Leidsch Dagblad CNV eist koppeling °>lc n 1999 parkeergarage [op Leidse Boommarkt Aftreden Berlusconi vandaag verwacht Carpoolen geen succes ■g-* UsO BEL: 071-128030 ami ne Brandbom in metro New York Franse romantiek Zorgverzekeraars houden samen wachttijden-proef GOED NIEUWS Spreekverbod voor longartsen bloemendaal b.v. iNDERDAG 22 DECEMBER 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR.40658 LUbbb NUMMtKi /"l.ou 3las )0 ps in eigen vlees i De universiteiten mo- i gen van minister van derwijs Ritzen zelf het Es in eigen vlees zetten. ir€» Dean Rusk overleden 5 Dean Rusk, door velen beschouwd als de kwade genius achter de oorlog in Vietnam, is niet meer. Een portret. I LEIDEN WIM KOEVOET De Boommarkt is de beste plek voor de vierde parkeer- I garage in de Leidse binnen stad. Burgemeester en wet houders van Leiden hebben gisteren bekendgemaakt dat de omstreden autostalling daar vlak voor de eeuwwis seling komt te staan. De vier andere mogelijkheden (St. Aagtenstraat, Beestenmarkt, Galgewater en Lammer markt) zijn afgeschoten, omdat ze te duur zijn of te ver van het centrum af lig- markt-garage worden op zo'n vijftien miljoen gulden geraamd. De garage moet worden betaald uit het par- keerfonds en met bijdragen van het bedrijfsleven. Zeven miljoen gulden gaan op aan de aankoop van het pand van het Hoogheemraad schap, waarvan ook het postkantoor aan de Bree- straat deel uitmaakt. Het ge bouw moet tegen de vlakte. Het postkantoor blijft en krijgt de gemeente als nieu we huisbaas. In de parkeergarage komt ruimte voor zo'n 350 auto's. Honderd plaatsen worden gereserveerd voor de auto's van omwonenden. De bouw van de garage moet gepaard gaan met de verwijdering van 250 parkeerplaatsen in de directe omgeving. In de plannen voor de autoluwe binnenstad sneuvelden al enkele honderden parkeer plaatsen onder het motto 'het blik moet van de straat'. Voor de aan- en afvoer van de auto's denkt het college aan de invoering van twee richtingsverkeer op een deel van de Boommarkt. De Breestraat blijft dan buiten schot. In het college van burge meester en wethouders is door de kwestie Boom- marktgarage onenigheid ontstaan. Al tijdens de vor ming van het college was duidelijk dat Groen Links te gen een garage op deze plek is. Als compromis werd een onderzoek gehouden naar de beste plek, waarbij ook de favoriete locatie van Groen Links (Aagtenstraat) onder de loep is genomen. Ver voor dat onderzoek was afgerond, onderhandelden de wethouders T. van Rij (PvdA) en J. Walenkamp (CDA) al met het Hoog heemraadschap over de aankoop van het pand. Groen Links-wethouder J. Laurier verbindt geen verde re consequenties aan zijn minderheidsstandpunt. Pagina Leiden: Wethouder blijft zitten. tOME EELCO VAN DER LINDEN iORRESPONDENT let aftreden van de Italiaanse jremier Berlusconi was van- norgen op handen. Berlusconi riep vanmorgen rond half elf zijn kabinet bijeen. Om twaalf uur zou hij zijn opwachting Waken bij president Scalfaro. Bij het ter perse gaan van deze editie was de verwachting dat de premier zijn ontslag zou aanbieden. Berlusconi zal dus niet de stemming afwachten over de drie moties van wantrouwen die tegen zijn regering zijn inge diend door de oppositiepartijen en de (regeringspartij) Lega Nord. De verwachting is dat het debat over die moties pas tot vrijdagochtend zal duren. Berlusconi verdedigde zich gisteren op passionele wijze-in het parlement. De spanning liep hoog op toen de premier direct de aanval opende op zijn (ex- )coalitiegenoot, Umberto Bossi, leider van de Lega Nord. Berlus coni bestempelde Bossi als een verrader en een bedrieger, die een loopje neemt met de kie zers. Volgens Berlusconi is Bos- si's gedrag er de oorzaak van dat de regering de afgelopen ze ven maanden niet naar behoren heeft kunnen werken en dat het imago van Italië in het buiten land ernstig is gecompromit teerd. De premier weet ook de scherpe koersval van de lire en de speculatie op de internatio nale valutamarkten aan de 'leu genachtigheid' van de Lega-lei- der. Berlusconi uitte ook scherpe kritiek op de oppositiepartijen PDS en PPI, die met Bossi een verbond zijn aangegaan. Hij verweet de partijen politiek op portunisme, ook al omdat zij politieke munt proberen te slaan uit zijn problemen met de Italiaanse justitie. Volgens Ber lusconi staat elk alternatief voor zijn regering gelijk aan het be driegen van de kiezers en blijft er niets over dan zo snel moge lijk verkiezingen uit te schrijven. Met deze uitspraak begaf Ber lusconi zich op het terrein van president Scalfaro, die eerder op de dag had laten weten dat de oplossing van de crisis ge zocht moet worden in het parle ment „omdat Italië een verte genwoordigende en geen direc te democratie is". Het is bekend dat Scalfaro verkiezingen wil vermijden, maar er lijken wei nig mogelijkheden voor de vor ming van een alternatieve rege ring. Automobilisten gebruiken regeling niet DEN HAAG ANP/GPD Automobilisten maken nauwe lijks gebruik van de belasting vrije kilometervergoeding voor het carpoolen. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in haar jaarlijkse decemberverslag. De onafhankelijke rekenmees ters die toezien op het over heidsbeleid vinden de regeling ook wel erg ingewikkeld. De Re kenkamer vraagt zich dan ook af of de regeling wel bijdraagt aan het beoogde doel, de ver mindering van het autoverkeer. De regeling is onderdeel van de Wet aftopping reiskosten forfait. Werknemers die met hun eigen auto één of meer col lega's vervoeren van en naar het werk, kunnen een belastingvrije kilometervergoeding ontvan gen. De aftrek moet wel voldoen aan veel voorwaarden. Wie' ge bruik maakt van de regeling, verliest bovendien het recht op de gewone belastingaftrek voor kosten van het woon-werkver- keer. De Rekenkamer kwam ook Kosovo yt a Secretaris Jan ter I v/ Laak van Pax Christi Nederland schrok in Koso vo van de toenemende onderdrukking. Nog geen abonnee? /t* Oud-voorzitter Vianen van veiling Flora overleden RIJNSBURG BRENDA FILIPPO HET WOORD IS AAN Na een langdurig ziekbed is Rijnsburger J. Vianen dinsdag op 77-jarige leeftijd overleden. Vanaf 1960 zat Vianen jarenlang in het bestuur van de veiling Flora. Als voorzitter was hij sinds 1978 de 'stuwende kracht' achter de verhuizing van Flora naar de Kamphuizerpolder. „Flora heeft veel aan hem te danken", zegt de huidige voor zitter, W. van Nobelen. „Binnen één jaar kocht hij alle grond die Flora nodig had. Dat typeert Vianen: hij had mensenkennis en wist op het goede moment het juiste woord te vinden, zo dat er zaken konden worden ge daan." Onder meer vanwege zijn inzet in de tuinbouwwereld en activiteiten binnen de Chris telijke Gereformeerde Kerk werd Vianen in 1992 tot ere burger van Rijnsburg benoemd. Austin O'Malley Wie precies zegt wat hij denkt, krijgt precies wat hij verdient. VANDAAG Washington Bij de ontploffing van een brandbom in een metro-trein stel in New York zijn gisteren zeker 43 mensen gewond geraakt, van wie vier ernstig. De politie heeft een met brandwonden overdekte man aangehouden, die mogelijk de bom bij zich had. Het was de tweede maal in een week dat een brandbom in de metro tot ontploffing kwam. Het incident gebeurde terwijl de trein van lijn 4 stilstond in het station van Fulton Street. Honderden mensen renden in paniek de trein uit en het perron op. Zeker tien mensen stonden in brand. De vlammen wer den door medepassagiers gedoofd. Vier mensen moesten in een zieken huis worden opgenomen. Volgens de politie bestond de brandbom uit een met vloeistof gevulde glazen pot, waaraan een primitief ontste kingsmechanisme was bevestigd. Kort voor de ontploffing werd een metro-reiziger gezien die met een dergelijke pot op zijn knieën zat. De man, een 49-jarige werkloze computer-programmeur, werd een uur na de ontploffing twee stations verderop, in Brooklyn, door de politie aan gehouden. FOTO AP JOE TABACCA Vakcentrale naar de rechterwant 'kabinet houdt zich niet aan de wet' HEEMSKERK DE JAGER DAAR ZIT EXACT 'T VERSCHIL Gespecialiseerd in Exact begeleiding •Hard- en software Opleidingen Netwerken Installatie Support •Vraag vrijblijvende demonstraties! Heemskerk De Jager Binnenland - Buitenland Cultuur Programma's- Randstad Regio Religie Sport VANDAAG OOK WEG EN WIEL PAGINA 25 HET WEER Verwachting tot morgen Eerst mist, later zon Eerst nog plaatselijk mist. Verder perioden met zon en vrijwel overal droog. Middagtemperatuur ongeveer 4 graden. Zwakke tot matige wind uit noord tot noord oost, rond kracht 3. De vakcentrale CNV spant een kort geding aan tegen de Staat om te bereiken dat er volgend jaar alsnog wordt gekoppeld. In het regeerakkoord legde het kabinet vast dat in 1995 voor het vijfde achtereenvolgende jaar de uitkeringen de lonen niet zullen volgen. CNV-voorzitter Westerlaken zei vanmorgen voor de radio dat het kabinet zich daarmee niet aan de wet houdt en 'de mensen aan de onderkant van de samenleving niet krij gen waar ze recht op hebben'. HAARLEM SJAAK SMAKMAN Volgens de koppelingswet (WKA) moeten de uitkeringen gelijke tred houden met de lo nen, tenzij de lonen sterk stij gen of er zoveel uitkeringsont vangers bij komen dat de socia le zekerheid (veel) duurder wordt. In de Sociaal-Economi sche Raad (SER) keerden FNV, CNV en het onafhankelijke kroonlid Asscher-Vonk zich vo rig maand al tegen de ontkop peling in 1995. Zij wezen er toen op dat volgend jaar de lo nen nauwelijks zullen stijgen en daarnaast de sociale zekerheid ruim vier miljard goedkoper wordt. Het kabinet verdedigt de ont koppeling met het argument dat er ook volgend jaar verhou dingsgewijs nog te veel uitke ringsontvangers zijn. Het vorige kabinet stelde als grens voor (ont)koppeling dat tegenover elke honderd .werkenden niet meer dan 82,6 uitkeringsont vangers mogen staan. Dit jaar is die verhouding 100:85 en vol gend jaar naar verwachting 100: 84,5. De werkgevers en de meeste onafhankelijke deskun digen in de SER onderschrijven die opvatting. Westerlaken stelt echter dat dat verhoudingsgetal geen maatstaf kan zijn, omdat ,het niet is opgenomen in de wet. „Omdat de uitkomst het kabi net niet aanstaat, verandert het kabinet de spelregels. Dat kan natuurlijk niet." Koppeling zou volgend jaar vijfhonderd miljoen gulden kos ten. Dat zal het kabinet de kop niet kosten, omdat door het on verwacht snelle herstel van de economie „het kabinet bijna ru zie maakt over de besteding van de meevallers", aldus Westerla ken. PvdA-kamerlid Van Zijl stelde een paar weken geleden al voor om de koppeling weer te her stellen. Evenals Westerlaken vanmorgen wees hij er toen op dat door de vergrijzing het aan tal AOW'ers en daarmee het aantal uitkeringsontvangers zal blijven toenemen. Van Zijl wil daarom niet langer de ver houding actieven-inactieven als maatstaf nemen, maar het be slag dat de sociale zekerheid legt op het nationale inkomen. Het kort geding van het CNV dient volgende week vrijdag. Pele minister van sport in Brazilië BRASILIA AFP weer diverse missers tegen bij het verzelfstandigen van over heidsinstellingen. Zo heeft het kadaster kopers van onroerend goed de afgelopen zes jaar ten minste 21 miljoen gulden te veel in rekening gebracht. Mo gelijk wordt nog steeds te veel betaald. In 1988 ging het tarief voor kadastraal recht vijftien procent omhoog, omdat het ka daster onder meer de kosten van huisvesting zelf moest beta len. Die doorberekening was volgens de Rekenkamer hoger dan de werkelijke kosten. Het Centrum voor Arbeids verhoudingen Overheidsperso neel (CAOP) blijkt zijn dure kantoor nogal luxueus ingericht te hebben en bovendien veel te spenderen aan taxi's, telefoons, lunches en diners. De Rekenkamer voorziet bij de aanstaande verzelfstandiging van het gevangeniswezen ook problemen. De gevangenissen hebben ruime (beleids)vrijheid en de kwaliteit wordt door Justi tie niet geregeld gecontroleerd. Oud-voetballer Pele is gisteren benoemd tot minister van sportzaken in de nieuwe Brazi liaanse regering van president Cardoso. Pele, wiens werkelijke naam luidt Edson Arantes do Nascimento, is de tweede voor malige topsporter die deze post bekleedt. Zico, eveneens oud- voetbalinternational, werd in 1990 benoemd in het eerste ka binet van Fernando Collor de Mello, de president die twee jaar geleden werd afgezet na be schuldigingen van corruptie, maar die daarvan deze maand werd vrijgesproken. Ixidsch Dagbbul mont saint michel» Het heldere winterweer zorgt voor een romantisch p toreske dorpje op het strand van de Franse westkust. in Mont Saint Michel, het pit- FOTO REUTER VATERY HACHE LEIDEN PAUL VAN DER KOPIJ Als proef houden vier zorgver zekeraars in de Randstad geza menlijk bij, hoe lang de wacht tijden zijn in de ziekenhuizen in hun regio's. Ze zijn daarmee be gonnen nadat bedrijfsartsen klaagden dat veel werknemers langdurig thuis zitten, in af wachting van een operatie. Na twee maanden proefdraai en blijken maar weinig bedrijfs artsen te bellen met de vraag waar de wachttijden het kortst zijn. „Ze lijken een snellere ope ratie vooral via de huisarts van de werknemer te willen rege len", meldt woordvoerder H. Kuipers van Zorg en Zekerheid, de verzekeraar die actief is in het noordelijke deel van Zuid- Holland, het zuidelijke deel van Noord-Holland en een westelijk stukje Utrecht. Voor het wachttijden-project heeft Zorg en Zekerheid, samen met zorgverzekeraar PWZ uit Purmerend, ZAO uit Amster dam en RZR uit Doorwerth, een apart telefoonnummer inge steld. Bij deze vier zijn zo'n an derhalf miljoen particulieren en ziekenfondspatiënten aangeslo ten. Kuipers: „Door de breed op gezette proef hopen we duide lijker op een rijtje te krijgen waar precies de problemen zit ten. De minister van volksge zondheid heeft laatst nog ge zegd dat de regie over de ge zondheidszorg wat meer in de regio dient te liggen. Als nu blijkt, dat problemen opgelost kunnen worden door een ande re vorm van financiering, kun nen we samen met de zieken huizen aankloppen bij het rijk." Voorop staat dat de patiënten zoveel mogelijk in hun eigen re gio geholpen worden: „En het is altijd de patiënt zelf die beslist of hij gebruik wil maken van de mogelijkheid om elders eerder geholpen te worden." NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. i i Ja, dat Is goed nieuws Dus neem ik I nu een abonnement. 'Geen mededelingen doen over Bernhard' Postcode: Plaats: Tel: l.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken betaal Ik mijn abonnement: Per maand automatisch via acceptgiro 31.05) automatisch 30,05) Per kwartaal via acceptgiro 87,70) automatisch 86.70) I Nr. bank/giro: utrecht gpd De Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (Nvalt) heeft haar 370 leden schriftelijk verboden de pers te woord te staan in vragen over longziekten. Als zij zich daar niet aan houden, kunnen zij worden ge schorst als lid van de Vereniging. Volgens een woordvoerster heeft de vereniging voor deze ongebruikelijke stap gekozen om te voorkomen dat mediavertegenwoordigers techni sche informatie over longziekten in verband brengen met de ziekte van prins Bernhard, die op de intensive care-afdeling van het Academisch Ziekenhuis in Utrecht wordt behandeld voor de gevolgen van een shocklong. Letterlijk schrijft de Nvalt dat het 'de mening is toegedaan dat het niet verstandig is om naar de media in de breedste zin van het woord nadere mededelingen te doen over zaken, die de ziekte van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard betreffen, noch over ziektebeelden van de adem halingsorganen in het algemeen, die op enigerlei wijze daarmee in verband kunnen worden ge bracht'. 'Wij zu erts en u goede kerstdagen En zijn óókjn 1995 weer graag tot uw dienst met ades dat groeit en bloeit hoogmadeseweg leiderdorp - rijksstraatweg - wassenaar De/i1 bon In een envelop, zonder poctzegel «uren naar I eldrch Dagblad. i I i.rv.lmii 1,11 icr inoTu. 1 f2300VB Lekten <J Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1