Leger vermoordt Hutu's in Burundi p' Buitenland legering Japan wil sekte snel verbieden inister Melkert keert Wch tegen uithollen ILO Droogte verdrijft San Badgasten blijven weg Tri* - Ar»' ~_.Q' J.K 4;; Serviërs beloven opening van corridor naar Sarajevo Rabin heet Assad welkom in Jeruzalem Straks op reis? Nu naar de ANWB NAVO vraagt leden budget op peil houden RIJDAG 9 JUN11995 Russische maffialeider in VS gepakt york Vjatsjeslav Kirillovitsj Ivankov, die wordt gerekend tot C-/fie machtigste leiders van de Russische maffia, is gisteren in New Vork gearresteerd. Dat heeft de Amerikaanse federale recherche FBI meegedeeld. Ivankov (55) zat tien jaar in een gevangenis in Kiberië voor hij eind 1991 illegaal naar de VS kwam. Hij vestigde jich onder een valse naam in Little Odessa, de wijk van New bedri*ork ^et toev'uchtsoord is geworden van de Xmerikaans- Tgen puss'sc^e georganiseerde misdaad, te kuil helepulgarije doet mee aan NAVO-oefening zijn '|ofia Bulgaarse oorlogsschepen hebben gisteren in het kader rennXan het Partnerschap voor Vrede deelgenomen aan een een- sindsidaagse NAVO-oefening op de Zwarte Zee, aldus een marine- banïvoordvoerder in Sofia. Een Nederlands, een Grieks, een Italiaans aed.Tên een Turks fregat van de zuidelijke NAVO-vloot in de Middel- lie saandse Zee, acht Bulgaarse schepen en een helikopter-squadron let aileden mee aan de oefening. Binnenkort volgt een soortgelijke nam NAVO-oefening voor de Roemeense kust. 100.' i tkkoord bereikt over kieswet Rusland e||'nUjosKOu« Een commissie die door president Jeltsin en het Russi- °ltche parlement is ingesteld, is het gisteren eens geworden over kiesstelsel dat bij de verkiezingen voor de Doema, de Russi- ;che Tweede Kamer, eind dit jaar zal gelden. De ene helft van de 50 afgevaardigden zal via het stelsel van evenredige vertegen- 'oordiging worden gekozen, de andere via een districtenstelsel, ie commissie werd vorige maand ingesteld nadat Jeltsin en de Poema het niet eens hadden kunnen worden over de kieswet. rtsf ^Stafchefs VS willen geen nieuwe B-2's Washington De Amerikaanse chefs van staven hebben gisteren lancej laten weten dat ze niets voelen voor plannen van politici om ,meer B-2-bommenwerpers aan te schaffen. De generaals willen r. de gelden die voor de 'onzichtbare' bommenwerper zijn be stemd liever aan projecten besteden die een hogere prioriteit hebben. Volgens de huidige planning zal de luchtmacht maxi maal 20 van de bommenwerpers kopen, een idee dat door presi dent Clinton gesteund wordt. Het Huis van Afgevaardigden hen zou zijn gebruikt voor lijk\>erbranding )kyo AP-Rtr let Japanse kabinet heeft van- chtend in een speciale zitting esloten aan te sturen op een erbod van de sekte Aum Shinri yo. De sekte wordt verdacht «in de gifgasaanslag van 20 2 laart in de Tokyose metro. Minister van justitie Maeda ei dat hij de sekte haar wettelij- religieuze status wil ontne- ten en zo snel mogelijk opge- even wil hebben. Zodra er vol- oende bewijzen van strafbare :iten tegen de sekte zijn verza- leld, zal het openbaar ministe- de rechter vragen de sekte te Sntbinden, aldus de minister. Het zou voor het eerst zijn dat Ten religieuze groepering wordt rboden wegens 'ernstige anti- iciale activiteiten'. Eerder wer- len wel religieuze groepen ver- loden omdat ze niet meer ble ien te zijn dan een dekmantel im de belasting te ontduiken, 'fficieel erkende sektes genie- n in Japan allerlei belasting- 'ordelen. Aum Shinri Kyo is linds 1989 erkend als officiële teneve bob kroon CORRESPONDENT j jjfls de Amerikanen hun bijdrage lan de Internationale Arbeids- irganisatie (ILO) verlagen, zal 3j Nederland niet staan te dringen 2ipm het tekort aan te vullen. De LO kan best wat efficiënter jj verken. Dat laat echter onverlet I8i lat Nederland zich verzet tegen 2 iet wezenlijk uithollen van or- ;anisaties als de ILO. De Nederlandse minister van .okociale zaken, Melkert, liet dat listeren weten in Genève, waar de ILO tot 23 juni haar jaarver- ;adering houdt. Melkert leidt de Nederlandse delegatie op de lijeenkomst. Gisteren keerde )ij zich tegen „afbraak van het 'j naoorlogse internationale sys teem door nationalistische en i2i isolationistische stromingen, zoals in Amerika". jfiritse scrabbelaar wint slag om plas LONDEN. HANS GELEUNSE dezer dagen zal de ILO-be- groting van ongeveer 250 mil joen dollar per jaar kritischer dan ooit worden bekeken. De traditionele Amerikaanse bij drage van 25 procent aan het ILO-budget ligt in het Ameri kaanse Congres onder Republi keins vuur. De in 1919 opgerichte ILO is een bij de Verenigde Naties aangesloten organisatie waarin werkgevers, werknemers en re geringen samenwerken. Melkert brak gisteren een lans voor het voortbestaan van de organisa tie. Hoewel het Nederlandse so ciale bestel nauwelijks behoefte heeft aan de sociale regelgeving van de ILO, ligt dat volgens de minister voor veel andere lan den anders. In die landen is 'so ciale rechtvaardigheid nog steeds een vrome wens', aldus Melkert. Toenemende vrees voor grote slachtpartijen Tientallen mensen zijn in Burundi gedood tijdens een schoonmaakoperatie door het voornamelijk uit Tutsi's bestaande leger. De slachtoffers, Hutu's, zijn voor het merendeel kinderen, vrouwen en ouderen die niet in staat waren de bergen in te vluchten. Journalisten telden zeker 25 doden, maar het werkelijke aantal slachtoffers is waarschijnlijk veel hoger. Gevreesd wordt voor nog om vangrijker slachtpartijen in de naaste toekomst. mensen gedood bij de macht strijd tussen de Hutu-meerder- heid en de Tutsi-minderheid. Het jongste bloedbad doet de vrees toenemen dat de strijd es caleert in een volkerenmoord zoals die vorig jaar plaatsvond in het buurland Rwanda, daar vielen zeker een half miljoen doden. De Burundese regering heeft zonder succes geprobeerd de Hutu- en^Tutsi-milities te ont wapenen sinds de moord op Burundi's eerste Hutu-leider, president Melchior Ndadaye, bujumbura-new york afp-dpa-ap De militaire operatie werd uit gevoerd in de noordelijke wij ken van de hoofdstad Bujum- bua, de enige wijken waar nog Hutu's wonen. De militairen zochten aanhangers van extre mistische Hutu-milities. De ac tie was kennelijk een vergelding voor acties van de Hutu's in het zuiden van de hoofdstad waar bij ongeveer tien Tutsi's om het leven zijn gekomen. Sinds oktober 1993 zijn in Bu rundi naar schatting 100.000 religieuze groepering. Tot op heden zijn elf leden van de sek te in staat van beschuldiging ge steld wegens de aanslag in de metro, die aan 12 mensen het leven kostte en waarbij 5.500 mensen onwel raakten. De politie heeft een grote oven in beslag genomen in een gebouw van de sekte. Ze denkt dat de groep in het apparaat lij ken verbrandde, zo melden Ja panse kranten. Tomomasa Na- kagawa, de 'dokter' van de sekte zou de politie hebben verteld dat hij de installatie heeft ge bruikt om het lijk van een nota risklerk uit Tokyo te verbran den, kort nadat sekteleden hem hadden ontvoerd. De oven is waarschijnlijk uit gedacht en gebouwd door Hi deo Murai, de 'minister van we tenschappen en technologie' van de groep. Murai is in april voor het hoofdkwartier van de sekte in Tokyo doodgestoken door iemand die zichzelf om schreef als een rechtse nationa list. plumtree In 1992 werd Degedege Mpofu in verband met de extreme droogte uit de bush van Zimbab we gehaald en overgebracht naar het dorp Makhulela. In haar ongeveer honderdjarige leven heeft ze nog nooit.de beschikking gehad over elektriciteit en noten kraakt ze ook nog op de traditionele manier: tus sen twee stenen. De vrouw behoort tot de San-stam, die maar zo'n duizend leden telt. foto anp alexander joe tijdens een couppoging in okto ber 1993. Sinds Burundi dertig jaar geleden onafhankelijk werd, heeft de Tutsi-minder heid (13 procent van de bevol king) er de meeste tijd de dienst uitgemaakt. Ze beheerst nog al tijd het leger en de overheids dienst. Intussen hebben de Verenig de Naties en Rwanda gisteren een akkoord bereikt over in krimping van de VN-vredes macht in het Afrikaanse land. Volgens de overeenkomst bren gen de VN hun vredesmacht binnen drie maanden terug van 5.500 naar 2.330 manschappen. Na vier maanden blijven er nog 1.800 soldaten over. Daarnaast houden 320 militaire waarne mers en 120 politieagenten hun functig. De overeenkomst ver lengt het VN-mandaat in Rwanda tot 8 december. büsum Net als in Zandvoort, Noordwijk en andere Nederlandse badplaatsen, zijn ze in het Duitse Biisum (Sleeswijk Holstein) helemaal klaar voor de toeristenstroom. Gezien het slechte strandweer, laten de badgasten het voorlopig echter nogal afweten foto epa wulf pfeiffer BOEDAPEST-BRUSSEL GPD-ANP De Bosnische Serviërs hebben gisteravond ingestemd met de heropening van een corridor voor hulpkonvooien naar Sara jevo. Volgens de Bosnisch-Ser- vische 'vice-president' Nikola Koljevic zal de corridor 'zeer binnenkort' weer worden open gesteld. In Sarajevo en diverse andere door de Bosnische Serviërs be legerde en ook gisteren weer aangevallen gebieden is de voedselsituatie dramatisch ge worden. Volgens woordvoerders van dë VN staan Sarajevo en en claves als Srebrenica, Zepa en Bihac op de rand van de hon gersnood. De Bosnische Ser viërs hebben al wekenlang vrij wel geen humanitaire- en voed selkonvooien meer doorgelaten. Het is niet de bedoeling dat de snelle interventiemacht, die op dit moment wordt samenge steld, met geweld de weg gaat effenen voor voedselkonvooien als die geen toestemming krij gen enclaves te bevoorraden. „De VN hebben daar momen teel niet het mandaat en de middelen voor. Een zekere mate van instemming van de betrok ken partijen ligt ten grondslag aan elke VN-operatie, niet al leen die in Bosnië", aldus de Britse defensieminister Rifkind gisteren in Brussel. Volgens Rifkind is het wel zo dat aïs de Bosnische Serviërs niet snel alle gegijzelde blauw helmen vrijlaten en instemmen met de bevoorrading van de en claves het geen zin meer heeft dat de Verenigde Naties nog in Bosnië blijven. Ook Frankrijk houdt in dat geval ernstig reke ning met terugtrekking van de blauwhelmen. De snel inzetbare troepen macht voor bescherming van VN-militairen in Bosnië zal ove rigens de eerste dertig dagen nog niet operationeel zijn. De Kolonisten ongerust over vaart toenadering kaanse minister Christopher (buitenlandse zaken) in Israël arriveerde voor een nieuwe pendelmissie in het Midden- Oosten, zijn dertiende. Christopher is optimistisch over het verloop van de vredeson derhandelingen. „Ik ben blij met de vooruitgang die Israël en Syrië hebben geboekt." Christopher zei dat het voor beide staten van groot belang is dat ze het onderhandelingspro ces versnellen, zodat nog voor de verkiezingen in de VS en Is raël in 1996 concrete resultaten kunnen worden geboekt. Onder joodse kolonisten is grote ongerustheid ontstaan over het verloop van de vredes besprekingen. Volgens Israëli sche persberichten zouden ze een nieuwe coalitie hebben ge vormd die moet verhinderen dat Syrië de Golan terugkrijgt en dat de Palestijnen op korte ter mijn meer zeggenschap krijgen op de Westelijke lordaanoever. De kolonisten zullen daarbij het gebruik van geweld niet schu wen. WASHINGTON-JERUZALEM Rtr-AFP-DPA De Syrische president, Assad, is welkom in Jeruzalem om over vrede te komen praten. Dat heeft de Israëlische pre mier Rabin vannacht gezegd in het programma van Larry King voor de Amerikaanse televisie zender CNN. Rabin wil ook wel naar Damascus gaan als dat Assad beter uitkomt. Bilaterale vredesgesprekken, in welke vorm dan ook, kunnen wat de Israëlische premier betreft overal plaatsvinden. Rabin betreurde het dat Syrië tot nu toe geen bilaterale vre desonderhandelingen wil aan gaan en alleen onder toezicht van de VS wil praten. Vorige maand kwamen Syrië en Israël echter wel overeen dat eind de ze maand hoge militairen en hun adviseurs in Washington gaan praten over voorwaarden rond de terugtrekking door Is raël van de Hoogte van Golan die het sinds 1967 controleert. Rabins opmerkingen komen op het moment dat de Ameri- CORRESPONDENT Voormalig Brits scrabble-kam- pioen Mike Goldman is blij. De scrabble-bond moet van de rechter, ruimhartig plaspauzes inlassen bij wedstrijden. En Goldman krijgt 90 pond (230 gulden) schadevergoeding, om dat hij in 1990 wegens een gang naar het toilet tijdstraf kreeg, wat hen de toenooizege kostte. Rechter Hallgarten: „Ik betreur het zeer dat deze zaak, met meer dan 200 pagina's docu mentatie, voor de rechter is ge bracht". Volgens Hallgarten had de bond voldoende duidelijk gemaakt dat de klok zou gaan ')pen, ook als een speler nog niet aan het bord zat. „De bond is maar een kleine vrijwilligers- organisatie, maar bij een toer nooi moeten spelers voldoende gelegenheid krijgen zich te ont lasten", aldus Hallgarten. Reisverzekering op maat. Voor een eenmalige verzekering of één voor meerdere vakanties per jaar. Uitte breiden met Vervangend Vervoer-dekking, al vanaf een maand voor vertrek geldig. Buitenlands geld. Van de meeste landen op voorraad. En anders is het zo besteld. Telefoonkaarten. Geen gedoe meer met muntjes. 'j Onmisbaar voor de komende zomervakantie! Alkmaar. Kennemerstraatweg 12 Beverwijk. Beverhof 16-17. Den Helder, Bernhardplein 75 Haarlem, Stationsplein 70 Leiden, Stationsweg 2 IJmuiden. Lange Nieuwstraat 422. Zaandam. Peperstraat 146. Nieuwe richtlijn is geen keiharde eis BRUSSEL GPD De NAVO wil dat de lidstaten hun defensie begrotingen niet verder te verlagen en in een aantal gevallen zelfs verhogen. Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor Nederland. De NAVO-ministers van defensie spraken gisteren in Brussel uit dat het mooi zou zijn als de leden 2,68 procent van hun Bruto Nationaal Produkt (BNP) voor hun defensie uittrekken. Nederland komt momenteel niet verder dan 2,2 procent. Bij het richtsnoer gaat het overigens niet om een keiharde eis, eenvoudigweg omdat bijna de helft van de lidstaten, waaronder Nederland, op dit moment geen extra geld voor defensie wil uittrekken. Om de nieuwe NAVO-norm te bereiken zou Nederland ruwweg 3 miljard gulden per jaar meer voor defensie moeten uitgeven. Dat geld is er „helaas niet", zo liet minister Voorhoeve (defensie) gisteren in Brussel weten. Wel herhaalde hij zijn persoonlijke opvatting dat er eigenlijk 250 miljoen gulden per jaar meer voor defensie moet worden uitgetrok ken dan in het regeerakkoord staat. Die wens ziet hij door het nieuwe NAVO-richt- snoer ondersteund. In Brussel werd gisteren van alle kanten benadrukt dat de nieuwe richtlijn een 'zachte norm' is. NAVO-diplomaten denken dat de zes a zeven lidstaten die de 2,68 pro cent niet halen, nog zeker vijf tot tien jaar nodig hebben om het doel te bereiken. De nieuwe norm is dan ook niet te vergelijken met het vroegere voorschrift om de defen sie-uitgaven jaarlijks met 3 procent te ver hogen. Voldeden lidstaten daar niet aan, dan konden ze publiekelijk op de vingers worden getikt. Zover zal het nu niet komen. Duitsland werd als voorbeeld aangehaald van een land waar de nieuwe norm voorlo pig weinig realistisch is. Door de samenvoe ging van Oost- en Westduitsland is het Duitse BNP enorm gestegen. Zou men nu in Duitsland de nieuwe norm toepassen, dan zou dat op een verdubbeling van het defensiebudget neerkomen. Bonn heeft zijn defensiebegroting echter tot 1998 min of meer bevroren. Bovendien wijzen de Duit sers erop dat ze al veel extra geld hebben uitgegeven om het de Russen mogelijk te maken zich uit de voormalige DDR terug te trekken. Er werd in Brussel bovendien op gewezen dat ook andere elementen dan geld een rol spelen. Bijvoorbeeld of een land na aftrek van personeelskosten en dergelijke nog ge noeg financiële ruimte heeft om de troepen ook daadwerkelijk te kunnen gebruiken, zoals voor vredesmissies in ex-Joegoslavië. Nederland slaat wat dsat betreft geen slecht figuur, aldus NAVO-diplomaten. Met de nieuwe zachte norm wil de NAVO vooral een halt toeroepen aan de stelselma tige daling van de defensie-uitgaven, die na de val van de Berlijnse Muur inzette. Nederlandse minister Voorhoe ve (defensie) sprak die verwach ting gisteren uit na NAVO-be- raad in Brussel. Alle grote frac ties in de Tweede Kamer heb ben gisteren hun laatste aarze lingen over de uitzending van nog eens 170 Nederlandse mili tairen naar Bosnië overwonnen. Ook de oppositiepartij CDA, die zwaar worstelde met de beslis sing, zette het licht op groen. Spanje, Italië, Noorwegen, Turkije, Canada en Duitsland overwegen naast Nieuw-Zee- land, Frankrijk, Groot-Brittan- nië en Nederland ook kleine, ondersteunende eenheden aan het snel inzetbare korps ter be schikking te stellen. De Amerikaanse president Clinton heeft het besluit van het Huis van Afgevaardigden om het wapenembargo tegen Bos nië op te heffen fel bekritiseerd. De president kondigde aan zijn veto over het besluit uit te spre ken. Conservatieven slaan hun slag in Ontario TORONTO Rtr De Conservatieven hfebben gis teren na tien jaar de macht her overd in Ontario, de dichtst be volkte en rijkste provincie van Canada. Daarmee is een einde gekomen aan het bestuur van de Nieuwe Democraten. De Conservatieven verover den 82 van de 130 zetels met een programma dat sterk lijkt op het Contract voor Amerika waarmee de Republikeinen in de Verenigde Staten vorig jaar de meerderheid veroverden in zowel het Huis van Afgevaardig den als de Senaat. Partijleider Michael Harris heeft de kiezers onder meer een flinke belastingverlaging en her vorming van het stelsel van so ciale zekerheid beloofd. Ook wil hij de staatsslijterijen en onder delen van Ontario Hydro, het grootste nutsbedrijf in Noord- Amerika, privatiseren. Harris' overwinning tekent niet alleen een ruk naar rechts in Ontario, maar ook de herop leving van de Conservatieven. De partij leed twee jaar geleden bij de landelijke verkiezingen een smadelijke nederlaag en hield slechts twee zetels over. De Conservatieven regeren nu in drie van de tien Canadese provincies: Alberta, Manitoba en Ontario. Reddingswerkers stoppen ermee in Neftegorsk In het oliestadje Neftegorsk op het Russische eiland Sachalin is vandaag het zoeken naar slachtoffers van de aardbeving van twee weken geleden ge staakt. De laatste overlevenden wer den vorige week zaterdag uit het puin gehaald. Volgens een officiële mededeling in Mos kou kwamen zeker 2.164 van de bijna 3.000 inwoners van Neftegorsk om het leven. Ruim 400 gewonden worden nog verpleegd in ziekenhuizen. De meeste slachtoffers woonden in flatgebouwen van vijf verdiepingen, die door de beving op 28 mei ais kaarten huizen in elkaar zakten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1995 | | pagina 7