'De buitenkant ziet er schitterend uit' Opknapbeurt oor centrum oorschoten Jovenafdeling Curium officieel geopend Leiden Regio Verbouwing raadhuis fors duurder Vrees voor leegstand wagenkamp IJDAG 19 MEI 1995 chef henny van ecmond. 071-356414. piv -chef hans koenekoop, 071-356429 'ietsers in de knoop fftGEESTEen 75-jarige Leidenaar is gistermiddag licht ge- und geraakt toen hij met zijn snorfiets botste op een 13-jarige •tser op een fietspad aan de Rijnsburgerweg in Oegstgeest. Bij ft passeren raakten beide rijwielen elkaar en kwamen de stu it in de knoop. De 75-jarige man viel en liep een hoofdwond ieen snee in zijn hand op. Hij moest met een ambulance naar JAZL. Voninginbraken Inbrekers hebben gistermiddag twee naast elkaar ■legen woningen aan de Wittenburgerweg in Wassenaar gron- gdoorzocht. In een van de huizen wordt driehonderd gulden in contant geld vermist en zijn sieraden ontvreemd. het andere huis was het zo'n bende dat de bewoners nog niet eten wat er weg is. De daders verschaften zich toegang tot de oningen door de achterdeuren te forceren. let de schrik vrij derdorp Twee automobilisten kwamen gisterochtend met de hrik vrij na een aanrijding op de kruising van de Van Diepe- ngenlaan met de Persant Snoepweg in Leiderdorp. ;ene bestuurder, een 29-jarige Leiderdorper, reed over de Van U epeningenlaan en wilde met zijn auto linksaf de Persant loepweg op rijden. Daarbij zag hij kennelijk een van links na- jt rende auto, bestuurd door een 25-jarige Leidenaar, over het JS lofd. De wagens klapten op elkaar en werden zwaar bescha- Eerste paal voor nieuwbouw scoutinggroep Kimball O 'Hara geslagen breiding van Albert Heijn en de vestiging van een wa- klass ihuis moeten het centrum van Voorschoten aantrek- ijker maken. De entree van het centrum moet verhe el worden en de Schoolstraat heeft een opknapbeurt Dat zijn de belangrijkste conclusies van een tus- irapportage die uiteindelijk moet leiden tot een cen- mvisie voor het verbeteren van het Voorschotense ïtrum. de Schoolstraat worden uitge- .00 ui I VAN SCHUPPEN voortgang van het centrum- ject werd gisteravond be- ideld in een gecombineerde nmissievergadering. De Liitslu (\-fractie vroeg vooral aan- ht voor de aanpak van het mkeerprobleem. Door de uit- iding van Albert Heijn zijn ■Ikuni a parkeerplaatsen nodig. S. laar (Groen Links) pleitte 5.15- vóór het terugdringen van autoverkeer en zag niets in uitbreiden van parkeer- nte. >e gemeente is al met Albert jn in onderhandeling over uitbreiding van de super- 894< rkt. Boven de vernieuwde kei kunnen woningen ge- ze Zeeiwd worden, waardoor het zicht van de entree van het trum verbeterd wordt. Ver moet het aantal winkels in ISTGEEST MONICA WESSELING ;g 10, breid en de bestrating en aan kleding van de straat ver nieuwd. De gemeente over weegt om voor de winkeliers een baatbelasting in te voeren omdat zij meeprofiteren van de opknapbeurt. Voordat besloten wordt deze belasting in te voe ren, wordt eerst onderzocht binnen welk gebied dit systeem zal gaan gelden. Om de meningen van betrok kenen te horen is er een klank bord ingesteld waarin onder meer de Stichting Leefbaar Voorschoten, de winkeliersvere niging en een externe adviseur zitting hebben. Bewoners ma ken geen deel uit van dit klank bord; voor hen worden speciale inspraakavonden georgani seerd. Wethouder Ten Have verwacht dat de centrumvisie eind dit jaar klaar is. voorschoten kees van kuilenburg Eigenlijk hadden ze gehoopt dat het nieuwe pand voor scouting groep Kimball O'Hara al in het voorjaar klaar was geweest, zo dat ze maar een keer moesten verhuizen. Nu zitten de Voor schotense scouts verdeeld over vier locaties en verwachten ze pas in november hun nieuwe 'hoeve' - aan het Frans Hals plantsoen - in gebruik te kun nen nemen. ,,We mopperen niet al te hard, maar het is wel vervelend dat de groep een half jaar is op gesplitst. De samenhang is daardoor weg en het geeft ook meer werk", zegt secretaris Ed van der Feen van de Stichting Scouting Voorschoten. De stich ting is het overkoepelende or gaan van beide groepen in Voorschoten: Leif Erikson en Kimball O'Hara. „De stichting behartigt de be langen van de groepen in ge sprekken met de gemeente en Scouting Nederland. Daarnaast is de stichting de beheerder van de onderkomens van beide ver enigingen", vertelt Van der Feen. Behalve de scoutinggroep vinden ook de Harmonie Voor schoten, de Mauritsgroep voor lichamelijk gehandicapte scouts en enige afdelingen van The boy and girl scouts of The Hague een onderkomen in het gebouw. Zij huren de ruimte. Het gebouw wordt eigendom van de stich ting, maar de grond blijft in be zit van de gemeente. Miljoen Het pand kost ruim een miljoen gulden. Dat het zo duur is ge worden is vooral het gevolg van aanpassingen die nodig waren voor de gehandicapte scouts en de harmonie. Al die gesprekken en vergaderingen over deze aanpassingen heeft voor nogal wat vertraging gezorgd. Het ge bouw wordt daardoor ook wat groter dan waar oorspronkelijk van was uitgegaan. Bovendien is het een leerling-bouwplaats. Materiaal dat normaal vanuit de fabriek wordt aangeleverd, wordt nu ter plaatse door de leerlingen vervaardigd. „Ook daardoor is alles wat duurder geworden", legt Van der Feen uit. De Voorschotense aanne- Volgens Van der Feen heeft de groep de Kimshoeve - die in middels is gesloopt - met pijn in het hart verlaten. „Het was een riante ruimte, waar altijd plezierig is gewerkt. Maar de boerderij moest plaats maken voor woningen. Dat was al lang bekend, zodat er doelbewust weinig onderhoud is gedaan." De nieuwbouw - van de Leidschendamse architect N.W. van der Lek - wordt kaal opge leverd. „Als eis had de gemeen te dat de nieuwbouw moest aansluiten aan de belendende bebouwing. Dat is naar mijn idee goed gelukt. Aan de bui tenkant ziet het er werkelijk schitterend uit. Daarbij heeft de architect zich ook ingeleefd in de ideeën van scouting. Voor de bouw wordt duurzaam en na tuurlijk materiaal gebruikt." Daarna is het aan de groep om het gebouw geschikt te ma ken. „We hebben alles dat nog bruikbaar is uit de Kimshoeve meegenomen. Het gebouw stortte net nog niet in", zo geeft Van der Feen aan. „Het hoeft er binnen niet luxe uit te zien. Er moet wel lekker gewerkt kun nen worden. Al het materiaal uit de hoeve is opgeslagen in af wachting van nieuwbouw. Daarna kan iedereen aan de slag. Want er is binnen veel te doen. Ook de buitenboel schil deren behoort tot onze taak. Zo dragen wij ook ons steentje bij." Verhuur Van der Feen denkt niet dat de contributie voor honderd leden van de groep omhoog moet om de kosten van onderhoud te be talen. „Het is de opzet dat we actief gaan verhuren. Niet voor bruiloften en partijen, maar wellicht zijn er verenigingen die ruimte zoeken voor bijeenkom sten. Bovendien kun je denken aan verhuur van het gebouw voor zomerkampen. Op die ma nier hopen we wat geld te ver dienen. Niet dat we dat allemaal zullen mogen houden. De ge meente zal daarvan ook wel wat willen hebben. Dat is logisch, tenslotte heeft de gemeente be hoorlijk in de buidel getast om de groep aan een nieuw onder komen te helpen." VOORSCHOTEN ALICE VAN SCHUPPEN De uitbreiding van het Voor schotense gemeentehuis gaat meer kosten dan verwacht. Ook de nieuwbouw van de ruimte voor het Open Jongerenwerk die onder de nieuwe aanbouw komt, is duurder dan was voor zien. Toch steunde een meer derheid van de gecombineerde commissie gisteravond het brengen aan de gemeenteraad, voorstel om ruim 1,5 miljoen De fractie was er niet van over- gulden uit te trekken voor het tuigd dat de extra kosten die ge- totale project. maakt moeten worden niet van tevoren te voorzien waren ge- Alleen de WD-fractie wilde weest. Zo was er geen rekening nog geen positief advies uit- gehouden met een verlaagde vloer en een deugdelijke lucht verversingsinstallatie in het OJW-centrum. Met de bekabeling van computers was geen rekening gehouden en de kosten van een nieuwe transfor matorruimte in het gemeente huis vielen veel hoger uit dan verwacht. De hoge kosten riepen veel vragen op bij de commissiele den. Het is niet duidelijk hoe veel jongeren hel OJW bezoe ken, waardoor de WD zich af vroeg of de investering wel re delijk is ten opzichte van andere Voorschotense verenigingen. inister Borst wil meer geld voor kinderpsychiatrie minister van volksgezond- gh 4-f d, welzijn en sport, dr. E. st-Eilers, heeft gisteren in 'stgeest De Vlier, een afde- voor doven en slechthoren van het psychiatrisch zie- ihuis Curium geopend. In centrum worden sinds twee dove/slechthorende kinde met psychiatrische proble- n geholpen. De afdeling is enige psychiatrische zieken huis voor dove of slechthorertde kinderen in Nederland. Er wordt zowel poliklinisch als kli nisch behandeld. Borst toonde zich gisteren bij de opening uitermate ingeno men met het 'nieuwe' zieken huis. Doven lopen volgens de minister een aanzienlijk grotere kans op psychische problem- nen en daarom is de komst van De Vlier hoogstnoodzakelijk. Als onderdeel van Curium kan er op De Vlier ook onderzoek wor den gedaan naar de relatie tus sen doofheid en psychische problematiek. „Deze relatie is complex; veel studie en onder zoek is nodig", aldus Borst. De minister denkt sowieso dat kinderpsychiatrie, hoewel een jonge tak binnen de geeste lijke gezondheidszorg, veel aan dacht verdient. Onderzoek heeft volgens haar aangetoond dat er veel kinderen met psychiatri sche problemen zijn zonder dat deze problemen worden onder kend. Er is nu al een tekort aan plaatsen in de verschillende be handelingscentra en dat tekort zou alleen maar groter worden als de 'onbekende' psychiatri sche patiënten erbij zouden worden geteld. „We hebben wat we aan kin derpsychiatrie moeten veilig stellen. Bovendien moet er geld worden gevonden om het aan tal plaatsen in de kinderpsychi atrie uit te breiden", hield Borst haar gehoor voor. De minister wil meer duide lijkheid brengen in de jeugd zorg. Door de aanmelding van kinderen met problemen te centraliseren kan volgens haar worden voorkomen dat kinde ren eindeloos van het ene naar het andere behandelingsinsti tuut worden overgeheveld. „Het kind moet de hulp krijgen waar het behoefte aan heeft". De Vlier biedt plaats aan tien kinderen intern en een flink aantal in dagbehandeling. :o2ÜI tel. eland erderij Vossenburch 4, telji de Langeraarse- j in Langeraar. Het Jdste gedeelte da- luit 1630. Ce- iwd op een plaats ar volgens overle- Moe ing 'n de grijze nehiflheid een houten cht heeft gestaan, is echter bij een nd verloren ge- ,tibbeln- Daarvoor kwam 3, Leic boerenbedrijf in de foms! ats. Dat is ook een de redenen dat de Jn ïrderij twee jaar ge- o en de naam Vos- Rijn iburch heeft gekre- )ze fotograaf Wim cman doorkruist da- jks een groot deel 5, ee i de streek om het Jano) uws voorde krant a jeeld vastte leggen. ma: lens die ritten komt 6-17. langs allerlei 'beeldi- n 21. plekjes die niet di- 0 00 t hot news vormen, tór het zeker waard om te presenteren. Prins Willem-Alexanderbad in Koudekerk gaat toch open KOUDEKERK AAN DEN RUN Het Prins Willem-Alexander bad in Koudekerk gaat zater dag dan toch nog open. 's Morgens om zeven uur gaan de poorten open, om elf uur uur wordt de nieuwe glijbaan onthuld. De openstelling heeft bijna drie weken vertraging opgelopen door lekken in de aanvoerleiding van het ketel huis naar het bad. Inmiddels is die leiding volledig vervangen en heeft de installatie het proefdraaien goed doorstaan. De reparaties hebben de stich ting die het zwembad explo- teert zo'n 15.000 gulden ge kost. Kinderweek Oegstgeest gaat door OEGSTGEEST MONICA WESSELING De kindervakantieweek in Oegstgeest gaat door. Er heb ben zich genoeg vrijwilligers aangemeld bij het comité. In drie dagen tijd zijn er 130 kinderen en 80 vrijwilligers aangemeld. Het al dan niet doorgaan van het kinderfes tijn was afhankelijk van de aanmelding van voldoende vrijwilligers. Voorgaande jaren was het organiserende comité weken achtereen bezig met het vin den van voldoende vrijwilli gers. Omdat de organisatie zich nu met de échte vakan tieweek wilde bezighouden, is de methode van inschrij ving gewijzigd. Ouders en verzorgers mochten hun kind alleen opgeven als ze te gelijkertijd de 'bijbehorende' begeleider/vrijwilliger leve- De week (28 augustus tot en met 1 september) gaat dus in elk geval door, maar de inschrijving blijft nog tot 15 juni open. Dezelfde regels blijven natuurlijk gelden: een kind mag alleen meedoen als er ook een vrijwilliger wordt opgegeven. Overigens hoeft bij meerdere kinderen uit een gezin, toch maar één be geleider mee te komen. Opgave kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur bij de afdeling welzijn van de gemeente Oegstgeest. Minister Borst samen met prof. dr. P. Treffers, directeur van het Curium, tijdens de opening van De Vlier. foto loek zuyderduin Voorwaardelijke celstraf voor jarenlange ontucht VOORSCHOTEN/DEN HAAG PERSBUREAU CERBERUS Een 30-jarige inwoner van Voorschoten is door de Haagse rechtbank veroordeeld tot zes maanden voorwaardelijke cel straf voor de jarenlange ontucht die hij met twee van zijn neefjes pleegde. De officier van justitie had daar bovenop nog vier maanden onvoorwaardelijke celstraf geëist, hetgeen in dienstverlening kon worden omgezet. De rechtbank besloot alleen een voorwaardelijke straf op te leggen omdat de man al drie jaar een incest-dader-be- handeling volgt, waardoor de kans op herhaling klein wordt geacht. Ook hield de rechtbank rekening met het tijdsverloop tussen de aanhouding van de man in oktober 1993 en de be handeling van de strafzaak. Geen oplossing voor tuindersglas STOMPWUK DORITH LIGTVOET Stompwijkse tuinders willen niet dat de gemeente Leids- chendam voortaan afziet van het plaatsen van een grote glas container. Hierin kunnen ze een keer per jaar grote hoeveel heden vensterglas kwijt. Wet houder Span blijft echter vin den dat de tuinders zelf een glascontainer moeten neerzet ten. Ze zullen dan zelf de kosten moeten dragen vanuit het prin cipe 'de vervuiler betaalt'. Span en de Dorpsraad kwa men gisteravond niet nader tot elkaar tijdens de Dorpsraads vergadering. H. van der Ham merkte op (Jat tuinders nu weer vaker hun glas bij het gewone bedrijfsafval zullen gooien. G. Belt vond dat de gemeente on zakelijk bezig is. Als de tuinders het glas niet meer apart hou den, gaat de afvoer Leidschen- dam extra geld kosten. Span, die vooral voor dit punt naar Stompwijk was gekomen, merkte op dat het vanuit milieu-oogpunt niet de bedoe ling is dat het glas bij het overi ge vuil terecht komt. Tuinders die weigeren om hun glas apart te houden zijn in overtreding. Van der 1 lam beloofde nog eens te overleggen met de andere tuinders over een oplossing. STOMPWUK DORITH LIGTVOET Leden van de Stompwijkse Dorpsraad zijn bang dat een deel van het toekomstige woonwagen kampje aan de Waterviolier leeg zal blijven staan. Ze zijn bang dat omwonenden dan tegen een le lijk stukje braakliggend terrein moeten aankijken. Ze reageerden gisteravond tijdens de Dorpsraad- vergadering op berichten, dat zich tot nu toe pas twee belangstellenden voor het vijf plaatsen tel lende kampje hebben aangemeld. „Kunnen we de plaatsen die over zijn niet aan jonge Stompwijkse woningzoekenden geven? Die zien een flat in Leidschendam niet zitten en ko men voor een huis in Stompwijk voorlopig toch niet aan de beurt. Ze zouden het heerlijk vinden om aan de Waterviolier te zitten", probeerde M. van Bemmelen. Wethouder L. van Ewijk (CDA) drukte haar hoop meteen de kop in. De toekom stige bewoners moeten zelf hun eigen woonwa gen meenemen. Bovendien moeten de liefheb bers aan een hele rij voorwaarden voldoen om in het kamp te mogen wonen. G. Belt vond dat er op het braakliggende ge deelte woningen moeten komen als de animo van woonwagenbewoners gering blijft. Van Ewijk zei echter dat Leidschendam van rijkswege ver plicht is om een vast aantal plaatsen aan te leg gen. De wethouder denkt bovendien dat het kampje uiteindelijk wel vol zal komen. „Andere kampjes in leidschendam leken eerst ook half leeg te blijven, maar binnen een half jaar waren alle plaatsen toch bezet", zei hij. Over het uiterlijk van de wagens werd ook het nodige opgemerkt. Dorpsraadsleden waren bang dat het kampje er niet netjes uit zal zien, wanneer iedereen zijn eigen wagen meeneemt. De wet houder verzekerde hen dat het uiterlijk van de wagens aan bepaalde eisen moet voldoen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1995 | | pagina 13