JEIDEN Weer dwangsommen voor horeca Peuterpalet uit de brand in Staalwijk 'Hoogbegaafdheid is een probleem' Vakantieplezier voorbij Oud-rector magnificus D J. Kuenen overleden IDERDAG 28 SEPTEMBER 1995 henny van egmond, 071 -356414. plv -chef hans koenekoop. 071-356429 Contributie /I Q De openbare biblio- I -/ theek in Oegstgeest voert volgend jaar contri butie in voor zestien- en zeventienjarigen. Middenberm si De Steekterweg, de dL I tweebaansweg tus sen Alphen aan den Rijn en Bodegraven, krijgt een middenberm. gen in huis n. Bewoners van de Anna van Burenlaan zagen het gister dag rond half drie plotseling in de woonkamer regenen. Bij ovenburen, die niet thuis waren, hoorden zij een wasmachi- raaien. De politie kwam en trapte de deur in, het energiebe- sloot water en elektra af en de brandweer maakte met wa- ofzuigers de boel weer droog. De woningbouwvereniging de voordeur weef in zijn hengsels gehangen. uwvakker grijpt autodief n» Een bouwvakker die aan het werk was in een pand aan oningstraat heeft gistermiddag een autokraker in de kraag epen. De man hoorde glasgerinkel en zag dat twee mannen rit van een auto hadden ingeslagen. De bouwvakker zette de ervolging in en wist een van de twee - een 17-jarige jongen ,eiden - aan te houden. erkstraf voor bommenlegger iaag/leiden Een 29-jarige Leidenaar is gisteren veroordeeld uur dienstverlening wegens het tot ontploffing brengen twee gasflesjes in een portiek aan de Charlotte de Bourbon- De rechter besliste gisteren dat die actie goed is voor vier inden onvoorwaardelijke gevangenisstraf maar dat deze straf worden omgezet in dienstverlening. Ook moet de man, die alcohol is verslaafd en daarnaast psychische klachten heeft, laten begeleiden door de reclassering. INO 1895 Zaterdag 28 September Irdag, Zondag en Maandag, Gehoorzaal, Leiden. Het grootste jurwonder der Wereld: Graaf Ivan Orloff, de levend verbeen- Boorschijnende man. 14 Kilo zwaar, 32 jaar oud. Dit buiten- loon natuurgewrocht is te Rotterdam onderzocht door de ^adering van Geneeskundigen en erkend als de grootste ab- maliteit der natuur, welke men tot heden aanschouwde. O.a. Ie men dat zijn beenen doorschijnend zijn als glas, terwijl i zijn hart kan zien kloppen en het bloed door de aderen zien jen. Entree 25 Cents. INO 1970 maandag 28 september j A.J. Berends, burgemeester van Lisse, zal woensdagmiddag 3 uur de nieuwe weg, die het oudere deel van de gemeente de nieuwbouwwijk Poelpolder verbindt, officieel openen. Poelpolder, die op dit moment ongeveer vierduizend inwo- telt, zal dan volledig ontsloten zijn. De Lissese nieuwbouw- zal bovendien in het busnet van de Noord-Zuid-Hollandse roer Maatschappij worden opgenomen. leiden herman joustra Peuterpalet in Leiden is voorlo pig uit de problemen. Het kin derdagverblijf huurt tot uiterlijk 3 november wijkgebouw Staal wijk aan de Herenstraat van de Hervormde Gemeente voor de opvang van negentien kinderen. Voor die datum hoopt men een ruimte te vinden die 'perma nent' kan worden betrokken tot de verhuizing naar een nieuw gebouw aan de Oppenheim- straat. Peuterpalet kwam in moei lijkheden toen op last van de brandweer de lokalen op de tweede etage van zijn pand aan de Zoeterwoudse Singel vorige week gesloten moesten worden omdat de vluchtwegen onvol doende waren. De Hervormde Gemeente toonde zich snel daarop bereid Staalwijk te wil len verhuren. Peuterspeelzaal De Kleine Urt, schuin tegenover het wijkgebouw, stelde hierop zijn speelplaats gratis ter be schikking voor de middagen. Directeur A. van Mil stelt dui delijk dat 'Staalwijk' als een tij delijke oplossing moet worden gezien. „Langer kon wel, maar we hebben ons zélf de datum van 3 november opgelegd als uiterste datum waarop we vaste plek moesten hebben. We wil den ons daarmee onder druk zetten. Voor de kinderen is het belangrijk dat ze tot de verhui zing op een vaste plek zitten." Overigens zegt van Mil ook dat Peuterpalet de afgelopen dagen niet echt met grote prob- elemen heeft gekampt. „Dank zij de geweldige inzet van leid sters en ouders. De leidsters hebben de negentien kinderen twee dagen lang opgevangen." Voorzitter De Hutspotten overleden leiden herman joustra Frans Polane, sinds twee jaar voorzitter van carnavalsvereni ging De Leidse Hutspotten, is afgelopen maandag op 47-jarige leeftijd overleden. „Met hem is een kleurrijk mens verloren ge gaan", zegt de president van De Hutspotten, Lodewijk Kallen berg. „Wij hadden de indruk dat hij onze vereniging zag als een soort uidaatklep. Want hij werk te altijd hard, de laatste jaren bij de reinigingsdienst in Den Haag. Zijn tijd bij ons duurde helaas tekort." Naar de wens van de overle dene vinden alle activiteiten van de caranavalsvereniging ge woon doorgang. Zaterdag 30 september is er de jaarlijkse ochtend voor verstandelijk ge handicapte kinderen. En op maandag 2 oktober lopen de le den mee in de taptoe. Morgen wordt Polane gecre meerd op Ockenburgh in Den Haag. Hij laat een vrouw en twee zoons achter. leiden Al twee weken ontsiert dit uitgebrande wrak van een caravan de Toussaintkade in Leiden. Buurtbewoners hebben er een tijdje terug al over geklaagd, maar dat had niet meteen resultaat. De politie wilde vaststellen wie de eigenaar was, zodat die het verwijderen van de schamele resten van het vakantiehuisje op wielen zou kunnen betalen. Die speurtocht is inmiddels opgegeven. De kentekenplaat is verwijderd en de eigenaar niet te traceren. Zodat nu de dienst Milieu en Beheer van de gemeente het gevaarte moet wegtakelen. Dat duurt weer even, omdat de takeldienst het druk heeft vanwege de naderende 3 oktober feesten. „Maar hij wordt nu snel verwijderd", zegt een woordvoerster van Milieu en Beheer. foto loek zuyderduin Twintigtal cafés en snackbars moet gokkast weghalen Drie dwangsombeschikkingen zijn al de deur uit, nog eens tien tot twintig andere horeca-exploitanten die een gokkast in huis hebben kunnen een dezer dagen zo'n brief van de gemeente verwachten. Als de horecabazen niet voor 4 oktober hun fruitautomaat de deur uitdoen moeten zij, als de gemeente haar zin krijgt, vanaf die da tum vijfhonderd gulden per dag betalen. telijk jurist, redactie) al verteld dat het niet onmogelijk is, dat hij op 3 oktober voor de recht bank staat", zegt Landman. „Want mijn cliënten hebben er recht op eerst een uitspraak van leiden aap rietveld Maar advocaat J. Landman, die veruit de meeste onwillige ex ploitanten vertegenwoordigt, heeft al laten weten dat hij de foto loek zuyderduin Naam: Max du Prie. Geboorteplaats: Leiden Leeftijd: 50. Beroep/functie: aannemer, commissielid Lunapark. „Elk jaar zijn er wel weer nieuwe attracties op de kermis. Wat er 'nu alle maal nieuw is zou ik niet zo uit mijn blote hoofd kunnen zeggen. Ja, de wild-waterbaan. Een soort achtbaan die door het water gaat. Maar dat nieuwe is ook maar betrekkelijk. Nieu we attracties lijken altijd op oude attracties. Voor mij is de charme van 3 ok tober dat het hele feest ei genlijk draait op de in komsten van de kermis. Ik weet het, dat is zakelijk ge dacht, maarzo is het wel. „Het interessante voor de commissie Lunapark is uit te zoeken wat de gunstig ste opstelling is van zoveel mogelijk pachtèrs. Het gaat er uiteindelijk om zo veel mogelijk pachtgeld binnen te krijgen. Een hele uitzoekerij. De exploitan ten geven vaak wel acht verschillende prijzen op. Afhankelijk van de plaats, de grootte van de plek, of er concurrentie naast ze staat...dat soort dingen. En dan moet je als commissie ook nog rekening houden met andere aspecten. Kan de brandweer er door? Lo pen de bomen geen ge vaar?" „Maar los van het zakelijke aspect is de kermis natuurlijk ook gewoon leuk. Vroeger kwam ik er veel. Maar nu heb ik daar helaas bijna geen tijd meer voor. Ik loop er wel overheen, maar ik heb het veel te druk. Dat begint al bij het opbouwen. Heel hectisch allemaal. Altijd zijn er wel wat probleempjes op te lossen. De horeca eromheen bijvoor beeld probeert vaak de terrassen wat groter te maken, terwijl de afspraak is dat die terrasen niet verder dan de Het aftellen is begonnen. Nog even en het is 3 oktober. Dan barst het feest der feesten in Leiden weer los. Kermis, optocht, taptoe, dansen, drinken, feesten. Een beetje carnaval eigenlijk. Veel Leidenaars sparen het hele jaar door om vooral toch niets van alle festiviteiten en activiteiten te hoeven missen. In deze rubriek laten we mensen aan het woord die op de een of andere manier te maken hebben, of hebben gehad, met de festiviteiten in de stad. stoeprand mogen komen. De mensen moeten er na tuurlijk wel makkelijk langs kunnen lopen. Dat is elk jaar weer een gevecht. „En als de kermis eenmaal staat, is het nog niet voor bij. Dan moeten we bijvoorbeeld nagaan of de gelden voor de elektriciteitsaansluitin gen wel zijn binnenge komen. En de pachtsom men. Als alles eenmaal draait, ga ik me bezig hou den met de hutspotmaal tijd. Ik zit ook in een com missie die daarvoor ver antwoordelijk is. We heb ben nu voor het eerst gratis kaarten weggegeven. 1500 kaarten. Dat wordt dus een enorme happening. En als dat allemaal achter de rug is lopen we mee met de taptoe. „De volgende dag, op 3 ok tober zelf ben ik om 5 uur 's ochtends al weer bezig bij de haring-en witte brooduitreiking. Dan heb ik nauwelijks geslapen, 's Middags ga ik naar Miner va, voor een lunch met hutspot. En dan, het houdt maar niet op, ben ik inge deeld bij de optocht. Kijken of die wel goed verloopt. Tegen die tijd heb ik het al aardig in mijn benen zit ten. Toch ga ik dan nog even naar de kermis, voordat we 's avonds geza menlijk gaan eten. Het afsluitende vuurwerk pak ik dan ook nog even mee. „Ik heb het dus verschrikkelijk druk. Ik zit nu 19 jaar bij de 3 October-Vereen- iging. De 20 jaar wil ik ook nog wel volmaken. Maar 25 jaar, dat denk ik niet. herman joustra* rechtbank om schorsing van de de burgemeester te krijgen op beschikkingen zal vragen. „Ik het bezwaar dat zij tegen de heb meneer Bunt (een gemeen- nieuwe regeling hebben inge- start van het Centrum voor Mi lieukunde. Kuenen volgde zijn studie biologie in Leiden, waar hij in 1950 werd benoemd tot hoogle raar in de experimentele dier kunde. Professor Kuenen was niet alleen lid van de Koninklij ke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en eredoctor van de Universiteit van Dundee, maar tevens Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. diend,En ik vind dat je. die nïensën niet tot na 4 oktober in onzekerheid kunt laten." De zaak van de gokkasten kwam vanmiddag opnieuw voor de gemeentelijke commis sie voor beroep en bezwaar schriften. Een twintigtal horeca- exploitanten heeft bezwaar te gen de beperking van het aantal gokkasten. Vooral de snackbar houders zijn bang dat zij straks de tent wel kunnen sluiten, als de maatregel gehandhaafd wordt. Maar er kunnen maanden overheen gaan voordat de com missie voor beroep- en be zwaarschriften tot een advies komt. En dan moeten burge meester en wethouders op grond van dat advies nog een uitspraak doen. Landman vindt dat zijn cliënten in ieder geval tot dat moment hun gokkast moeten kunnen laten staan en niet met dwangsommen of in beslagname bedreigd moeten worden. Het is niet voor het eerst dat de gemeente dwangsombe schikkingen aan horecazaken de deur uit doet. Een paar we ken geleden werden vier zaken ook al gedreigd met een dwang som. Ook toen vroeg Landman de rechtbank om schorsing van die beschikking. Maar op de dag voordat de zaak voor de rechter zou komen blies de ge meente, kennelijk niet geheel zeker van haar zaak, de actie af. De beschikkingen werden inge trokken. Bij vier horecagelegenheden is de gokkast in beslag geno men. Ook die ingreep van de politie wordt inzet van een rechtzaak. Landman heeft de rechtbank gevraagd de gemeen te te bevelen de kasten terug te geven. Die zaak dient op 23 ok tober in Den Haag. Voorrang voor kinderen met taalachterstand Professor D.J. Kuenen, voorma lig rector magnificus van de Leidse universiteit em emeritus hoogleraar milieubiologie is op donderdag 21 september over leden. Hij werd 83 jaar oud. Van 1964 tot 1965 en van 1976 tot 1979 was Kuenen rec tor magnificus. Op het gebied van de biologie was Kuenen een pionier. Hij richtte in 1970 in Leiden de afdeling milieubiolo gie op en was betrokken bij de Voorlichting over inzameling asbest wordt verbeterd leiden herman joustra Het inzamelen van asbest is een goede zaak, maar het publiek zou beter moeten worden inge licht over de voorwaarden waaronder dit gevaarlijke mate riaal moet worden aangeleverd. Dat was de algemeen heersende opinie van de commissie milieu gisteravond tijdens de behande ling van het evaluatierapport van het 'asbestinzamelsysteem'. „Misschien is het nuttig alles eens duidelijk in de milieuwij- zer op een rijtje te zetten", op perde T. van Houten (SP). „En zet er bijvoorbeeld een tele foonnummer» bij waar men in formatie kan inwinnen." Wet houder H. de Goede zei zich daarbij aan te sluiten. Het inzamelen heeft in elk ge val als positief effect gehad, zo staat in het rapport, dat de hoe veelheid gevonden 'zwerfasbest' drastisch omlaag is gegaan. leiden herman joustra Kinderen met een taalachter stand moeten voorrang krijgen bij plaatsing in kinderopvang centra. Dat schreef de Centrale Kinder Opvang Leiden (COKL) onlangs in haar evaluatierap port 'Integratie en voortzetting intercultureel werk in de kin deropvang'. Het college van burgemeester liet daarop in een eerste reactie weten zich daar wel in te kunnen vinden. En gis teravond, bij de behandeling van het rapport, sloten ook de leden van de commissie welzijn zich daarbij aan. De algemene verwachting is namelijk dat al lochtone kinderen het meest gebruik zullen maken van zo'n regeling. De COKL heeft altijd op het standpunt gestaan dat de 'kin dersamenstelling' van de op vangcentra een afspiegeling zou moeten zijn van de Leidse be volking. Oftewel: hetzelfde per centage allochtone kinderen in die centra als het percentage al lochtone kinderen in Leiden. Een ander standpunt dat de COKL inneemt is dat juist kin deren met een taalachterstand een kans zouden moeten krij gen bij kinderopvangcentra. Het is echter gebleken dat het percentage allochtone kinderen tot nu toe ver achterblijft: 4,7 procent, terwijl 8,9 procent van de kinderen tussen 0 en 4 jaar van allochtone afkomst is. Een van de redenen ligt mogelijk in het feit, zo schrijft de COKL, dat de door veel kinderopvangcen tra gehanteerde plaatsingproce dure verschillende voorrangssi tuaties kent. Allochtone kinde ren komen pas aan de beurt na dat 'tweede kinderen' en 'be- drijfskinderen' zijn geplaatst. „In dat geval dreigt de voor rangsregeling voor allochtone kinderen een 'papieren' rege ling te worden, die in de prak tijk niet werkt", aldus het rap port. Docent Brunia brengt kinderen ook sociale vaardigheden bij leiden caroline van overbeeke vervolg van voorpagina Onderwijs-wethouder H. Koek gaf vanmorgen in het klaslo kaal van de Leidse Houtschool het startsein voor het onder wijsproject voor hoogbegaaf den. Docent Rob Brunia heeft de acht Leidse kinderen vorige week al met elkaar laten ken nismaken. „Het ijs is gebroken en de kinderen gaan aan de slag." Brunia wil van 'zijn' bijzon dere school geen geïsoleerd project maken maar hoopt op een goede relatie met het Leid se onderwijsveld. „Ik wil regel matig contact houden met le raren en ook leerlingen van de Pabo zijn van harte welkom. Het is de bedoeling dat de scholen leren adequaat met deze kinderen om te gaan." Brunia werkt al 11 jaar met zeer intelligente kinderen die een IQ van 135 of hoger heb ben. Hij begeleidt hen indivi dueel en bezoekt scholen om voorlichting te geven. Brunia weet uit eigen ervaring wat hoogbegaafdheid is en hoe moeilijk deze kinderen het kunnen hebben. „Ik herken die problemen omdat ik ze zelf ook had. Op een gewone school kun je ze niet snel genoeg vooruit en word je geremd in je ontwikkeling. Veel kinderen die ik begeleid, zijn zó intelligent dat ze de basisschool in ander half jaar zouden kunnen vol tooien. Maar vervolgens kun nen ze nergens terecht." „Het klinkt misschien gek maar hoogbegaafdheid is een probleem. Kinderen kunnen hun ei niet kwijt in het onder wijs en vereenzamen. Hun ma nier van denken is heel anders dan die van hun leeftijdgenoot jes en daardoor kunnen ze niet communiceren. Daarvan wor den ze zich bewust als ze een jaar of 10 zijn. Daarom besteed ik in de lessen ook aandacht aan sociale vaardigheden. Ook leren ze zich te verplaatsen in situaties die ze niet kennen." „Voor deze Jcinderen zijn aparte leermiddelen en lesme thoden die hun aandacht vast houden, hard nodig. Die stof moet voldoende moeilijk zijn zodat ze er volledig door in be slag worden genomen en niet wegdromen in de klas." Naar schatting zijn er alleen al in Leiden zo'n honderd hoogbegaafde kinderen. Br unia: „Waarschijnlijk is zo'n 1,25 procent van de school gaande kinderen hooggegaafd. Maar daarvan wordt slechts een deel herkend. Vooral bij meisjes is dat een probleem, omdat ze anders reageren dan jongens. Meisjes zijn meer te ruggetrokken of passen zich aan in de klas, terwijl jongens zich agressief gaan gedragen waardoor ze juist meer opval len." „Hopelijk worden door de aandacht voor dit project ook meer hoogbegaafde kinderen herkend door leraren en ou ders. Daarnaast heeft ook de grotere groep kinderen die meerbegaafd is, baat bij de aparte leermiddelen die ik wil ontwikkelen." Brunia laat de kinderen weke lijks een dagboek bijhouden en zal dat zelf ook doen. Twee keer dit jaar bespreekt hij met de gemeente Leiden de resulta ten van zijn lessen. Als het Leidse onderwijsproject slaagt, wordt overwogen ook jongere kinderen te laten deelnemen en het onderwijs uit te breiden tot andere gemeenten. In sa menwerking met de Pabo in Oegstgeest ontwikkelt Brunia speciale nascholingscursussen voor leraren van basischolen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1995 | | pagina 17