Leidsch O Lt Dagblad CDA eist uitleg over 'chaos' Strijd laait weer op in Tsjetsjenië Kap jonge bomen Stevenshof blijft mysterie POMPSTATION WERD EINDSTATION Overvaller pompstation op 'schandpaalposter' 'Gewijzigd paspoort niet voor juni klaar' BEL: 071-128030 Q8 verlaagt benzineprijs met tien cent GOED NIEUWS DINSDAG 13 DECEMBER 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40645 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 dader overval PK Station Zandvoort Buit f 300,-. dader overval PK Station Zandvoort Buit f 300,-. dader overval Finapomp Hnarlem Buit 1500,-. 3 jaar gevangenisstraf 3 jaar I gevangenisstraf 2,5 jaar 1 gevangenisstraf Met het plegen van een overval op een pompstation in de regio Kennemerland loopt de overvaller een zeer groot risico. In Regionale actie als afschrikmiddel HAARLEM ALLARD BESSE H Politie en benzinepomphouders "xr in de regio Kennemerland in troduceren als eerste in Neder- land 'de schandpaalposter' voor J overvallers van pompstations, w In alle ongeveer 120 benzinesta tions in de regio worden de ko- mende dagen affiches opgehan gen met daarop de deels bedek- g® te afbeelding van drie crimine- I len die begin dit jaar een pomp- - station beroofden. De poster te dient als afschrikmiddel voor 5I potentiële overvallers, ie Het afgebeelde drietal, af- '1 komstig uit Haarlem en Zand- voort, werd in de loop van dit jaar opgepakt wegens gewapen de roofovervallen op benzine- HAARLEM COR BOOS Het is niet mogelijk op korte termijn een nieuwe versie van het Nederlandse paspoort op de markt te brengen. Als de over heid Aruba in het nieuwe docu ment wil hebben vermeld, zal dat pas op zijn vroegst in juni 1995 mogelijk zijn. Dat zegt L. Lindner, directeur van Sédas (SDU-Enschedé) in Haarlem, waar het paspoort wordt ge drukt. „De paspoorten opnieuw PTT presenteert hoge rekening in Leidse regio Klanten van de PTT in de Leidse regio hebben een extra hoge te lefoonrekening ontvangen over de maanden november en de cember. Op de nota zijn al be taalde eenmalige gesprekken uit de voorgaande periode nog eens geboekt, terwijl bovendien sommige abonnementskosten dubbel zijn gerekend. „Fout in de berekeningen", aldus een woordvoerder van PTT Tele com. „Er komt een nieuwe nota met een excuusbrief." Scholier raakt OV-kaart kwijt DEN HAAG GPD Scholieren van 18 jaar en ouder die nog voortgezet onderwijs volgen, zullen binnenkort geen OV-jaarkaart meer krijgen. Ook raken zij hun studiefinanciering kwijt. Deze maatregel blijkt on derdeel uit te maken van de be zuinigingsplannen van minister Ritzen. Volgens de plannen hebben alleen studenten aan universi teiten en hogescholen straks nog recht op studiefinanciering en een OV-jaarkaart. Wanneer deze maatregelen in zullen gaan is nog niet bekend. Het ongeldig maken van de OV-kaart voor scholieren spaart de overheid jaarlijks naar schatting ruim 100 miljoen gulden uit. Het schrap pen van de studiefinanciering levert niets op omdat dit geld via de kinderbijslag weer bij de ze groep scholieren terugkomt. Fouten 3 Minister Sorgdrager wil exact weten hoe de politie te werk gaat in on derzoeken. 'Foute' agen ten vliegen eruit. Raadsel Savimbi 5 De Romeinen wisten al: uit Afrika komt altijd wat nieuws. Ditmaal het gerucht dat Jonas Savimbi al weken dood zou zijn. Nijhuis weg A Q Ferrv N'jhuis is vol- dak gaan maar een I 1/ gend seizoen, tot nieuwe wereldtaal volgens zijn grote teleurstelling, het Newyorkse housetrio geen trainer meer van Deee-Lite. tweedeklasser Lugdunum. Politieke dans Dansen is niet uit je I c Nog geen abonnee Minister Ritzen blijft bij hoger collegeld na afwijzing hoger onderwijs Het CDA wil nog vandaag opheldering van onderwijsminister Ritzen over de 'complete chaos' rond het gisteren weer afgeblazen akkoord met het hoger onderwijs over de be zuiniging van 500 miljoen gulden. „Er is amper meer een touw aan vast te knopen", al dus CDA-fractieleider Heerma vanmorgen voor de radio. Uit boosheid over de bij het akkoord eveneens vastgelegde verhoging van het collegegeld met ruim duizend gulden bezetten studenten vanmorgen korte tijd de hal van het ministerie van onderwijs in Zoetermeer. ZOETERMEER ANP-GPD Tamelijk onverwacht besloten gisteren de universiteiten en de hogescholen het vrijdag door hun voormannen gesloten ak koord met Ritzen af te wijzen. Na afloop van een spoedberaad met de studentenvakbonden LSVb en ISO gistermiddag in Amsterdam kwamen VSNU en HBO-Raad met een gezamenlijk verzoek aan Ritzen de college geldverhoging 'te herzien' we gens 'onoverkomelijke bezwa ren' van de instellingen en stu denten. VSNU-voorzitter Van Lieshout zei vanmorgen die af wijzing niet als een nederlaag te zien, omdat de collegeldverho- ging op zich geen deel uitmaakt van het akkoord. „Daar hebben we in de intentieverklaring geen ja of nee tegen gezegd", aldus Van Lieshout. Ritzen houdt eqhter vast aan de collegegeldverhoging, zo liet hij tijdens een discussie in Gro ningen met studenten gister avond weten. Die stapten uit protest op, waarop Ritzen lako- niek zei dat hij toch al het ge voel had dat na twee uur dis cussie 'alles wel gezegd was'. Vanmorgen herhaalde hij nog eens dat niet het hoger onder wijs, maar het kabinet de colle gegelden vaststelt. Bovendien worden studenten van ouders met een inkomen tot ongeveer 90.000 gulden volledig gecom penseerd, benadrukte hij. De studentenvakbonden vier den de opstelling van de hoge scholen en universiteiten als een overwinning. „Ritzen be raamde een moordaanslag op studenten, hieraan wilden de instellingen niet meewerken", pomphouders in deze regio. Hoe het de drie mannen ver ging, staat op het affiche: 'Pompstation werd eindstation. Dader overval Finapomp Haar lem. Buit 500 gulden, 2,5 jaar gevangenisstraf. Op de poster wordt gewaarschuwd voor de grotepakkans die pompover- vallers in deze regio lopen. In de regio Kennemerland werden begin dit jaar zes over vallen op benzinepompen ge pleegd. Dat was een derde van alle roofovervallen in de regio. Drie 'pompovervallen' zijn al opgelost. Pagina 15: Pompen zonder goede beveiliging vroeger slui ten. drukken vóór 1 januari 1995 is onmogelijk. Het is echt niet een kwestie van met de kerstdagen doorwerken", aldus Lindner. „We kunnen niet even een nieuwe visumbladzijde invoe gen, want alle boekjes zijn al ge niet en gesneden. In onze klui zen liggen een miljoen nieuwe paspoorten klaar voor distribu tie. Een voorraad waarmee de gemeenten een jaar kunnen doen." De problemen rond het nieu we paspoort spelen al lang. Het gewraakte document leek ein delijk klaar, maar nu zijn weer problemen gerezen, omdat Aru ba - dat sinds 1986 een status aparte heeft - niet apart wordt vermeld in de historische tek sten in het visumgedeelte. Een kamermeerderheid vindt dat dermate ernstig dat vandaag bij staatssecretaris Kohnstamm wordt aangedrongen op een nieuwe versifc-van het paspoort, dat vanaf 1 januari wordt uitge geven. Het ministerie van binnen landse zaken is weinig genegen het nieuwe paspoort nog eens te laten overmaken. Volgens een woordvoerster van het mi nisterie staan er feitelijk geen fouten in het document. Een nieuwe versie zou bovendien 'ten minste enkele miljoenen guldens' extra kosten. Er zijn al anderhalf miljoen stuks gedrukt en verspreid. aldus ISO-voorzitter Nuyten. LSVb-voorzitster Hekster zei aan de afwijzing gezien de reac tie van Ritzen slechts 'een klein gevoel van blijdschap' over te houden. Vrijdag sprak Ritzen met het hoger onderwijs af dat de in het regeerakkoord afgesproken be zuinigingen van 500 miljoen gulden voor deze kabinetsperio de van de baan is. De instellin gen hoeven pas vanaf 2001 te bezuinigen, oplopend tot een bedrag van 200 miljoen gulden in 2004. Omdat het geld er toch op een andere manier moet ko men, wil het kabinet onder meer het collegegeld verhogen. Leidse studenten blijven thuis LEIDEN» ERIC DE JAGER In Sint Petersburg (foto) en andere Russische steden trokken gisteren mensen de straat op om zich uit te spreken tegen het Russische optreden in het Kaukasus-republiekje Tsjetsjenië. Wat deze man ervan vindt, staat duidelijk op zijn bord: Nee tegen gewapende interventie in Tsjetsjenië. FOTO AP» ANATOLYMALTSEV VLADIKAVKAZ-MOSKOU Rtr-DPA In Tsjetsjenië is het vanochtend vroeg tot nieuwe gevechten ge komen tussen Tsjetsjenen en Russen. Waarnemers ter plekke hoorden veertig harde explosies binnen 35. minuten op ongeveer 25 kilometer van de Tsjetsjeen se hoofdstad Grozny. De Russische troepen staan inmiddels op 15 kilometer van Grozny. Woordvoerders van het Kremlin zeiden gisteravond in Moskou dat Grozny wordt om singeld, maar niet aangevallen. Over de onderhandelingen tussen Rusland en Tsjetsjenië heerste gisteravond en vanmor gen grote verwarring. Vanuit Moskou meldt het persbureau ITAR-TASS dat bij de gesprek ken in de Noordossetische hoofdstad Vladikavkaz een ak koord zou zijn bereikt. Afge sproken zou zijn dat de door Moskou gesteunde Tsjetsjeense oppositie snel wordt ontwa pend. Maar verslaggevers in Vladikavkaz concludeerden gis teravond laat dat de onderhan delingen zonder noemenswaar dig resultaat waren verdaagd. Beide delegaties verklaarden dat ze vandaag verder zouden praten. Het grootste struikelblok blij ven de uiteenlopende stand punten over de staatsrechtelijke status van Tsjetsjenië. Rusland wil een oplossing „binnen het kader van de grondwet van de Russische Federatie". In het staatsbestel van de voormalige Sovjet-Unie was Tsjetsjenië een autonome republiek binnen de federale deelrepubliek Rusland. Tsjetsjenië wil nu echter op ba sis van de eenzijdig uitgeroepen onafhankelijkheid onderhande len. De Tsjetsjeense president, Doedajev, riep in 1991 de on- hankelijkheid uit. De oppositie tegen Doedajev kreeg wapens van Rusland. Moskou hoopte dat op die manier de dwarslig gende Doedajev ten val kon worden gebracht. De Tsjetsjeense oppositie slaagde daarin echter niet. Afgelopen zondag vielen Rus sische troepen de afvallige Kau- kasus-republiek binnen om het gezag van Moskou te herstellen. Tsjetsjenië, waarvan de onge veer een miljoen inwoners in grote meerderheid islamitisch zijn, is onder meer van belang vanwege aanzienlijke oliereser ves. Bovendien is Moskou bang voor een domino-effect. Als het Tsjetsjenië lukt zich los te ma ken van de Russische Federatie, zouden andere gebieden zich ook van Moskou kunnen afke ren. De militaire operatie in Tsjetsjenië is Ruslands grootste aanval sinds de invasie van Af ghanistan in 1979. Onduidelijk is nog hoe veel mensenlevens het conflict tot nu toe heeft ge kost. Van Tsjetsjeense zijde wordt gesproken over zeker 70 doden, maar onafhankelijkke bronnen hebben dat niet beves tigd. In Rusland zelf wordt veel kri tiek geuit op het ingrijpen in Tsjetsjenië. Velen ligt het Af ghaanse avontuur nog vers in het geheugen. Vandaag be spreekt het Russische parle ment de crisis. President Jeltsin heeft het parlement, dat wordt gedomineerd door de conserva tieve oppositie, voorstellen ge vraagd voor een politiek com promis met de Tsjetsjenen. Bewoners wijzen beschuldigingen van de hand LEIDEN HANS KOENEKOOP Het is een mysterie waar Sherlock Holmes zijn vingers bij zou aflikken: welke onverlaat heeft de negenhon derd boompjes in de Papewegsepol- der, aan de rand van de Leidse wijk Stevenshof, omgezaagd en wegge sleept? De bewoners van de Gerda Brautigamsingel beweren dat zij de daders niet zijn. „Wat zijn dat voor ra re aantijgingen." En bewoners van de Maria Rutgersweg horen op van de verdwijning. „Daar stond toch al niets meer?" Beide straten zijn in opspraak ge raakt na de onthulling, het afgelopen weekeinde, van de provincie Zuid- Holland dat in de polder negenhon derd jonge elzen en berken illegaal zijn gekapt De beschuldigende vinger is naar de omwonenden geheven, om dat zij al eerder bezwaar maakten te gen de groene buffer die hen een weids uitzicht op de polder ontnam. „Lariekoek", zegt de meneer die op de hoek van de Brautigamsingel woont. „Wie het gedaan heeft, weet ik niet, maar wij zijn het niet geweest. Daar durf ik mijn hand voor in het vuur te steken." Maar hij wil wel over de historie van het weiland voor zijn deur vertellen. En pakt er meteen brieven en tekeningen bij. Ruim twee jaar geleden plantte de provincie op het stuk gras aan de rand van de Stevenshof jonge bomen. Zeer tegen de /in van enkele bewoners van de Maria Rutgersweg, die juist zo blij waren met een vrij uitzicht op de Pa- pewegsepolder. Na overleg met de provincie werden afgelopen septem ber de meeste bomen al weer omge zaagd. Eén hoekje van het weiland, hooguit veertig bij veertig meter, bleef ongemoeid. „Dat was met opzet ge daan, want vanaf de Papeweg waren onze huizen dan niet zichtbaar. Dat wilden ze graag in Voorschoten." En juist op dat kleine stukje liggen nu alleen nog wat losse takken. De overblijfselen van een rooiactie. „Wij constateerden de afgelopen weken al dat het bosje uitdunde. Er verdwenen bomen die volgens afspraak met de omwonenden gewoon overeind zou den blijven. Nu was ineens alles weg", vertelt medewerker S. Stolk van de groenservice van de provincie. De plotselinge kaalslag was aanleiding om aangifte van vernieling te doen bij de politie. Bewoners van de Brautigamsingel hadden de afgelopen weken ook wel het een en ander gezien. Een meneer zegt: „Ik heb wel eens een boertje ge zien die met een handzaag bezig was. Maar dat kan net zo goed iemand van de gemeente zijn geweest. Dat weet ik niet hoor." Maar bewoners van de Rutgersweg fronsen als zij horen van het illegale zagen. „Jóh, ik kijk er toch recht op uit, maar ik heb niet eens gezien dat er nog meer bomen zijn verdwenen", zegt meneer Lange rak. En zijn buur vrouw gaat nog snel even kijken als haar het nieuws wordt verteld. „Nou ja, helemaal niets van gemerkt" Stolk van de groenservice heeft wat moeite met de uitleg van de bewoners. „Wij hebben goede contacten met de boeren in de polder. Ik sluit uit dat een van hen ongevraagd is gaan zagen. Ik houd het er voorlopig op dat een ontevreden buurtbewoner de hele handel heeft platgegooid." Leidse studenten zien af van de aangekondigde protestacties. Ze willen wachten tot er 'meer dui delijkheid' is over het doorgaan van de omstreden verhoging van het collegegeld. De demon stratie, die morgen zou plaats hebben in de Leidse binnen stad, schuiven de Vereniging Studentenbelangen Leiden (VSL) en de Leidse studenten vereniging op de lange baan. In plaats daarvan staat er een overleg gepland met rector magnificus prof. dr. L. Leertou wer van de Leidse universiteit. Vandaag is er overleg over eventuele protestacties bij de Leidse Hogeschool. Een kleine meerderheid van de Leidse uni versiteitsraad nam gisteravond een motie aan, waarin de kant van de studenten werd gekozen. 'Touwtrekken' om kunstgebit is ten einde LEIDERDORP ERIC DE JAGER Er is geen discussie meer moge lijk over de herkomst van het kunstgebit dat twee weken gele den uit zee werd gevist en even wereldnieuws was. De vissers die zaterdag in deze krant be weerden dat ze het gebit als grap in een pasgevangen kabel jauw hadden gestopt, hebben inmiddels gelijk gekregen. De man die eerst rondbazuin de dat het zijn kunstgebit was, dat hij een maand tevoren op zee was kwijtgeraakt, geeft uit eindelijk toe dat hij gefopt is. „In eerste instantie leken de tanden goed te zitten bij mij. Maar de kiezen passen niet op elkaar", maakt zeevisser Cor Stoop uit Heerhugowaard een einde aan alle discussie. Stoop stuurt de plastic tan den, die hij aanvankelijk had opgeëist, terug naar de vrouw van een van de grappenmakers. Want het is haar reserve-gebit. Belangstelling voor baan bij KLM is enorm AMSTELVEEN ANP De telefoon bij de KLM staat roodgloeiend. Honderden men sen hebben zich aangemeld voor een baan als steward of stewardess. De KLM liet vrijdag weten wegens de toenemende drukte vier- tot vijfhonderd mensen als cabinepersoneel te willen aannemen. Jarenlang nam de KLM als ge volg van de wankele financiële positie nauwelijks stewards en stewardessen aan. In 1993 gold zelfs een volledige vacaturestop. Naast de full-time banen biedt de luchtvaartmaatschap pij ook werk voor mensen aie tijdelijk in de drukke zomer maanden als steward of stewar dess willen inspringen. Ook dit is een omslag in het beleid van de KLM. Voor het overig perso neel blijft de KLM een voorzich tig aannamebeleid voeren. Alle geïnteresseerden krijgen van de afdeling personeelsza ken de boodschap zich schrifte lijk te melden. Vervolgens krijgt men een formulier thuisge stuurd. Daarna kan de KLM uit maken of de kandidaten al dan niet geschikt zijn voor verdere selectie. HET WOORD IS AAN Els van Rooden Ik word pas vrouw als er mannen in de buurt zijn. VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur Programma's Randstad Regio Religie Sport VANDAAG OOK NATUUR EN MILIEU PAGINA 18 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Perioden met zon Vannacht opklaringen en mini mumtemperatuur omstreeks 2 graden. Overdag perioden met zon. Vooral in het noorden kans op een enkele winterse bui. Mid- dagtemperatuur ongeveer 6 gra den Noordwestenwind, matig, kracht 3 tot 4, in het Waddenge bied eerst nog krachtig, 6. ROTTERDAM GPD Kuwait Petroleum (Q8) stunt de komende dagen met zijn benzi neprijzen. Bij de tweehonderd tankstations in Nederland kost de brandstof van donderdag tot en met zaterdag 10 cent per liter minder. Kuwait Petroleum wil met deze crazy sales zijn markt aandeel van twee procent in de Randstad en vier procent in heel Nederland verdubbelen. Het gaat om de eerste actie in een reeks van vijf tot tien per jaar. Kuwait Petrolcumw- woordvoerder P.C. van Vuuren houdt de andere actie nog ge heim. Marktleider Shell reageert niet op de stunt van Q8. Lcidsch Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. r Ja, dat Is goed nieuws Dus neem ik i nu een abonnement. I Voorletters:. I Adres: I I Postcode: I Plaats: j Tel: I (I.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken I betaal Ik mijn abonnement: j Per maand automatisch I via acceptgiro 31.05) I automatisch 30,05) Per kwartaal I via acceptgiro 87,70) I automatisch 86,70) lw( bon In ren envelop, zonder poti «turen nut Haarlem* Dagblad. I 2000 VC Haarlem' Of bel 023-150100

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1