Leidsch $Êk Dagblad Dijkstal heeft geen geld voor agenten w f Langeveld schrapt zeker honderd banen Onttakeling Perron Nul BEL:071-128030 Betonnen tulp als afvalbal in Noordzee Bloesem in december Bastiaans door ziekte niet voor tuchtcollege ARC aangeklaagd wegens discriminatie GRATIS A.P.K.-KEURING We mogen de vers gedolven graven niet fotograferen GOED NIEUWS WOENSDAG 14 DECEMBER 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40646 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Van Randwijck weg 3 Na zware kritiek houdt procureur-generaal Van Randwijck uit Amster dam het voor gezien; hij wil een andere baan. Zeker weten 'l 4De §eref°rr,ieerc'e theoloog Kuitert lijkt met 'Zeker weten' een nieuwe bestseller te heb ben geschreven. Politiebond verbijsterd over standpunt minister denhaag* anp/cpd De Nederlandse Politiebond (NPB) heeft met verbijste ring kennis genomen van het standpunt van minister Dijkstal van binnenlandse zaken dat er geen geld is om volgend jaar vierduizend nieuwe agenten op te leiden. Volgens NPB-voorzitter Van Duijn heeft de bewindsman eigenlijk niets meer te vertellen over de financiële huis houding van de Nederlandse politie. in 1998 daadwerkelijk dienst kunnen gaan doen. De PvdA maakt zich daar grote zorgen over. „In het debat bleek dat de po litie zodra het om geld gaat niets meer te maken heeft met het ministerie van binnenland se zaken, maar met dat van fi nanciën", zegt Van Duijn. „Mi nister Zalm is voortaan de man die alles bepaalt. Dijkstal heeft zelf toegegeven dat hij na de in voering van de nieuwe Politie wet op financieel gebied bijna niets meer te vertellen heeft. Fi nanciën maakt uit hoeveel geld er beschikbaar is en de korpsbe heerders bepalen vervolgens hoe die centen worden besteed. Politieminister Dijkstal mag en kan niks meer. Het gaat alle maal buiten hem om." Dijkstal kon de Kamer giste ren zelfs geen garantie geven dat de extra agenten, voor wie de regering geld heeft uitgetrok- Dijkstal reageerde gisteren in de Tweede Kamer op een eis van de PvdA. Die partij wilde dat de minister de voor 1996 en 1997 gereserveerde bedragen voor de politie vervroegd inzet. De op leiding van de eerste extra agen ten begint in 1996, zodat zij pas Kauwen schrik Lisser buurt lisse peter van der hulst Honderden schreeuwende kauwen zijn de schrik van de bewoners van de Van Ostadestraat in Lisse. De populatie, die al jaren haar domein heeft rond het sportveld in de straat, is sterk gegroeid. „De vogels veroorzaken een haast angstaanjagende en oor verdovende herrie en be vuilen onze auto's, zonne schermen en ramen", al dus de bewoners in een brief aan de gemeente Lis- se. De brief is door zo'n dertig mensen onderte kend. Ze willen dat de ge meente een einde maakt aan de overlast. De ge meente heeft inmiddels contact opgenomen met het ministerie van land bouw en visserij om* een oplossing voor het pro bleem te vinden. ken, er daadwerkelijk komen. De nieuwe Politiewet geeft hem niet de macht om de korpsen voor te schrijven hoe zij het overheidsgeld moeten beste den. Als WD-kamerlid had Dijkstal daar al ernstige beden kingen tegen. „Ik kan alleen maar tegen de beheerders van de regionale korpsen zeggen: Ik hoop dat u het voor meer blauw op straat zult gebruiken", aldus Dijkstal gisteren in de Tweede Kamer. PvdA en WD overwegen des ondanks een motie in te dienen die er op neer komt dat het ex tra geld alleen voor straatagen ten mag worden gebruikt. Beide partijen willen, net als Dijkstal, voorkomen dat geld voor agen ten door de korpsen gebruikt gaat worden om begrotingste korten af te dekken. De korpsen willen daarvoor honderd mil joen gulden, maar krijgen er zestig. Volgens kabinet, PvdA en WD kunnen de korpsen het resterende tekort wel wegwer ken door een efficiëntere be drijfsvoering. D66 en CDA vin den dat de korpsen de ruimte moeten hebben om eerst alle tekorten weg te werken, voordat zij geld aan extra agenten gaan besteden. Fokker lijdt groter verlies dan verwacht amsterdam anp Het verlies van vliegtuigfabri kant Fokker over 1994 valt veel hoger uit dan eerder werd ver wacht. Gisteren maakte het be drijf bekend dat het resultaat dit jaar dicht in de buurt komt van dat van 1993, toen een record- verlies van 460 miljoen gulden werd geboekt. Eerder dit jaar liet Fokker weten voor 1994 een aanzienlijk kleiner verlies te ver wachten. De directie stelde toen dat het bedrijf een financieel keerpunt had bereikt. Als oorzaken voor de tegen valler noemt Fokker de ver slechterde vliegtuigenmarkt en de aanzienlijk lagere dollarkoers in de tweede helft van 1994. Het bedrijf zegt echter wel aanwij zingen te zien voor een herstel van de markt. Op de Amsterdamse effecten beurs ging de koers van het aandeel Fokker vanmorgen on deruit. Het aandeel opende op 13 gulden, maar liefst 1,50 lager dan bij het slot gisteren. Nog geen twee minuten later stond de koers al op 12,50 gulden noordwijk wim wegman Bij het psychiatrisch ziekenhuis Langeveld verdwijnen de ko mende vijf jaar tussen de hon derd en 180 arbeidsplaatsen. Tegelijkertijd opent het zieken huis vier nieuwe vestigingen in Alphen, Katwijk of Noordwijk en Leiden. Daarbij verhuist nog eens een derde van de huidige duizend personeelsleden. De directie van Langeveld hoopt het werknemersbestand in te krimpen met behulp van na tuurlijk verloop. Dg garantie dat er geen ontslagen zullen vallen, wil de directie op dit moment nog niet afgeven. Volgens adjunct-directeur J.F. Leene stond enkele jaren gele- oegstgeest rudolf kleun Professor J. Bastiaans uit Oegst- geest is vandaag niet voor het medisch tuchtcollege versche nen. Bastiaans zou worden ge hoord in verband met het over lijden van een Duitse aan heroï ne verslaafde vrouw, die vorig jaar in een hotel in Oegstgeest overleed tijdens een experiment met het (verboden) hallucine rende middel ibogaine. De tuchtzaak is voor onbepaalde tijd uitgesteld op verzoek van Bastiaans' advocaat mr. M. Moszkowicz, in verband met diens slechte gezondheid. Volgens advocaat W. Aerts, die optreedt namens de familie van het slachtoffer, is het uitstel waarna het aandeel zich weer ver|eend op voorwaarde dat Rotterdam Zonder grote problemen zijn gisteravond de drugsverslaafden van het voormalige Perron Nul in Rotterdam verhuisd. Perron Nul werd vorige week door zijn oprichter, dominee Visser, opgeheven. De opvangruimte bij het Centraal Station werd gisteravond weggetakeld. Op een afgelegen parkeerterrein in het industriegebied Spaanse Polder werd even na zes uur een kleine groep verslaafden per taxibusje afgele verd. Na uitgebreide controle door het Leger des Heils werden ze opgevangen in portocabins. De ondernemers in de omgeving is verzekerd dat de opvang bestemd is voor de allerzwaksten onder de verslaafden, te weten een groep van 25 junks, die elke ochtend klokslag acht uur weer richting centrum Rotterdam zal vertrekken. foto anp paul stolk Nog geen abonnee? HET WOORD IS AAN Marnix Gijsen Het geheim van alle kunst is: zich te kunnen verbazen, te kunnen bejubelen, ontroerd te kunnen ttik'aan VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur den haag monica wesseling Maak van enorme betonnen blokken een tulp met een tien kilometer lange steel en leg de ze voor de Maasvlakte in zee. Zie daar een opslagmogelijk heid voor vijftien miljoen ton afval, tegen een heel acceptabel storttarief. Op de tulp komt een treintje te rijden. De steel wordt voorzien van zandstranden. De tulpekop wordt, met een uit kijktoren, een toeristische trek ker van de eerste orde. Met dit futuristische plan zijn vier medewerkers van de pro vincie Zuid-Holland doorge drongen tot de finale van de wedstrijd 'storten over de eeuw grens', die is uitgeschreven door de Vereniging van Afvalverwer kers. De wedstrijd leverde 71 in zendingen op. Uit de zes finalis ten wordt vrijdag een winnaar gekozen. De afvalvereniging wil met de wedstrijd nieuwe mogelijkhe den vinden voor het storten van afval na de eeuwwisseling. De betonnen tulp kan als tijdelijke opslagplaats dienen voor afval dat nu nog niet verwerkt kan worden, zoals bepaalde soorten bouw- en sloopafval, verontrei nigde grond en straalgrit. Zodra dat afval wel verwerkt kan wor den, kunnen de blokken wor den gevuld met andere soorten afval, aldus de plannenmakers. den, toen het ziekenhuis ont stond uit een fusie van Sancta Maria en een gedeelte van Bavo, al vast dat er minder per soneelsleden zouden gaan wer ken. Toen werd echter gedacht aan tweehonderd tot driehon derd mensen. „In overleg met de provincie hebben we dat kunnen beperken. Tegelijkertijd hebben we toestemming gekre gen voor het openen van nieu we, kleine vestigingen. Daar door kunnen we de hulpverle ning moderniseren. De tijd van grote, afgelegen psychiatrische centra is voorbij. Mensen moe ten, liefst zo dicht mogelijk bij huis, de psychiatrische zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben", aldus Leene. note van prof. Bastiaans noemt mededelingen over het staken van de praktijk 'uit de lucht ge grepen'. Bastiaans zelf was niet in staat een reactie te geven. Bastiaans (77) was tot 1989 verbonden aan het Centrum '45 in Oegstgeest. Hij werd bekend door het gebruik van LSD bij de behandeling van mensen met een oorlogstrauma. Na zijn af scheid van Centrum '45 zette hij zijn particuliere praktijk voort. Vorig jaar raakte hij betrokken bij de behandeling van de Duit se en haar vriend, die van hun verslaving af wilden komen. Bastiaans heeft zelf steeds ge zegd dat hij slechts waarnemer was bij het experiment. Amsterdam Het weer is van slag en dat heeft zijn uitwerking op de natuur. Midden in Amsterdam staat een pruimenboom al vol bloesem. De pruim komt gewoonlijk pas aan het einde van de win ter tot bloei, maar de warmste november van de eeuw heeft dat proces danig versneld. foto reuter jasper juinen leiden rob onderwater De Rotterdamse voetbalclub Zwart Wit '28 gaat het Alphense ARC bij de KNVB aanklagen we gens discriminatie. Afgelopen zaterdag speelden de zaterda geersteklassers in de Maasstad tegen elkaar en tijdens die wed strijd (2-0 voor Zwart Wit) zou den Alphense spelers 'ontoelaatbare' opmerkingen hebben gemaakt tegen donkere spelers van de Rotterdammers. Bij ARC heeft men verbijsterd gereageerd op het voornemen van Zwart Wit. Niemand is zich van enig kwaad bewust. Wel heeft de Alphense club toegege ven dat een speler na afloop een gat in de deur van scheidsrech ter De Haan heeft getrapt. ARC zal de schade van rond de vijf honderd gulden vergoeden. ARC-voorzitter Tjalling Terpstra zat zaterdag op sport park De Vaan op de tribune, maar hij heeft niets gehoord, evenmin als interim-trainer Aad Koren in de dug-out. „Het was wel een stevige partij. Soms te stevig." Robbie Koster liep in het veld en toonde zich gisteravond zeer verbaasd over de stappen, die Zwart Wit tegen zijn club gaat ondernemen. Koster: „Discrimi nerende opmerkingen? Ik be grijp niet waar dat vandaan komt. Ik heb niets gezegd, ik denk zo niet." De andere Rob Koster heeft evenmin iets gehoord of ge zegd, zoals ook scheidsrechter Douwe de Haan niets onregel matigs heeft waargenomen. „Als ik zoiets hoor, kan de boos doener direct vertrekken. Daar ben ik heel alert op." Rijnsbur ger De Haan vermoedt dat Zwart Wit-speler Brian Witte ling hij kreeg volgens eigen zeggen de discriminerende op merkingen toegebeten zijn rode kaart op deze manier wil goedpraten. „Iets anders kan ik niet bedenken. Dit is wel erg ver gezocht van Zwart Wit. Dat zal ik de tuchtcommissie dan ook mededelen." Voorzitter Nuis van Zwart Wit is evenwel vastberaden en spant een tuchtzaak aan. Hij heeft zelf niets gehoord. „Maar als ik tot zaterdagavond laat een hevig ontdane speler (Witteling, red.) aan de lijn heb, dan is er iets mis. Dit soort kwalijke praktij ken moet aan de kaak worden gesteld." Zijn collega Terpstra van ARC onderschrijft dat laatste: „Discriminatie kan ik niet tole reren. Alleen moet ik wel bewij zen hebben." GEZELLIGHEID (jencikova) INTERNATIONAL Kwaliteit, design, voordelig AMSTERDAM-C: Molsleeg 12, hoek Spulslr AMSTERDAM; Gelderlandploln 46 ARNHEM Bakkerstraat 6. EINDHOVEN-C: Rechtestraat 62 DEN HAAG Denneweg 4 GRONINGEN Oosterstraat 27. LODEN-C: 52a ROTTERDAM Lynbaan 31-33 UTRECHT Gildenkwartier 173, (Hoog Catharijne) vl AARDINGEN-C Korie Hoogstraat 4ia INFORMATIE telefoon: 030 - 32 88 69 licht herstelde. Pagina 19: Fokker rekent snel op nieuwe orders. Bastiaans zijn praktijk staakt. Een woordvoerder van mr. Moszkowicz wil daar geen com mentaar op geven. De echtge- VRIJDAG 16 DECEMBER A.S. Voor alle NISSAN-RIJDERS uit de regio, van harte welkom in één van onze bedrijven. Indien gewenst GRATIS reparatie-advies. A.RK.-KEURING zonder afspraak tussen 9.00 en 17.00 uur Maak eens kennis met uw NISSAN-DEALER dubrava robert fisk the independent „U hebt 35 minuten", zegt de Servische politieman aan de poort van het gevangenkamp van Dubrava in Noord-Bosnië. We mogen geen foto's nemen van de kampcommandanten. Ook mogen we de zestig vers- gedolven graven bij de ingang niet fotograféren. Als we met de 450 gevangenen praten van wie sommi gen in de zeventig blijken te zijn wenden zij zich angstig af of fluisteren, zoals een oude man: „Ik kan niet praten". Sinister is niet het goede woord. Dubra va, waar de mannen in kippenhokken leven en onder gewapende bewaking zware arbeid verrichten, lijkt op een hellepoel. Het kamp ligt op een lage heuvel buiten Velika Kladusa, zo dicht bij het front dat de projectielen laag overvliegen. Het ligt nog geen kilometer van een kam pement van de VN-troepen in het door Serviërs bezet te deel van Kroatië. Maar Dubrava ligt in Bosnië en valt dus buiten het bereik van de VN-troepen in Kroa tië. Volgens de Serviërs en volgens officieren van hun moslim-bondgenoten van de 'Nationale Westbosni- sche Verdedigingsmacht', zijn alle mannen in Dubra va gevangen genomen tijdens een offensief tegen het Vijfde Korps van het Bosnische regeringsleger. Inzet van de strijd, die vlak bij het kamp nog steeds door gaat, is de plaats Velika Kladusa. De gevangenen zijn allemaal soldaten van het Vijfde Legerkorps en als ze geen misdaden hebben gepieegd, zijn ze vrij om te gaan, beweert een bewaker. Van de bleke gevangenen lijkt zeker de helft ouder dan vijftig jaar. Sommigen hebben wit haar, zijn ver schrompeld en lopen gebogen. De meesten dragen een oude spijkerbroek en een gescheurd hemd. Ze zien er uit als de moslims die ik dertig maanden gele den in het Manjaca-kamp in Centraal-Bosnië zag: ge koeioneerd en bang. Toen de mannen uit Manjaca waren bevrijd, kwamen ze met verhalen over nachte lijke moorden door hun bewakers en verkrachting van hun ontvoerde vrouwen. Als we vragen van wie de graven zijn bij de ingang van het Dubrava-kamp, vertelt een officier eerst dat het gaat om dode soldaten van Fikret Abdic, de mos limleider die zich tegen de Bosnische regering heeft gekeerd en samenwerkt met de Serviërs. Volgens de officier zijn de militairen hier begraven door nun fa milies. Daarna vertelt een andere kampofficier dat zich onder de doden ook soldaten bevinden van het Bosnische Vijfde Legerkorps die 'in de strijd zijn ge vallen'. Op de helft van de graven staat geen naam. Feiten en meningen - Gesprek van de dag - Info Programma's - Randstad Regio Religie Sport VANDAAG OOK OMBUDSMAN PAGINA 22 VOETBAL OP TV 17.35-19,25 Did 2 Sport Extra; EK- kwalificatie Moldavië-Duitsland. 18.39-18.47 Ned 2 Sportjournaal. 19.35-22.20 RTL 5 EK-kwalificatie: Nederland-Luxemburg, rechtstreeks. 22.16-22.34 Ned 3 Sportjournaal. 23.00-01.30 EURO Voetbal; Samba. Braziliaanse competitie. Leerlingen van het basis- en voortgezet onder wijs in Leiden hebben deelge nomen aan een opstelwedstrijd over vluchtelin gen. De winnen de bijdragen staan op pagina 18. HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Lichte vorst en mist Heldere nacht en temperatuur van nul tot min 3 graden. Plaatselijk mist. Overdag droog en af en toe zon. Middagtemperatuur4 gra den. I cidtt I; l lagbLut NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. i Ja, dut is goed nieuws Dus neem ik i nu een abonnement. Tel:. j (l.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken I betaal ik ml|n abonnement: Per maand automatisch I vla acceptgiro 31,05) I automatisch 30,05) J Per kwartaal I via acceptgiro 87,70) I automatisch 86,70) I j Nr. bank/giro: Of bel 023-150100

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1