Leidsch Dagblad 31 Bendelid Octopus ten onrechte vrij Scalfaro zoekt uitweg in Italiaanse crisis Haastige inreis van Poncke Princen op Schiphol 'Laurier moet uit college Leiden Flat Stationsplein na brand snel gesloopt Demmenie's BEL: 071-128030 VRIJDAG 23 DECEMBER 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40654 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Somber Roemenië 2 Het begon zo mooi: Ceausescu verdreven. Nu, vijfjaar later, is het volk van Roemenië een bittere teleurstelling rijker. Verhaal q Illustrator, schilder I 1/ en striptekenaar Guido van Driel exposeert in Leiden: 'Baas zijn over je eigen verhaal'. Openbaar ministerie vergeet Schots verzoek om uitlevering Het openbaar ministerie in Amsterdam blijkt opnieuw te hebben geblunderd in de zaak tegen het misdaadsyndi caat Octopus. Dit keer gaat het om de vrijlating van een Schotse verdachte, voor wie nog een uitleveringsverzoek lag aan Schotland. AMSTERDAM GPD De man werd op 1 december vrijgelaten, nadat het Amster damse gerechtshof het open baar ministerie niet-ontvanke- lijk had verklaard in verband met verzwegen inkijkoperaties door de Utrechtse politie. De advocaat-generaal B. Vermeu len vergat echter dat de ver dachte aan Schotland moest worden uitgeleverd op verden king van diefstal van een kost baar jacht. De Hoge Raad had dat uitleveringsverzoek onlangs goedgekeurd. Evenals zijn me de-verdachten kon de Schot op 1 december de rechtszaal als vrij man verlaten. Zijn advocaat, mr. A. Moszkowicz, was zich wel degelijk bewust van het uit leveringsverzoek, maar ver zweeg dit in de rechtszaal. „Het is niet mijn taak de procureur- generaal op het verzoek tot uit levering te wijzen. In dat geval zou ik laakbaar hebben gehan deld", aldus het commentaar van de advocaat. De Schot, binnen Octopus bekend als 'Scarface', wordt door Justitie beschouwd als een van de kopstukken van de grootste drugsbende die Neder land kende. Onmiddellijk na zijn vrijlating verdween hij spoorloos, hoewel zijn advocaat zegt nog wel contact met hem te hebben. Moszkowicz: „Ik heb nog ver zocht of mijn cliënt zijn pas poort terug kon krijgen. De pro cureur-generaal heeft toen laten weten dat dit bij de Utrechtse vreemdelingenpolitie ligt, waar hij zich kan vervoegen. Ik heb echter geen aanleiding te veron derstellen dat hij dit zal doen. Dan zal hij daar ter plekke wor den aangehouden is mij door de vreemdelingenpolitie te ver staan gegeven." Het openbaar ministerie onder zoekt hoe het mogelijk is dat de man na zijn in vrijheidstelling niet onmiddellijk weer is aange houden, zo laat een woordvoer der van justitie in Amsterdam weten. Kerstnachtdienst Omstuwd door journalisten, fotografen e AMSTERDAM GPD rome eelco v CORRESPONDENT De Italiaanse president Scalfaro vanochtend begonnen met consultaties om een oplossing 2 vinden voor de politieke crisis i zijn land. Die ontstond giste ren, toen premier Berlusconi het ontslag van zijn regering in diende. Berlusconi, wiens kabi net amper zeven maanden heeft geregeerd, is door de pre sident gevraagd de lopende za ken waar te nemen. Scalfaro staat voor de keus verkiezingen uit te schrijven of een van de politieke leiders op dracht te geven een nieuwe co alitie te vormen. Berlusconi en zijn neofascistische bondgenoot Fini zijn tegen de vorming van een regering zonder verkiezin gen. „Het zou een karikatuur van de democratie zijn als er een regering wordt gevormd die bestaat uit partijen die de ver kiezingen hebben verloren", al dus de verslagen ex-premier. Berlusconi is voorstander van nieuwe verkiezingen of, als dat is utgesloten, van de vorming van een nieuwe regering onder zijn leiding. Hij gokt daarbij op de steun van zo'n veertig dissi dente parlementariërs van Lega Nord, de coalitiepartij die de val van de premier veroorzaakte. Gisteren bleek een groeiend aantal 'leghisti trouw te willen blijven aan de regerende allian tie. De woordvoerder van de dissidenten, minister Maroni Minister leidt operaties in Tsjetsjenië van binnenlandse zaken, is een fel tegenstander van samenwer king van zijn Lega Nord met de ex-communistische PDS en an dere oppositiepartijen. De leider van Lega Nord, Bos- si, heeft tot nu toe weinig ple zier gehad van zijn overwinning op Berlusconi. De partij is door de crisis ernstig verdeeld ge raakt. Bossi kan nog wel reke nen op de steun van een mee- derheid van de fractie, maar hij heeft niettemin aangekondigd te zullen opstappen als zijn po litieke lijn niet wordt gevolgd. Volgens de regels van het spel heeft president Scalfaro van ochtend eerst de vorige presi denten van Italië ontvangen. Daarna ontvangt Scalfaro de lei ders van de politieke partijen. Verwacht wordt dat de consul taties een week zullen duren. De Italiaanse lire, die de afge lopen twee weken onder grote druk stond, herstelde zich gis termiddag langzaam maar ze ker. Pagina 5: Scalfaro voor niet ge ringe krachttoer. 24 december om 22.30 uur Rijnsburgerweg 124 Leiden Er is vertaling in Engels, Duits, Frans en Russisch gemeente Leiden, info. 071-322663) WAX JASSEN 2e kerstdag geopend LEGERDUMP Als laatste passagier van de KLM-vlucht 838 uit Jakarta kwam de omstreden mensen rechtenactivist Jan 'Poncke' Princen van ochtend vroeg de aankomsthal van Schip hol binnen. Het werd een snelle inreis. In een mum van tijd was hij door een zij-in gang het gebouw weer uit, voortgeduwd in een rolstoel en begeleid door veiligheids mensen. Glimlachend onderging de 69-jari- ge Princen de drukte van persfotografen. De snelle afhandeling van zijn komst was „in het belang van de heer Princen", aldus een woordvoerder op het vliegveld. De grensformaliteiten werden in het vliegtuig al afgedaan. Gelegenheid om uitspraken te doen was er niet en zo hield Princen zich als vanzelf aan 'het dringende verzoek' zich in Nederland terughoudend te gedragen. Minister Van Mierlo heeft hem het visum toegestaan uit humanitaire overwegingen. De aankomst van Princen is totaal gene geerd door de oud-Indiëstrijders. Zowel de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs slachtoffers (Benemo) als Madjoe, de ver eniging van ex-KNIL-militairen, hadden hun leden afgeraden uit protest naar Schip hol te komen. Hei liefst had Benemo-direc- teur H. Drenth een stil protest van „tiendui zend leden" gezien. „Hij mag best weten dat hij hier niet welkom is. Maar ik was best bang dat een of twee leden hem wat aan zouden doen." Wel waren enkele sympathi santen, die het werk van Princen in Indone sië steunen, aanwezig. De in Den Haag geboren Princen brengt de feestdagen door bij familie. Hij was voor het laatst in 1978 in Nederland voor de be grafenis van zijn moeder. WD opent aanval op Groen Links leiden wim koevoet Rianne Peeters eerst de gelegenheid geven om zich tegen mijn aanval te verdedigen alvorens ik daarover een definitief oordeel vel. Maar ik kan me nauwelijks voorstellen dat de ledenvergade ring van Groen Links zich dit allemaal laat welge vallen." Fractievoorzitter Peeters vindt net als Laurier dat Groen Links gewoon in het college kan blij ven. Volgens Peeters heeft hel college slechts be sloten het pand Boommarkt 46-48 aan te kopen en moeten er nog besluiten vallen over de sloop en daarna de bouw van de garage op die plek. Peeters blijkt overigens de enige te zijn die het collegebesluit op die wijze uitlegt. D66-wethou- der P. Langenberg: „We gaan dat pand echt niet kopen om er kantoorruimte voor ambtenaren van te maken. Er moet daar een garage komen." Geertsema weer: „Mevrouw Peeters hult zich on danks een glashelder collegebesluit in wazige in terpretaties, alleen maar om haar vege lijf te red den." Wethouder J. Laurier (Groen Links) moet het Leidse college verlaten. Dat vindt WD-fractie- voorzitter en oppositieleider A. Geertsema. Vol gens de WD'er is de geloofwaardigheid van de wethouder én de rest van de Groen Links-fractie in het geding als geen conclusies worden getrok ken uit het besluit van een meerderheid van het college aan de Boommarkt een parkeergarage te bouwen. .Alleen maar tegen stemmen, zoals Lau rier nu heeft gedaan, staat in geen enkele verhou ding tot de wijze waarop Groen Links dit onder werp tot dusverre heeft benaderd." Geertsema, zelf voorstander van de Boom- marktgarage, wijst er op dat Groen Links zich in zijn verkiezingsprogramma, aan de collegetafel en in de raadszaal 'in uiterst felle bewoordingen' heeft verzet tegen de locatie Boommarkt. Geert sema: „Het is wellicht nog te vroeg om van kie zersbedrog te spreken. Ik wil fractievoorzitter Caissière (16) matst kennissen Een 16-jarige caissière van een supermarkt in winkel centrum De Ridderhof in Alphen heeft gisteren tever geefs geprobeerd haar ken nissen een voordelige kerst te bezorgen. Ze haalde arti kelen niet langs de scanner, waardoor geen prijs werd aangeslagen. Waarschijnlijk heeft het meisje, dat op he terdaad werd betrapt, dat al vaker gedaan voor haar vrienden. Tegen de caissiè re is proces verbaal opge maakt. De bevoordeelde klanten zijn eveneens aan gehouden. De Russische minister van bin nenlandse zaken, Jerin, is ver antwoordelijk voor de militaire operaties in de Kaukasus-repu- bliek Tsjetsjenië. Dat verklaarde vanmorgen een woordvoerder van de persdienst van de Russi sche regering. Tot vandaag was onduidelijk wie op regeringsniveau de ver antwoordelijkheid draagt voor de militaire acties. Gisteren werd een bericht van Russische persbureaus tegengesproken als zou de minister van defensie, Gratsjov, een zestal generaals hebben ontslagen en zelf het bevel over de legereenheden op zich hebben genomen. Vanochtend gingen de be schietingen en bombardemen ten op het centrum van Grozny onverminderd door, net als de afgelopen nacht. Daarbij vielen volgens de eerste berichten ten minste dertig doden. Pagina 5: Grozny rokende puinhoop. LEIDEN HENNY VAN EGMOND en ERIC DE JAGER De flat aan het Stationsplein in Leiden wordt gesloopt. Direc teur A. van den Ingh van Planvi sie, de projectontwikkelaar die in opdracht van eigenaar Chesprop 2 de plannen maakt, heeft dat gisteren na de brand verklaard. Volgens Van den In gh zijn er vergevorderde onder handelingen met een bedrijf dat zich in een nieuw te bouwen kantoorpand aan het Stations plein wil vestigen. Van den Ingh wil niet zeggen wie de kandi daat is. De brand gistermorgen in de gekraakte flat aan het Stations plein is vrijwel zeker aangesto ken. Getuigen hebben een 'ou dere man met pet' zien wegren nen van de brandhaard op de begane grond waar niemand woonde. De brandweer beves tigt dat het zeer waarschijnlijk om brandstichting gaat. „De brand is ontstaan in een ruimte waar afval ligt. Broei sluiten we uit. En in het pand is geen elek triciteit aanwezig", aldus C. van der Meyden, hoofd van de uit- rukdienst van de brandweer. Bij de brand raakte niemand gewond. Wel moest de massaal uitgerukte brandweer twintig bewoners evacueren. Ook het achter het pand gelegen kan toor van de Kamer van Koop handel moest worden ontruimd vanwege rookoverlast. Hoewel de brand beperkt bleef, zijn de gevolgen groot. De ongeveer ze ventig krakers mogen niet meer terugkeren in het kantoor, om dat het uiterst brandgevaarlijk is. Om die reden had loco-bur- Griepcentrum zoekt patiënten voor testen nieuw medicijn rotterdam gpd De brand zorgde voor flinke rookontwikkeling. gemeester T. van Rij eerder de ze week eigenaar Chesprop 2 al opdracht gegeven het pand voor 7 januari te ontruimen. De krakers van wie onge veer de helft de Britse nationali teit heeft die zelf geen onder dak konden regelen, werden met hulp van de gemeente op gevangen, onder meer bij de stichting Onderdak. Deze nood opvang duurt maar een paar dagen, daarna moeten zij zelf weer een dak boven hun hoofd hebben geregeld. Bij de brand, die beperkt bleef, ontstond e' rookontwikkeling. De eerste v etages van de tien verdiepingen tellende flat stonden vol met rook. De brandweer kwam mas saal in actie omdat de situatie uiterst gevaarlijk was. Vier brandspuiten, twee ladderwa gens, 35 brandweerlieden en twintig politiemensen werden ingezet. Onderzoek had name lijk uitgewezen dat drie verdie pingen waren gebarricadeerd en dat er geen brandvoorzienin- gen in de flat aanwezig waren. Projectontwikkelaar Planvisie wil de flat nu zo snel mogelijk slopen. „Voorlopig wordt het pand dichtgetimmerd en zullen we bewaking instellen zodat we FOTO DICK HOGEWONING bewoning voorkomen", aldus Van den Ingh. In een re actie laat wethouder Van Rij weten vooralsnog geen sloop vergunning te willen verlenen. In Leiden is het beleid dat pas tot sloop mag worden overge gaan als er concrete bouwplan nen zijn. „Voorlopig hebben we nog niets op papier ontvangen over de plannen. Zolang dat er niet is, wordt geen sloopvergun ning verleend. Bovendien willen wij weten of het huidige ge bouw geen nieuwe bestemming kan krijgen." Pagina Leiden: Dit moest eens gebeuren. Het Nationaal Influenza Cen trum (NIC) in Rotterdam is op zoek naar tachtig mensen die de griep hebben. De vrijwilligers zijn nodig om een nieuw ge neesmiddel tegen de ziekte te Het nieuwe middel is synthe tisch gemaakt via com puteranalyses en wordt toege diend via een inhaler. Het NIC sluit niet uit dat het nieuwe middel hèt medicijn wordt te gen griep, want het bestrijdt niet alleen influenza A maar ook B. Als het werkt, kan het over vijf jaar op de markt zijn. Drie jaar geleden is begonnen met de ontwikkeling van het synthetische vaccin. Het middel sluit cellen in de bovenste luchtwegen af en dat zijn pre cies de cellen waar het griepvi rus zich graag nestelt om zich verder te verspreiden. Op die manier kan het virus zich niet vermenigvuldigen. De proefper sonen die meedoen, verschillende diskettebakjes? Een hondje heeft gistermorgen benauwde momenten beleefd in een lift in de Schubertlaan in Leiden. De hond stapte met zijn bazin in de lift, maar de riem kwam niet helemaal mee naar binnen. Toen de lift zich in be weging zette werd de riem, die klem zat tussen de deuren, strak getrokken. De vrouw drukte Nog geen abonnee? HET WOORD IS AAN E. von Feuchtersleben Het licht schijnt voor alle ogen, maar niet alle ogen zien het licht. VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen - Gesprek van de dag - Info Programma's Randstad Regio Religie RTV Show Sport VANDAAG OOK DENKSPORT PAGINA 22 HET WEER Verwachting tot morgen Mistig en grijs Op veel plaatsen mist of laaghan gende bewolking. Minimumtem peratuur min 3 graden, middag- temperatuur rond het vriespunt. Zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidwest, kracht 3 of minder. minimaal achttien jaar zijn en op zijn hoogst twee dagen griepachtige Wachten hebben. Niet meer, want dan heeft het griepvirus zich al te veel ver spreid. NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. i Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik i nu een abonnement. j Voorletters:. I Adres: I Postcode:. I Plaats: Tel: ■ole bezorging) (I.V.TT Na de eerste 2 weken I betaal ik mijn abonnement: j Per maand automatisch I via acceptgiro 31.05) I automatisch 30,05) O Per kwartaal I via acceptgiro 87,70) I automatisch 86,70) I Nr. bank/giro:. Hondje bijna gewurgd door lift leiden ruud sepsnel op de noodknop, waardoor zij nog net kon voorkomen dat haar huisdier aan zijn eigen riem werd opgehangen. Zij kon de hond pas uit zijn benarde positie bevrijden nadat politie mensen met een bijl het raam pje van de lift hadden ingesla gen. Door het kapotte raam ga ven zij de vrouw een mes om de hondenriem los te snijden. Het beest lewam met de schrik vrij. Of bel 071-128030 712141 400114

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1