KTDAG Dagblad Leidsch 'Stop oorlog Tsjetsjenië' Rhemi Baalbereen Katwijk 2e Kerstdag van 0.00 tot 17.00 uur geopend met extra voordeel en feestelijkheden! VANROYC.S. In Tauro WORDT WERKEN business Topsport in Leiden kalft af Landsadvocaat vindt straffen ambtenaren Leiderdorp te zwaar jtovjba** Monument van beste wensen VTERDAG 24 DECEMBER 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40655 LOSSE NUMMERS ƒ1,80 ADVOCATEN Rapenburg 55, 2311 GH Leiden Tel. (071) 122362 HET WOORD IS AAN Leon Brunschvicg De mensen hebben het altijd ge makkelijker gevonden oorlog te voeren dan vrede te sluiten met zichzelf. VANDAAG Binnenland Buitenland Cultuur Familieberichten Feiten en meningen Gesprek van de dag - Info HET WEER Verwachting tot morgen Rustig en nevelig Rustig weer, met op de meeste plaatsen laaghangende bewolking of mist. Vrijwel overal droog. Weinig zon, temperatuur 's mid dags ongeveer 0 graden. Zwakke tot matige wind, kracht 3 of min der, uit zuidoost tot zuid. Prins herstellende van shocklong den haag anp Prins Bernhard is herstellende van het ARDS, de zogenaamde shocklong. De Rijksvoorlich tingsdienst heeft dat gisteren verklaard. Verwacht wordt dat zijn herstel nog geruime tijd zal duren. De 83-jarige prins kreeg na zijn darmoperatie op 26 no vember een longontsteking. Daarna bleek dat hij een shocklong had. De prins moest enige tijd worden beademd. BEDRIJVENCENTRUM Europalaan - Alphen a/d Rijn Te huur: Kantoren - showwinkels Bedrijfsruimtes Informatie: Tauro Info/Bchecr, 01720-77851 #V\ van de Meent Vb makelaardij 01720-72602 2e KERSTDAG GEOPEND Hans Verkerk Keukens in Ter Aar is 2e Kerstdag geopend. En dat vieren wij deze week met een spetterende actie. Als u een complete keuken koopt krijgt u: 5 apparaten gratis OVEN - KOOKPLAAT KOELKAST - AFZUIGKAP VAATWASSER of de helft van de geldwaarde als extra korting. Kom snel langs bij de Keukenspecialist met meer dan 30 jaar ervaring en 50 filialen in Nederland en België. nmamim TER AAR WESTKANAALWEG 100 - 01722-4441 STOBBEWEG 19-01722-5882 INOUSTRlETERREfN Bi 8 71214 I 40012' rdag Lammenschansweg 130 Leiden Meubelplein Leiderdorp ligr pal ^^FIIRFI P|_F|N aan de A4 tussen Rotterdam cn Amster ril\rnlr\An dam, afslag Leiderdorp. LlIDlICDOKi CnI 9 LEIDEN De afstand tussen Lei den en de top van de Nederlandse sportwereld wordt steeds groter. De tijd dat de Sleutelstad de derde sportstad van het land was, lijkt oneindig ver weg. Toch telden Leidse sporters elf jaar geleden nog terdege mee op nationaal niveau. Iets langer geleden, tussen 1966 en 1976, be leefde de Leidse wieler vereniging Swift gouden tijden. De eerste afleve ring van de serie Leiden Topsportstad gaat over de unieke lichting onder aanvoering van Joop Zoetemelk en Gerben Karstens, die van de naam Swift een begrip maakten. De zeven volgende za terdagse afleveringen gaan over andere Leidse toppers van toen'. In deel negen en tien komt de toekomst van de Lei den als topsportstad aan bod. jdloord-lerland Voor de eerste keer in 25 jaar maakt Noord- zaalkrland zich op voor een i| redige kerst. In de getto's aat het vechten door. lOOlt Vijftig jaar geleden: Kerstmis in de hongerwinter. Herinneringen van lezers aan kerst 1944 Van vuur tot carbid, nn kip tot bidden zonder kerk. Dr. Loe de Jong Legt laatste hand aan memoires. Kerstmis met de vijand Een bijzondere viering in de villa van Freddy Heineken. Fotoreportage uit een krijgsgevangenenkamp Werk van Cor van Weele uit december 1944. Zwarte Advent Uit Jan Wolkers' verhalenbundel 'Gesponnen suiker'. Teleurstelling over de wereld van nu De geschiedenis herhaalt zich. PABO-leerlingen over de oorlog 'Aan de hand van een srsoonlijk verhaal moet n-^ je kinderen iets duidelijk en kunnen maken'. Herman Maas Over zijn nachtmerries van Dachau 'Met de weduwe Mussert?!' Humor en sarcasme in oorlogstijd. De haute cuisine van de hongerwinter 'Bollen, knollen en huisdieren'. Kerstpuzzel Spannend ballenbad voor de kleintjes en geweldig voordeel voor u. Koning, keizer, admiraal Weet u dat Jezus uw Koning is en dat Hij beloofd heeft dat u door Hem ook koning kunt zijn. Weet u dat uw Koning niets voor u kan doen als u Hem niet wilt kennen. Weet u dat Hij dat heel erg vindt. Weet u dat er pas echt vrede komt als iedereen Hem kent i.p.v. Christen Gemeente Syfilis 3 De Nederlandse hazen lijden in groten getale aan syfilis, zo vermoeden Utrechtse wetenschappers. Italië 7 De kans dat Italië een kabinet van nationale eenheid krijgt, is groot. Nieuwe verkiezingen tijken niet waarschijnlijk. Van der Valk A -7 Arie van der Valk, I binnenkort 65 en 50 jaar in het horecavak, weet nog altijd wat een dubbeltje waard is. Russisch parlement wil onmiddellijk eind aan bloedvergieten HOUTWERF KEUKENS Het Russische parlement wil een onmiddellijk einde van het bloedvergieten in Tsjetsjenië. In een met grote meer derheid aangenomen oproep aan president Jeltsin wordt gevraagd om het beëindigen van alle vijandelijkheden in de Kaukasus-republiek. Lijk kapitein Larissa geborgen moskou hans geleunse correspondent Eerder gisteren sneuvelde een motie van wantrouwen feite lijk de start van een afzettings procedure die was ingediend door een lid van Democratisch Rusland, de partij van radicale hervormers. De motie kreeg niet de vereiste meerderheid. Bovendien liet de Doema het idee om vandaag samen met de Federatieraad, het Hogerhuis, te vergaderen over Tsjetsjenië va ren. Met stelde zich nu tevreden met Jeltsins toezegging dat hij op 11 januari volgend jaar op een gezamenlijke vergadering van de beide Kamers zal ver schijnen voor zijn nieuwjaarsre de. Er kwam gisteren geen enkele duidelijkheid over ruzies in de defensietop, waarbij ontslagen zouden zijn gevallen. Defensie wilde geen enkel commentaar leveren. Woordvoerders van re gering en binnenlandse zaken spraken elkaar tegen over de vraag wie van het Moskouse lei derschap de verantwoordelijk heid voor de militaire operatie heeft. De een noemde defensie minister Gratsjov, de ander mi nister van binnenlandse zaken Jerin. Jeltsin had donderdag aange kondigd 'binnenkort' politieke initiatieven te presenteren voor een oplossing van het conflict om Tsjetsjenië. Gisteren gingen de bombardementen op hoofd stad Grozny echter onvermin derd door. Het ministerie van buitenlandse zaken adviseerde journalisten in Tsjetsjenië on middellijk een heenkomen in 'veiliger streken' te zoeken. De Russische troepen maakten nog steeds geen aanstalten om de belegerde veste van de Tsjetsjeense leider Doedajev te bestormen. Volgens de Tsjetsjenen is het centrum van de stad vrijwel ge heel vernietigd. Het aantal bur gerslachtoffers is niet bekend, maar zou na twee dagen hevige bombardementen ruim boven de honderd liggen. De Russi sche premier Tsjernomyrdin hield tijdens een officieel be zoek aan India echter vol dat de Russische luchtaanvallen op 'strategische doelen' zijn gericht en nauwelijks burgerslachtof fers hebben gemaakt. Moskou zou Tsjetsjenië een speciale status willen verlenen, waarbij het ook een eigen bui tenlands beleid kan voeren, ver klaarde gisteren Leonid Smirn- jagin, een adviseur van Jeltsin. Hij zei dat de president hierover vandaag wellicht een verklaring tot het Russische volk zal rich ten. urk/eemshaven gpd Bergers van Smit-Tak hebben gistermiddag in de gelichte Ur- ker kotter Larissa het stoffelijk overschot gevonden van de 35- jarige kapitein Johan Gerssen uit Urk. De lichamen van de overige vijf opvarenden, drie Urkers, een inwoner van Lem mer en een van IJmuiden, wa ren op 9 november al geborgen. Het lijkt van kapitein Gerssen bevond zich in een deel van het schip dat om veiligheidsrede nen destijds niet door duikers van de marine was doorzocht. De Larissa werd gisteren door bergingsvaartuigen van Smit- Tak in de Femshaven opge bracht. De Urker kotter verging op 7 november op de Noordzee ten noorden van Ameland, na dat zij in aanvaring was geko men met de onder Maltezer vlag varende bulkcarrier Hero. Duikers van de marine had den begin november vergeefs in de gezonken kotter naar het lijk gezocht. Omdat men niets had gevonden gingen de autoritei ten er vanuit dat de kapitein overboord was geslagen. 'Marinetoestellen van Valkenburg naar Lelystad' Ook de landsadvocaat, die door de gemeente Leiderdorp was ingehuurd in de zaak van de vier ambtenaren van de afde ling burgerzaken, heeft zich ne gatief uitgelaten over de opge legde straffen. Dat bleek giste ren bij de Haagse rechtbank, waar twee van de vier ambtena ren in een kort geding de straf fen ongedaan probeerden te maken. De landsadvocaat werd inge schakeld, nadat de Leiderdorp- se commissie beroep- en be zwaarschriften eerder het colle ge van B en W had geadviseerd de straffen terug te draaien. Dat advies en naar nu blijkt ook de hui He pagi"3 J s,aa orerend 9°ed Verlies basketballers Nederland bood Australië alleen in het begin van de Haarlem se Basketball Week tegen stand. mening van de landsadvocaat, heeft het college naast zich neergelegd. Drie van de vier ambtenaren werden overigens ontslagen, de vierde werd ge kort op haar salaris. Bestuursrechter mr. H. C. Na ves constateerde-tijdens de zit ting al dat de gemeente zich 'behoorlijk heeft vastgebeten in deze zaak, ondanks alle negatie ve adviezen'. Het handelen van burgemeester en wethouders is des te opvallender, omdat de landsadvocaat alom gerespec teerd is vanwege zijn deskun digheid op het gebied van be stuursrecht. Raadsman mr. K. Weijling van de voormalige chef van de afde ling burgerzaken noemde het overigens 'onzorgvuldig' dat de gemeente het advies van de landsadvocaat niet had gezon den aan de bestuursrechter. Pas na zijn tussenkomst kwam het stuk in het bezit van de recht bank. 'De gemeente had eerder ge weigerd het advies aan de be trokkenen te geven. „De ge meente handelt alsof er iets te verbergen is", aldus Wqijling. Pagina 13: „Maak een eind aan deze hetze". Een ambtelijke werkgroep van vier Randstadprovincies vindt dat het marinevliegkamp Val kenburg bij Leiden moet ver huizen naar de Flevopolder. In Valkenburg komt dan ruimte vrij voor woningbouw. De ver antwoordelijke gedeputeerden van de provincies Noord-Hol land, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland hebben inmiddels in gestemd met de conclusies van het rapport. Verplaatsing van het marine vliegkamp Valkenburg is in principe mogelijk, zo oordeelt de werkgroep, die onder leiding staat van prof. ir. M. van den Berg, directeur van de dienst ruimte en groen van de provin cie Noord-Holland. De door Zuid-Holland bepleite woning bouw op het vliegkampterrein zou in een deel van de enorme behoefte aan nieuwbouwloca- ties in de regio Leiden kunnen voorzien. Defensie wijst een verhuizing van de twee squadrons Orions naar andere militaire vliegvel den af, mede vanwege de hoge kosten. De ambtelijke werk groep pleit echter voor een on derzoek naar het uitplaatsen van de Orions naar het vliegveld Lelystad, wat aanzienlijk goed koper zou kunnen uitvallen. Lelystad is door het kabinet aangewezen als uitwijkmoge lijkheid voor het snel groeiende Schiphol. Volgens de interpro vinciale werkgroep kan dit vliegveld een deel van het char- tervervoer afhandelen en moge lijk een deel van het lucht- vrachtvervoer. leiden Jarenlang bewaarde het personeel van het magazijn van het Academisch Zie kenhuis Leiden de kerstkaarten die er bin nenkwamen. Elke kaart kreeg een plaatsje in de bepaald niet kleine koffiekamer. Zo ontstond een zorgvuldig onderhouden mo nument van beste wensen. Alle monumen tenzorg van het personeel ten spijt is het onwaarschijnlijk dat het geleidelijk gegroei de kunstwerk Kerstmis 1995 zal halen. Het magazijn waar de kaarten hangen, hoort tot het oude deel van het ziekenhuis, dat de komende maanden onder de slopershamer komt. FOTO LOEK ZUIJDERDUIN

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1