9 Geen kunstrij-goud zonder rijke ouders c Gorter en Van der Doelen leggen bij Sport Zes Nederlanders naar EK kunstrijden WIE ZEI DAT 'Verloren zoon' van Zijl 5 keert terug via RTL 4 CHEF WILLEM SPIERDIJK. 071-356J6-J. PLV -CHEF ROB ONDERWATER. 071-35646J Emmie de Rooij is acht. Twee turven hoog. Glitter in het haar, de lippen gestift. Geel/oranje pakje. Geel/oranje lint in het haar. Ze is het jongste dametje op het NK kunstrijden. Elegant zo klein als ze is. Parmantig. Spanning kent ze niet op haar leeftijd. Moeder De Rooij, een geboren Slowaakse, zit op de tribune. Ze heeft buikpijn. Stress, zegt ze. Nervositeit voor het debuut van haar dochter. Ze heeft slecht geslapen. Opa en oma De Rooij zijn er ook. Evenals enkele klasgenootjes en de meester van groep vijf van de Pius X basisschool uit Riel. Vader De Rooij is er niet. Die staat achter de tap van zijn café in Riel. van de ijshockeyers van de Til burg Trappers, van de kunstrij- de Til- ders van TKV en van de disco gangers op zaterdag- Het NK kunstrijden burgsé Pellikaanhal, het home avond. De jaarlijkse kwelling voor de ouders, de knusse fami liereünie en het traditionele ver trekpunt voor de schaatsbond (KNSB) om betere tijden aan te kondigen voor de kunstrijtak, een stiefkind in de nationale schaatscultuur. Voor de betere tijden moet Peter Moormann zorgen. De 45-jarige Leidse universitair do cent psychologie, gepromo veerd op het proefschrift Figure Skating Performance, is de eer ste bondscoach kunstrijden in Nederland. Een parttime-func tie van anderhalf tot twee dagen in de week. Moormann, vroeger zelf actief in het kunstrolschaat- sen, heeft vier assistentes in De KNSB vaardigt een relatief grote ploeg af naar het EK kunstrijden, dat begin februari in Dortmund wordt gehouden. Nederland wordt in de Westfalenhalle vertegenwoordigd door twee solorijders en twee paren. Bij de solorijders debuteren Monique van der Velden en Marcus Deen op Europees niveau. Beiden stelden hun uitzending zaterdagavond op het NK in Tilburg veilig. Als norm had de bond een moeilijkheidsgraad bepaald. Van de Velden (21) uit Badhoevedorp moest een dub bele axel en twee drievoudige sprongen in haar vrije kür opnemen, Deen (21) uit Zoetermeer een dubbele axel en drie drievoudige sprongen. In de aanloop naar het NK hadden beide rij ders aan die limiet niet voldaan. Van der Velden beheerst drie triple sprongen, Deen alle zés, maar een perfecte uitvoering kwam er in het voorseizoen nog niet uit de kunstschaatsen. In Dortmund is de bond tevreden met een fina leplaats van Van der Velden en Deen. ,,Dat zal nog een zware klus worden", aldus voorzitter Schreppers van het sectiebestuur. ,,In beide soloklassen komen zo'n dertig tot veertig rijders aan de start. Die worden verdeeld in twee groepen, van wie de eerste twaalf zich plaatsen voor de finales. Als Monique en Mar cus bij die laatste 24 behoren, zijn we dik tevre den." De paren hadden zich al eerder verzekerd van een startbewijs op het EK. De ijsdansers Hans 't Hart (24) en Anita Chaudhuri (20) wonnen in november de Golden Spin in Zagreb. Broer en zus Jeltje en Alcuin Schuiten werden daar twee de bij het paarrijden. Dat was voor de bond aanleiding beide paren uit te zenden. De ijsdan sers namen vorig jaar eveneens deel en werden toen 27ste. De Schultens zijn het eerste Nederlandse paar dat deelneemt aan het EK. Ze vormen sinds 2,5 jaar een paar bij het kunstrijden. Daarvoor re den ze solo. Alcuin (22) nam deel aan drie EK's en twee WK's, Jeltje (23) aan één EK. Corrie Broweleit, Willy van Veen, Astrid Winkelman en ln- grid Silwius. Gezamenlijk run nen ze de kernploeg van vijf rij ders, jong oranje van zes en de wat grotere jeugdselectie. Zijn voornaamste taak is het scheppen van betere facilitei ten. Meer ijstraining, gerichte seizoenopbouw en betere door stroming. ,,Wij willen", zegt KNSB-voorzitter Meijer, „bij het kunstrijden dezelfde doorstro ming ontwikkelen als bij het langebaanschaatsen. Dat is de taak van Moormann. Of hij er de know how voor heeft, weet ik niet." Moormann, sinds mei 1994 in dienst, introduceerde direct een paar nieuwtjes. Con ditietraining op ijs op house muziek, wedstrijdsimulaties in de zomermaanden, herfstkamp in Heerenveen, kerstkamp in Den Bosch. Zijn taak is een tikkeltje ver aangenaamd door de verrui ming van het budget naar 350.000 gulden per jaar. Daar van verdwijnt 280.000 naar de nationale selecties, waarvan de kernploeg 110.000 inpikt. De budgettaire verhogingen heb ben slechts een cosmetisch ef fect in het kunstrijden. Zonder rijke ouders is kunstrijden vrij wel onmogelijk. „Kunstrijden is een heel dure sport", geeft Gerd-Jan Schreppers, de voor zittervan het sectiebestuur, toe. „Het is een krantenwijk- sport", zegt Marij Spijkers, het kloppende hart in de organisa tie van de NK. Ze heeft een dochter van vijftien, die mee doet in de junioren A, en is jaar lijks twintig mille kwijt aan die hobby. Dat is ongeveer de helft van wat de familie Lim neerlegt. Va der en moeder Lim hebben drie kinderen die kunstrijden. Jessi ca (11) eerste klas gymnasium, Maurice (10) achtste groep (bei den hebben een klas overgesla gen), en Michael (9). Drie talen ten. Vader Lim, geboren in Ne derland, opgegroeid in Jakarta en op zijn 17de teruggekeerd in Nederland, heeft een bloeiende Maurice (links) en Jessica Lim in opperste concentratie tijdens het Nederlands kampioenschap kunstrijden. tandartsenpraktijk in Ridder kerk. Voor hem is het kunstrij den van zijn kinderen geen tijd verdrijf, maar een wezenlijk on derdeel van de opvoeding. „Sport leert kinderen zelfdis cipline en omgaan met tegen slag. Ik vind dat mijn kinderen aan drie sporten moeten doen. Dat zijn ballet, judo en schaat sen. Voor het schaatsen werden ze vier jaar geleden lid van de Drechtsteden in Dordrecht. Van het één kwam het ander, ze groeiden in de sport." Vader Lim eist prestaties. „Ik ben al leen trots als ze winnen. Ik neem geen genoegen met door snee verrichtingen. Dat weten de kinderen." De drie trainen in de winter twaalf uur per week op het ijs. Vijf keer inclusief de weekein den in Dordrecht, de andere da gen in Den Bosch en Turnhout. Moeder Lim fungeert als chauf feur, brengt en haalt de kinde ren en naait de pakjes zelf. Va der Lim is de cameraman ach ter de video. Avondeten doen de kinderen dagelijks in de au to. Een titel levert een beloning op in de vorm van 'zakgeldver hoging of een nintendo-spelle- tje. Maurice en Michael werden zaterdag in Tilburg kampioen in de A- en B-junioren. Ze waren de enige deelnemer in die klas- Jessica is het grootste talent van de drie. Een nieuwe Diana de Leeuw in-de-dop. Met elf is ze het jongste seniorenlid ooit in Nederland en zij eindigt als vierde. Een springveertje met gevoel voor technische zuiver heid en artistieke inhoud. Vader Lim juicht een langdurige loop baan in het kunstrijden niet toe. „Ik ben er geen voorstander van. Kunstrijden is puur acade misch voor mij, een manier om mijn kinderen op te voeden." Jessica vindt kunstrijden leuk. Ze is ambitieus en vindt een drijfveer in het winnen. Dat vindt Emmie de Rooij nog niet. Onbevangen schaatst ze haar vrije kür. Op tempera mentvolle muziek van een Broadway-musical. Ze springt een dubbele salchow en enkel voudige flip, axel en rittbergcr en wordt gevolgd door vijf vi- deocameras. Trainer Elly Jacobs knikt goedkeurenil langs de kant. Moeder De Rooij bijt in de drie minuten de nagels van haar vingers. „Kunstrijden is een ele gante sport", zegt Jacobs. „Ze vallen zelfs elegant. Emmie de Rooij valt niet. Ze straalt als ze van het ijs afstapt. Moet terug om een door oma De Rooij op het ijs gegooid knuffelbeest op te halen. Krijgt een AA-drink en sinaasappel van de organisatie en wordt ne gende van de twintig C-junio- ren. Volgend jaar komt ze terug. Zeker weten. Moeder De Rooij ook. Als ze wat meer carpoolers kan vinden om de kosten te dekken. eyenoord-vóorzitter Jeroen van den Herik in Voetbal Interna tional over de KNVB: ,,De KNVB voert een politiek van verdeel en heers. Het komt niet verder dan heel a-creatief de re glementen erop naslaan. 'Kijk, hier staat het, jullie moeten niet zeuren, wij beslissen'. In mijn ogen zijn er andere maatstaven nodig om met het Nederlandse voetbal de aansluiting te behou den bij de Europese top. zijn tenue: Die felle kleuren staan mij niet. Een rustig ten de past beter bij mij. Maar helemaal zwart, zoals Van der Gouw, dat staat me ook i \Dez panter. Nee, dat hoort niet bij Edwi, van der Sar met dit beentjes eron der. r zijn Idem jeugd: „I-Iet ergste dat mij is overkomen, is dat ik eens honderd knikkers verloren heb. En daar zaten echt hele mooie bij. Idem over zijn jeugd: Furieus ben ik nog nooit ge- weesten buiten zinnen van vreugde evenmin. Ik ben ge woon. Mijn hele leven al. Mijn vrienden van nu zijn dezelfde vrienden die ik vroeger had. Moet ik mezelf veranderen om dat ik nu toevallig in Ajax keep? Tennisser Richard Krajicek in Tennis over de breuk met hap- tonoom Ted Troost: Eigenlijk was de breuk een lo gisch einde van onze relatie. Im mers, de leer van de haptonomie houdt in dat er wordt gestreefd naar volledige zelfstandigheid van de behandelde. Europees kampioen schaatsen Rintje Ritsma in Nieuwe Revu: „Als ik op hetzelfde niveau zou windsurfen als waarop ik nu schaats, zou het voor mij niet moeilijk zijn om definitief voor het windsurfen te kiezen. Romario de Souza Faria bij zijn afscheid uit Barcelona: „Johan Cruijjfis de beste trainer van de wereld. Peter Paul Moormann, de nieuwe bondscoach kunstrij den, in Het Parool: „Tallozeauto's worden compleet aan barrels gereden om ergens in Nederland een ijsvloer te kun nen vinden. En als de interna tionals dan kunnen trainen, moeten ze oppassen dat ze niet een recreërende oma omver rij den, want het gewone publiek mag natuurlijk niet worden ge weerd. Idem over zijn bezoek aan een kunstrijschpol in het Russische Sint Petersburg: „Ze trainen in een stokoude hal, met bouwvallige kleedkamers, waar de douches nog wel eens uitvallen. De schaatsers rijden er op muziek, die uit zo'n goed koop getto-blastertje komt. Maar ze trainen wel acht uur per dag hè, zonder morren. In Nederland noemen wij dat meteen kindermishandeling. Kenamju-judoka Jenny Gal in Het Parool: „Ik begin het al lekker te vinden tegenstanders een beetje te ver moorden. Er wordt ook steeds vaker tegen me gezegd dat ik steeds gemener begin te worden. Dat klinkt maar ik zie het nu wel als een compli ment." Oud-we- reldkam- pioen wielren nen Frans Mahn in De Tele- zijn ge vecht te gen kan ker: „Ik heb twee keer naar ben er opstei nog steeds. Vorige week was ik bij de dokter. 'Mijnheer Mahn', zei hij, 'ik wil niet al te optimis tisch overkomen, maar mis schien moetik u over anderhalf jaar gezond verklaren'. Dat vind ik niet erg, heb ik geantwoord. Tennis-bondscoach Stanley Franker in De Volkskrant op de vraag of tennissers niet te veel geld verdienen en daar te weinig voor teruggeven: „Te veel kan ik het niet noemen. Niemand kijkt naar het inko men van Gerard Joling, die ik vind kwijlen. Die man verdient ook miljoenen. Dat vind ik te veel. Ik zou geen CD van hem kopen. Of van meneer Schreeuw van de Leeuw. Wim Buitendijk, directeur van het tennistoernooi in Rotter- dam, op dezelfde vraag: „Met alle respect, en ik gun het hem van harte, maar als Paul Haarhuis meer dan een miljoen dollar per jaar kan verdienen met tennissen, vind ik dat er structureel wat fout is. Bondscoach Guus Hiddink in het Algemeen Dagblad: „Oranje speelt een tactisch heel verzorgd spelletje. Al krijgt dat af en toe de overhand. Daardoor komt er een rem op de strijd en de beleving. Sluipt er bij de in ternationals iets van twijfel in, durven ze geen fouten te maken, want ze denken dat ze die zich niet kunnen veroorloven. De angst, dat het verkeerd kan gaan. Dat is het punt waar ik meezit. Daar moet het elftal nou over heen zien te komen. Hans Geertsma wordt met omarmingen, schouderklopjes en zoenen beloond, als hij de pesterijtjes v rugkeert in team 5 van De Zijl/LGB. MEDEWERKER Het vijfde mannenteam van waterpolo-vereniging De Zijl/LGB houdt vap publiciteit, Enige tijd geleden haalden de veertig- plussers de pers door op toernee te gaan naar Canada en daar per abuis als het Nederlandse nationale team te worden gepre senteerd, Afgelopen zaterdag overtroffen zij dit kunststukje door de televisie te halen. RTL 4 weliswaar, maar toch. De prestaties van het team werden in het TV-programma 'Ilet spijt me' breed uitgemeten. Niet de sportieve prestaties in het water overigens, maar die daarbuiten. Wat was namelijk het ge val? De spelers van 5 hadden oprecht spijt van de onsportieve woorden die ze doelman Hans Geertsma naar het hoofd hadden geslingerd. De beperkte capaciteit van Geertsma op waterpolo gebied ontlokte verschillende spelers namelijk uitspraken als Was maar niet gekomen' en 'Zonder jou zouden we kunnen winnen', toen de doelman ondanks een eerdere afmelding plot seling toch verscheen voor een wedstrijd tegen het zesde team van De Zijl/LGB. Dit school Geertsma op dat moment in het verkeerde keelgat, met als resultaat een 'definitief afscheid van zijn 'sportvrienden'. Telefoontjes mochten niet baten om het 'vriendenteam' dat al 25 jaar met elkaar balt te herenigen, dus werd presentatrice Ca roline Tense als joker ingezet. Dat had succes, want Geertsma zwichtte voor de druk van de televisie-camera en vergaf de kwa jongens hun streken. Helaas was het doel van mannen 5 van De Zijl/LGB afgelopen zaterdag tegen Baracuda weer als vanouds zo lek als een mandje en een nederlaag (8-9) het resultaat. Maar dat maakte helemaal niet meer uit. De verloren zoon Geertsma is weer opgenomen in de 'familie' van aanvoerder Rob Kortekaas en het geweten van de spelers is gesust. En wat nog mooier Is: de pers is gehaald. Vrijdagavond, een kroeg in het bij de gemeente Berlicum beho rende kerkdorp Middelrode. De kroeg heet De Driezeeg. Zeeg is een ander woord voor zegen. De kroeg staat tegenover de ka tholieke kerk, maar in het dranklokaal wordt toch vooral Bacchus geëerd. Tabaksrook, de schrale lucht van bier, geroeze moes én gelal. In het café klim men de profvoetballers Edwin Gorter (FC Utrecht) en Björn van der Doelen (PSV) op de ho me-trainer voor het goede doel, de lichamelijk en geestelijk ge handicapten van het dorp. Bijna was Björn van der Doe len zelf het goede doel geweest. Twee maanden geleden prikte er bijna iemand in zijn rechter oog. De dader was Edwin Gor ter. De schanddaad was onein dig vaak op.de televisie te zien. tot afgrijzen van het volk én de tuchtcommissie van de KNVB die Gorter voor zeven, later voor zes wedstrijden schorste. In de kroeg komen Gorter en Van der Doelen bewijzen dat er geen rancune bestaat en dat de affai re vergeten en vergeven is. De speaker in de kroeg schreeuw! er een prachtige in troductie bij, zijn stem slaat bij kans over. „En dan nu onze prominenten uit de voetballerij. Twee spelers die nog niet lang geleden een ogenblik tegenover elkaar stonden met verstrekken de gevolgen. Twee spelers die de term prikactie een geheel nieuwe betekenis gaven. Som migen spraken van de meest schandalige actie van het jaar, maar zegt u eerlijk: wie van u heeft nog nooit zijn vrouw ge slagen? Wie is er nog nooit met een promillage van meer dan 1,5 in de auto gestapt? Wie ver zuimt nooit een kerkdienst op zondag? Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen. Het is ge weest, bok het voetbal-incident waarover ik sprak, beide spelers zijn vanavond verzoend." En dan worden de prominenten op het podium geroepen. Enkele uren eerder hebben de twee elkaar al hartelijk de hand geschud. In Villa Fleury, een Grand Café in het naburige Ros malen, is afgesproken lekker visje te eten en die niet bestaat oo meteen officieel te beslechten. Het blijkt dan dat Gorter zijn slachtoffer na het incident twee keer belde, overigens niet steeds om zich uit te putten in excuses. Gorter: „Ik heb gezegd dat het me speet, wat kon ik meer zeg gen? En ik heb hem een etentje beloofd. Vervolgens hebben we afgesproken dat we contact zouden houden in verband mei de verklaringen die naar de KNVB moesten. We zouden el- kaars fax lezen, zodat we in elk geval hetzelfde zouden verkla ren. Dat is mislukt, omdat ze bij PSV de verklaring van Björn meteen naar de KNVB hebben gestuurd, nog voor ik die kon le- Van de twee is Gorter de hele avond het meest aan het woord. De 31-jarige Hagenaar, tegen woordig woonachtig in St. Wil- lebrord, is altijd al een geani meerd, vlot prater geweest. Van der Doelen, 18 pas. blijkt een intelligente adolescent die de ervaring en anekdotes van Gor ter nog mist om het tafelgesprek te domineren. Gorter, die in Zwitserland, Frankrijk en België voetbalde, heeft ook wel een wal uitgesprokener wereldbeeld dan Van der Doelen, een jongen die nog leeft van onschuld en .hoop. Zo blijkt Gorter een voor stander van de doodstraf en het afhakken van één hand bij ie dereen die vier keer gestolen heeft. Verder vindt hij werken in dit land maar een straf, gezien het inkomen dat niet-werken- den gratis voor niets krijgen overgemaakt. Het verdict naar aanleiding van zijn eigen misdrijfje vindt hij echter wat grof uitgevallen. „Ik heb hel gedaan, dus ver diende ik straf. Maar zes wed strijden. Heb je die elleboog van De Koek gezien tegen MW? Was heel duidelijk op televisie. Niets meer van gehoord. Of die schop van Glaucio tegen RKC. Terwijl die Glaucio nergens mee te maken had. Ging even Bruce Lee spelen. Vier wedstrijden." Van der Doelen: „Je had me be ter een rotschop kunnen ge ven." Gorter: „Achteraf gezien wel." Met de schorsing alleen kwam Gorter er niet af. „Ik heb wel last gehad zeg, tot op de dag van vandaag word ik erover aangeschoten, waar ik ook ben, van Valkenburg tot Amster dam." Van der Doelen opgewekt: „Ik ben er bekender door gewor den, moet ik zeggen. Mensen herkennen me ineens. Maar misschien ook omdat ik nu al een paar keer meer heb meege daan bij PSV." Gorter: „Pas op, dat kan ook tegen je gaan werken. Had je te gen MVV geen akkefietje met Delahaye? Ik hoorde de com mentator meteen zeggen: 'Die Van der Doelen is een lelijk et tertje, zeg'. Dat krijg je." Van der Doelen: „Nee, hij noemde me een irritant baasje. Maar het klopt wel, Rijvers waarschuwde me ook al dat je gemakkelijk een naam kunt krij- gen." Tot zijn verdediging zei Gor ter indertijd in eerste instantie dat Van der Doelen hem een paar hijsen had verkocht die uiteindelijk tot het vinger-inci dent hadden geleid. Gorter nu: „Niet dat ie me een elleboog ge geven hebt, maar je loopt wat Van der Doelen: „Ik v gen Go „Nee weet je ook niet. Maar als je 22 ben, weet je het wel. Dan ga je het ook bewust gebruiken." Meer dan door het breed lo pen van Van der Doelen blijkt Gorter die verdoemde middag opgefokt te zijn geweest door de dagen voor de wedstrijd. „Ik was al voor de wedstrijd geïrri teerd. Een dag eerder had ik ru zie gekregen met de trainer, een dag daarvoor had ik mijn zoon tje geslagen. Voor het eerst in Na hem ging zijn club in de fout. Gorter: „Ik neb tegen de club gezegd: 'Schors me voor drie wedstrijden en geef me een boete van 5000 gulden. Die boe te zou later wel weer verrekend kunnen worden, bovendien geef je dan een signaal aan de buitenwereld. Maar de club dacht dat het nog wel goed zou kunnen komen, omdat er nog niets was bewezen. Dus speelde ik drie dagen later gewoon mee tegen Vitesse. Dat is niet slim geweest."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1995 | | pagina 21