Leiden Aparte diensten voor ouderen Price-off )e Viersprong blijft schooldagen verlengen De Sleutels roept huurders op subsidie aan te vragen Veel handtekeningen voor fysiotherapeuten Super-skatebaan in Stevenshof Pleidooi voor Leidse acties tegen Frankrijk HENNY VAN ECMOND, 071 -356414, PLV.-CHEF HANS KOENEKOOP, 071 -35 Conducteur blust brand in trein •iden Een trein die vrijdagnacht vanuit Haarlem Leiden kwam innen rollen, bleek onderweg in brand te hebben gestaan. De onducteur ontdekte het brandje - vermoedelijk aangestoken - een eerste klas coupé en kon het vuur met een poederblusser oven. In Leiden werd de man direct na het AZL gebracht van- 'ege een lichte koolmonoxyde-vergiftiging. "orse buit voor zakkenrollers •idenDrie vrouwen zijn zaterdagmiddag in de Leidse binnen- :ad het slachtoffer geworden van zakkenrollers. Een 76-jarige eidse deed aangifte van diefstal van haar portemonnee met 200 ulden; een 74-jarige Leiderdorpse miste 150 gulden, en een 48- irige vrouw uit Leiden zag 130 gulden verdwijnen. inelkraak in schoenenwinkel iipenBij een schoenwinkel aan de Haarlemmerstraat is gister- ïorgen ingebroken. De dader sloeg een ruit van de voordeur in n nam vervolgens de kassala mee. De lade bevatte slechts wat leingeld. Verkeerscontrole iden Bij een verkeerscontrole op de Ingenieur Tjalmaweg zijn isteren 32 bekeuringen uitgedeeld wegens defecte reminrich- ngen, te gladde banden en het niet dragen van autogordels, wee wagens werden vanwege de slechte staat uit het verkeer momen. Dertig bestuurders kregen een waarschuwing, omdat 3 te veel decibels produceerden. De politie controleerde giste- ;n dertig mensen op het hebben van een visvergunning. Vier issers gingen op de bon. Onderzoek onder 250 55-plus-huishoudens in Stevenshof INNO 1895 Woensdag 26 Juni idvertentie) Werkkring Gezocht. Een jong Meester in de Rech- :n, gehuwd, niet onbemiddeld, van de beste referenties voor- en, thans elders eene administratieve betrekking bekleedende, Dekt te of bij Leiden een hem passende werkkring, hetzij door ssociatie met een Advocaat en Procureur met gevestigde prak- jk, hetzij door associatie in of overneming van eene solide roothandelszaak, industriëele of finantiëele onderneming. Ge- eimhouding verzekerd en verzocht. De 'zilveren generatie' in de Stevenshof mag binnenkort vertellen aan welke vormen van zorg ze nu of in de toe komst behoefte heeft. gemakken voorzien. Ook bepa len ouderen meer en meer wel ke dienstverlening zij nodig hebben. Op die ontwikkelingen willen de initiatiefnemers van het on derzoek inspelen. Onderzoeks bureau RIGO belegt donderdag 29 juni twee informatie- en dis cussiebijeenkomsten, waar 250 huishoudens - huurders van de woningbouwvereniging - hun zegje mogen doen. Daarnaast krijgt de doelgroep eind juni een enquête in de bus. Met de resultaten van het on derzoek in de hand willen de opdrachtgevers een experimen teel pakket aan diensten sa menstellen. Op die manier kun- j Woningbouwvereniging Leiden, Thuiszorg Groot Rijnland, Ver- i zorgingshuis Robijnzicht en Ge- i zondheidscentrum Stevenshof hebben het Amsterdamse on- I derzoeksbureau RIGO de op dracht gegeven om 250 55-plus- huishoudens in de wijk over dat onderwerp te ondervragen. Volgens de opdrachtgevers blijven ouderen steeds vaker zo lang mogelijk zelfstandig wonen en hebben ze steeds minder trek in een verhuizing naar een verzorgingshuis. Liever kiezen ze op latere leeftijd voor een nieuwe moderne woning, <een woning die kleiner is en van alle INNO 1970 Vrijdag 26 juni leiden caroline van overbeeke Iet plakmiddel, waarmee verkeersborden, standbeelden e.d. in ïiden zijn voorzien van pamfletten mét de afbeelding van een Dodskop, is van zodanig goede kwaliteit dat verwijdering hier in onvermijdelijke beschadiging aan verkeersborden tot gevolg seft. Het herstel van deze schade, opgedragen aan Gemeente- (erken, is geraamd op 2000,-. Deze kosten moet de gemeente oor haar rekening nemen wegens anonimiteit van de illegale lakkers. Experiment slaagt op alle fronten den wim koevoet ,,Een zeer geslaagde actie", zegt fysiotherapeut P. Paulides uit Leiden. Zaterdag waren zo'n dertig collega's in witte jassen op de been in winkelcen tra in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorscho ten en Zoeterwoude. Doel: zoveel mogelijk hand tekeningen verzamelen tegen de aangekondigde bezuinigingen op fysiotherapie. De landelijke actiedag van de fysiotherpaeuten heeft in deze regio vele duizenden handtekenin gen opgeleverd. „Opvallend veel mensen wisten van de bezuinigingsplannen en steunden onze actie." De actie van de fysiotherapeuten is gericht te gen het plan van minister E. Borst van volksge- openbare basisschool de irsprong aan de Timorstraat eft ook volgend schooljaar ee keer per week een verleng- schooldag. Ouders, leer- e ichten en leerlingen zijn het )ver eens dat het experiment \iaraan de Viersprong eind vo- jaar als eerste Leidse school begon, moet worden geprolon geerd. Volgens waarnemend di recteur Talea van der Wal heeft 97 procent van de schoolkinde ren deelgenomen aan de ver lengde schooldag. Alom is vast gesteld dat de aantrekkelijkheid van de multicultrele school in Leiden-Noord is verbeterd, evenals het leef- en werkkli maat. Een reguliere schooldag op de Viersprong duurt tot 15.00 uur. Op de verlengde schooldagen, dinsdag voor de bovenbouw en donderdags voor de groepen drie tot en met vijf, gaan de deelnemers niet om 15.00 uur naar huis maar spelen een kwartier op het schoolplein. Daarna beginnen ze aan een van de volgende activiteiten: sport, muziek, kunst, techniek en computers. De keuze is vrij. De lessen worden gegeven door gastdocenten. Uit een enquête is gebleken dat de kinderen muziek willen vervangen door toneel. Volgens Van der Wal wordt het project aan het einde van het volgend seizoen weer geëvalueerd. Na gegaan wordt dan of de verleng- ootrally at hebben Kees Klerks, Prins mstantijn, Joop Walenkamp, es Oomen, Elco Brinkman en :rard Joling gemeen? De atste twee kwamen niet opda- n en misten het festijn. Maar andere VIPS hadden zondag n bijzonder knus samenzijn de wateren in Leiden en om- Teken. Er werd die dag volop ipuzzeld, gedronken, gegeten gebabbeld tijdens de grote 'Otrally van Leidens beroemd- i café: l'Espenance. Het ons- :nt-ons, vierde hoogtij. „Het is in grote clan, één knusse fami- Maar je moet wel een goede troductie hebben, anders kom er niet tussen", aldus een van vaste cafébezoeksters. lut Leiden was gistermorgen al oeg uit de veren. Het gonsde in de bedrijvigheid rond het ifé van Mieke en Theo Huij- ink aan de Kaiserstraat. Het :htpaar had kosten noch loeite gespaard om het boten- est niet ongemerkt aan Leiden torbij te laten gaan: rood-witte aggetjes wapperden vrolijk in wind, bankjes en tafels ston- !n uitnodigend in de zon voor et captains diner aan het water van Leidens mooiste gracht, het Rapenburg. En dat alles voor hun clientèle: al jaren een interessante mix van plaatselijke bouwvakkers, timmerlieden, zakenlui, indus triëlen, professoren en bekende, in de Leidse regio woonachtige Nederlanders. Ook twee Oran jeprinsen, zonen van Beatrix, mocht Huijnink lange tijd tot zijn stamgasten rekenen. Wil- lem-Alexander en zijn broer Constantijn hébben in l'Espe- rance menig biertje achterover geslagen, daarvan getuigen de foto's in de Leidse kroeg. En hoewel de prinsen inmiddels niet meer in de sleutelstad woonachtig zijn, mochten ze bij de botenrally van de familie Huijnink niet ontbreken. Alex De wildste geruchten deden de ronde: de troonopvolger in ei gen persoon, zijne koninklijke hoogheid prins Willem-Alexan- der, zou meevaren! Huijnink verwees het gerucht gistermor gen naar het rijk der fabelen: zijne koninklijke hoogheid was vrijdagmiddag met zijn Emily afscheid komen nemen van de kroegbaas en zijn vrouw. Hij had Leiden vaarwel gezegd. Maör zijn broer was er wel: Constantijn volbracht de bootrally met zijn jaarclub-ge noten aan boord van de blauwe - sloep 'Massief Willems'. Huijnink beschermde de jonge man van koninklijke bloede als was het zijn eigen zoon. Een be tere bodyguard had de prins zich niet kunnen wensen. Kij ken mochten we wel, maar niet opvallend. En als de prins of zijn gevolg toevallig onze kant opkeek, moesten we snel de ogen neerslaan of doen alsof we het geveltje van de bruine kroeg bestudeerden. „Want het zijn aardige jongens. En ze willen niet lastig gevallen worden", verduidelijkte Huijnink. „Bijzonder aardig zijn ze. Na- tuurlijk, anders was dit nooit hun stamkroeg geworden. Want mensen die ik niet aardig vind, komen hier niet. Ik kreeg altijd een hand van ze. En een kaartje als ze met vakantie waren. Echt leuke jongens, niet blasé of zo. En ze komen hier nog steeds." Intussen maakten de deelne mers zich klaar voor vertrek. Daar lagen ze afgemeerd: Sam Sam, Baccus, Bier, Keetje, Bolknak, Vaart Niet Mee, Al batros, Beautje of gewoon Boot. Op de wal wemelde het van de bermuda's, polo's, zonnebrillen en shorts. De hoogste deelne mer in rang, de prins, was voor deze gelegenheid gekleed in een lichtblauw polo-shirt, noncha lante witte shorts en een bijpas send wit hoedje. Het was een drukte van jewelste op de Leidse binnenwateren: fietsers en wandelaars hielden pas op de plaats om het water spektakel in ogenschouw te ne men. Driehonderd bekende en minder bekende Leidse gezich ten voeren in hun bootjes en sloepen over de grachten tot ze zeeziek werden, puzzelden tot ze ruziënd de boot uitrolden, goten grote hoeveelheden bier en wijn naar binnen, stilden hun trek met verschroeide lap pen barbecue-vlees en gluurden stiekem naar de prins van ko ninklijke bloede. Aan het eind van de middag namen de rood- gestoofde gezichten nog meer wijn tot zich en een bord met kotelet en verse kapucijners met piccalilly toe. Welverdiend, want makkelijk was de puzzel- tocht niet geweest. Puzzels 'Rechts ziet u Heineken: schrijf vijf biersoorten op'. En: 'Hoe veel kilometer slootjes bevinden zich in de Randstad?' De kapi teins en hun bemanning krab den zich op het hoofd. „Kom op jongens, even opletten nu. We gaan wel voor dié grote mag num Champagne, en niet voor die kleine flesjes", klonk het uit de boot van jachtwerf-eigenaar Arthur Mostert. Mostert schatte het aantal kilometer sloot in de Randstad op 5000. Het goede antwoord: 350.000. Een schrale Miss Rijnwoude 9 Patricia van Leeuwen eerste Miss Rijnwoude: „Je moet haar feliciteren, dan kun je haar zoenen." nen de oudere huurders van Woningbouwvereniging Leiden zich 'verzekeren' voor de oude dag. Op voorhand denken de deelnemende partijen vooral aan diensten, die de huurders op dit mqjment niet direct nodig hebben maar die handig zijn als de nood aan de man komt. Bij voorbeeld spoedhulp bij plotse linge calamiteiten of een alar meringssysteem in de eigen wo ning. Andere diensten zouden gericht zijn op gemak en com fort: aanpassingen in de wonin gen en veiligheidsmaatregelen in en om het huis. De informatiebijeenkomsten volgende week donderdag heb ben plaats van 10.30 tot 12.00 uur in de Dobbegaarde en van 14.00 tot 15.30 uur in het Ge zondheidscentrum Stevenshof. zondheid om jaarlijks 200 miljoen gulden minder aan fysiotherapie uit te geven. Borst wil alleen de eerste negen behandelingen vergoeden voor niet- chronisch zieken. „Die negen is een volstrekt willekeurig getal", zegt Paulides. „Het is nergens op gebaseerd. Zo zou je net zo goed kunnen zeggen dat alle zieken slechts één week in het ziekenhuis mogen blijven. Wij willen best meedenken over bezuinigen maar dan wel op basis van inhoudelijke overwegin gen." Paulides hoopt dat de fysiotherapeuten de mi nister woensdagochtend kunnen overtuigen, ,,'s Morgens bieden we de handtekeningen aan; 's middags spreekt de minister in de Tweede Kamer over haar plan." Een stunter maakt een spectaculaire sprong op de half pipe. FOTO HIELCO KUIPERS de schooldag nog altijd aan de doelen beantwoordt en of het activiteitenpakket bijstelling be hoeft. Met de verlengde schooldag is zo'n 50 mille gemoeid. Van der Wal rekent er op dat dit geld ook komend schooljaar weer beschikbaar is. Zij beveelt de verlengde schooldag ook bij an dere scholen aan. leiden «valerie leenheer Het ding is zo'n dertien meter lang en vijf meter hoog. Je kan erop met met een skateboard, skeelers, skates en zelfs met een cross-fiets. Er stond al een echte 'half-pipe' op het Museumplein in Amsterdam, maar nu staat er ook één in het wijkpark van de Leidse Stevenshof. Zaterdag- middag werd deze super skate- baan - net niet de grootste van Nederland - officieel geopend door wethouder Jan Laurier. Eigenlijk was de opening niet meer echt nodig, want de skate- baan werd meteen nadat hij ge plaatst was, al flink gebruikt door de jongeren uit de wijk én uit de rest van Leiden. „Terwijl de bouwers nog bezig waren met het opzetten van de skate- baan waren de jongeren er al niet weg te slaan", vertelt Marry Buiks van de afdeling milieu en beheer van de gemeente. „Ze wilden er meteen al op." Ook tijdens de opening stonden tientallen jongeren op skeelers of met hun skateboards boven aan de baan te wachten totdat ze hun spectaculaire stunts kunnen uitvoeren. De skatebaan in de Stevens hof is er gekomen danzij een initiatief van een jongen uit de wijk. Volgens hem was er niet genoeg te doen voor de jonge ren van de Stevenshof. „Er wa ren wel speelapparaten maar die vonden ze voor babies", legt Henny Keereweer, voorzitter van de wijkraad van de Stevens hof, uit. „Ze wilden graag iets spannenders, iets uitdagen- ders." De initiatiefnemer verzamel de zo'n 200 handtekeningen en ging daarmee naar de wijkraad en de gemeente. „Tja, en toen bleek de gemeente daar nog wel troost: niemand had het bij het juiste eind. Degene die er het dichtst bijzat, had zich nog 50.000 kilometer vergist. Kapitein Bas van Gellecum had de minste fouten gemaakt en kreeg de hoofdpijs: vijf liter champagne en een trofee. Kees Klerks won de tweede prijs, maar had al genoeg champag ne, en J. du Prie, de nummer drie, had wel trek in een glaasje bubbels. En de prins? Die moest bij zijn moeder op de thee. Meer dan driehonderd opva renden, vijftig boten en een maandenlange voorbereidings tijd. Huijnink keek gisteravond terug op een zeer geslaagde dag. Hij had niet alleen zijn vas te klanten in de watten gelegd, het botenfeest had bovendien het 180-jarig bestaan van zijn café luister bijgezet. Volgend jaar weer? „Absoluut niet. Het moet wel leuk blijven." caroline van overbeeke college, nu het zich in meerder heid bereid heeft getoond tegen Shell in het geweer te komen, niet passief blijven jegens de Franse regering. „De atoom- proeven vormen een flinke aan slag op het milieu en zijn be dreigend voor alle mensen die in het Stille Zuidzeegebied wo nen. Hierbij vergeleken valt het dumpen van een boortoren in zee volledig in het niet", schrijft hij. Van der Veen adviseert het college 'een symbolische daad' te stellen. Zelf denkt hij aan een protestbrief, te sturen naar de Franse ambassaseur in Neder land. „Ik besef dat de mogelijk heden om van gemeentewege de verontwaardiging over de Franse plannen tot uitdrukking te brengen heel beperkt zijn. Toch hoop ik dat het college met mij van mening is dat een bescheiden actie zinvoller is dan helemaal niets doen." een potje voor te hebben en zo is dat ding er gekomen", vertelt Keereweer. „Het is eigenlijk heel vlot gegaan. Dit is een prima voorbeeld van goede samen werking tussen de gemeente, de wijkraad en de bewoners." De wijkraad is blij dat er nu een apparaat staat voor de wat oudere jongeren. „Ze hebben zo een leuke en nuttige vrijetijds besteding. De raddraaiers hou den zo geen tijd over om rot- geintjes uit te halen." Bijna was deze Leidse skate baan de grootste van Neder land, maar deze 'titel' ging de Stevenshof net aan de neus voorbij. „Toen wij met het op zetten van de baan bezig waren hoorden we dat er eentje ge bouwd gaat worden die net tien centimeter hoger is", zegt Mar ry Buiks. „Jammer, maar het is in elk geval één van de grootste banen van Nederland." leiden wim koevoet Het Leidse PvdA-raadslid Ed van der Veen wil Leidse acties tegen Frankrijk. Hij laat dit we ten in een brief aan het college van burgemeester en wethou ders. De acties moeten gericht zijntegen de Franse regering die binnenkort enkele ondergrond se atoomproeven neemt op het eiland Mururoa in de Pacific. Van der Veen stelt voor Leide- naars op te roepen Frankrijk als vakantieland te mijden. Hij spreekt zijn waardering uit voor het 'milieubewuste deel' van het college dat onlangs de boy cotactie tegen Shell ondersteun de vanwege het voornemen een boorplatform in de Atlantische Oceaan te dumpen. Burge meester Goekoop en wethouder Walenkamp (CDA) stemden te gen de actie die door wethouder J. Laurier (Groen links) was aangezwengeld. i Volgens Van der Veen kan het Aanbieding geldig v, ma 26 juni t/m wo 28 Juni 1995 A&P Services B V. tel. 02154-83333. ELKE DAG GOED NIEUWS Woningbouwvereniging De Sleutels raadt al haar huurders, die er recht op hebben, aan om nog voor 1 oktober huursubsidie aan te vragen. De vereniging kon tot op heden van 28 procent van haar huurders verwerken als rechthebbenden op een huursubsidie. Maar het vermoeden bestaat dat rpéér mensen daarop het komende tijdvak recht hebben. „Zeker als je weet dat zo'n 38 pro- cejnt van de Leidse huishoudeps behoort tot de laagste inkomenscategorie", aldus woordvoerder Jos Stikvoort. De Sleutels voert per 1 juli een huurverhoging in van gemiddeld vier procent. Stikvoort: „Huur ders kunnen daar bezwaar tegen maken, om zo te proberen hun woonlasten te beperken. Maar een andere, misschien wel meer succesvolle ma nier is gebruik te maken van het recht op huur subsidie. Het rijk gaat er bij de bepaling van de stijgingspercentages van de huursom van uit dat huurders voor wie de stijging te veel is, huursub sidie aanvragen. Als je dat niet doet ben je een dief van je eigen portemonnee." De sluitingstermijn voor de subsidie-aanvragen is 1 oktober. Komt een aanvraag na die datum binnen, dan vervalt het recht op subsidie voor het komende tijdvak.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1995 | | pagina 7