'Ik kan niet meer spontaan juichen' Peter Loesberg 'deed het op z'n eigen manier' Sport Herfsttitel Oegstgeest Ai ui VRIJDAG 23 DECEMBER 1994 fVRIJD Voorzitter Bill Maeyer van PSV houdt niet van publiciteit SCOREBORD SPORTAGENDA Op de meeste berichten rea geert hij niet. Willem Maeyer is voorzitter tegen wil en dank. „Ik heb A gezegd en moet nu ook B zeggen. Ik ben geen vluchter. Maar als PSV weer goed draait, ben ik bereid mijn functie over Hij verlangt terug de zijn 1 Een geheim telefoonnummer vindt hij nog te ver gaan. Maar uit narigheid heeft hij al wel een antwoordapparaat aangeschaft. Van Philips uiteraard. ,,Ik neem aan dat u voor mij een belangrijke boodschap heeft. Als dat zo is, neem ik zo snel mogelijk contact met u op." Piep. beuren een zeer grote rol spe len. Voetbal is nu eenmaal een emotionele kijksport. Iedereen voelt zich zwaar betrokken, heeft een mening en vindt zich zelf een expert. Ik word bij PSV door miljoenen mensen op mijn vingers gekeken. Dat vind ik allesbehalve prettig." Maeyer, die zichzelf meer voetballiefhebber dan kenner noemt, zit persoonlijk niet op publiciteit te wachten. „Als ik niet oppas kan ik dadelijk in Eindhoven niet eens meer rus tig een biertje of een stropdas kopen zonder aangesproken te worden. Ik wil helemaal geen bekend figuur zijn. Moet de voorzitter van PSV communice ren met het grote publiek? Ik moet niets! Ik bepaal zelf hoe ik me wil manifesteren. Soms is het nodig naar buiten te treden, maar dan uitsluitend in het be lang van PSV." Maeyer, in zijn spaarzame vrije tijd een matig golfspeler, ziet zichzelf het liefst als een goede scheidsrechter. „Hoe minder ik een arbiter tijdens de wedstrijd zie of hoor, hoe beter hij meestal is. Zo moet een voorzitter ook te werk gaan. Ge woon kordaat optreden, tole rant, met gevoel voor de situa tie. Het publiek zit toch niet op het geblaat van een voorzitter te wachten? Er zijn toch al zoveel mensen in de voetballerij die zich vreselijk belangrijk vinden. Als ze bij PSV over een aantal jaar zeggen, o ja, we hebben ook nog Maeyer als voorzitter gehad, heb ik mijn job goed ge daan. Gewoon op de achter grond, zonder poespas. Profes sionals als Frank Arnesen en Dick Advocaat horen in de schijnwerpers. Onbezoldigde voorzitters niet, vind ik." stekkie op de tribune. Tijdens de rust een biertje op de prome nade en na afloop vlug naar huis. En nooit naar uitwedstrij den. „Als supporter kon ik juichen en kankeren wat ik wilde. Heer lijk, dat hoort bij voetbal. Als voorzitter echter moet ik me tij dens de wedstrijd inhouden, kan ik niet spontaan reageren. Dat betreur ik. Die verre reizen naar Groningen of Friesland vind ik ook al geen pretje." Besturen, leiding geven, het zit Willem Maeijer in het bloed. Zijn imponerende loopbaan bij Philips bracht hem in alle uit hoeken van de wereld en be zorgde hem een andere, voor buitenlanders meer begrijpelij ke voor- en achternaam: Bill Maeyer. Na zijn pensionering was hij 3,5 jaar voorzitter van de Raad van Bestuur van Ballast- Nedam. Daarna ging de Eindhovenaar aan de slag als interim-mana ger, bij hetzelfde bedrijf als de voorzitter van het sectiebestuur betaald voetbal Jos Staatsen (BCG). In mei vorig jaar trad Maeyer toe tot hetzelfde be stuur, belast met commerciële zaken („helemaal mijn stiel"). De crisis bij PSV en het aftreden van Jacques Ruts dwongen hem min of meer in oktober 1993 te rug naar de club waar hij ooit als middelmatige linksbuiten in de jeugd speelde. Bedenktijd „Het voorzitterschap van PSV valt me niet mee. Soms denk ik, was ik maar rustig bij de KNVB gebleven. Het kost me veel meer tijd dan ik had gedacht. Toen ik voor PSV werd ge waagd, heb ik lang bedenktijd gevraagd. Het feit dat ik heel mijn leven al supporter ben, heeft een rol gespeeld." Het bedrijfsleven en de voet ballerij, volgens Maeyer is het een wereld van verschil. „Dat komt door de emotie en de pu bliciteit die in het voetbalge- Vitaal De vitale zestiger maakt zich i speciale KNVB-c sterk voor een g de voor officials. Aan fatsoenlij ke omgangsvormen hecht hij veel waarde. „Bestuurders moe ten zich realiseren dat ze een voorbeeldfunctie hebben. Wij zijn in hoge mate mede-verant woordelijk voor het gedrag van onze supporters. Daarom moe ten wij elkaar zeker niet verbaal aanvallen in de media. Dan roe pen we bepaalde gevoelens bij de achterban op die de onder linge rivaliteit ongezond voe den. Als bestuursleden van ver- Willem Maeyer: „Het voorzitterschap KNVB gebleven." schillende clubs elkaar afvallen in de publiciteit of flauwe grap pen uithalen, zijn zij slechter bezig dan de personen die op de tribune met elkaar op de vuist gaan. Ik praat daarom in het openbaar nooit over colle ga's en zeker niet via de media." Maeyèr wil terug naar de tijd toen gezinnen met kleine kin deren nog zonder vrees naar topwedstrijden konden gaan. „Ik ben iemand van gevorderde leeftijd en heb de oorlog meege maakt. Als jongen heb ik met ei gen ogen razzia's gezien. Als je bekijkt wat zich rond sommige wedstrijden allemaal afspeelt. Afscheid van een spraakmakende voorzitter Een voorzitter die in een plaat selijk weekblad het eerste elftal afkraakt. Peter Loesberg draaide er zijn hand niet voor om. Som migen begrepen hem, anderen niet. Hij kreeg van de woedende voetballers van RCL de wind van voren. Na zijn aftreden af gelopen maandag zegt Loesberg 'nog steeds geen spijt te heb ben' van die toch opmerkelijke handelwijze. Peter. Loesberg, hij is opge volgd door Joop Verheijen, was so-wie-so een spraakmakende voorzitter. Zes jaar hanteerde de 47-jarige beveiligingsambtenaar van het ministerie van econo mische zaken de hamer en in die periode gebeurde er heel wat met RCL, Leiderdorps enige voetbalvereniging. Degradatie van het vlaggeschip van de tweede naar de vierdeklasse bij voorbeeld. „Dat is treurig", kijkt Loesberg terug, „maar deze club komt er weer aan. Prestaties van het eerste elftal hebben Peter Loesberg niet bo venmatig geïnteresseerd. Hij weet nog goed toen hij 10 jaar geleden begon als jeugdvoorzit- ter. „Bij RCL was alles gefocust op het eerste elftal. Van een jeugdopleiding hadden ze nog nooit gehoord." Dat was tegen het zere been. Loesberg, oud-scheidsrechter en voormalig doelman van het Dordtse Oranje Wit, ontwierp plannen en zette een jeugdop leiding in werking. Dat viel niet bij iedereen in goede aarde.Als ik in een bestuur ga zitten, dan wil ik mensen om me heen heb ben die een doel hebben. Die niet in een bestuur zitten ter meerdere glorie van zichzelf. Met die mensen ben ik de con frontatie aangegaan. Hard, maar eerlijk." Trots De jeugdopleiding kwam van de grond en draait anno 1994 op volle toeren. Loesberg glimt van trots: „De A-jeugd speelt lande lijk. Er spelen nu jonge gastjes in het eerste elftal. Dat moeten we hebben. Talentvolle spelers hoeven nu niet meer per se weg." Rondom het eerste elftal is weer een aangename sfeer ont staan na momenten van treur nis. Dieptepunt vormde twee seizoenen terug het tussentijdse ontslag van trainer Jan Kroese. Loesberg: „Of ik daar proble men mee had? Ik ben op werk gewend slecht-nieuwsgesprek- ken te voeren. Het ging niet meer en we vonden als bestuur dat we moesten ingrijpen. Dan doe ik dat, als voorzitter heb je die plicht." RCL stelde Leo Holl aan, be noemde een ander begeleider met de bedoeling het roer ri goureus om te gooien. „Er moest een frisse wind gaan waaien. Met alle respect voor de oudere jongens, maar dat ver haal was uit. Ik gun ze overigens het allerbeste bij LFC", doelt Loesberg op de 'tranfers' van de tweeling Van der Blom, Ronald van Wattum en Ben Heems kerk. Buiten het veld beleefde Loesberg pieken en dalen. De Leiderdorper ergerde zich groen en geel aan-de geringe mede werking van de leden. In '91 leidde dat tot een confrontatie tussen leden en bestuur. Als voorzitter had ik vijf, zes taken. Ik schreef het clubblad vol en maakte stukjes voor het Leider dorps Weekblad. Er was nie mand anders die het wilde doen. Toen deed ik het maar, maar ik heb altijd gezegd dat ik dat op mijn eigen manier wilde doen." Dat heeft Loesberg ge weten. „Ik heb kritiek geleverd, maar dat was positief bedoeld. Er waren ook mensen die het roerend met mij eens waren." Interim Loesberg stelde de leden drie jaar geleden voor een voldon gen feit: meer vrijwilligers of dit bestuur treedt af. De leden be loofden koeien met gouden ho rens, maar veel leverde de actie uiteindelijk niet op. „We zijn als bestuur een hele tijd interim ge weest. Uiteindelijk zijn we ge- Totdat in mei vorig jaar Loes berg zijn aftreden bekendmaak te. „Ik had van te voren gezegd: na zes jaar houd ik het voor ge zien. Ik wilde best blijven zitten, maar ik ben van mening dat er na zo'n lange periode vers bloed aan de macht moet ko- Peter Loesberg: „Als voorzitter had ik vijf, zes taken. Ik schreef het club blad vol en maakte stukjes voor het Leiderdorps Week blad." FOTO LOEK ZUYDERDUIN men. Dat komt RCL alleen maar ten goede, het is een club met veel potentie." Het bestuur schoof secretaris Joop Verheijen als opvolger naar voren. Hij leek de enige kandidaat, totdat de leden in eens met een tegenkandidaat (Hoogervorst, red) op de prop pen kwamen. Dat hadden de le den gedaan uit onvrede met uitlatingen van Loesberg in het clubblad. „Ik had de leden dui delijk geprovoceerd in dat stuk je. Zoiets van: jullie slikken toch alles als zoete koek, en komen vast niet met een tegenkandi daat." De leden bereidden een cou pe voor. De poppen gingen op de Bloemerd aan het dansen met als inzet: wie wordt er voor zitter? Dat werd voorlopig nie mand, want het bestuur besloot SPORTPRIJSVRAGEN WIELRENNEN interregionaal veldrit-circuit De Bult n vd Madeweg Leiden (za 14.00) Dan is voor mij de lol eraf. Al die politie, die overvalwagens en die hekken in het stadion. Het is beangstigend. Jammer genoeg is een grote politie-inzet nog wel nodig, want de veilig heid van de toeschouwers gaat uiteraard boven alles." De voorzitter geeft toe dat hij bij PSV een tropenjaar achter de rug heeft. „Of ik tevreden ben over mijn eerste jaar als voorzit ter? Nee, ik vind dat het altijd beter kan, tevreden is de rem op de vooruitgang. Het was een hectische periode, een fase die ik in het bedrijfsleven zelden heb meegemaakt. De terugval is er bij PSV de laatste vijf jaar in geslopen. Dat proces is niet bin nen een paar maanden om te keren." Volgens Maeyer heeft PSV te lang met dezelfde spelers in hetzelfde concept gewerkt. „Een sanering was daarom onvermij delijk. We zitten nu in een dip die voor Europese topclubs niet ongebruikelijk is. Kijk maar naar AC Milan. Ook Feyenoord en Ajax zijn aan de beurt ge weest. Het is een golfbeweging. Het ontslag van Aad de Mos was betreurenswaardig maar onvermijdelijk. Ik had een goe de relatie met hem. Kees Rijvers heeft daarna als noodhulp goed op de winkel gepast. Jammer dat hij op een vervelende ma nier vertrok, maar dat valt het bestuur niet te verwijten. Dat heeft hij over zichzelf afgeroe pen." Advocaat Maeyer, als kind van een elek- tronica-gigant een warm pleit bezorger van live-uitzendingen op FilmNet, denkt met Advo caat de juiste man voor heden en toekomst te hebben gevon den. „We zullen veel jonge spe lers moeten inpassen en die op dracht is aan'Dick wel toever trouwd. We kunnen immers niet elk jaar miljoenen in de spelersgroep steken. Tegen de topclubs uit Spanje en Italië leg gen we het in financieel opzicht altijd af. Ook de kloof met Ajax dreigt te groot te worden. Als die club de komende jaren op nieuw in de Champions League speelt, is het gat vrijwel niet meer te overbruggen. Dat is een groot gevaar van de huidige op zet, die de invoering van een Europese competitie in de hand werkt. Of ik ongelukkig ben met deze Champions League? Nee hoor, ik ben alleen maar onge lukkig dat PSV niet meedoet." Feyenoord en PSV. Afgelopen v dag en donderdag verschenen de e ste twee afleveringen. BUITENL. VOETBAL TRIMKALENDER Standard 16 - 24 Seramg 16 - 18 Brugge 16 - 22 Aalst 16 - 18 Spanje, competitie R. Madrid 15 - 23 Barcelona 15 - Zaragoza 15-23 Bilbao 15 - Deportivo 15-21 Betis 15 - .1 Portugal, vijfde ronde bet Kenya - Nederland 2-0. Kenya 276/6, Ne derland 242/9. Stand: 1. Kenya 4-6, 2. Nederland 4-4, 3. Verenigde Arabische Emiraten 4-2. Hoboken. Vriendschappelijke interl; België - Nederland 19-24 (7-12) Groningen. Internationaal toernooi, vierde Azmaiparasjvili (Geo) - Hodgson (GBr) 1-0, Beljavski (Oek) - Sokolov (Bos) 1-0, Miles (GBr) - Tiviakov (Rus) 0-1, Joesoepov (Dui) j - Almasi (Hon) 1/2-1/2, Georgiev (Buil - Van der Wiel (Ned) 1/2-1/2, Goelko (VSt) - Van Wely (Ned) 1-0. Stand: 1. Azmaiparasjvili, Beljavski, Geor giev, Goelko, Joesoepov, Sokolov 2 1/2, 7. Almasi, Miles, Tiviakov, Van der Wiel 2, Kerstcross Meerburg Zoeterwoude (2,5/ 5 10km)ma 13.00(01715-2792) SPORT OP TV 08.30-09.00 EURO: Step 09.00-10.00 EURO: Euro 10.00-11.30 EURO Triat 11 30-12.00 EURO: Skiëi Freestyle vanuit Oostenrijk 12 00-12.30 EURO: Euro 12.30-13 00 EURO: Snov 14 00-16.00 EURO-Kun< 17.00-18 00 EURO: Atletiek WK vanuit Hobart (Tasmanië). 18.00-18.30 EURO: Truckracen: 18.30-19.30 EURO: Autosport: F. zoenoverzicht; deel 2, Sportjournaa -: Sport. 19.30-20.00 EURO: Eur 8,45-19.10 R 9.30-20.00 E 19.30-20.00 BRT 1: Sport. 20.00-21.00 EURO: V 00.15-00.45 BBC 2 SKIËN 01.00-01.30 EURO: Eur Alta Badia (Ita). Wereldbeker reuzensla- 1. Tomba (Ita) 2.17,35, 2. Kaelin (Zwi) 2.17,80, 3. Mayer (Oos) 2.17,96, 4. Aamodt (Noo) 2 18,58, 5. Nilsen (Noo) 2.19,20, 6. Girardelli (Lux) 2.19,30, 7. Kjus (Noo) 2.19,60, 8. Piccard (Fra) 2.19,78,9. Kosir 1)2.20,01. 08.30-09.00 EURO: Step aerobics. 09.00-11.00 EURO- Kunstruden op de ir (Slo) 2.19.84, 10. Acco- Stand WB reuzenslalor 1 Grünigen (Zwi) 180, 3. Kaelin 175, 4. Tomba 150, 5. Vogt (Lie) 132, 6. Mayer 109. Stand WB algemeen: 1. Tomba 550, 2. 11.00-12.00 EURO: V 4.00-16 00 Super: Stars or Zege voor Alphense squashers Dat verlies werd ruimschoots goedgemaakt door D. en S. v.d. Dussen die in drie games afre kenden met respectievelijk J. Huyges en J. Tiggen. LEIDEN* FRANK BONTE Alphen ontvin gen in de eredivisie thuis HSRC 2 met een compleet team. De Haagse reserves leden een dui delijke nederlaag: 3-1 (4-1) voor Alphen. Andre Chevalier kon zijn terugkeer in het eerste team van Alphen niet met een over winning wegpoetsen. Hij ver loor in drie games van R. Botty. Jeroen van der Zwan. Jiot du$-_ ver, goed voor, de dag komen,d;> won in vier games van A. Khan. Tot dusver toonde alleen Suzuki Zwolle zich sterker dan de Al phense promovendus uit de eerste divisie. de algemene ledenvergadering een half jaar uit te stellen. Door alle commotie hadden beide kandidaat-voorzitters hun kan didatuur ingetrokken. Dat was een zwarte bladzijde in de ge schiedenis van RCL en Loes berg. „Het was onverkwikkelijk. De ene groepering wilde niet dat de de kandidaat van de an deren als voorzitter werd geko zen. Maar uiteindelijk heeft de tijd in het voordeel van het be stuur gewerkt." Afgelopen maandag kwam al les weer op zijn pootjes terecht. Nadat Loesberg een week eer der de leden had ingelicht, stemden zij op de vergadering unaniem voor Verheijen (die zich weer kandidaat had ge steld) en nam de club afscheid van Peter Loesberg. Hij heeft het gevoel dat hij goed werk heeft afleverd: „De club is fi nancieel gezond. Dat kunnen weinig verenigingen in de om trek zeggen." Mijmeren Alleen spreekt de vierde klasse niet tot verbeelding. Bij RCL droomt men nog dagelijks van de gloriejaren in de eerste klas se. Loesberg: „Wat geweest is, is geweest. Er zijn leden die dat niet accepteren, die mijmeren maar over vroeger. In de kanti ne, als ik voor m'n plezier een biertje aan het drinken ben. Niet leuk." Loesberg gaat niet verloren voor RCL. Hij heeft de organisa tie van de finaledag van de LD- Cup op zich genomen. Daar naast is hij voorzitter van de Wijkkerkraad in Leiderdorp en heeft zitting in de stichting Jes- pa, een organisatie die zich in zet voor gehandicapten. En Loesberg doet ook nog wat bij DIOK, de rugbyclub waarvoor zijn jongste zoon speelt. „Als ik nog tijd over heb, dan ga ik weer scheidsrechteren." Nee, Peter Loesberg valt niet in een onderwijl overduidelijk. Voor schoten 2, Katwijk 1 en Oegst geest 2 bungelen puntloos in de staart, terwijl Philidor 2 zich daar twee punten boven be vindt. Eerste treffen van beteke nis voor het schudden van de kaarten onderin deze klasse was dat' tussen Katwijk 1 en Philidor 2. De Leidenaren trokken na een spannend duel nipt aan het langste eind, hetgeen hen voor lopig ten koste van de Katwij- kers de nodige lucht gaf. Ook hier staan de rivalen elkaar ech ter onderling verder nog alle maal te wachten. Omdat favoriet Daniël Note- boQm reeds een punt liet schie ten tegen de reserves van Al phen, is het nog zonder punt verlies zittende Bodegraven 1 momenteel de verrassende kop loper in de eerste klasse A. Een vlotte 2 1/2-5 1/2 winst op Oegstgeest 3 zetten de Bodegra vers tijdens deze derde ronde steviger in het leiderszadel. In de eerste klasse B lijkt de positie van Leithen 1 niet meer stuk te kunnen. Met een 3-5 winst op AAS 2 boekte Leithen de derde winst op rij. Niet alleen staat de ploeg daarmee twee matchpun- ten los van de concurrentie, maar beschikt deze ook nog over een surplus aan bordpun- SCHAAKMEDEWERER De herfsttitel in de competitie van de Leidse schaakbond is op bordpunten een prooi gewor den voor het eerste team van Oegstgeest. De equipe van Joop Piket stelde dit symbolische kampioenschap van de promo tieklasse met een soepele 2 1/2- 5 1/2 zege bij de reserves van Voorschoten veilig. Met deze resultaten zijn de Oegstgeestenaren echter nog niet van rivalen LSG 5 en Al phen 1 af. Alphen zegvierde met de nipte cijfers van 3 1/2-4 1/2 terwijl LSG 5 met een 5-3 ten koste van AAS voor de stunt van de com-petitie zorgde. Beide teams bevinden zich daarmee eveneens in de comfortabele positie van zes matchpunten uit drie duels. De Aalsmeerders van AAS zagen zich door de verras sende nederlaag bij LSG 5 naar de sub-top teruggeworpen, maar zijn met de andere koplo pers nog voor de boeg uiteraard nog lang niet uitgeschakeld. Met verder nog alle onderlinge •duels voor de boeg kan er in de kop immers nog heel wat ver anderen. De scheiding tussen kop en staart is in de promotieklasse Tim Gullikson wil ondanks hartaanvallen coach blijven meer van. Gullikson, een broer van de Davis-Cupcoach Tom Gul likson, is al drie jaar coach van Sampras. Twee maanden gele den kreeg hij tijdens het toer nooi in Stockholm zijn eerste hartaanval. Hij kwam daarbij met zijn gezicht hard op een glazen tafel terecht. „Ik brak mijn neus en had overal snij- wonden. Ik zag er uit alsof ik een stevig robbertje had ge vochten." In München voelde Gullikson zich in zijn hotel duizelig wor den. Hij ging naar zijn kamer, waar op dat moment toevallig zijn vrouw Rosemary belde. Als ex-verpleegster herkende zij on middellijk de symptomen toen ze haar man hoorde praten. Ondanks twee hartaanvallen wil Tim Gullikson full-time coach blijven van Pete Sampras, de beste tennisser ter wereld. De 43-jarige Amerikaan herstelt momenteel van de hartaanval die hem twee weken geleden tijdens het toernooi om de Grand Slam Cup in München trof. „Ik doe het nu even rustig aan", zei Gullikson donderdag thuis in Chicago. „Nog even en ik kan alles weer normaal doen. De feiten liggen er. Ik heb twee hartaanvallen gehad die me veel schade hadden kunnen toe brengen. Gelukkig is dat niet het geval. Ik ben er goed vanaf gekomen. Ik heb nergens last Wi: Gl£ StUUI lands hand club, K> NIEUV\ met< tot 1 De tc Ne WOER kand catie Hetl LEIDEN Henk aan d derlar thons deker morgi het ee phens ASV, Hoon schikt die d sterke Frans voorn Als Leids lands thons 1 genëï teler week thont Alphe zijn 1 pakt Bor hij d< toen met week blijf baske bond Nortl de li toch Dat En ken. wach Met club" reek: die z ken. Va land Haar open vijfd Toro is he bask idea daar maal ontb zelfd DeC Kees rech nal F

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 20