranglijst van gemeenten met de hoogste woonlasten. Door heffingen nog eens met enkele honderden guldens per huishouden te verhogen komt de stad zonder problemen met stip in de top drie. Intussen blijven politici praten over hoe moeilijk mensen met een laag inkomen het heb ben en hoe erg het is dat de huren zo fors stijgen. Het is de pot die de ketel verwijt dat hij zwart is, want de Leidse politiek doet zelf even hard mee aan de lastenverzwaringen. Ster ker nog: Leiden heeft een alternatief. Bezuinigen. Een onverant woorde verhoging van de OZB kan voorkomen worden indien de Leidse politiek één procent schrapt in de gemeentelijke uitgaven. Maar bezuinigen, dat wil de politiek niet. Zij is wel in staat, zoals eerder dit jaar, 14 miljoen gulden te vinden om nieuw beleid mo gelijk te maken. Tot een bezuiniging van vijf miljoen gulden om de woonlasten op het huidige, toch al hoge peil te handhaven, is zij niet bereid. Wat voor nieuw beleid wel kan - geld vinden in de begroting -, kan de politiek niet om de torenhoge woonlasten voor de eigen burgers enigszins binnen de perken te houden. In de discussie over de financieel moeilijke positie van de Leidse huishoudens worden veel mooie woorden gebruikt. Maar aan mooie woorden hebben de Leidenaars niets. Wel aan lagere woonlasten. Het wordt tijd dat de Leidse politiek zelf iets doet aan die woonlasten en voor een bezuiniging op de gemeentelijke uitgaven kiest. leiden lieren, onder de indruk van de dreigementen, kozen eieren voor hun geld en liet het duo vertrekken op hun scooter, die 5000 gulden kostte. Een brutale beroving van een scooter heeft gistermiddag rond kwart voor drie plaatsgehad op de Oegstgeesterweg. Twee doeken voor het gezicht en pet ten op het hoofd, haalden twee scholieren van 16 jaar in, die sa men ook op een scooter zaten. De rovers dwongen de jongens, allebei afkomstig uit Nicuw- Vennep, tot stilstand en eisten onder bedreiging van fysiek ge weld hun scooter op. De scho- De scholieren hielden daa een auto aan om te rovers kunnen achtervolgen, maar zoektocht leverde niets op. ruggekomen bil de plek ties t heils wachtte hen een twee teleurstelling. Hun helm daar in de berm achtcrgela om in de auto te stappen, f ken gestolen. 'Rapporten moeten openbaar' voorpagina Vlasveld bestrijden dat. De raadsco vergaderde gisteren in besloten heid over deze kwestie. I.WG- De-Groenen en de SP eisen dat de rapporten openbaar worden gemaakt Wethouder Walen kamp (CDA/financiën) weigert dat, omdat in de rapporten be drijfseconomische gegevens van het bouwbedrijf staan. Ook zou openbaarmaking van de stuk ken de belangen van de ge meente schaden. Vergeer en klei fractie raad staan vooralsnog alleen in hun kritiek. Een meerderheid vin tic oowentaiad gl»- teravond in beslotenheid wel akkoord met de schadevergoe- ding. De partijen vinden dat de re putatie van de gemeente als be trouwbare onderhandelings partner in het geding is, als de (hoogte van de) schadevergoe ding nu ter discussie wordt ge steld. SLIP Een 37-jarige man uit Oegstgeest is gisteravond rond elf uur met zijn auto in een slip geraakt op de Oegstgeesterweg. Na de schuiver, ter hoogte van de ingang van sportcomplex Kikkerpolder, kwam zijn auto in de berm tegen een boom tot stilstand. Met oogletsel is de man overgebracht naar het Academisch Ziekenhuis Leiden. nwonenden vrezen heropening opluchting van over de sluiting van koffie- p Sky aan de Musschen- tkstraat in de wijk Groen- 1 is maar van korte duur ge- st. Bewoners, die uit angst represailles anoniem wil- blijven, beweren dat de ïsen achter Sky momenteel rbereidingen treffen voor nieuw begin van de koffie- p, die dit voorjaar dicht ?st vanwege overlast en de n softdrugs aan min- arigen. „Het ergste is dat de teente nog meewerkt ook een heropening", aldus een tiende bewoner. „De EWR ft zelfs de leidingen weer jesloten." loe de vork precies in de niet te zeggen omdat politie en de gemeente er :hillende lezingen over de twikkelingen op na- en. En een derde betrokke- het aan de Gabriël Metzu- gevestigde bedrijf Link ibeveiliging en speelauto maten) weigert Volgens politiewoordvoerder R. Blom is het pand sinds gister middag gekraakt. „We hebben er een aantal personen aange troffen, wat matrassen en bed- degoed. De politie was drie uur nadat de krakers het leegstaan de pand waren binnengetreden ter plekke, beweert Blom. „Dat is in principe een heterdaad maar we zijn niet tot ontruimen overgegaan omdat de gemeen te, die de nieuwe eigenaar van het pand is, daar niet op heeft aangedrongen." Een omwonende: „Krakers? Ammehoela. Die gasten die ik hier zie rondlopen zijn dezelf den als die van Sky. Die ene herken ik aan z'n ongemuilkorf- de pitbul. Maar ook al zouden het 'maar' krakers zijn, dan vind ik dat er moet worden opgetre den. Het is hier sinds het week einde, vooral in de avonduren, een komen en gaan van allerlei figuren die hier niets hebben te zoeken." Ambtenaar H. van der Wiel van grondzaken erkent dat de gemeente sinds kort de eige naar is van het pand, dat op een nog nader te bepalen tijdstip zal worden gesloopt, evenals enkele panden in directe omgeving. Hoewel de gemeente de eige naar is, bepaalt zij niet in haar eentje of er moet worden ont ruimd. Dat hangt weer af van de opstelling van de firma Link waarmee een gebruikersover eenkomst is afgesloten. Een woordvoerster weigert com mentaar. De overeenkomst met Link betreft volgens Van der Wiel de benedenverdieping van het pand. De eerste etage wordt be woond door mensen die niets met de koffieshop hebben te maken, bevestigt Van der Wiel. Maar wie zitten er dan nu in de benedenverdieping? Van der Wiel: „Een collega heeft inmid dels poolshoogte genomen en hij heeft gesproken met een drietal Italiaanse krakers. Dat zijn nieuwe spelers in het spel. Wat er nu verder gaat gebeuren, is nog niet geheel duidelijk." Klever belooft beterschap Of Spinoza zich in z'n graf zal omkeren? Weten schapper dr. W. Klever - 's lands bekendste kenner van de 17e-eeuwse filosoof - hoeft er nauwelijks over na te denken: „Nee, want Spinoza heeft tijdens zijn leven zelf met dergelijke muggezifterij te maken ge had. Er werden hem din gen verweten, hij werd zwart gemaakt, alsof hij goddeloos zou zijn. Dus hij zou wat «er de laatste tijd hier is gebeurd, zeker herkennen". Het leek wel een stelletje kwajongens, het clubje he dendaagse filosofen en an dere geleerden dat de laatste weken op vrij on verbloemde wijze met el kaar in conclaaf ging. Met als inzet de 'vondst van de eeuw' - de ontdekking van aantekeningen in een ver sie van Spinoza's Ethica, in de archieven van de Leidse universiteit. Die had eerder melding moe ten maken van dit unieke bezit, vond Klever. Dat was al gebeurd, was het antwoord: juist hij had be ter moeten opletten. Het ontaardde in een welles-nietes-spelletje, waarbij de betrokkenen keer op keer minder vlei ende opmerkingen over elkaar maakten. Decaan prof. dr. J. de Mul van de faculteit der wijsbegeerte van de Erasmus Universi teit in Rotterdam greep echter in. „Ik heb met Kle ver gesproken. Heb hem verteld dat het zeer onver standig was dergelijke on collegiale uitspraken te doen. Een weinig elegante manier van doen." Klever, verbonden aan het Rotter dam Center for Spinoza Research, heeft deze woor den ter harte genomen. hans koenekoop Het onkruidbestrijdingsmiddel Top Gun bevat niet de gerucht makende stof gossypol. Dat heeft een onderzoek van de Rijksuniversiteit Leiden uitge wezen. Onlangs waarschuwden milieuorganisaties voor het ge bruik van het middel, omdat de stof gossypol de mannelijke vruchtbaarheid zou aantasten. Top Gun is deze zomer op proef gebruikt in de gemeenten lei den en Rijnwouae. Producent Eco Style uit Ap pelscha, die zelf opdracht had gegeven voor het onderzoek, is zeer content met de bevindin gen van de afdeling Analytische Chemie van de RUL. Die blijd schap wint het van wraakgevoe lens jegens de milieu-organisa ties. F.costyle eist excuses noch een schadevergoeding. „Als de juiste informatie nu maar naar buiten wordt gebracht", zegt woordvoerster H. Zwart. De Amsterdamse hoogleraar milieukunde Lucas Reijnders, tevens beleidsmedewerker van de Stichting Natuur en Milieu, stak enige tijd terug de lont in het kruit. Hij stelde dat Top Gun niet een milieuvriendelijk be- strijdingmiddel is, zoals Ecosty le het produkt aanprees, maar gewoon een gif dat schadelijk is voor de gezondheid. Hij waar schuwde niet alleen voor de gossypol, maar ook voor de prikkelende werking op de slijmvliezen en luchtwegen van i op t San. Reijnders baseerde zijn kriti sche geluiden op onderzoeken uit China, waar is geprobeerd uit gossypol, een stol die van nature in katoenzaad zit, een voorbehoedmiddel voor man nen te ontwikkelen. Het onderzoek van de RUL weerlegt de kritiek van de milieu-organisaties. Om de doodeenvoudige reden dat er in Top Gun helemaal geen gossy pol zit. De stof verdwijnt bij het persen van olie uit katoenzaad. „En dus blijft het milieuvriende lijke verhaal van Top Gun over eind", zegt Zwart. Als Top Gun op onkruid wordt gespoten, doen een drie tal organische vetzuren hun vernietigende werk. Binnen kor te tijd verdort het onkruid. De zuren zelf worden biologisch af gebroken. „Het is nooit onze bedoeling geweest om 'Fop Gun als een soort wondermiddel te presenteren. Maar het is wel het bestrijdingsmiddel dat chen de resultaten heel goed zijn", zegt Zwart. Overigens stelt ze met nadruk dat 'Fop Gun alleen maar gespoten moet worden op straat en niet in plantsoenen. Anders is de kans groot dat de hele flora te gronde gaat. De Stichting Natuurverrijking en de Stichting Natuur en Milieu hebben hun kritiek op 'Fop Gun onmiddellijk ingeslikt. „Het is nu ook onze taak de goede informatie te verstrekken. Wij zullen ons best doen de ge meenten die Top Gun gebrui ken of willen gebruiken, de nieuwe gegevens m snel muge- lijk te verspreiden", zegt C. Be- aard van de Stichting Natuur verrijking. Het middel 'Fop Gun is op 15 januari onderwerp van een con gres in de Jaarbeurs in Utrecht. Voor dat congres worden de ge meenten Leiden, Rijnwoude en Alphen aan den Rijn uitgeno digd. Zwart van Ecostyle: „We willen open en eerlijk naar bui ten treden met ons produkt."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1995 | | pagina 13