Leidsch Dagblad Kamer boos op Schmitz 'We durven niet weg, dat is te link' KEUKENS B.V. Haarlem strikt Bavokerk Man vermoordt personeel abortusklinieken in VS Taxibedrijf schrapt verplicht nachttarief Italië krijgt volgende week premier BEL: 071-128030 TaüRO'STYLE IS ONDER' nemersstyle V\ van de Meent makelaardij 01720-72602 GOED NIEUWS TATERDAG 31 DECEMBER 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NK. 4U6bU LUbbt INIU/VWVieiO I ,ou Winkeliers beschermen HUN zaken met houten schotten leiden annet van aarsen De winkeliers aan de Willem de Zwijger laan in Leiden ter hoogte van de Marnix- straat hebben inmiddels de gebruikelijke houten schotten voor de ramen getim merd. En de omwonenden zetten vandaag hun auto op een veilige plek. Want van avond verwachten zij wordt het weer onrustig op de kruising. In de Marnix- straat, één van de traditioneel onrustige plekken met oud en nieuw die door de po litie scherp in het oog worden gehouden, verzamelen zich elk jaar flink wat jonge ren. Ze steken daar hun vuurwerk af en schromen niet, zo bleek uit voorgaande oud- en nieuwvieringen, auto's op hun vreugdevuren te duwen. ,,We blijven altijd thuis met oud en nieuw", zegt een bewoonster van de Mar- nixstraat. ,,We durven gewoon niet weg, dat is te link. Het komt voor dat ze hier met stoeptegels naar auto's gooien. Vorig jaar nog kreeg een ambulance zo'n projec tiel dwars door de voorruit. Kom je hier op zondagochtend langs, dan hangen er geen verkeerslichten meer op de kruising. Dat weet ik zeker. Wat hier allemaal is ge beurd de afgelopen jaren, is onvoorstel- De Leidse politie verwacht een oud- jaarsnacht, die niet rustiger, maar ook niet drukker is dan voorgaande jaren. On danks verhalen over zwaar illegaal vuur werk, heeft het korps dan ook geen bij zondere maatregelen getroffen. „We doen het net als vorig jaar", zegt politiewoord voerder R. Blom. „We verwachten niet echt iets spectaculairs." Dit houdt overigens niet in dat agenten mondjesmaat op straat aanwezig zullen zijn. „Net als vorig jaar hebben we slechts bij hoge uitzondering verloven toegestaan. Eigenlijk loopt iedereen met een uniform aan 's nachts op straat. We hebben wat ME'ers achter de hand, net als in andere plaatsen in de regio." Ook het complete vuurwerkteam van de Leidse politie houdt zich vanavond op straat op. Onherkenbaar (want in burger) speuren de leden die een verkennersfunc tie hebben naar vandalisme en vernielin gen. „Het is geen doen om op vuurwerk te controleren. Er wordt zo gigantisch veel afgestoken, dat wij niet meer kunnen kij ken of het legaal of illegaal spul is. Tegen echt gevaarlijk spul treden we natuurlijk wel op", zegt coördinator E. Faas van het vuurwerkteam. De politiekorpsen in de Duin- en Bol lenstreek hebben een man of honderd op de been om de boel in de gaten te houden. Een fors aantal, maar niet meer dan vorig jaar. De winkeliers van het Hoornesplein in Katwijk nemen voor de zekerheid spe ciale maatregelen. Zij hebben een bewa kingsdienst ingehuurd. Vorig jaar trok een baldadige groep jongeren daar een spoor van vernielingen. In Alphen aan den Rijn treedt de politie de jaarwisseling ontspan nen tegemoet. Vorig jaar bleven de gebrui kelijke rellen op de Zoutmanstraat groten deels uit en de politie ziet geen aanleiding om te verwachten dat oud en nieuw dit jaar anders zal verlopen. Pagina Leiden: Leidse agenten stellen zich terughoudend op. illegalen na zes jaar legaal DA, WD en D66 zijn boos op staatssecretaris Schmitz justitie). Zij kondigde gisteren aan dat illegale vreemde- ingen die minstens zes jaar onafgebroken in Nederland lebben gewoond, een verblijfsvergunning kunnen krij- ;en. Voorwaarde is dat zij gedurende die tijd een eigen inkomen hebben gehad uit 'witte' arbeid. den haag gpd )e drie partijen verwijten Schmitz vooral dat zij de maat- egel plompverloren en zonder Dverleg met de Tweede Kamer ïeeft genomen. Het CDA wil log tijdens de kerstvakantie een 'bat over de kwestie en eist at de maatregel, die 1 januari ngaat, wordt ingetrokken. De iverige partijen voelen daar niet 'oor. WD wil onmiddellijk na iet reces de staatssecretaris aan Ie tand voelen. on5dfnaanb°d hUIZndepa9ina a 5,38 Onroerend 9°ed WD. D66 en CDA wezen dat de maatregel het beeld oproept dat Nederland een lankmoedig beleid voert. Dat zou een aan zuigende werking op vreemde- lingen kunnen hebben. CDA- woordvoerder Verhagen rea geerde 'verbaasd en geschokt' op het besluit en rept van 'een generaal pardon' voor een cate gorie illegalen. De PvdA vindt weliswaar ook dat de staatsse cretaris beter eerst met de Ka mer had kunnen overleggen, maar acht de maatregel 'een formalisering van de bestaande praktijk'. Het omstreden besluit heeft volgens Justitie betrekking op vermoedelijk enkele honderden illegalen. Ook de afgelopen ja ren hebben enkele honderden illegalen op humanitaire gron den een verblijfsvergunning ge kregen. Persoonlijke omstan digheden, waaronder een lang durig arbeidsverleden waarover premies zijn betaald en het al dan niet hebben van school gaande kinderen, speelden daarbij een belangrijke rol. De toenmalige staatssecretaris Kosto wilde geen algemeen gel dige criteria opstellen. Schmitz doet dat nu wel naar aanleiding van kritiek van de Raad van Sta te. Die vond dat er door het ont breken van criteria willekeur kon ontstaan in de afhandeling van legaliseringsaanvragen. De nieuwe regeling geldt uit drukkelijk alleen voor 'witte ille galen', dat wil zeggen: vreemde- lingen die minimaal zes jaar een baan hebben gehad waar over zij premies betaalden. Ze mogen niet eerder het land zijn uitgezet, nooit valse informatie over zichzelf hebben doorgege ven aan overheidsinstanties en geen crimineel verleden heb ben. Pagina 3: Illegalenbesluit van niks krijgt nu extra zware la- ding. Weet u het nog? Hoeveel keukenfirma's zijn er wel niet? Welke keuze maakt u? Om gek van te worden. Goede firma's, die creatief, vakkundig en met zorg uw opdracht uitwerken, zijn schaars. Houtwerf keukens is een hele goede. Waarom kiest u ons eigenlijk, al 40 jaar? omdat wij ons aan onze afspraken houden omdat wij kwaliteit en persoonlijk design kombineren omdat wij deskundige en ervaren medewerkers hebben omdat wij perfectie leveren tot in de kleinste details omdat wij het ontwerp afstemmen op al uw wensen Dit bewijzen yvij u graag! Houtwerf Keukens staat voor een conceptueel idee tot en met begeleiden, uitvoeren en nazorg Lammenschansweg 130 Leiden Tel. 071 - 76 93 45 haarlem De Grote of St. Bavokerk aan de Grote Markt in Haarlem is gisteren voorzien van een reusachtige rode strik, die een belangrijke rol zal spelen tijdens de officiële opening, maandag, van Haarlem 750 jaar stad. Wind en water maakten het er gisteren overigens niet makkelijker op dp toren 'in te pakken'. Er gingen nogal wat uurtjes overheen voorde klus was geklaard. foto united photos de boer olaf kraak Politie pakt weer tientallen jongeren op leiden henny van egmond De politie in de regio Leiden en de Duin- en Bollenstreek is gis teren overstelpt met klachten over het afsteken van vuurwerk. Tientallen jongeren zijn in de loop van de avond aangehou den, omdat ze niet konden wachten tot morgenavond met het afsteken. Katwijk en Rijnsburg spanden de kroon. De politie in die ge meenten arresteerde dertig jon geren. Volgens een woordvoer der was het aantal klachten zo groot dat de politie onmogelijk overal kon zijn. In Noordwijk, Lisse, Leiderdorp en Alphen aan den Rijn werden steeds zo'n tien jongeren aangehouden. In de Leidse wijk Stevenshof noteerde de politie de meeste klachten. Twintig jongeren wer den aangehouden. Een van hen moest het bezoek aan het poli tiebureau bekopen met een ge broken been. Nadat de jongen was heengezonden, werd hij aangereden. Vrijwel alle jongeren kunnen zich binnenkort melden voor een alternatieve straf bij het bu reau Halt. Al het vuurwerk dat zij bij zich hadden in totaal gaal het om meer dan tien kilo is in beslag genomen. Overi gens is vrijwel nergens illegaal vuurwerk aangetroffen. washington hans de bruijn correspondent Het felle verzet tegen vrije abor tus in de VS heeft gisteren op nieuw tot een uitbarsting van geweld geleid. In Brookline, een voorstad van Boston, schoot een man twee personeelsleden van abortusklinieken dood. Vijf andere mensen werden ge wond. De dader was afgelopen nacht nog voortvluchtig. De gebeurtenissen speelden zich gistermorgen af in twee kli nieken. De onbekende dader kwam eerst de Planned Parent hood Clinic in Brookline bin nen, haalde een geweer te voor schijn en schoot in het wilde weg. Daarna verliet hij de kli niek en ging naar de Preterm Clinic, enkele blokken verderop, en herhaalde daar zijn daad. In de eerste kliniek vielen twee gewonden, van wie er één, een vrouw, korte tijd later in een ziekenhuis overleed. In de tweede kliniek werd een recep tioniste gedood en raakten twee mensen gewond. Een veilig heidsagent raakte gewond toen hij het vuur opende op de dader en deze terugschoot. De schietpartijen in Boston waren de zoveelste gewelddadi ge uiting van het verzet tegen abortus. De afgelopen anderhalf jaar hebben zich al drie dodelij ke schietpartijen voorgedaan bij abortusklinieken. In maart 1993 werd een abortusarts in Pensa- cola in Florida op de stoep van zijn kliniek doodgeschoten. In juli van dit jaar doodde een an ti-abortusactivist in datzelfde Pensacola een abortusarts en diens begeleider. De dader, de zich dominee noemende Paul Hill, werd vorige maand ter dood veroordeeld. In Kansas werd een abortusarts gewond en diverse abortusklinieken zijn de laatste tijd met brandbom men bestookt. De grote anti-abortusorgani saties hebben gisteren afstand genomen van de moordpartij in Brookline. Zij betogen dat ge weld hun zaak niet dient. Maar een toenemend aantal anti abortusactivisten meent dat elk middel gerechtvaardigd is om artsen af te houden van het ver richten van abortussen, die in de VS legaal zijn. Onder hen die oproepen tot geweld tegen aborteurs zijn zelfs geestelijken. Een katholie ke priester in Alabama, David Trosch, zei onlangs 'dat God glimlacht tegen mensen die een leven nemen om de levens van de ongeborenen te bescher- OUDEJAARS E 11L A G E Jan de Lange over zijn leven ii dienst van de belasting. Nieuwe partijen binden de strijd aan tegen de politieke cultuur in Noordwijk en Oegstgeest. Will Dijkman droomt nog regelmatig van een koe naast zijn bed. Een UFO of de lampen van de golfbaan? Erwin Kroll vindt een langere periode met alleen maar warm weer niet interessant. De Zuydtwijck met nieuwe motor èn boegschroef even gemakkelijk te parkeren als een De grillige modeontwerpster Vivienne Westwood en haar streken in het Leidse. 'Helpen waar geen helper is', een uitstekend motto vindt dominee Dronkers. Jan Siemerink gaat zijn eigen weg, is directeur en heeft een Oudejaarspuzzel. leiden erna straatsma Taxi-ondernemer J.W. Koenes schaft de verplichte nachttoe slag van 25 procent met ingang van vannacht af. De Leidse on dernemer, die werkzaam is in de Leidse regio en in de Duin en Bollenstreek, wil de concur rentie met andere bedrijven aanscherpen. De geldende nachttoeslag van 25 procent is verplicht gesteld door de regionale taxicommis sie, die ook de taxivergunnin gen verstrekt. Koenes is al gerui me tijd in conflict met deze commissie, die volgens hem ten onrechte vergunningen aan 'nieuwkomers' verstrekt. ,,Ik voel mij wat onbehaaglijk. Nieuwkomers kunnen allemaal de markt betreden, maar daar bewijs je de klant geen dienst mee. Er is in de nachtelijke uren voldoende vraag, maar ook soms meer dan voldoende aan bod van taxi's. Door het nacht tarief te schrappen, willen we de markt bewerken." Geen trein en bus na 20.00 uur den haag anp rome afp/dpa/rtr de vorige week de regeringssa menwerking op, waarna Berlus coni niets anders overbleef dan zijn ontslag aan te bieden. De Italianen hadden in maart dit jaar een nieuw parlement gekozen voor vijf jaar. Zonder nieuwe verkiezingen ligt er dus nog een periode van ruim vier jaar in het verschiet. Na nieuwjaar begint president Scalfaro van Italië een nieuwe ronde van overleg om uit de cri sis te raken waarin het land ver keert. Dit heeft het staatshoofd gisteren bekendgemaakt na een eerste ronde van overleg met al le fracties in het parlement. Hij hoopt eind volgende week een nieuwe minister-president aan te wijzen. Ondertussen maken economen zich zorgen over het voortduren van de crisis. Scalfar© is tot zijn besluit ge komen omdat een meerderheid van de partijen zich heeft uitge sproken tegen het onmiddellijk houden van nieuwe verkiezin gen. Demissionair premier Ber lusconi is daar wel voorstander van, net als de leider van de neo-fascisten, Fini. Maar samen hebben de neo-fascisten en de Forza Italia van Berlusconi geen meerderheid. Hun voormalige coalitiepartner, Lega Nord, zeg- Het treinverkeer in Nederland rijdt vanavond na acht uur niet meer. Dat hebben de NS gister middag bekendgemaakt. Ook het stads- en streekvervoer stopt er mee na 20.00 uur. Tram, bus en metro zoeken rond die tijd de remise op en blijven daar tot het begin van de zondagsdienst in het nieuwe jaar. De eerste treinen in het nieuwe jaar rijden, zo melden de NS, om 01.00 uur langs het zogenoemde nachtnet. Dat is de verbinding tussen Rotter dam. Den Haag, Leiden. Schip hol, Amsterdam en Utrecht. Voor nieuwjaarsdag geldt ver volgens de normale zondagsre- geling. \Nog geen abonnee? HET WOORD IS AAN Wilhelm Teil Het oude stort in, de tijd veran dert, en nieuw leven bloeit uit de bouwvallen op. VANDAAG Binnenland Buitenland Cultuur Familieberichten Feiten en meningen Gesprek van de dag Info Religie Sport VANDAAG OOK DENKWIJZER PAGINA 2 HET WEER Verwachting van het KNMI tot vanavond t Buien Half tot zwaar bewolkt en enkele buien, in de avond mogelijk met sneeuw Middagtempera tuur on geveer 6 graden. Wind draaiend van zuidwest naar west tot noord west, vrij krachtig, 5, aan de kust en op het IJsselmeer hard of stormachtig, windkracht 7 tot 8. Een fijn land, maar... den haag anp Liefst 83 procent van de Neder landers verwacht volgend jaar een toename van de criminali teit. Een nog groter percentage (95 procent) verwacht meer te moeten betalen voor de kosten van levensonderhoud, zo blijkt uit een enquête van NSS/Martkonderzoek. Iets minder dan de helft (46 procent) denkt meer belasting te moeten betalen in 1995; een derde voorziet een duurdere ge zondheidszorg; 46 procent denkt harder te moeten werken. Desondanks vindt 89 procent van de ondervraagden Neder land een 'fijn land om te leven'. De huidige verplichting om een nachttarief tussen midder nacht en zes uur 's ochtends in rekening te brengen, heeft vol gens Koenes een 'kartelvormig karakter'. „Ik wil de argeloze passagier meer bewust maken van de verschillen tussen de di verse bedrijven. Tot nu toe be rekende elk taxibedrijf hetzelfde tarief. Dat is nu voorbij. Naast het verschil in kwaliteit is er nu ook het verschil in prijs." Door afschaffing van het nachttarief zullen prijzen van nachtelijke taxiritten goedkoper zijn dan overdag, verwacht Koenes. „Files en stoplichten maken de ritprijs overdag duur. Misschien heeft dit tot gevolg dat ik 'twijfelaars' over de streep kan trekken om de auto bij het uitgaan 's avonds thuis te la ten." Pagina Leiden: Concurrentie volgt Koenes niet. BEDRIJVENCENTRUM Europalaan - Alphen a/d Rijn Te huur: Kantoren - Showwinkels Bedrijfsruimtes Informatie: Tauro Info/Beheer, 01720-77851 Lcidsch t 1 )agblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. Voorletters:- Adres: Postcode: Plaats: Tel— (l.vm. corn role bezorging) Na de eerste 2 weken betaal ik mijn ahonncment: Per maand automatisch vla acceptgiro 31,05) automatisch 30,05) Per kwartaal via acceptgiro if 87,70) Q automatisch 86,70) I Nr. bank/giro: Of bel 071-128030 712141 400121

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1