De raadseltjes van de Laurentiuskerk doorschoten: j oen voor Kimshoeve' Sluiting pizzeria op de lange baan 'Ik heb nog liever dat ze de prijs verhogen Leiden Regio/Rijn Veenstreek -sa rbvcu lernbos Bentwoud iomt er definitief Jacobswoude ontsluit bedrijfsterrein TERDAG 4 MAART 1995 CHEF HENNY VAN EGMOND, 071 -356414, PIV -CHEF HANS KOENEKOOP. 071-356429 it adres dat samen met u de be'ste lossing zoekt voor: RAMEN EN DEUREN V WAND- EN PLAFONDBEKLEDING SCHUIFPUIEN J SERRES,ETC. aatwerk voor nieuwbouw en uitgevoerd in onverwoest- I lar kunststof van het kwaliteitsmerk IceunlncK j Onderhoudsarm rs! Diverse fraaie kleuren ij Volledige garantie y Met Komo-certificaat/VKG-keur onze showroom ziet u alles. praten! ^NSTSTOF OM OP TE BOUWEN. 'etui AC/*. Jibriek en showroom: Je Lasso 60, Roelofarendsveen' 1101713-15361 - fax 01713-15202 leceuninck E3 leiden frank buurman De restauratie van de Laurentiuskerk aan de Leidseweg in Voorschoten levert allerlei raadsels op. Zo worden er soms jaartallen ontdekt waar de, herkomst moeilijk van valt te achterhalen. Kerkbe stuurder C. Onderwater doet er geregeld verslag van in het parochieblad 'Galmga- Momenteel wordt de toren van de kerk gerestaureerd. Daarbij werd in het raam boven de hoofdingang de datum 'Mei 1929' gevonden. Dat raam is ooit dicht gemetseld. „Wij vragen ons nu af of die datum wijst op het moment dat dat raam werd dichtgemetseld, of dat het er gens anders betrekking op heeft. Er zijn nogal wat zaken die we van de kerkge schiedenis niet weten", vertelt Onderwa- aan de parochianen om eventueel infor matie te verschaffen. „Wellicht zijn er oudere parochianen die zich de gebeur tenissen in dat jaar kunnen herinneren", stelt Onderwater. Het restauratieteam wil graag weten wat de aanleiding was om het raam dicht te metselen. Mogelijk is er een ongeluk met het raam gebeurd. Ook is niet bekend hoe het raam er pre cies uitzag. Het kerkbestuur streeft ernaar om de kerk zoveel mogelijk in de oude staat te herstellen. Omdat de bouwtekeningen verloren zijn gegaan moeten bij de res tauratie veel onderdelen van de kerk nauwkeurig worden gemeten, waarna ze zorgvuldig worden gereconstrueerd. Het gaat dan met name om ornamenten, ka piteeltjes en pinakeltjes, de versieringen van de kerk. In 'Galmgaten' is een oproep geplaatst De restauratie beperkt zich nu nog hoofdzakelijk tot de toren. De wijzerpla ten en het uurwerk zijn inmiddels ver wijderd. Onder de zwarte verf van de wijzerplaten is het jaartal 1866 gevon den. Dat zou er op kunnen duiden dat de platen net zo oud zijn als de kerk zelf, maar ze kunnen ook ergens anders van daan gekomen zijn, waarna het jaartal is aangebracht. Onder de verf zijn Romein se cijfers aangetroffen. Ook over dit 'mysterie' zou het restauratieteam graag meer willen weten. De klepels zijn inmiddels uit de luid- klokken verwijderd, maar het is nog niet duidelijk of de klokken zelf uit de kerk zullen worden getakeld. De Zoeterwoud- se klokkenmaker moet bekijken of dat nodig is. De klokken zitten mogelijk ook in de weg bij de restauratie en kunnen wellicht gevaar opleveren, waardoor ver wijdering noodzakelijk kan worden. De klokken worden dan gezamenlijk met het grote kruis op de toren weggehaald door een hoogwerker. De verwijdering van het kruis staat gepland voor eind maart. Bij de restauratiewerkzaamheden zijn tot op heden geen zaken ontdekt die de kosten in zeer gunstige of ongunstige zin beïnvloeden. „Dat het metselwerk slecht was wisten we al. Bij de verwijdering van het zink en het lood bleek dat het hout werk er nog goed uitziet. Dat is een mee valler. De vrees bestond dat het hout was weggerot. Wellicht hoeft alleen het zink te worden vervangen", vertelt Onderwa ter. De restauratie van de toren moet voor de bouwvakantie zijn afgerond. Daarna kan met het schip van de kerk worden begonnen. Het dak wordt hersteld en de glas-in-lood-ramen gerestaureerd. De Laurèntiusparochie hoopt kerstmis 1995 weer in de eigen kerk te kunnen vieren. De restauratie kost bijna twee miljoen gulden. accountants en belastingadviseurs n A tot Z OPVOLGING IN HET FAMILIEBEDRIJF De Zirkzee-groep is een samenwerkingsverband van registeraccountants, accountants-administratieconsulenten, belastingadviseurs en administratieve dienstverleners. De werkzaamheden van de groep richten zich op het midden- en kleinbedrijf, waarbij de adviesfunctie centraal staat. Uw contactpersoon: de heer J. van Haaften I-B Zirkzee-groep Lange Voort 68 Oegstgeest Tel. 071-154014 Kerkstraat 105c Noordwijkerhout Tel. 02523-72845 Tevens vestigingen in Voorhout en Gouda •n nieuwe Kimshoeve, onderkomen voor onder meer de jjuts, gaat ruim een miljoen gulden kosten. Dat is I jl.000 gulden meer dan oorspronkelijk was begroot. De Itlishoeve wordt gebouwd op de hoek Frans Halsplant- Leeuwenhoekkade. Het nieuwe onderkomen is omdat het oude moet wijken voor het giwplan Laurentiushof. Bovendien verkeert het oude ouw in zeer slechte staat. rschoten frank buurman nieuwe gebouw biedt on- flak aan scouting Kimball 'O -ja, de Harmonie Voorscho len de Mauritsgroep, gehan- éptenscouts. Aanvankelijk jd uitgegaan van een bedrag jruim 800.000 gulden, maar brijs is toch hoger geworden, ondanks een tamelijke so- E uitvoering naar een ont ij van architect N. van der [uit Leidschendam. pvendien is middels bezui- jngen bijna 46.000 gulden laard. De hogere kosten zijn jevolg van milieumaatrege- :n prijsontwikkelingen. Ook :st op aandringen van de wonenden een andere Lirdere) plaats worden geko- j\ Dat had weer een langere ojjangsweg en extra groen- tot gevolg. Het moet verder speciaal ejgepast worden aan de mu- irjyereniging en de gehandi- De Mauritsgroep zou 4hg meer bergruimte willen |ben, maar dat wil de ge- ifente niet betralen. De scouts beren nu door middel van fondsen of giften aan het geld te komen, maar dat is tot op he den nog niet gelukt. Uit overleg met de omwonen den en de gebruikers van de ge bouwen is gebleken dat het re construeren van de aansluiting op het fietspad op het Frans Halsplantsoen/Nicolaas Maes- kade noodzaak is. Ook de par keervoorziening in die omge ving wordt onder de maat ge acht. Die is onverhard en er is overlast van plassen en modder. De verbetering van de situatie kost bijna 300.000 gulden. Die kostenpost zal echter niet op de Kimshoeve drukken. Vanwege de bouw in Lauren tiushof moet de oude Kimshoe ve eind maart al worden ge sloopt. Voor de scouts is een tij delijke oplossing gevonden: vrij komende wijkgebouwen van de afdeling Groen in Adegeest en Vlietwijk, lokalen in de gebou wen het Onderdak en de Groe ne Kikker. Kleine aanpassingen, zoals het plaatsen van kachels, zijn nodig. Die gaan de ge meente omstreeks 5000 gulden per jaar kosten. ihaag monica wesseling 1000 hectares grote 'kern- Bentwoud ten zuiden van ierswoude komt er, de aan- jvan 800 hectares zogeheten 3ne verbindingszones is leiachtig. Het bos kan reke- 1 op een meerderheid in pro- iciale staten, de verbindings as niet. Dat bleek gisteren jens een vergadering van de vinciale adviescommissie pn. Het uiteindelijke besluit ir het totale Bentwoud-plan rnbos plus verbindingszo- valt 31 maart, in een verga ing van provinciale staten. [VD en CDA zijn akkoord t de aanleg van het bos, jar vinden de 800 hectares pindingszones, bedoeld om bos met andere natuurge- ien te verbinden, te v§el van goede. Dat moet een paar ider hectares minder wor- Op de SGP na willen alle ere partijen wel bos plus alle jindingszones. De SGP is te- het Bentwoud-plan. en bos aanleggen zonder hectares verbindingszones olgens gedeputeerde L. Blok 6, groen) nauwelijks moge- Het grootste deel, 500 hec- is, komt ten zuiden van de I (Den Haag/Utrecht) te lig- Dat heeft het Rijk inmid- besloten. Tegelijkertijd ft het Rijk vastgelegd dat er goede natuurverbinding "*jet komen tussen het nieuwe en de duinen. Een mening de provincie deelt. „En dus iben we die 300 hectares t wel nodig", aldus Blok. •e natuur wordt voor het otste deel aangelegd op arische grond. De land- en Tibouwers hebben hiertegen, ileek opnieuw aan het begin de vergadering, grote be- 3AARVAN DER PLOEG! zwaren. "De Nederlandse poli tiek denkt te gemakzuchtig over de produktie van goed voedsel. Dit is een walgelijk plan", aldus een woordvoerder van de Agra rische Commissie Bentwoud. Boeren die hun grond moe ten verkopen omdat er op hun land natuur wordt aangelegd krijgen voor dat land minder geld dan boeren die weg moe ten omdat ter plaatse woningen worden gebouwd. Dat heeft het Rijk zo geregeld. Gedeputeerde Blok vindt, net als een groot aantal commissieleden, dit be hoorlijk oneerlijk. Ze zegde toe te zullen proberen bij het Rijk extra geld voor de boeren los te krijgen. Boeren zouden in elk geval voldoende geld moeten krijgen om elders een nieuw agrarisch bedrijf te beginnen. De kans dat er extra geld komt schat Blok overigens niet hoog in. „Als agrariërs veel geld voor hun grond krijgen, worden nieuwe natuurgebieden onbe taalbaar." Het Bentwoud kost 200 mil joen gulden. Het overgrote deel daarvan wordt door het Rijk be taald. De provincie hoest 6 mil joen gulden op en door allerlei Gommerciële activiteiten, zoals de bouw van huizen, moet nog eens 45 miljoen gulden bijeen- gehaald worden. Die huizen bouw stuit met name linkse partijen tegen de borst omdat hierdoor de natuurwaarde van het bos weer aangetast wordt. Bovendien is het nogal wrang voor agrariërs als ze voor een habbekrats weg moeten en er vervolgens op hun land een prachtig duur landhuis wordt neergezet. De agrariërs zouden dan in elk geval een hogere prijs voor hun grond moeten krijgen. Ook op dit bezwaar gaat Blok nog verder studereh. Te veel landhuizen en golfbanen is ze ker niet de bedoeling, "maar we moeten wèl ergens geld van daan halen om het bos mee te betalen." alphen aan den rijn* Maar liefst vier rechtsex- tremistische partijen prijken op de kieslijst voor de provinciale verkiezingen op woens dag 8 maart: de Centrumdemocraten, de Cen trum Partij '86, het Nederlands Blok en het Patriottisch Democratisch Appèl. En die vier partijen mogen geen één stem uit Alphen krij gen, als het tenminste ligt aan de politieke partijen, het centrum Buitenlanders Rijn en Lek, het regionaal Antidiscriminatiebureau en de gemeente. Een groot spandoek aan het stadskantoor aan de Castellumstraat herinnert de Alphense kie zers daaraan. De leuze 'Geef racisme geen stem' moet hen ervan weerhouden een hokje bij één van die rechtsextremistische partijen rood te kleuren. Ook in Leiden en andere ste den is gisteren het spandoek opgehangen. Bovendien is een anti-racismelijn openge steld. Mensen die overwegen toch op die par tijen te gaan stemmen, kunnen het nummer 06-220880 bellen. foto ben de bruyn Leiderdorp buigt zich over 'nieuwe feiten Eigenaar G. Zara kreeg van de gemeente tot 1 december vorig jaar de tijd om zijn restaurant en afhaalcentrum in Leiderdorp te ontruimen. Maar drie maan den later kunnen liefhebbers van een Italiaanse hap nog steeds terecht bij pizzeria II Buongustaio aan de Achthove- nerweg. Zara houdt zijn zaak gewoon open en de gemeente legt hem geen strobreed in de weg. „Ik heb niemand van de gemeente gezien. Ik besta nu twee jaar en drie maanden en ik ga niet weg. Als de gemeente mij niet gewild had, had ze mij maar gelijk in het begin moeten sluiten", aldus Zara. Eind vorig jaar leek de ge meente nog onverbiddelijk: zo wel het restaurant als het af haalcentrum moest dicht. Zara kreeg te horen dat hij sluiting door de gemeente én een dwangsom riskeerde als hij niet zelf zijn eettent opdoekte. Het pand moest weer in overeen stemming worden gebracht met wat er in het bestemmingsplan staat. Dat betekent dat de Itali aan alleen in het pand mag wó nen. Waarom de gemeente geen actie onderneemt? „Wettelijk gezien mogen we op treden tegen Zara want hij is in overtreding", zegt een woord voerster van de gemeente. „Maar we opereren voorzichtig want er zijn nietiwe feiten. Zara heeft een verzoek ingediend om vrijstelling van het bestem mingsplan. Ook hebben we een lijst met handtekeningen van bezoekers met het verzoek om de pizzeria open te houden. De ze zaken worden eerst afgehan deld." Het is volgens de woordvoer ster binnen de gemeente Lei derdorp 'gebruikelijk om even te wachten met het uitvoeren van bestuursdwang' als zich in dezelfde periode nieuwe feiten voordoen. Inmiddels maakt ook de stichting Leefbaar Leiderdorp zich sterk voor behoud van het restaurant. Er zijn volgens de stichting meer argumenten te bedenken waarom Zara zijn pizzeria moet kunnen blijven exploiteren. Een eivan is dat de gemeente de dreiging met be stuursdwang nooit in praktijk heeft gebracht. „Als de gemeen te meende dat zij het recht aan haar zijde had, had zij niet al leen moeten dreigen, doch er ook iets aan moeten doen. Door het dwangbevel niet te laten volgen door actie, heeft de ge meente laten blijken van de si tuatie op de hoogte te zijn en deze in feite te gedogen", aldus de stichting. Bijeenkomst D66 hazerswoude-dorp» Het is een campagne-avond voor de provinciale verkiezin gen twee dagen later, maar de discussie moet zoveel mogelijk over de Rijnwoudse politiek gaan. In het Dorpshuis aan de Dorpsstraat in Hazerswoude- Dorp praat D66 op maandag 6 maart even over het verlde- zingsprogramma van D66 voor de provinciale staten. Direct daarna gaat het echter over de ruimtelijke inrichting van Rijn- woude, gemeentelijke belastin gen, hoe klantvriendelijk een gemeentelijke organisatie moet zijn en over het jeugd- en oude renbeleid in het dorp. Ook in de verkiezingsfolder komt de provinciale D66-poli- tiek amper aan de orde. De fol der gaat vooral over de Rijn woudse zwembaden, de uitbrei ding van het gemeentehuis, de herinrichting van Rhynenburch en de Dorpsstraat en de ver waarlozing van groen. De verkiezingsavond begint om 20 uur. Auto ramt boom alphen aan den rijn Een 26-jarige Alphenaar is gis termorgen op de Koperweg in zijn woonplaats tegen een boom gereden. Hij vloog met hoge snelheid uit de bocht. De man moest met een hoofdwond naar het Elisabeth-ziekenhuis in Leiderdorp worden overge bracht. Van de auto bleef aan de voorkant weinig over. Vrouwen gewond alphen aan den rijn» Bij een aanrijding op de krui sing Kennedylaan/Troubadour- weg/Parel vissersweg in Alphen zijn gisteravond drie inzitten den Van twee auto's gewond ge raakt en 'ter controle' overge bracht naar het Elisabeth-zie kenhuis in Leiderdorp. De poli tie vermoedt dat de bestuurster van de auto die vanuit de Parel- vissersweg rechtdoor wilde, een rood verkeerslicht negeerde. De 35-jarige Alphense knalde daar op vol in de zijflank van een au to die van rechts kwam, vanuit de Kennedylaan. De vrouwen in die auto zijn 48 en 43 jaar oud. De twee auto's zijn volgens de politie totaal vernield. leimuiden Burgemeester en wethouders van Jacobswoude hebben een voorzichtige voorkeur uitge sproken voor een nieuwe ont- sluitingsweg via de Burgemees ter Bakhuizenlaan vanaf het nieuwe bedrijfsterrein aan de Oosterweg. In een voorstel aan de raad stelt het college een ver andering van het bestemmings plan voor, zodat de weg door het agrarische gebied kan wor den aangelegd. Tegelijkertijd houdt het college echter een flinke slag om de arm. Als de ontsluitingsweg nieuwe proble men veroorzaakt bij de aanslui ting op de Burgemeester Bak huizenlaan, kan alsnog de Oos terweg worden gekozen. Het voorstel om de bestem ming van de agrarische grond te veranderen, doet het college vast om later niet in tijdnood te komen met de aanleg van de weg. Daarbij hebben burge meester en wethouders echter nog wel bedenkingen. Zo is nog niet bekend wat de nieuwe weg moet gaan kosten. Bovendien moet de aansluiting op de Bur gemeester Bakhuizenlaan wor den getoetst aan de wet Geluid hinder. Daarvan hangt af het vrachtverkeer naar het bedrijfs terrein via de Burgemeester Bakhuizenlaan of toch via de Oosterweg moet rijden. Oorspronkelijk zou het ver keer naar het bedrijfsterrein via de Oosterweg rijden, maar de aanwonenden verzetten zich fel tegen vrachtverkeer over 'hun' straat. Veel van de woningen aan de weg zijn niet onderheid en de aanwonenden vrezen naast geluidshinder daarom schade aan de huizen. Warme maaltijd heeft vooral sociale functie leiderdorp jaap van sanduk „Ik heb nog liever dat ze de prij zen verhogen," zegt een oude dame. Veel Leiderdorpse oude ren vinden het jammer dat de vrijwilligers van Tafeltje Dekje - de maaltijdvoorziening voor thuiswonende ouderen - bin nenkort niet meer dagelijks langskomen om een warme hap te brengen. Maar er zijn ook ou deren die er wel mee kunnen le ven. „Voor de vrijwilligers is het een uitkomst," denkt een vaste afneemster. Aan de maaltijdvoorziening van Tafeltje Dekje werken zo'n vijftig vrijwilligers mee. Binnen kort begint een proef met diep vriesmaaltijden. Dan komt de bezorgdienst van Tafeltje Dekje (onderdeel van de Unie van Vrijwilligers - UW) nog maar één keer per week langs met een pakketje diepvriesmaaltij den. Ouderen die geen magne tron of diepvrieskastje hebben, kunnen er straks eentje lenen van de UW. Dit is vooral be doeld om de kosten te drukken. Ook de prijzen van de maaltij den veranderen. Betalen de ou deren nu'allemaal hetzelfde be drag - 6,50 gulden - straks vari eert dat, afhankelijk van het in komen, tussen de 5,50 en 8 gul den. Volgens coördinator Schoorl is de huidige werkwijze niet lan ger vol te houden. „Niet alleen de taxi's raken te vol, ook de keuken van De Dillenburg kan niet meer aan dan tachtig maal tijden, terwijl de vraag in de toekomst alleen maar zal toene men." Nu worden dagelijks 120 maaltijden bezorgd. „Er vertrek ken altijd twee auto's vanaf de Dillenburg en een vanaf het Eli sabeth Ziekenhuis. In de keu ken van De Dillenburg helpen we mee inpakken, onze mensen Veel Leiderdorpse ouderen vinden het jammer dat de vrijwilligers van Tafeltje Dekje binnenkort niet meer dagelijks langskomen om een warme maaltijd te brengen. foto henk bouwman in het ziekenhuis krijgen alles verpakt. Daar worden geen vrij willigers in de keuken toegela ten", aldus Schoorl. Het bezorgen van de maaltij den heeft vooral een sociale functie. Zo moest Schoorl ze bij een demente oudere weer de thermostaat hoger zetten. „Het was daar steenkoud in huis," zegt ze, terug in de taxi. „Ik heb ook wel eens iemand van de grond geraapt. We hebben in de auto dan ook altijd een soort logboek bij de hand met allerlei gegevens van de ouderen. Voor het geval er niet wordt openge daan, moeten we kunnen reke nen op buren of familie." Als er wordt overgestapt op het weke lijks rijden van diepvriesmaaltij den blijft er van het sociale con tact niets over, erkent Schoorl." Maar daar worden afspraken over gemaakt met de Thuiszorg. De UW is al druk bezig met de omschakeling. Een leveran cier van diepvriesmaaltijden is al gevonden, evenals een op slagruimte waar de koelcellen en de veertig magnetrons ko men te staan. Voor het nieuwe systeem is een subsidiebedrag nodig van ruim 52.000 gulden. Dinsdag 7 maart praat de com missie welzijn over het plan.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1995 | | pagina 15