Leidsch Dagblad Vieuwe brug over Oude Rijn bij A44 Boing! BEL: 071-128030 Mexicaanse leger herovert stad Leiden houdt opgestapte ambtenaar aan het werk Let it snow, let it snow "•"'hhd Op 2oek naar werk Leidse CD-fractie valt uit elkaar Visum Princen slaat wonden in coalitie GOED NIEUWS Conflict over gebruik naam Air Miles Verdachte moord Felicita was al eerder veroordeeld 'OENSDAG 21 DECEMBER 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40652 LOSSE NUMMERS 1.60 Nog geen abonnee? aanse christenen De handtekenin- I Z genactie tegen on- erdrukking van christe- en in Iran, is afgesloten iet een fakkeloptocht. I Lendl stopt 01 'van Lenc" zi'n Z. I racket aan de wil gen gehangen. De tennis ser heeft te veel last van zijn rug. fijk steekt miljoenen in transferium Het rijk en de provincie trekken 16,6 miljoen gulden uit /oor het ombouwen van de carpoolplaats bij de A44 op fle rand van Leiden en Valkenburg tot een transferium, gen luxe opstapplaats voor automobilisten op het open baar vervoer. Duurste onderdeel is een nieuwe brug over Üe Oude Rijn, die 9,7 miljoen gulden kost. leiden monica wesseling pe brug zorgt voor een recht streekse aansluiting op de bus- strook die nu al bij Valkenburg en Wassenaar langs de snelweg Joopt. De brug is uitsluitend be stemd voor bussen die richting Den Haag rijden. Daarnaast kunnen politie, brandweer en (ambulance er gebruik van ma ken. De brug komt strak langs de snelweg te liggen. In eerste instantie is onderzocht of het mogelijk was een rijstrook aan de bestaande brug van de A44 te plakken, maar dat was tech nisch niet haalbaar. Er was eer der geen aparte afslag voorzien Van de A44 naar de carpool- jplaats. Het grootste deel van de sub sidie voor het project komt van ihet rijk. De provincie draagt 2,6 'miljoen gulden bij. Een provin ciewoordvoerder erkent desge vraagd dat er veel geld in het hele project wordt gestoken, jmet name in de brug die toch [niet erg intensief gebruikt zal worden. ,,Het geheel wordt zwaar gesubsidieerd door het I rijk omdat het een proefproject j is." De Leidse wethouder P. Lan-. genberg (D66/verkeer) is opge togen over het nieuws. „Dit is I fantastisch. We zijn al jaren be zig met plannen maken en geld losmaken voor dat transferium. Dat wordt nu veel levensvat- i baarder." Langenberg hoopt dat de aangeklede carpoolplaats I ook een bijdrage zal leveren aan Leidens autoluwe binnenstad. „Ik weet wel dat dat transferium met name is bedoeld voor men- Hilversum De gong komt terug bij het NOS-Journaal. Het heldere 'boing' opende sinds 1956 het te levisienieuws. Zo'n zeven jaar ge leden werd besloten tot een ander intro. „Die gong bleef, maar er kwamen zo veel trompetten over heen, dat je 'm niet meer hoorde", aldus hoofdredacteur Gerard van der Wulp gisteren. De NOS kan zich, na de afplitsing van de Ne derlandse Programma Stichting, volledig richten op haar journalis tieke en service-verlenencfe taak: nieuws, sport en evenementen. Journaaljeugdjournaal, Studio Sport, Den Haag Vandaag en eve nementen krijgen vanaf 1 januari 1995 hetzelfde begin: een glazen plaat rondom een bolletje. Afhan kelijk van het programma is dat een aardbol, een knikker of een bal. foto anp sen die hun auto neerzetten en met de bus verder gaan naar Den Haag. Maar je kunt daar natuurlijk ook de bus naar de Leidse binnenstad nemen." De huidige carpoolplaats, naast het gebouw van het Ame rikaanse bedrijf Nalco, zal straks niet meer als zodanig te herken nen zijn. Er komen wachtruim tes met kiosken waar kranten, een bloemetje en een kop koffie kunnen worden gekocht. Er komt een voetgangersbrug over de provinciale weg en alle voet gangerspaden worden overdekt. Leiden'is de tweede stad in Ne derland die een transferium krijgt. Alleen in Groningen wordt nu op deze manier het gebruik van het openbaar ver voer gestimuleerd. simojovel Soldaten van het Mexicaanse leger en zwaar bewapende politieagenten hebben vandaag de macht over de stad Simojovel in de zuidelijke staat Chiapas zonder bloedvergieten overgenomen. Simojovel was maandag in handen gevallen van gewapende boeren, die contacten on derhouden met het indiaanse Nationale Zapatista Bevrij dingsleger (EZLN). Het EZLN verbrak maandag het bestand patistas werd gesloten. President Ernesto Zedillo, die nog met het regeringsleger. De rebellen verlieten hun stellingen maar drie weken aan het bewind is, zei dat hij het conflict in de jungle en hebben inmiddels 38 gemeenten onder in Chiapas in overleg wil oplossen. controle in het gebied dat door het regeringsleger wordt foto ap joe cavaretta bezet. Het ministerie van defensie herhaalde dat het leger zich zal houden aan het bestand dat in januari met de Za- HET WOORD IS AAN Hubert Lampo In Holland luistert men met ach terdocht naar de nachtegaal, bang dat hij na zijn lied met een cen tenbakje zal rondgaan. VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur Feiten en meningen Gesprek van de dag - Info Programma's-9 Randstad19 Regio11,13,14 RTV Show8 Sport20,21 VANDAAG OOK SMAAK PAGINA 7 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgen Eerst mist, later zon Vannacht enkele mistbanken en in het noorden mogelijk nog een bui. Minimumtemperatuur omstreeks min 2 graden. Overdag perioden met zon en droog. Midaagtempe- ratuur ongeveer 4 graden. Zwakke tot matige noordelijke wind, rond kracht 3. leiden wim koevoet De gemeente Leiden heeft een opmerkelijke deal gesloten om afscheid te kunnen nemen van financieel topambtenaar M. Tensen. Het eigen bedrijf dat de vertrokken ambtenaar heeft opgericht, kan rekenen op een jaar lang werk van de gemeen te. Tensens adviezen worden betaald met een bedrag dat net zo hoog is als een jaarsalaris. Dit blijkt uit notulen die vertrouwelijk hadden moeten blijven van een besloten vergadering van de raadscom missie economie, financiën en grondzaken, die eind novem ber is gehouden. Die raads commissie is op verzoek van de WD-fractie bijeengekomen. De liberalen wilden weten wat er nu precies met Tensen aan de hand is. Tensen was vorig jaar inge huurd om orde op zaken te stellen in de gemeentefinanci- ën en vervulde de functie van i controller'. Een paar maanden geleden besloten bei de partijen uiteen te gaan. Door hem werk toe te zeggen, voorkwam de gemeente dat het zou uitdraaien op een ont slagprocedure waarbij de ge meente vermoedelijk een aan zienlijk bedrag aan wachtgeld had moeten uitkeren. Uit.de notulen wordt duide lijk dat CDA-wethouder J. Walenkamp de SP in de raads vergadering van oktober niet volledig heeft ingelicht. De SP wilde toen van Walenkamp weten waarom de gemeente gebruik bleef maken van de diensten van Tensen, terwijl de opgestapte Leidse topambte naar al was opgevolgd door in terim-kracht J. de Wit. De SP vond dat dubbelop. De wet houder maakte toen geen mel ding van de financiële af spraak. Walenkamp wilde vanoch tend niet reageren op de kwes- Vrachtschip en tanker in brand londen AFP/RtrHong Kong geregistreerde tank er New World en de Cyprische vrachtboot Ya Mawlaya, dreven vanmorgen nog, aldus het ver zekeringsconcern Lloyd's uit Londen. Volgens een woordvoerder van de Portugese marine lijkt de situatie op de New World onder controle. Op de Atlantische Oceaan 460 kilometer ten noorden van Ma deira zijn afgelopen nacht een tanker en een vrachtschip met elkaar in aanvaring gekomen en in brand gevlogen. Acht opva renden van het vrachtschip worden vermist. De betrokken schepen, de in leiden henny van egmond De tweemansfractie van de Centrumdemocraten (CD) in de Leidse gemeenteraad is uiteen gevallen. F. Hoogeveen maakte gisteravond bekend dat hij zich afkeert van de CD, omdat hij 'het beleid zoals dat tot nu toe gevoerd is binnen het hoofdbe stuur van de CD als uitermate frustrerend' ervaart. Hoogeveen blijft lid van de gemeenteraad. D. Meijer, de tweede man van de fractie, verlaat de CD niet. De Leidse afdeling van de Centrumdemocraten is sinds enige tijd in een stevig conflict verwikkeld met partijleider Jan maat. Het conflict bereikte zijn hoogtepunt toen Janmaat per soonlijk een vergadering van de kieskring in het Haagsche Schouw voorkwam. In reactie daarop besloot kringvoorzitter M. Giesen, die voor de CD in Provinciale Staten zit, over te stappen naar het Nederlands Blok. Ook het bestuur van de Leidse CD-afdeling heeft inmid dels contact gelegd met het Ne derlands Blok. Hoogeveen stapt vooralsnog niet over naar die partij. Hij zei gisteravond in de gemeenteraad dat hij als partijloos raadslid verder gaat. „Ik blijf de belan gen van mijn kiezers beharti gen." Hoogeveen adviseerde Janmaat ook uit de politiek te stappen, omdat „hij persoonlij ke belangen laat prevaleren bo ven het landsbelang". Janmaat kan beter 'zijn heil elders zoe ken', aldus Hoogeveen. Desgevraagd liet de uit Rot terdam afkomstige Meijer we ten wel lid te blijven van de CD. „Ik volg de lijn Janmaat", aldus Meijer. De twee Leidse fractie assistenten van de CD steunen Hoogeveen. Zij legden gister avond hun werk met onmiddel lijke ingang neer. De een slaagt binnen een week, de ander doet er jaren over om een baan te vinden. Geen won der, want op een totaal van 12.000 ingeschreven werkzoe kenden heeft het Leidse ar beidsbureau zo'n drieduizend banen per jaar te vergeven. Meestal net genoeg om de in stroom van nieuwe klanten weg te werken. Dit jaar vonden in Leiden en regio tweeduizend mensen via het arbeidsbureau een baan. Leidsch Dagblad be schrijft de komende weken op de pagina Leiden aan de hand van vijf persoonlijke ver halen de weg naar werk, die voor veel mensen een hinder- nisbaan is. davos Opluchting onder de aanzwellende schare wintersporters in of op weg naar Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland, Italië, Tsjechië en Slovenië. Het sneeuwt. En als het nog niet zover is, dan komen de vlok ken weldra. Of het ligt aan de schietgebedjes van de skifanaten of aan de twinkelende kerstliedjes die overal opklinken kan niemand zeggen. Maar de wintersportgebieden krijgen een witte kerst, zoveel lijkt wel duidelijk. foto reuter andy mettler I cidsch I dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. i Ja, dat is goed nieuws ~l Dus neem ik i nu een abonnement, i den haag gpd Dirk van den Broek en D-Reizen voor rechter gesleept haarlem arthur maandag Rond de woorden Air Miles is een juridi sche strijd ontstaan. De organisatie achter de spaaractie wil dat supermarktconcern Dirk van van Broek en D-Reizen de woor den Air Miles niet meer in advertenties ge bruiken. Gisteren diende in Haarlem een kort geding over de zaak. „Niks spaarzegels of waardebonnen. Di- rekt de laagste prijs bij de kassa dat loont!", liet Dirk van den Broek krantele zers op 18 november weten. „Waarom eerst 2,5 jaar Air Miles sparen en ook nog 538 gulden op uw boodschappen teveel betalen?", vroeg de grootgrutter zich ver der af. De advertentie,- die door anderen werd gevolgd, was tegen het zere been van Air Miles International Holding BV en Loyalty Management Netherlands BV, de drijven de krachten achter het nieuwe elektroni sche spaarsysteem. Advocaat mr. R.S. Ie Poole vroeg waarnemend rechtbankpresi dent mr. J.J. Matthijsse gisteren om een verbod op het verdere gebruik van het woord Air Miles. Le Poole sprak over een 'betrekkelijk eenvoudige zaak'. Er is veel tijd,en geld uit getrokken om Air Miles in Nederland in korte tijd een begrip te maken. Een mil joen Nederlanders heeft inmiddels vijf gul den betaald voor het meedoen aan een systeem waarbij door aankopen in een aantal zaken onder meer reiskilometers kunnen worden verdiend. Zowel het woordmerk Air Miles als het logo is wettelijk in het kader van het Mer kenrecht gedeponeerd. Dirk van den Broek maakt daarop inbreuk door de naam in de gewraakte advertenties te gebruiken, aldus raadsman Le Poole. Daarbij speelt volgens hem ook mee dat de tekst negatief is voor Air Miles. De advocaat van Van van den Broek en D-Reizen, mr. E.A. Santen, begreep niet waar de wederpartij zich druk over maakt. Volgens hem is er eerst alles aan gedaan om het begrip Air Miles er via 'massaal multinationaal marketinggeweld in te rammen', maar wordt nu geprobeerd Dirk van den Broek in zijn vrijheid van me ningsuiting te beperken. Santen haalde allerlei publikaties aan, waaruit blijkt dat de 'opgeklopte verhalen' over de voordelen van Air Miles ook een keerzijde hebben. Zo is de Consumenten bond kritisch over het systeem. „Laten ze de discussie aangaan. Het publiek moet weten hoe of wat. De mensen moeten.we- ten dat ze, als ze Air Miles najagen, dat dubbel en dwars zelf betalen." Santen noemde een verbod op het gebruik van de woorden Air Miles 'unfair'. Rechter Matthijsse doet op 3 januari uit spraak. De regeringspartijen PvdA, D66 en WD zijn gisteren ongekend hard met elkaar in aanvaring gekomen. PvdA-kamerlid Van Traa en D66-minister Van Mier- lo (buitenlandse zaken) be schuldigden de liberale coalitie genoot van onbetrouwbaar en ongeloofwaardig gedrag. Aan leiding is een volgens Van Mier- lo 'grimmige' motie waarin WD-kamerlid Weisglas vroeg om intrekking van het toeris tenvisum voor de Indonesische mensenrechtenactivist Poncke Princen. Eergisteren nog was de WD vóór de toelating van Princen tot Nederland. De motie, die vanmiddag in stemming zou komen, kan rekenen op steun van een kamermeerderheid. De kans is echter groot dat Van Mierlo deze kameruitspraak naast zich neerlegt. Weisglas vroeg Van Mierlo gisteravond in een spoeddebat om heroverweging van het be sluit, omdat Prinen zijn toela ting tot Nederland zou zien als een vorm van eerherstel voor zijn desertie tijdens de politio nele acties in 1948 op Java. Tel:. den haag gpd 1990 andermaal in het nieuws toen hij tot vijftien maanden cel werd veroordeeld wegens het plegen van ontucht met een dochter en een buurmeisje (destijds acht en tien jaar oud). De Leidschendammer, die gisteren door de politie uit zijn woning werd opgehaald, had gisteravond nog geen bekente nis afgelegd. Felicita Oostdam kwam op 24 november om het leven. I (I.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken I betaal ik mijn abonnement: j Per maand automatisch I via acceptgiro I31,05) I automatisch 30,05) Per kwartaal I via acceptgiro B7.70) I automatisch 86,70) j Nr. bank/giro:J itvetop. /onder poMzegel De 36-jarige Leidschendammer die gisteren door de politie is aangehouden op verdenking van moord op het Haagse meis je Felicita, is al eerder veroor deeld voor moord op een meis je. Hij werd in 1980 veroordeeld tot TBR omdat hij de 7-jarige Maitrie Koeldiep uit Den Haag met een snoeischaar om het le ven had gebracht. In 1984 werd hij vrijgelaten. Hij kwam in mei «uren naar: U-idv.li Ojgblad,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1