Leidsch Dagblad 134 Politieke rel dreigt over onderwijs OPRUIMING Illegaal vuurwerk rijt auto uiteen Trams 1 blijven y in remise Prins Bernhard veroorzaakte longaandoening mogelijk zelf Bezettingen opgeheven Topconferentie van NAVO gaat politie vele miljoenen kosten BEL: 071-128030 Demmenie's GOED NIEUWS Hein Chrispijn excuseert zich VRIJDAG 16 DECEMBER 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR 40648 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Amsterdam De trams van het Amsterdamse vervoer bedrijf bleven vanmorgen enkele uren in de remise. Het personeel voerde tus sen half zes en half negen actie uit solidariteit met de banenpool-conducteurs. Doordat bussen en metro wel reden, konden de meeste mensen toch tijdig hun werk bereiken. foto cpd marcel israel Nog geen abonnee? UTRECHT »GP0 De discussie over de bezuinigingen op het hoger onder wijs dreigt uit te lopen op een politieke rel. Minister Rit- zen haalde gisteren fel uit naar WD-leider Bolkestein, die de PvdA-bewindsman verweet een 'hap-snap-beleid' ste voeren. Ritzen vindt de uitlatingen van Bolkestein 'on besuisd'. Hij beschouwt de aanval van Bolkestein als 'een aanval op het kabinet'. DEN HAAG GPD/ANP De WD heeft grote bezwaren tegen de voorgestelde verho ging van het college-geld met duizend gulden. Die maatregel is een belangrijke financiële bouwsteen van het principe-ak koord, dat Ritzen vorige week sloot met de voorzitters van de verenigingen van hogescholen en universiteiten. Met de over eenkomst wordt de in het re geerakkoord afgesproken bezui niging van 50Q miljoen gulden op het hoger onderwijs ge schrapt. De Kamer debatteert volgen de week over de onderwijskwes tie. De PvdA die ook moeite heeft met de collegegeldverho ging, is verbolgen over de aan tijgingen van Bolkestein aan het adres van Ritzen. PvdA-fractie- voorzitter Wallage meent dat de problemen van Ritzen het ge volg zijn van het regeerakkoord dat de WD ook heeft onderte kend. Volgens CDA-fractievoor- zitter Heerma is de positie van Ritzen danig verzwakt. Het plan van Bolkestein om een deèl van de belastingmeevalller van 1,7 miljard gulden voor het onder wijs te gebruiken is gisteren door de WD-fractie afgewezen. Pagina 3: Studenten aanspra kelijk voor schade. van het hoger onderwijs. Als de minister over bezuinigingen wil praten, moet hij dat met stu denten en hun instellingen sa men doen. Ze willen zo voorko men dat ze opnieuw tegen el kaar worden uitgespeeld. Na de ondertekening sprak de voorzitter van het college van bestuur van de universiteit, L. Vredevoogd, zijn respect uit over de manier waarop actie en overleg was gevoerd. „Netjes en doelbewust. Uit op resultaat en niet op rotzooi: een typisch Leidse actie." Pagina Leiden: Veel verbroede ring op actiedag studenten. LEIDEN PAUL VAN DER KOOL) De bezettingen van de Leidse universiteit en de Leidse Hoge school zijn gistermiddag opge heven nadat studenten kregen wat ze willen: handtekeningen van hun besturen onder een ge zamenlijke verklaring tegen de bezuinigingsplannen van mi nister Ritzen. In de verklaringen komen de colleges van bestuur van uni versiteit en hogeschool terug op hun akkoord met Ritzen. De voorgestelde verhoging van het college-geld en de 'afbraak van de studiefinanciering', bedreigt volgens hen de toegankelijkheid Mannenmode, van alle bekende merken, voor zéér aantrekkelijke prijzen! TARTAN SHOP Breestraat 152-154, Leiden Winkelhof, Leiderdorp Breestraat 150, Leiden Roofoverval SASSENHEIM PAUL DE VLIEGER Een winkel aan de Floris Schou tenstraat in Sassenheim is gis teravond vlak voor sluitingstijd overvallen. Net voordat de win kelier aan het einde van de koopavond de deur wilde slui ten, kwam een man met een bi vakmuts de zaak binnen. Hij hield zijn hand ter hoogte van zijn broeksband, waartussen een voorwerp zat gestoken dat op een vuurwapen leek, en riep dat hij het geld uit de kassa wil de. De winkelier heeft het pa piergeld uit de kassa aan de overvaller gegeven. Onderweg naar de uitgang stak de overval ler nog enkele goederen uit de winkel bij zich, waarna hij er op een fiets vandoor ging. De poli tie heeft in de omgeving van de zaak een onderzoek ingesteld, maar dat leverde niets op. LEGERKISTJES HOUTJE TOUWTJE-JAS De ernstige longaandoening ARDS waaraan prins Bernhard lijdt, is veroorzaakt doordat zijn maag sonde te vroeg is verwijderd. Of de sonde door de prins zelf uit zijn mond is gehaald of door het be handelend medisch team van het Academisch Ziekenhuis Utrecht is niet bekend. Een sonde is juist de eerste dagen na een darm operatie, waarbij de darmen tijdelijk niet functio neren, van levensbelang om de maag- en darm vloeistoffen op kunstmatige wijze af te voeren. Gebeurt dat niet, dan kunnen die lichaamsvloei stoffen, waaronder het bijtend maagzuur, in de longen terechtkomen en daar ernstige schade aan het weefsel aanrichten. Prins Bernhard heeft twee dagen na de operatie, waarvan hij al redelijk aan het herstellen was, maagzuur in zijn longen ge kregen waardoor die ernstig beschadigd zijn. Sindsdien wordt hij beademd. Het AZU weigert elk commentaar. „De Raad van Bestuur en het medisch team hebben giste ren overleg gevoerd over deze kwestie en zijn overeengekomen dat ze op geen enkele wijze rea geren", aldus een woordvoerster. De Rijksvoor lichtingsdienst bevestigde pas gistermorgen dat de prins inderdaad lijdt aan ARDS, zoals deze krant woensdag al meldde. De RVD wil over de oorzaken echter niets kwijt. Gelet op de ernst van de aandoening en de leef tijd van prins Bernhard is het volgens bronnen in het AZU een wonder als hij over enige tijd het zie kenhuis kan verlaten. Een week geleden sprak het behandelend medisch team van 'een beslissende fase voor zijn herstel'. CJ - Prins Bernhard. foto gpd Inmiddels hebben specialisten in andere aca demische ziekenhuizen onderling afgesproken de media geen informatie te verstrekken over aan doeningen die te maken kunnen hebben met het ziektebeeld van prins Bernhard. De artsen 'willen hun collega's in het AZU niet in moeilijkheden brengen'. Zij vrezen dat zelfs met een neutrale uitleg over het ziektebeeld de privacy van prins* Bernhard in gevaar komt. Fregatten voor Noordwijkse kust NOORDWIJ K/LEI DERDORP MONICA WESSELING De politie Hollands Midden lijkt te moeten opdraaien voor de kosten van de beveiliging rond een NAVO-conferentie volgend jaar mei in Huis ter Duin in Noordwijk. Het gaat om ettelij ke miljoenen guldens. De bevei liging wordt een gigantische operatie. Voor de kust komen fregatten te liggen, helikopters bewaken dagen achtereen het luchtruim en Noordwijk en Noordwijkerhout worden her metisch afgesloten. Hoeveel agenten er worden ingescha keld is nog niet duidelijk. „Maar duizend zijn het er al gauw", zegt voorlichter F: Vergeer van Hollands Midden. Het politiekorps zal in elk ge val bijstand van andere politie regio's wagen. Het algemeen commando van de enorme operatie, waarbij ook explosie- vendiensten, hondenteams en tientallen, zo niet honderden ME'ers zullen assisteren, ligt bij LEIDEN» ERIC DE JAGER Voorafleken de agenten op klei ne jongens die op het punt stonden een spannend rotje af te steken. Dat veranderde snel, toen de vernietigende kracht van het illegale vuurwerk duide lijk werd. Om de werking van de zogeheten 'lawinestaven' goed te kunnen inschatten, bracht het vuurwerkteam van Leiden twee van deze in beslag geno men bommen tot ontploffing. Dat gebeurde in samenwerking met deskundigen van de dienst gevaarlijke stoffen uit Amster dam. De staven zijn volgens de leider van het vuurwerkteam E. Faas 'voor een tientje gewoon op straat te koop'. GescHrokken door het eerste experiment dat achter de be tonnen kolos van de Leidse vuilverbranding werd uitge voerd, bleven politie en brand weer daarna op eerbiedige af stand. Met de vingers in de oren zagen ze hoe één enkele staaf van dit vuurwerk - met de om vang van een erg groot uitgeval len rotje - met een doffe klap de ruiten en de achterklep uit een oude testauto knalde. De lawi nestaven zijn nog niet eens de allerzwaarste knallers die mo menteel overal te koop zijn, maar de schade was toch zo aanzienlijk, dat de aanwezige politiemedewerkers moesten vaststellen dat dit 'vuurwerk' zelfs dodelijk kan zijn. Het experiment bewees dat het illegale vuurwerk dat de po litie bij handelaren thuis aan treft steeds vernietigender wordt. Dat wat gisteren tot ont ploffing werd gebracht is aange troffen op een privéadres in Lis- se. „Als dit soort spul ontploft in een open ruimte is het al ge vaarlijk. De kracht van de explo sie zorgt ervoor dat alles wat er naast staat met een snelheid van vierhonderd meter per se conde wordt weggeslingerd. Dan' kan je nagaan wat er ge beurt met stenen of glas uit een telefooncel", verklaarde een van de Amsterdamse deskundigen. Hij pleitte er voor om explosie ven van dit kaliber niet als vuur werk, maar als wapentuig te zien. De bedoeling van het ex periment is dat ook de rechter daarvan overtuigd raakt. De krachtige bommen wor- Eén enkele lawinestaaf blies de ruiten en de achterklep uit de testauto. den in Duitsland gemaakt. Daar voor de export, In België en zijn ze overigens, net als in Ne- Frankrijk zijn de gevaarlijke derland, verboden. Maar het is knallers wel vrij verkrijgbaar. In wel toegestaan ze te produceren Nederland duiken de lawinesta- Wetenschappers vinden cellen tegen HIV-virus LONDEN Rtr Amerikaanse wetenschappers hebben immune cellen ontdekt die het gevreesde HIV-virus aanvallen. De cellen kunnen eventueel leiden tot de ontwik keling van een geneesmiddel te gen de ziekte AIDS. Maar pas wanneer de rol van immune processen in het HIV-virus ver klaard kan worden, wordt vol gens de betrokken wetenschap pers inenting of genezing denk baar. Professor Jay Levy schrijft in het Britse medische vaktijd schrift Lancet dat bij onderzoek aan de universiteit van San Francisco is geconstateerd dat zogeheten CDT-T cellen de ver spreiding van AIDS door het li chaam tijdelijk stopzet. De cel len verminderen het niveau van het virus in het bloed en doen de griepachtige verschijnselen aan het begin van AIDS in twee tot zes weken afnemen. Uit een studie van zeven pa tiënten blijkt dat drie van hen een vermindering van de sterkte van het HIV-virus vertoonden, waarvoor de ontdekte cellen verantwoordelijk worden ge houden. De vaststelling dat de cellen het HIV-virus aanvallen zal helpen de ziekte te begrij pen, aldus Levy en zijn mede werkers. de korpsleiding van Hollands Midden. Die zal de ministeries van buitenlandse zaken en de fensie dezer dagen dringend verzoeken het benodigde geld op tafel te leggen. „We kunnen het ons niet permitteren dat de normale politiezorg in de knel komt omdat het geld aan deze klus is opgegaan." Op de topconferentie komen ,de ministers van buitenlandse zaken en defensie van de NAVO-landen en Rusland bij een. Spectaculaire diamantroof in Antwerpen BRUSSEL» PETER DE VRIES HET WOORD IS AAN foto's henk bouwman ven steeds vaker op. Zo nam de Haagse politie onlangs twee van deze staven in een clubhuis voor jongeren in beslag. Joodse humor De klant die ik een slechte sigaar verkoop, is beter af dan ik, want ik heb er een winkel vol van. VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur Feiten en meningen - Gesprek van de dag - Info Programma's Randstad Regio Religie Sport VANDAAG OOK WETENSCHAP PAGINA 23 HET WEER Verwachting van het KNMI voor morgen, Eerst nog zon In de nacht en vroege ochtend en kele mistbanken. Minimumtempe ratuur van 3 graden aan zee tot rond het vriespunt in het binnen land. Overdag af en toe zon, later toenemende bewolking, maar tot de avond droog. Middagtempera- tuur rond 6 graden.In de nacht en ochtend weinig wind, later op de dag zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidwest, rond kracht 3, aan de kust later toenemend tot vrij krachtig, 5. CORRESPONDENT Bij een inbraak in een van de Antwerpse cjiamantenbeurzen is woensdagnacht voor tiental len miljoenen guldens aan dia manten en geld buit gemaakt. De exacte omvang van de buit is nog onbekend, omdat de Ant werpse politie gisteravond nog bezig was na te gaan hoeveel van de 1.500 kluizen in de dia mantbeurs waren gekraakt. Maar nu al staat vast dat de ui terst professioneel uitgevoerde diamantenroof een van de grootste kraken van de afgelo pen jaren zal zijn. De Antwerpse diamanthan del, in de wijk vlak achter het Centraal Station, is wereldbe roemd. Hoewel steeds minder van het fonkelende edelge steente in België wordt gesle pen, loopt nog steeds meer dan de helft van de wereldhandel in diamanten via Antwerpen. De diamantairs slaan hun voorra den op in verschillende zwaar bewaakte beurzen. In een van die beurzen, de 'Diamantkring', ontdekte een handelaar gis terochtend vroeg dat zijn kluis in de kelder van het gebouw was leeggehaald. Onderzoek van de politie wees al snel uit dat zeker zes kluizen waren ge plunderd. Daarbij was voor minstens vijf miljoen gulden aan diamanten en geld meege nomen. De politie had gisteravond overigens nog slechts 100 van de 1.500 kluizen kunnen con troleren. Ze denkt nog 'enkele dagen' nodig te hebben om de omvang van de kraak vast te stellen. Het vermoeden bestaat dat de dieven hulp van binnen uit hebben gehad, omdat ner gens sporen van inbraak zijn aangetroffen in het door de po litie en een particuliere beveili gingsfirma bewaakte gebouw. Ook het alarm is niet afgegaan. Vermogen gestolen ALPHEN AAN DEN RUN» 25.000 dollar, 18.000 Zwitserse francs en 3.500 gulden zijn gis termiddag gestolen uit een huis aan de Saffierstraat in Alphen. Ook werd een revolver van het, type Smith Wesson meegeno men. Het vuurwapen lag in een kluis in de slaapkamer. De kluis werd met met grof geweld van de muur werd gerukt en meege nomen. De 55-jarige bewoner beschikt over een vuurwapen vergunning. In de huiskamer werd uit een tweede kluis het geld gehaald. De daders hadden het hier erg gemakkelijk: de sleutel lag in de kamer voor het grijpen. Het is niet bekend hoe de dieven het pand zijn binnengekomen. Er zijn geen sporen van inbraak gevonden. verschillend? printer en typelinten? ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat Is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement, i m/v I Adres: I Postcode: j il.v.m. controle bezorging) Per maand automatisch I via acceptgiro 31,05) I Q automatisch 30,05) j Per kwartaal I via acceptgiro 87,70) I automatisch 86,70) I I Nr. bank/giro: I Handtekening:. J lurun n.iar: u'icJsch DriKblnil, Ji Of bel 071-128030 Afgelopen zondag mochten wij volgens de wet niet geopend zijn. Talloze mensen kwamen daarom voor niets naar onze winkel om te profiteren van onze f.1000.- gulden terug voor uw oude bankstel aktie a.s. Zondag 18 December hebben wij die toestemming wel Bij aankoop van de toch al laag geprijsde showroom-bankstellen geven wij dus f. 1000.- gulden retour voor uw oude bankstel Hoge Rijndijk 260 Leiden Tel. 071-410608

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1