Leidsch Dagblad Onderhandelingen over Tsjetsjenië KADObiiPWW DUBBELE AIR MILES Tientallen klanten voor gesloten deur PREI EN SCHOUDER KARBONADE AZC naar kwartfinale EC Na vijftig jaar rouw om bombardementen BEL:071-128030 GRATIS A.P.K.-KEURING AUTCEHEEIWISKERI Kinderen kiezen beste foto 1994 Maas moet dieper tegen wateroverlast Limburg MAANDAG 12 DECEMBER 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40644 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 leiden» Precies vijftig jaar na dato zijn gistermiddag de Engelse bombardementen op de Leidse Stationswijk en de Kooi herdacht in de Harte- brugkerk. Nabestaanden en vrienden van de minstens 54 slachtoffers konden daarvoor het eerst officieel stilstaan bij het drama dat zich op 10 en 11 december 1944 in Leiden voltrok. De drie bombardementen hadden de overslagplaatsen van de Duitse V2-raketten moeten vernietigen, maar ze verwoestten in plaats daarvan de Leidse woonwijken. Honderden mensen raakten gewond en dakloos. Bij de herdenkingsbijeenkomst zegde burgemeester C. Goekoop toe dat op het vernieuwde Stationsplein een monument voor de slachtof fers van de bombardementen wordt opgericht. Hoe dat monument er precies komt uit te zien, kon hij nog niet zeggen. ,,Een monument of een plaquette, in ieder geval gemaakt door een kunstenaar. Dan kunt u als u door de Stationswijk komt, telkens stilstaan bij die verschrikkelijke gebeurtenissen." Na de herdenkingsbijeenkomst werd in de Hartebrugkerk een tentoonstelling geopend met foto's die de gevolgen van de bombardementen tonen. Die expositie verhuist vandaag naar het stadhuis, waar hij tot de jaarwisseling te zien is. Pagina Leiden: Monument voor slachtoffers bombardementen. FOTO DICK HOCEWONINC Bosnië Blauwhelmen 3 Volgens voormalig mi litair adviseur Haver- I J ten in Bosnië liggen stil hoek zijn de Nederlandse als reactie op de vertra- blauwhelmen in Srebrenica gingsactiesen blokkades onvoldoende uitgerust. door Bosnische Serviërs. g De VN-hulptranspor- Huwelijk a n een herderlijk I v/ schrijven benadruk ken de bisschoppen het sacramentele karakter van het huwelijk. Nog geen abonnee? Russische troepen omsingelen Grozny; Doedajev blijft strijdbaar Rusland en de opstandige republiek Tsjetsjenië zijn vanmorgen ondejhande- lingen begonnen in de Noord-Ossetische hoofd stad Vladikavkaz. Dit ge beurt onder druk van een grote Russische troepen macht, die gisteren Tsjets jenië is binnengevallen en de hoofdstad Grozny heeft omsingeld. MOSKOU HANS GELEIJNSE CORRESPONDENT Vanochtend was nog onduide lijk of ook de gewapende oppo sitie aan de onderhandelingen zou deelnemen. De Tsjetsjeense president Doedajev verzette zich daar fel tegen. In een verklaring aan de natie stelde president Jeltsin gister avond dat de troepen in actie zijn gekomen om de Tsjetsjeen se bevolking tegen 'terrorisme' te beschermen en te garande ren dat de onderhandelingen doorgaan. De Russische autori- Geen koopzondag bij meubelzaken LEIDEN ERNA STRAATSMA Tientallen bezoekers stonden gisteren voor gesloten deuren van drie meubelzaken aan de Hoge Rijndijk. In advertenties was een koopzondag aangekon digd, maar de gemeente wilde voor deze extra openingsuren geen toestemming geven, fta dreiging met ontruiming kozen de bedrijfsleiders eieren voor hun geld. De meubelzaken wilden gis teren open zijn, omdat ook het Meubelplein in Leiderdorp open was. De gemeente Leiden heeft een extra koopzondag echter voor aanstaand weekein de gepland. Zonder toestemming van de gemeente besloten de bedrijfs leiders van Regeer Meubel BV, Tapijtwereld en Hako toch open te gaan. ,,We dachten onze plannen door te kunnen zetten en daarvoor hooguit een boete te krijgen", zegt J.W. Rijnsburg, bedrijfsleider van Regeer. Enkele jaren geleden kregen de meubelzaken aan de Hoge Rijndijk een boete van zeshon derd gulden voor een koopzon dag zonder toestemming van de gemeente. Deze keer dreigde de ge meente echter met sluiting. De politie bracht zaterdag een be zoek aan de meubelzaken om dit te vertellen, waarop de be drijfsleiders besloten de koop zondag af te gelasten. „Om de klanten tegemoet te komen, hebben we besloten dat alle aangekondigde aanbiedin gen deze hele week gelden", zegt Rijnsburg. „Over een ande re koopzondag moeten we nog overleggen. Of we gaan alsnog komend weekeinde open, öf op tweede kerstdag." Een woordvoerder van de af deling economische zaken van de gemeente Leiden zegt dat middenstanders niet kunnen af wijken van de vier, door het col lege van B en W vastgestelde, koopzondagen. „Dat die data sommige mensen niet uitko men zal best, maar het heeft niet onze voorkeur om voor ie dereen een andere koopzondag uit te kiezen. De meubelzaken aan de Hoge Rijndijk wilden in strijd met de wet opengaan en dan moet daar heel duidelijk te gen worden opgetreden." 16 DECEMBER A.S. Voor alle NISSAN-RIJDERS uit de regio, van harte welkom in één van onze bedrijven. Indien gewenst GRATIS reparatie-advies. A.RK.-KEURING zonder afspraak tussen 9.00 en 17.00 uur TtilOïrJUfll OFF DEALER LEIDEN Ë3 NISSAN R0EL0FARENDSVEEN Lammenschansweg 128 Alkemadelaan 1 Tel. 071-310811 Tel. 01713-12866 HILVERSUM KAREN ILSE NIESSEN De foto van een stier, die tijdens een stierenge vecht over het hek van de arena springt, is door kinderen gekozen als beste dagbladfoto van 1994. De foto was in voorrondes geselecteerd door vertegenwoordigers van Leidsch Dagblad. De jury, bestaande uit 47 kinderen uit het he le land, wees uit de catergorie buitenland de winnende foto aan. De jury koos de foto „om dat het een grappige foto is". „De toeschouwers deinzen verschrikt terug. De stier neemt einde lijk eens de leiding. Het publiek rekent daar niet op en dat kan je duidelijk zien. Eigenlijk is het een beetje de omgekeerde wereld", zo moti veerde de jury de keuze. Van de 82 genomineerde foto's waren er op vallend veel met dieren. Na de eerste ronde, waarin ieder jurylid uit de categoriën regio, bin nenland, buitenland en sport de beste drie fo to's koos, hadden bij de categoriee"n binnen land van de acht overgebleven foto's zeven iets met dieren te maken. In de categorie sport had den de leerlingen duidelijk een voorkeur voor voetbal. teiten hebben verklaard dat Grozny niet zal worden be stormd. De Russen willen met de on derhandelingen bereiken dat generaal Doedajev, die Tsjetsje nië in 1991 onafhankelijk ver klaarde, de wapens neerlegt, de onafhankelijkheidsverklaring intrekt en verkiezingen houdt. Maar niets wijst er op dat Doe dajev daartoe bereid is. In Groz ny werden oorlogsvoorbereidin gen getroffen. Honderden ge wapende mannen dansten af gelopen nacht om houtvuren met de kreet 'gereed om te ster ven'. Aan de rand van de stad verzamelden zich een konvöoi vrachtwagens om vrouwen en kinderen uit de gevarenzone te evacueren. Doedajev verklaarde gisteren dat de Russische inval tot ge volg kan hebben dat de 'hele Kaukausus met een deken van bloed wordt bedekt'. Dat de Tsjetsjenen toch onderhande len, is om te laten zien 'dat wij alles hebben gedaan om bloed vergieten te voorkomen'. De Russen zijn vanuit Dage stan, Noord-Ossetië en de Rus sische provincie Stavropol Tsjetsjenië binnengetrokken. De troepenmacht zou over min stens tweehonderd tanks en tweehonderd pantservoertuigen beschikken. De Russen zeggen dat Doedajev ongeveer 12.000 gewapende aanhangers heeft. Jeltsins besluit om troepen te sturen is zeer omstreden. In beide huizen van het parlement was aangedrongen op een vreedzame oplossing voor het conflict met de olierijke mos lim-republiek. Volgens de radi cale econoom Javlinski zijn 'Jeltsin en de gewapende macht een gevaar voor het land gewor den'. De ultra-nationalisten houden zich opvallend stil. Pagina 2: Jeltsin riskeert Twee de Kaukasische oorlog. 'Een zee van bloed voor zo'n klein stukje land'. DEN HAAG ANP Commissie-Boerden wil ook nieuwe dijken maar al na tien jaar is in Lim burg sprake van een redelijke beveiliging (zestig procent) te gen overstromingen. De kosten bedragen 1,3 miljard gulden. De commissie stelt verder dat behalve rivierkundige maatre gelen ook bestuurlijke beslissin gen de wateroverlast kunnen verminderen. Zo beveelt de commissie aan geen nieuwe woningen en bedrijven in de Maasvallei toe te staan. Verder moet de voorlichting over de hoogwaterstanden verbeteren net als de rampencoördinatie. Uitvoering van het advies- Boertien betekent bij waters nood zoals in december vorig jaar negentig procent minder economische schade. Ook het aantal Limburgers dat moet worden geëvacueerd, is dan 96 procent minder. Tijdens de laatste overstroming moesten achtduizend mensen vluchten voor het water. Wateroverlast in Limburg is te beperken door de Maas over een lengte van 180 kilometer te verbreden en te verdiepen. Door deze aanpak zijn de hoog waterstanden te verlagen, waar door het aantal overstromingen zal afnemen. Bovendien moet ongeveer 62 kilometer nieuwe dijken de Maasvallei bescher men. Dat concludeert de Commis sie Watersnood Maas (de zoge noemde commissie-Boertien) in haar advies dat zij vanmor gen aan minister Jorritsma van verkeer en waterstaat en aan Gedeputeerde Staten van Lim burg heeft uitgebracht. De com missie ging aan de slag na de overstroming van de Maas in december vorig jaar. De econo mische schade bedroeg toen 250 miljoen gulden. Als de overheid besluit het advies van de commissie uit te voeren, kan het werk over twee jaar beginnen. De gehele uit voering van het Maasproject duurt vijftien tot twintig jaar, Prei, kort afgesneden, kilo Schouderkarbonade, kilo 1350 6.99 500 gram j659 Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 17 december 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten, iüröpa. Europol breidt macht toch uit ESSEN ALY KNOL en PETER DE VRIES De Europese politie-eenheid Europol gaat zich ook bezig houden met de strijd tegen het witwassen van zwart geld, de smokkel in nucleair materiaal, gestolen auto's en mensenhan del. De Europese regeringslei ders hebben dat zaterdag beslo ten op hun halfjaarlijkse top conferentie in het Duitse Essen'.. Maar de Eurotop bereikte geen akkoord over het verdrag waar in de democratische controle over Europol wordt geregeld. De uitkomst van de top is een tegenslag voor de Nederlandse regering, die onder druk van de Tweede Kamer vindt dat eerst het toezicht op Europol goed moet worden geregeld. De Duitse bondskanselier Kohl wil Europol laten uitgroei en tot een soort Europese FBI, waarin de politiediensten uit de EU-landen samenwerken bij de bestrijding van de grensover schrijdende criminaliteit en ter rorisme. Pagina 2: Hans van Mierlo ont dekt de verborgen kracht van Mirakel in Katwijk LEIDEN ROB ONDERWATER Geen mens had er meer reke ning mee gehouden. AZC leek kansloos voor de kwartfinale van de Europa Cup II na de 8-10 nederlaag zaterdag in de sleu telwedstrijd tegen CSK Moskou. Alleen een zege op het onaan tastbare Vasas Boedapest kon de Alphense waterpöloploeg verder brengen. Het wonder ge schiedde gisteren. Dankzij een zwaar bevochten 8-7 zege speelt AZC in het weekeinde van 21/22 januari tegen Pescara. Twee seizoenen geleden was de Italiaanse ploeg Europees be kerwinnaar. De feestvreugde in Alphen aan den Rijn sloeg gisteravond tijdelijk om in verbijstering. Er heerste onduidelijkheid over de regels en daardoor was het on zeker was of AZC een ronde ver der was gekomen. AZC, Moskou en Vasas eindigden gelijk. Op basis van het doelsaldo zou AZC derde zijn geworden, maar de Alphenaren verkeerden in de veronderstelling dat de onder linge resultaten van de drie teams doorslaggevend waren. AZC had de fegels echter ver- keerd geïnterpeteerd en leek alsnoguitgeschakeld. Leek, want achteraf bleek dat het Sloveense Triglav aan het toernooi in Katwijk vanwege procedurefouten buiten mede dinging had meegedaan. Daar door vervielen alle resultaten van Triglav (het verloor alle par tijen met grote cijfers) alsnog. Dat was in het 'voordeel van AZC, dat er in doelsaldo alsnog beter uitsprong dan Moskou en zich daardoor samen met Vasas plaatste voor de kwartfinale. HET WOORD IS AAN Pythagoras Geheel en al zonder fantasie kan geen mens gelukkig zijn. VANDAAG Binnenland - Buitenland - Cultuur Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen Info Programma's - RTV Show VANDAAG OOK WETENSCHAP PAGINA 16 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Af en toe regen Veel bewolking en af en toe regen. Temperatuur 11 graden. Wind westelijk, later noordwest, matig, kracht 4, aan de kust en op het IJs- selmeer krachtig, in de avond mo gelijk hard. Prins Bernhard buiten kennis UTRECHT» GPD Prins Bernhard is volgens bronnen in het ziekenhuis al dagen buiten kennis. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst is de prins het weekeinde zonder koorts doorgekomen, maar zijn gezondheidstoestand is onveranderd zorgwekkend. De prins, die op de intensive care- afdeling van het Academisch Ziekenhuis Utrecht (AZU) wordt verpleegd, wordt af en toe nog beademd. De komende dagen moet blijken of de 83-jarige prins op eigen kracht en met behulp van medicijnen van zijn long ontsteking geneest. Deze com plicatie trad op na een operatie op 26 november aan een ge zwel in de dikke darm. Prinses Juliana, koningin Beatrix en enkele kleinkinderen, onder wie kroonprins Willem Alexan der, brachten het afgelopen weekeinde een bezoek aan de zieke prins. Dieven stelenj voor ton kleding ALPHEN AAN DEN RIJN RUUD SEP Bij een snelkraak in een heren modezaak aan de Alphense Raadhuisstraat is afgelopen nacht voor ongeveer 100.000 gulden aan kleding gestolen. Rond half vier werd met een straattegel de ruit van de voor deur ingeslagen en sloegen de dieven hun slag. De buit be stond vooral uit colberts, kos tuums en mantels.- De dieven opereerden met twee auto's en waren volgens de politie ver moedelijk met vijf of zes man. In de nacht van donderdag op vrijdag werd om dezelfde tijd een soortgelijke kraak gepleegd bij een herenmodezaak even verderop in de Raadhuisstraat. Toen bedroeg de buit rond de 50.000 gulden. KRANT DE EERSTE 2 WEKKN GRATIS. Ja, dat is goed nieuws i Dus neem ik nu een abonnement, i I Voorletters:_ Adres: I I Postcode: I laats: Tel: (l.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken betaal ik mijn abonnement: Per maand automatisch via acceptgiro 31,05) automatisch 30,05) Q Per kwartaal vla acceptgiro 87,70) automatisch 86,70) Nr. bank/giro:. Of bel 023-150100 in Leiden, Haarlemmerstraat 95-97 en in Haarlem, Grote Houtstraat 51 SPORTi

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1