Tulip Computers naar Azië en VS Nederlandse Mitsubishi's straks in Japan te koop Economie &Beurs Laat beleggers falend managers ontslaan' i Vooruitzichten Duitse economie verslechteren Van Lanschot: meer winst, meer banef DONDERDAG 23 MAART 1995 ECONOMISCH KORT HET TEKORT op de handelsba lans van de Verenigde Staten is in januari ten opzichte van de voorgaande maand met maar liefst 68 procent gestegen tot 12,2 miljard dollar. Dat is het hoogste negatieve saldo sinds het Amerikaanse ministerie van handel in januari 1992 voor het eerst een gecombineerde balans gaf voor de handel in goederen en diensten. Het bedrag viel aanzienlijk hoger uit dan de door analisten verwachte negen miljard dollar. DE EUROPESE COMMISSIE heeft de partners in Unisource, een samenwerkingsverband van grote telefoonmaatschappijen waaronder PTT Telecom, ge vraagd om informatie. De com missie wil zo achterhalen of hier sprake is van een kartel-achtige situatie, die echte concurrentie in de markt voor telecommuni catie in de weg staat. NAAST HEINEKEN heeft ook Unilever belangstelling voor de Zweedse voedingsmiddelen- groep Branded Consumer Pro ducts (BCP), een onderdeel van de door Volvo gecontroleerde investeringsgroep Procordia. Unilever heeft volgens een woordvoerder van het Brits/Ne derlandse concern begin deze maand een bod uitgebracht op BCP. DE FRANSE BANK Banque Na tionale de Paris (BNP) heeft vo rig jaar een nettowinst behaald van 1,66 miljard frank (526 mil joen gulden). Het exploitatiere sultaat zakte met 16,6 procent tot 10,4 miljard frank (334 mil joen gulden). De bank stopte 7,4 miljard frank (2,4 miljard gulden) in haar stroppenpot, 31,8 procent minder dan in 1993. HOOFDDORP ANP rokaza Nakamura. De opmerkingen van Karl staan verwoord in een persbe richt dat Dujat via een PR-bu- reau heeft verspreid. De Dujat- directeur vertoeft zelf echter in Spanje en is niet voor commen taar bereikbaar. „Voor nadere inlichtingen moet u bij Nedcar of Mitsubishi zijn", aldus een medewerkster van de handels federatie. Op hun beurt weige ren Nedcar en de Europese ves tiging van Mitsubishi Motors in Hoofddorp echter ieder com mentaar. Het Japanse Mitsubishi Motors is van plan volgend jaar tiendui zend Nederlandse auto's te im porteren. Het gaat om de nieu we Mitsubishi Carisma, die bij Nedcar in Bom wordt geprodu ceerd. Dat zegt A. Karl, directeur van de Nederlands-japanse han delsfederatie Dujat. Karl is net terug van een werkbezoek in Tokyo, waar hij heeft gesproken met onder anderen de presi dent van Mitsubishi Motors, Hi- Met steun van Nederlandse Investeringsbank Tulip Computers wil in vijf jaar groeien tot een wereld omspannende computerproducent met fabrieken in Azië en de Verenigde Staten. Volgens directeur F. Hetzenauer is het voor het relatief kleine Tulip mogelijk 'de sprong de wereld in' te maken dankzij het 'industriefonds' van het ministerie van economische zaken. DEN BOSCH GPD In Europa boert Tulip goed. In weerwil van de prijzenslag met giganten als IBM en Compaq groeide het Europese marktaan deel vorig jaar volgens Hetzen auer tot 1,8 a 1,9 procent. Dat kon dankzij 24,5 procent meer verkochte computers, terwijl de Europese markt met veertien procent groeide tot 11,8 miljoen stuks. Tulip verwacht te kunnen doorgroeien naar vier procent marktaandeel, maar wil daar voor geen termijn noemen. Op HAMBURZG-WAIBLINGEN se ministerie van economische zaken had vorige week al waar schuwende geluiden laten ho ren. Tussen eind 1994 en half maart is de mark gemiddeld zes procent in koers gestegen te genover andere Europese valu ta's en ruim elf procent ten op zichte van de Amerikaanse dol lar. Sinds eind 1993 was er te genover de dollar zelfs een waardestijging van 24 procent. De voorzitter van DIHT, Hans Peter Stihl, zei dat zijn organisa tie de raming voor de economi sche groei in 1995 heeft ver laagd van drie tot twee procent. De oorspronkelijke prognose was gelijk aan die van de rege ring. Het gaat er steeds meer naar uitzien dat de Duitse economie dit jaar minder sterk zal groeien dan tot voor kort was verwacht. Gisteren kwamen van gezag hebbende instellingen in Duits land duidelijke signalen dat het herstel haperingen zal gaan ver tonen. Dat zal onvermijdelijk zijn weerslag hebben op de Ne derlandse economie. Zowel het gezaghebbende economische instituut HWWA als de werkgeversorganisatie DIHT voorspelt dat de waardes tijging van de mark en de loons verhogingen in Duitsland de groei zullen remmen. Het Duit- de thuismarkt Nederland is het marktaandeel stabiel gebleven op ongeveer veertien procent, in Denemarken groeide het naar 5,1 procent. De computerfabriek in Den Bosch is begonnen met een in vesteringsprogramma in Azië van 25 miljoen gulden. Twintig miljoen daarvan is geleend van het industriefonds, via de Ne derlandse Investeringsbank (NIB). Voor de VS is om eenzelf de bedrag gevraagd, waarbij Tu lip zelf ook vijf miljoen in brengt. Binnen twee maanden verwacht Hetzenauer een be slissing. In beide werelddelen worden aparte vennootschap pen opgericht, buiten de balans om, om de Europese organisa tie niet in gevaar te brengen. De nieuwe fabriek in Rosma len (capaciteit 600.000 compu ters, 450 produktiewerknemers, kosten 45 miljoen gulden) moet vanaf eind volgend jaar ook de moederborden (de op een kar- Meer omzet horeca DEN HAAG ANP De ondernemers in de horeca hebben vorig jaar een omzet stijging geboekt van ruim vijf procent, ofwel 960 miljoen gul den. De restaurants en cafetari a's droegen daaraan voor een derde bij. In 1993 daalde de omzet in de horeca nog met 6,2 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). tonnen plaat gesoldeerde basis van de computer met werkge heugen en processor) gaan le veren voor de Aziatische en Amerikaanse fabrieken. De kas ten en andere onderdelen wor den ter plaatse gekocht en in el kaar gezet. De Bossche fabriek gaat zich meer toeleggen op de markt voor kleine kantoren en zakelij ke thuisgebruikers. Twee mo dellen moeten daarvoor vanaf komende zomer de breekijzers zijn: een zeer compact, plat 'ecomodel' dat weinig energie gebruikt door onder meer een 'comastand' en geluidloos is door het ontbreken van een ventilator (consumentenprijs rond de 2.400 gulden). En een 'alles-in-één-machine', die de functies van computer, ant woordapparaat, televisie, CD- speler, fax en spelcomputer combineert (standaarduitvoe ring 3.000 gulden). AMSTERDAM GPD Beleggers die ontevreden zijn over de prestaties van een be drijf moeten de mogelijkheid krijgen om bestuurders van die onderneming te ontslaan. Met dit voorstel levert de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) haar bijdrage aan de discussie over het vergroten van de invloed van aandeelhouders. Het is geen overbodige luxe om falende managers van beursgenoteerde bedrijven het vuur wat nader aan de schenen te leggen, meent VEB-secretaris R. de Haze Winkelman. „Neem nu het faillissement van Wyers. Dat is een schoolvoorbeeld van slecht management. Hetzelfde geldt voor de troebelen bij Pal- the en Verto. Ook het manage ment van Philips in de jaren '80 bleef maar zitten, ondanks slechte prestaties. Bij Nedlloyd hebben aandeelhouders uit on vrede een paar jaar geleden ge weigerd de jaarrekening gcfce keuren, maar de bestuiL trokken zich er niks vanL Wij voeren dus beslist L, theoretische discussie." Volgens de VEB is geen T wijziging nodig om aanL houders het recht te gev^ de jaarlijkse aandeelhou[ vergadering bestuurders^ dwingen om af te treden. IF1 een eenvoudige manier oi€Ê leggers meer zeggenschap geven. p£ De VEB doet zijn voorst! de onderhandelingen tijn het beursbestuur en het b 1 genoteerde bedrijfsleven U nigd in de VEUO in het sltjo ken te zijn geraakt. De bei»), de VEUO praten onder druka het ministerie van financiL enige tijd over het vermin<£/( van beschermingsconstruCr Met deze constructies prolL Nederlandse bedrijven ziq te dekken tegen vijandige 1 DEN BOSCH GPD Terwijl de grote banken in Ne derland kantoor na kantoor sluiten, komen er bij Van Lan schot Bankiers jaarlijks een paar bij. Vorig jaar waren dat nieuwe kantoren in Apeldoorn, Gronin gen en de enclave voor vermo gende particulieren in het Belgi sche Turnhout. Voor dit jaar staan Amersfoort en Delft op het programma, terwijl het Bel gische netwerk waarschijnlijk wordt uitgebreid in Lanaken. De bankiers van Van Lan schot uit 's-Hertogenbosch ('sinds 1737') gaan op meerdere fronten voortvarend te werk. Niet alleen groeit het aantal ves tigingen en het aantal perso neelsleden tegen de trend in, ook de resultaten over ogen beter dan wat de a banken tot nu toe wereldki J hebben gemaakt. Wannet verkoop van een financier maatschappij in 1993 b A beschouwing wordt gel k steeg de winst uit gewontg drijfsvoering in 1994 me procent tot 43,9 miljoen gul BINNENLANDSEAANDELEN MEEST ACTIEVE FONDSEN OPTIEBEURS calvê prei cap vclmac cetecohold. gamma holding geiderse papier Bethlehem steel boemgcomp cdl hotels hk$ nl 123/4 86-96 nl 101/280-00 nl 101/486-96 nl 101/487-97 nl 91/49000 nl 9 901-11-00 nl 9 90111-00 nl 9 90IV-00 nl 9 911-11-01 nl 83/4 90-00 nl 83/4 9011-00 nl 83/4 911-11 nl 83/4 9207 nl 81/2 89-99 nl 81/2 91-01 nl 81/2 911-11 nl 81/4 85-95 nl 81/4 9000 nl 81/4 921-02 nl 81/4 921102 nl 81/4 92071-11 nl 81/4 92-071-11 nl 8 85-95 nl 73/4 85-00 nl 73/4 90-00 nl 73/4 9505 gouda vuurvast c. 68,70 68.20 69,80 69.80 37.70 37.70 0,37 0.37 25.30 25.30 53,50 53.00 52.20 52,20 61,40 61,10 107,50 107,50 150,00a 150,00a nedap 420.00 425.00 1.70 1.70 41.50 119,50 65,00 42.70 119,50 65,00 22,60e 35,80 94.00 hoopefl ban! ihc caland kempen co kiene holding kon.knpbt cum.pref. koppelpcort kpndiv.'95 krasnapolsky landré&glmd 133,80 133,00 14.30 14,80 14,30 14,50 235,001 235,50 68,301 68,00 26,60 26,60 18,60 18,60 80,50 80,50 243.00 240,00 63,50 63,00 0.351 0,34e 62,00 60,50 7,301 7,30 36,00e 36,50 7,53 7,53 95,10 95,00 8,80 8,50 39,50 39,50 57,50 57,60 107,00 107,001 13,30 13,10 164,30 164,30 7,28e 7,28e 46.80 46,30 51.00 50,00 45.20 44,90 415,00a 415.00a 56.30 56,00 140.00 140,20 51,90 51,90 34,50 34,40 abn ai 19,80 19,70 89,90 89,60 88,10 88,20 81,60 81.60 43,00 42,90 73,60 73,60 24.50 24,00 298.00 298,00 80,50 49,90 sarakreek 4,35 4,35 88.40 87,90 multihouse 44,50 44.50 naell 31,00 31,30 nagroncert. 29,70 29,70 nat.mv.bnk.a 6,00 6,00 nat inv bnk c pref 81,80 81,80 nbm-amstell. 81,30 81,70 ned.elevati* bel 62,40 62,60 ned.part.mii 33,50 33,60 ned.springst 46,50 46,50 1,55 1.55 203,50 203,00 8000,00 8000,00 83,90 83,70 1602,00 1595,00 21000,00 21000.00 22200,00 22200,00 43.20 43,70 35,50 35,50 2,30 2,30 450,00b 455,00 91,80 91,50 123,00 123,50 176.50 176,50 18.10 18,10 2520,00a 2515,00a 53,20 53.20 7370,00 7370.00 telegraaf c text .groep tw tulip computer ubbink unilever 4 prf unitever 6 prf unilever 7 pre 34,50a 64.00 76,00 25,00 107,90 46,00 45,90 16.90e 36.20e 61.10 90,80 111,80 64,40 37,90 69,20 BUITENLANDSE AANDELEN 42,00 38.50a 89,50 23,90 112,70 general motors hitachi yen honeywell 15,00 14,50 iff corp. 48,70 48,60 htton 3,00a - lockheed 16,60 16,50 makitacorp yen 47,70 48,00 matsush.elec.yen 39,50 38,30 minn.mming&m. 42,20 42,30 mitsub.elec yen 66,50 67,00 mitsui yen 1880,00 neccorpyen 1470,00 - nomurasec yen 67,00 68,00 norsk hydro nkr 58,00 57,80 nyne* 52,00 51,50 occidental petr 64.50 65.60 pacific telesis 10,00 10,00 p &o. steam 5,50 - pepsico 275,00 36,90 82,20 52.00 51,60 72,00 73,20 101,00 101,50 34,50 33,60 81,50 - 1780,00 - 550,00 57,50 56,70 300.00 300,00 - 88,00 88,80 59,30 59,10 1100,00 - 1970,00 - 270,00b 270,00b 40,00 40.00 40.40 40,50 65,80 35,30 32,50 90000 585.00 575,00 520,00 1100,00 42,00 400,00 47,50 3000,00 STAATSLENINGEN 107,60 108,20 104,05 105,05 110.70 109,50 109,50 108,11 108,05 107,60 108,20 104,05 105,00 110,80 109,55 109,55 108,16 108.10 108,85 109,55 nl 71/2 8511-95 nl 71/2891-99 nl 71/28911-99 nl 71/2 93-23 nl 71/295-10 nl 7 93-03 nl 63/4 78-98 nl 63/4 85-95 nl 63/4 86-96 nl 63/4 88-98 nl 63/4 89-99 nl 61/2 86-% nl 61/2 88-96 nl 61/288-98 nl 61/289-99 nl 61/2 93-03 nl 63/887-97 nl 61/4 86-% nl 61/4 86-96 nl 61/487-97 103,10 103,25 103,25 103.31 97.20 97.00 98.83 98,77 102.25 102.30 99,75 99,75 100,85 100,85 101.30 101,44 101,25 101,35 101,30 101,40 99.05 99.15 100.10 100,10 nl 61/4 871-95 nl 61/48711 95 nl 61/4 87-02 nl 61/4 88-98 rl 61/4 93-98 nl 6 88-95 nl 6 88-96 nl 53/4 94p04 nlgrb 31/21) n: grb 31/2v nlgrb 31/2d nl 31/4 48-98h nl 31/44&-98v r.131/448 98d nl beiert 31/41) nl beiert 3 l/4v nl beiert 3l/4d nl grb 3h nl grb 3v nlgrb 3d nipb21/2h nl grb 2 l/2v nl grb 2 l/2d 77,70 77,70 77,70 98.00 96,90 96,90 96,90 59,00 61,00 61,00 52.20 52,20 52,20 gistbroc.c. heineken hoogovens c, hunter dgl. nedlloyd océ vd gr. pakhoed philips polygram unilever c 113,80 54,80 229,00 42,50 71,80 208,00 156,50 18,30 18,30 79.80 54,20 265,00 83,00 85,30 86,50 57,30 54,00 211,70 59,80 85,30 89,50 55,10 59,30 86,50 50,30 214,50 56,50 203,00 129,50 12/04/94 54.00 09/01/95 90,20 10/02/95 42,80 26/04/94 167.40 06/04/94 27,10 15/04/94 62,60 13/05/94 173,70 14/09/94 120,50 02/01/95 14,50 06/04/94 9,50 12/04/94 65,50 22/03/94 35.70 22/12/94 206,50 29/08/94 55,20 17/08/94 65,90 12/04/94 72,10 04/08/94 41,60 06/02/95 42,10 28/04/94 177,50 22/12/94 47,60 13/05/94 45,40 12/04/94 69,80 22/03/94 42,50 29/08/94 47.80 22/03/95 70,80 22/04/94 40,30 26/04/94 178,40 29/04/94 40,00 02/09/94 164,50 02/01/95 101,20 vk 06/10/94 55,40 27/06/94 109,60 07/07/94 52,40 22/03/95 168,00 03/03/95 28.40 20/06/94 65,60 05/04/94 195,80 20/06/94 121,80 27/06/94 16.30 15/12/94 10,20 07/10/94 73,80 22/03/95 35,70 20/06/94 257,60 31/03/94 62,50 16/03/95 67,60 07/10/94 76,60 09/12/94 44,10 27/06/94 45,00 08/03/95 184.10 21/06/94 57,60 22/03/95 45,50 27/09/94 83,50 08/03/95 43,10 22/06/94 -51,70 25/10/94 86,30 21/03/95 40,90 27/06/94 201,80 22/03/95 40,40 27/06/94 170,50 21/06/94 119,70 op 55,20 109,30 52,70 169,50 28,40 65,50 195,10 122,20 16,30 10,30 73,80 36,10 258,30 62,30 67,60 76,90 43,90 45,30 184,20 57,60 45,70 83,50 43,20 51,40 86.40 41.40 201,30 40,40 170,00 119,80 ho 55,40 109,80 52,70 169,50 28,70 65,50 196,40 122,20 16,30 10,30 73.80 36,30 258,70 62,40 67,60 76,90 43,90 45,30 184,50 58,00 45,80 83,50 43,40 51,40 87,00 41,50 201,90 40,70 170,60 119,80 16,10 10,10 73,30 35,80 67,00 76.30 43,50 45,00 44,50 83,00 43,00 51,00 16,30 10,10 73,80 36,30 67,00 76,40 43,80 45.30 44,60 83,00 43,30 51,30 87,00 41,10 NOTERINGEN BIJGEWERKT TOT 11.00 UUR 60.50 90.30 111,80 92,00 91.80 VERKLARING DER AFKORTINGEN op openingskoers f gedaan en laten hj hoogste koers in 12 mnd. g bieden en ex dividend Ij laagste koers in 12 mnd. laten en ex dividend vk vorige koers (slotkoers) k gedaan en laten ex dividend Ik laatste koers 1 gedaan en bieden ex dividend ho hoogste koers b bieden la laagste koers stopkoe rs d ex dividend sk slotkoers e gedaan en bieden sk2 slotkoers 2 beursdagen terug OVERIGEOBLIGATIES aab 93/4 79a aab 63/8 94p00 aab 61/4 94 aab91/4 91 aab 81/4 83a aab894p04a aab8bb 90-96 aab 71/2 85 aab bb 71/2 92 aab 71/2 93-08 aabaus793a$ aab bb 7 93-03 aab bb 63/4 93 aab 63/4 94-01 aab 61/2 bbr 93 aab 61/8 94-07 aab 6 94-97$ aab 41/2 94-97 aabp b 81/294 aegon 57/8 93-98 aegon 51/8 94p99 aegon 43/4 94p04 aegon 0 90-00 asHnag 61/8 93 bad -wurtt 73/894 banco abn amro 94$ bq.natpans794 bng895-05 bng 77/8 95-05$ bng 73/4 95-05 bng 73/4 94-96 bng 75/8 92-02 bng 71/2 94-00 bng 71/8 89 99 bng 7 93-99 bng 7 93-03 bng 7 94-99 bng 63/4 93-08 sk2 vk 100,00 100,60 100,65 100,00 100,60 100,65 bng 51/4 94-98 bng 0 90-02 bng091-03 bng 093-05 bührm-t.ant 91/4 cr.loc.fr. 7 95 cr.loc.fr. 63/4 94 clbn 1180a dbn 12 80 00a clbn 81/2 93-97 cbln 81/2 92 clbn 73/4 89 clbn 7 89 clbn 61/4 93-98 commov.81/292 commov 73/494 comm.ov.73/494ll denm61/286 denm 61/893 deutsaus. 94 dsm 9 92-99 eurotima 77.8 94 eurofima 7 94-01 eurofima61/893 eib 87/891-01 eib 71/2 94-01 eib 71/8 89-99 eib 65/8 93-03 8,12 102,70 103,20 6,88 98,00 97,90 7.7-5 88,00 87,50 7.43 108,80 108.50 7.50 102,80 102,70 742 103,90 103,80 - 101,50 101,45 6.70 102,00 101,90 5.90 103.25 103,70 7,75 98,30 98,00 9.77 92,50 92.35 7.36 97,40 97.90 - 100,50 100,50 7.11 98,30 98,20 6,93 98,95 98,25 7.73 88,20 87,80 6,54 98,95 98,95 6,09 97.20 97.30 - 106.90 106.90 6,54 98.10 97.90 6.46 95,45 95,50 3.50 110,00 110,00 10,30 62,30 62,00 7.41 92.40 92,00 6,72 102,30 102,55 9,45 102.75 102.75 6.41 101.40 101,40 7,40 104,00 104,10 7,59 102,10 101,90 7 43 102,40 102,19 7.47 102,10 101,85 7,23 102,20 102,20 - 6.78 103.00 103,30 6.78 101,20 101,20 6,45 101.80 101.90 7,34 98.45 98 00 7.07 99,90 99,70 7,72 92,20 92,00 7,00 98.20 98,20 6,62 99,60 99,60 6.44 97,00 96,85 7,16 58,80 59,00 7.20 55,90 56,00 7,67 48.75 48.60 6.71 103,15 103,20 6.42 101,50 101,50 7,49 95.20 95,20 8.08 107,30 106,80 8.19 108,40 108.30 7.51 101.80 101.85 8.21 102,30 101,50 7,19 100,85+ 100,70 6.74 100,35 100,25 6.79 98,15 98.40 7.48 105,60 105,40 6 84 103,40 103.45 6.84 103.45 103.45 5,98 100,50 100,63 6.45 98.95 98,99 7.37 101.40 101,40 6.91 101,60 101,40 7,57 95,00 95,20 7,07 106,10 106,15 7.42 103,40 103.00 6.93 100,30 100.30 7.40 92.40 92,10 7.12 109,00 109,00 7,06 102,45 102,25 6,53 101,70 102,15 7,28 96,20 95,95 eib 61/2 86-96 eib 61/2 88-98 eib 6 94-02 en behoed 73/8 94 finland 61/2 94 fin d ind 7 93 fokker 1090-97 fort fin 65/8 93 gen.el cap7 95 gen el.cap6 93 gen.el cap51/2 94 nocgov 93/4 87 iadb 55/8 93p00 ibrd 7 87-97 ibrd 61/4 87-97 ibrd 91/4 90-00 ibrd 71/889 ikbd.ib.8 931-11 inb 7 93 inb 61/2 88-98 inb bb 51/2 94 inb bb 5 94-99 inb bb 43/4 94-97 inb bb 43/4 94-98 int ned v 83/4 92 kfwint.fin 75/894 kon knp bt 63/4 87 meesp61/294 meesp693 meesp51/4 94 nib 9 91-96 nib 71/4 93-03 nib 6 94-09 nib 51/4 94p00 mbo 73/4 92-02 nwb 61/2 86-06 mbo 63/4 93-03 okobank 91/491 oostenr. 61/293 oostenr 61/4 94 óster.p 61/893 phil 81/4 95p05 pastbank 6 88 pr ontario 73/4 94 ptt 71/4 89 rabo 8 95 05 rabo 71/2 94-99 rabo 71/4 bbr 94 rabo bbr 7 93-03 rabo 67/8 94-99 rabo 63/4 93-03 rabo 61/2 86% rabo 63/8 94-09 rabo 61/4 87-97 rabo 61/4 931-11 rabo 61/8 93-01 rabo 57/8 94-02 rabo 57/8 94-04 sara lee 6 94-97 sbc fin 61/2 94 schiph 63/4 93 shvh 10,1 72-12 snsgr 73/4 95p02 sns gr 6 93p99 swd c mark. 7 95 unil 9 90-00 unil 61/2 94pQ4 vsb gr 7 93-03 wuh 61'2 86-96 we 53/4 94-98 5,85 100,70 100,65 6,24 100,30 100,75 7.13 93,90 93.90 6.65 102,80 102.80 7.19 96.50 96,60 7.00 100,10 100,00 10,67 98,50 98,40 7,08 98,30 98,00 6,30 101.80 101,80 7,23 92,95 92,90 6,05 99,00 99.00 - 100,65 100,50 6.74 94,80 94.80 6,22 101,65 101,83 6,02 100,40 100,40 7.01 110,50 110,25 6,57 101,95 101.95 7,69 101,80 101,70 7,74 94.10 93,90 6.49 99.70 100.00 - 88.20 88,20 6,62 94,40 94,60 6.20 97,70 97,50 6,39 95,70 95,80 6,42 103,90 103,95 7,44 101.15 101.15 6.71 100,00 100,00 6.87 98.40 98,65 6.14 99,70 99.80 5.94 98,40 98,70 6,05 103.30 103,30 7,35 99,40 99,40 7.72 85,70 85,70 6.74 93.85 93,95 7.21 103,00 103,00 7.69 93.00 92,50 7,27 96,90 96.90 6,35 103,20 103,40 6,52 99,20 99.90 7,91 81,20 81,30 7,46 92,00 91.70 7,87 102,80 102.50 5.79 100.15 100.20 7.74 100,00 100.00 6,81 101,30 101,60 7.49 103,65 103,45 6.76 102,90 - 102,85 7.07 100,90 100,90 7,34 97,70 98.00 - 100,65 100,80 7,38 96,30 95,15 6.08 100,10 100.40 7.77 88,60 88,40 6,48 99,50 99,50 6,56 99,30 - 99,05 6,84 96,40 96,30 5.70 93,45 93.40 7.42 90.30 90.15 6,77 98,30 98,30 - 99,10 99,00 6.95 99,20 99,10 - 113,50 113,50 - 102,00 101,85 6,90 96.35 96,50 6.27 101,90 101.85 7,04 108.30 10830 7.41 94.18 94,10 7.41 97,60 97,60 5.66 99,90 100,40 6,60 97,50 97,70 apr 55,00 apr 57,50 jul 57,50 |ul 62,50 ian 52,50 098 70,00 099 60,00 apr 55,00 jul 55,00 098 70,00 099 60,00 okt 110,00 okt 105.00 o96 90,00 apr 52,50 apr 55,00 tul 52,50 096 45,00 097 50,00 apr 175.00 apr 185.00 097 135,00 098 180,00 098210,00 apr 180,00 apr 190,00 iul 165,00 097 170.00 mei 37,50 aug 37,50 apr 27,50 okt 27,50 Okt 27,50 mei 65,00 mei 70,00 apr 155,00 apr 165,00 sep 165,00 dec 160,00 dec 165,00 dec 170,00 mei 160,00 sep 145,00 jul 220,00 okt 200,00 apr 195,00 okt 185,00 apr 120,00 jul 125,00 okt 125,00 o96100,00 o96130,00 apr 130,00 apr 135,00 iul 115,00 jul 120,00 jul 125,00 okt 115,00 o96 100,00 o96 130.00 apr 17.00 apr 18,00 jul 15,00 okt 17,00 apr 390,00 apr 395,00 apr 400,00 mei 385,00 mei 395,00 mei 400,00 mei 415,00 jun 400,00 o96 360,00 apr 380,00 apr 385,00 apr 390.00 apr 395.00 apr 400,00 75 1,40 1,30 265 0,40 0,40 17 1,00 1,00 5 0,30 0,30 10 4.40 4,10 13 2,80 2,90 20 6,00 a 5,80 5 0,80 1,00 10 2,30 2,40 60 15,60 15,70 13 9,00 9,30 10 3.70 a 3,50 10 3,60 a 3,00 15 1,50 2,00 204 1,00 1,00 10 0,30 0,30 8 1,90 1,70 10 9,80 9,60 12 8,00 8.20 6 1.60 1.50 29 0.40 0.40 10 40,50 a 40,60 5 22,50 22,50 5 14,20 13,00 8 11,50 11,00 5 22,00 22,00 52 6,20 6.20 27 16,50 16,00 15 0.70 0.50 10 2,60 a 2,60 30 1,20 1,30 20 2,30 a 2,20 10 1,50 a 1,50 10 1,00 a 1,00 5 4.70 a 5,00 20 4.10 3,40 20 0,50 0.40 7 2,90 a 2,10 7 5,60 5,00 7 3,90 3,50 10 2,30 2,20 10 4,70 b 5,20 5 1,60 a 1,35 11 0,60 a 0,50 5 4.50 4,60 100 2,20 1,80 10 4,50 a 4.10 5 4,60 a 4,20 a 5 3,50 3,30 5 5,40 5,00 7 25,00 25,00 16 10,00 8,60 6 8,70 b 9,00 12 12,70 14,00 100 4,20 4,60 38 6,30 7,00 5 9.50 b 10,30 10 5,30 b 5,60 10 4,80 a 4,80 12 18,00 16,00b 10 0,20 a 0,10 10 0,10 a 0,10 50 1,50 1,30 20 1,60 a 1,50 158 6,80 6,30 90 3,90 3,52 174 2,10 2,00 18 9,00 a 8,00 32 4,00 a 3,70 63 2,50 2,30 100 0.60 0,50 7 4,00 4,00 883 49,00 48,00 505 1,30 1,30 25 2,00 2,10 489 3,30 3,50 49 5,40 5,90 81 8,50 9,00 mei 385,00 mei 400,00 mei 415,00 mei 420,00 jul 370,00 okt 400,00 jan 410,00 okt 40,00 okt 45,00 jul 40,00 okt 40,00 me. 390,00 nov 360,00 apr 250,00* apr 260,00 jul 260,00 apr 60,00 apr 65,00 apr 70,00 apr 75,00 jul 65,00 lui 70.00 jul 75,00 jul 80,00 okl 65,00 okt 70,00 okl 75.00 apr 60,00 apr 65,00 apr 70,00 apr 75,00 apr 80,00 jul 55,00 jul 60,00 jul 70,00 jul 75,00 jul 80,00 okt 60,00 okt 65,00 okt 70,00 okt 75,00 apr 75,00 apr 80,00 jul 85,00 097 80,00 jul 45,00 098 55,00 jul 45,00 096 40,00 098 40,00 apr 45,00 apr 50,00 jul 45,00 jul 50,00 jul 57,50 jul 60,00 jul 55,00 jul 57,50 apr 55.00 apr 85,00 apr 185,00 apr 190,00 jul 185.00 jul 190,00 097 180,00 099 200,00 apr 190,00 apr 50,00 apr 52,50 apr 55,00 apr 57.50 jul 55,00 jul 57,50 okt 47,50 okl 55,00 o96 35,00 098 35,00 099 60,00 apr 50.00 20 5,80 6,20 10 14,00 b 14,50 10 28,00 a 28,00 20 33,00 a 33,00 10 4,00 a 3,50 75 17,50 18,00 13 24,50 a 25,00 55 1,00 1,00 30 0,60 a 0,40 22 5,80 a 5,40 25 4,90 5,50 70 4,30 a 3,80 100 2,50 a 1,80 7 9,20 9,50 25 3,20 b 3,50 10 7,60 8,00 23 4,50 3,40 160 1,50 1,40 10 0,40 0,60 7 0,20 0,20 58 3,00 2,90 10 1,60 1,60 52 0 70 0,80 6 0,30 0,50 apr 52,50 apr 55,00 apr 57,50 jul 52,50 okt 52,50 okt 55,00 098 45,00 098 55,00 mei 85,00 apr 690,00 apr 700,00 apr 710,00 jun 700,00 jun710,00 apr 690,00 apr 700,00 apr710,00 apr 200,00 apr 200,00 mei 22,50 mei 25,00 aug 115,00 86 3,30 19 3,60 13 5,30 10 4.20 15 8,50 8 3,00 6 19,20 12 12,20 109 6,20 18 11,00 15 4,50 23 1,90 10 1,60 a 60 0,50 8 2,30 a 10 0.23 4,60 4.40 37 3,00 100 2,00 2,00 111 2,00 2,30 12 4.90 5,50 88 9.30 10,00 143 14,30 15,00 41 19,50 20,00 EDELMETALEN 100 2,00 7 3,80 4,00 17 10,00 11,00 6 14,50 15,10 11 19,20 20,00 234 4,80 4,80 23 7,00 7,70 62 10,50 11,00 10 14,10 15,00 75 2,70 a 2,50 17 0,40 0,30 20 0,50 0,50 7 9,10 9,10 20 2,30 2,00 15 7,00 7,00 10 2,30 b 2,50 -10 3,10 3,20 10 5,40 a 5,00 50 1,20 1,00 12 0,20 0,30 24 2,70 a 2,20 14 0,70 0,70 450 1,80 a 1,70 200 0,90 0,80 205 1,30 a 1,20 7 2,10 2,10 157 0,30 a 0,20 15 0,80 0,90 25 2,50 2,50 93 0,90 0.80 13 4,00 4,20 10 2,50 2,20 7 21,30 21,50 30 20,50 21,10a 10 6,50 6,70 7 2,30 2,20 10 0,90 0,80 a 10 0,20 0,30 30 0.10 0,10 30 1,00 1,10 8 0,60 0,70 10 6,10a 5,40 13 2,10 2,10 44 17,90 17,50 10 19,60 19.50 14 8.60 8,60a 212 0,60 a 0,60 onbewerkt vorige 19.140-19.740 18,980-19,580 21,340 21,180 Zilver onbewerkt 195-265 vorige 195-265 bewerkt 310 vorige 310 CONTANT VREEMD GEI belg.frank (100) canad. dollar deense kroon (100) duitse mark (100) finse mark (100) franse frank (100) grieksedr (100) hongkong dir. (100) ital.lire (10.000) jap.yen( 10.000) noorse kroon (100) oost.schill- (100) port.escudo (100) spaanse pes (100) turkse lira (100) zuid.afr.rand zweedse kr. (100) zwits.fr (100) 1,08 5,27 1,060 26,55 109,50 2,36 34,50 30,10 0,60 17,50 2.35 08,25 174,00 23,65 15,67 0,95 1,13 0,0028 0,38 20,25 132,00 BELEGGINGSFONDSEN algfondsenbe alliance fund alrenta ia e&l gulden rente ■aeilkapit markt >3 e&l portfolio 3 biogrond belegg. capacity realty capital int.f. cl aandelenfonds cl liq groedonds dobl.dividendf dobl.waardef. colon.growth sh Columbia secur. comm bunacusf.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1995 | | pagina 6