Leidsch Dagblad Hof wil opheldering over inkijkoperaties Dieselkonvooi in Bosnië weer vrij 99 99 1.65 Cfl[ Dodelijk ongeluk Vogelenzang Belangstelling voor Rolling Stones breekt alle records 'Bemanning dacht alleen aan zichzelf' Bidden voor regen ZUURKOOL, SPEKBLOKJES EN RUNDERVINKEN. Martinair boos op kroongetuige Faro-slachtoffers BEL: 071-128030 GOED NIEUWS 4 MAANDAG 5 DECEMBER 1994 951 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40638 LOSSE NUMMERS 1,6C vogelenzang Bij een ongeval op de Leidsevaart in Vogelenzang is zaterdagmiddag tegen 13.00 uur een 27-jarige vrouw uit Kudelstaart om het leven gekomen. De vrouw zat in een vrachtauto, bestuurd door een 31-jarige man uit Kudelstaart, die op de Leidsevaart in zuidelijk rich ting reed. Aangekomen bij de spoorbrug bemerkte de bestuurder niet dat zijn wagen te hoog was en niet onder de 2.80 meter hoge brug door kon. Hij reed in volle vaart tegen een stalen stootbalk en botste vervolgens tegen een betonnen pijler van de brug. De vrouw overleed ter plek ke, de man is opgenomen in het Elisabeth Gasthuis in Haarlem. Het treinverkeer tussen Haarlem en Leiden is ongeveer een uur gestremd ge weest, omdat onderzocht werd of de brug ontzet was. Dat bleek niet het geval te zijn. De weg was tot ongeveer 16.00 uur voor alle autover keer afgesloten. foto hielco kuipers Uitkeringen 2 De Kamer bespreekt deze week de sociale zekerheid. Vandaag alvast een voorbeschouwing over de mogelijkheden. Katholiekendag 8 De tijd is nog niet rijp voor een gezamenlijke ontmoetingsdag voor pro gressieve en conservatieve I rooms-katholieken. I Vox Humana A A Het R'in'ar|ds Chris- I telijk Mannenkoor Vox Humana jubileert en heeft dringend vers, jong bloed nodig. Politie moet onderzoeksmethode op papier zetten amsterdam/blaricum De politie moet alle methoden en technieken die zij tij dens het opsporingsonderzoek tegen een Blaricumse ex- autocoureur heeft gebruikt op papier zetten. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam zaterdag bepaald. Het hof gaf procureur-generaal mr. R.J. Manschot opdracht te zorgen dat de rapportage voor 23 december gereed is. Ook zou de verdachte de tele foons van deze mensen hebben laten afluisteren. Tijdens de zit ting ontkende hij opdracht voor de inbraken te hebben gegeven. Op papier moet nu komen of de politie inkijkoperaties heeft uitgevoerd en zo ja, waar en wanneer. Verder wil het hof we ten of scanners om telefoonge sprekken uit auto's mee af te luisteren op de juiste manier zijn ingezet. De leider van het onderzoek, W. Woelders, heeft eerder ver klaard dat van onoorbare prak tijken geen sprake is geweest. Het hof wil nu dat Woelders dat in een proces-verbaal aantoont. Woelders moet op papier zetten wat de politie tijdens haar on derzoek allemaal heeft onder- Het hof. onder voorzitterschap van mr. J. Willems, kwam tot die opmerkelijke opdracht na dat de raadsman van de ver dachte, mr. P. Doedens, met nieuwe informatie was geko men over inkijkoperaties. De raadsman zegt te beschikken over betrouwbaar materiaal waaruit blijkt dat ook bij het on derzoek tegen zijn cliënt sprake is geweest van inkijkoperaties. Uit de processen-verbaaDblijkt daar niets van. Waarschijnlijk komt de infor matie van Doedens uit crimine le hoek. De politie denkt dat de verdachte achter inbraken eer der dit jaar bij justitie- en poli tiefunctionarissen zit. Onder andere uit de woning van offi cier van justitie mr. J. Valente werd toen informatie gestolen. delft. john oomkes djibouti. AFP-Rtr-, De snelheid waarmee de toegangskaarten voor de Rolling Sto- nes-concerten afgelopen zaterdag van de hand gingen, was ech ter goed voor een absoluut record. In anderhalf uur tijd verkoch ten de VW-i-kantoren en andere voorverkoopadressen 110.000 tickets voor de concerten die de bejaarde rockers op 13 juni in de Nijmeegse Goffert en op 18 juni in Landgraaf zullen verzorgen. De riojen wachtenden groeiden nog aan, toen Mojo halverwege de zaterdagochtend tickets voor een derde concert, op 14 juni in De Goffert, in de verkoop gooide. In totaal verwisselden afgelo pen weekeinde 155.000 kaarten van eigenaar. Vanmorgen waren nog een kleine vijftienduizend kaarten beschikbaar. „We zullen de Stones vriendelijk voorstellen nog een concert aan hun Neder landse agenda toe te voegen", aldus Mojo's coördinator Petra Schrevelius. Opvarenden Achille Lauro woedend SKS Spirit gaat het gerucht dat de brandkast van de Achille Lauro, met daarin kostbaarhe den van de passagiers, is leegge haald. Bolhuis: „Er gaan zoveel geruchten. Wel viel mij op dat bemanningsleden weigerden hun koffers open te maken om ons wat kleren te geven. Ik heb anderhalve dag in mijn pyjama broek gelopen voor ik een broek kon bemachtigen van een Hon- durees hier aan boord." Van de romantische heroïek die bij scheepsrampen hoort te ontstaan, heeft Bolhuis niets ge merkt. „Niets vrouwen, bejaar den en kinderen eerst. De be manningsleden zorgden ervoor dat ze het eerst in de reddings sloepen waren." Dat de ont scheping toch is gelukt, is vol gens Bolhuis te danken aan de hostessen van het reisbureau en aan de leden van de entertain- mentgroep. Over de opvang aan boord van de SKS Spirit heeft hij niets dan lof. „De bemanning heeft direct de hutten voor ons vrijge maakt. Ik heb geen idee waar zij zelf nu slapen. Bovendien heb ben we hun overalls aan." Meer dan honderd overleven-, den van de ramp met het crui seschip Achille Lauro zijn van morgen in de Kenyaanse ha venstad Mombasa aangeko men met de Russische tanker SKS Spirit. Onder hen zijn 79 Nederlanders. Acht Nederland se overlevenden zijn vanmid dag vanuit Djibouti op Schip hol aangekomen. De brand op het cruiseschip heeft aan een Brit en een Duitser het leven gekost. Een 73-jarige man uit Breda wordt vermist. Een vrouw uit Vught overleed gis teren aan boord van de SKS Spirit aan een darmkwaal. Het ministerie van volksgezond heid heeft een psychiater en een crisisdeskundige naar Mombasa gestuurd om de overlevenden ter zijde te staan." De Nederlanders hebben geen goed woord over voor het op treden van de bemanning van de Achille Lauro. „Een volstrekte chaos. Brand deuren die op slot waren, dikke rook in pikdonkere gangen, be manningsleden die alleen hun moerstaal spraken en alleen aan zichzelf dachten." Ger Bolhuis uit Zoetermeer velt een hard oordeel over de bemanning van het Italiaanse cruiseschip Achil le Lauro, dat in de nacht van 29 op 30 november in de Indische Oceaan in brand vloog en na enkele dagen zonk. „Door in competentie en gebrek aan lei ding zijn er doden en gewonden gevallen." Bolhuis heeft met een aantal lotgenoten de belangengroep Slachtoffers Ondergang Achille Lauro (SOAL) opgericht, die zich zal inzetten voor de psychi sche en materiële hulp aan de slachtoffers. „We zijn alles kwijt. We mochten niets meenemen." Onder de overlevenden op de den haag gpd-anp Het Nederlandse dieselkonvooi in Bosnië dat een week lang in de plaats Papraca door Serviërs is vastgehouden, kreeg gister middag drie uur plaatselijke tijd zijn vrijheid terug. Het konvooi van twintig militairen kwam na een tocht van drie uur ongehin derd in Srebrenica aan. Volgens een legerwoordvoerder is hier de volledige voorraad van 56 ton diesel aan het Dutchbat overgedragen. Vier Nederlandse militaire waarnemers rond Srebrenica hebben nog .steeds huisarrest. Minister Van Mierlo (buiten landse zaken) verwacht dat het Van Duin tekent miljoenencontract met Veronica hilversum gpd André van Duin heeft een mammoetcontract gesloten met Veronica. Het zou gaan om een bedrag van zeven a acht miljoen gulden. Het contract gaat op 1 januari 1996 in. Van Duin ver bindt zich voor vijf jaar aan Ve- Van Duin wil bij Veronica minder typetjes gaan spelen en zich meer concentreren op ko mische talkshows. Hij wil drie a vier keer per week een praat programma maken. Het 'contract houdt in dat Van Duin per 1 januari 1996 exclu sief voor Veronica/Endemol gaat werken. Veronica gaat op 1 september volgend jaar uit het publieke bestel en wordt dan commercieel. Van Duin staat nu onder con tract bij Van den Ende en RTL. Volgens dat contract levert Van Duin zijn programma's exclu sief aan RTL. Het commerciële station wil niet reageren op het vertrek van Van Duin naar Ve- vasthouden van VN-militairen door de Bosnische Serviërs een vertrek van de VN-vredesmacht uit Bosnië naderbij brengt. Voor de NOS-televisie verklaarde hij gisteren dat „als de Serviërs doorgaan met het gijzelen van VN-personeel, het helaas snel gebeurd zal zijn met de aanwe zigheid van Unprofor". De twintig toch nog onver wacht vrijgelaten militairen, die in goede conditie zijn, hebben inmiddels allen contact gehad met familie, vrienden en ken nissen in Nederland. Zaterdag was voor het ongeruste thuis front nog een familiedag geor ganiseerd in de Utrechtse Kromhoutkazerne. Het dieselkonvooi was op 26 november bij Zvomik gegijzeld uit vergelding voor luchtaanval len van de NAVO op Servische stellingen rond Bihac. Enkele dagen later werd het konvooi verplaatst naar Papraca. De Ser viërs hebben hier een eigen brandstofopslag. De dieselvoor- raad van het konvooi is echter ongemoeid gelaten. Het zevenhonderd man tel lende Dutchbat in Srebrenica, waarnaar het konvooi op weg was, raakte tegen het weekeinde door de brandstof heen. De mi litairen moesten zich behelpen door hout te kappen. De groep van zeventig Nederlandse ver die eveneens werd vastgehouden, mocht vrijdag vertrekken en is zaterdagavond op Schiphol aangekomen. Defensieminister Voorhoeve liet weten „uitermate ver heugd" te zijn over de vrijlating. Hij volgt nauwlettend de situa tie van de vier Nederlandse mi litaire waarnemers die nog steeds huisarrest hebben. Zij zitten vast op verschillende plaatsen in de buurt van Srebre nica. In totaal worden zo'n vijf honderd VN-militairen en - waarnemers door de Serviërs gegijzeld. Phnom penh Terwijl in Nederland het hemelwater afgelopen nacht met bakken naar beneden kwam, kampt Zuidoost-Azië al geruime tijd met grote droogte. Dat heeft dramatische gevolgen voor de rijstcultuur. Boedhistische monniken in Cambodja gebruiken hun dagelijks gebed dan ook vooreen vurig pleidooi voor regenfoto reuter richard vogel schiphol. bill meyer december a.s.. cn Wijnzuurkool, pak 500 gram cn Magere spekblokjes, verpakt, per 100 gram A40" Rundervinken, kilo J&9CT 15.90 100 gram iS5 Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 10 december i 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. Martinair twijfelt ernstig aan de deskundig heid van vlieger W. van Noort, die als getui- ge-deskundige is opgevoerd door de Antho ny Ruys .Stichting. In deze stichting is een deel van de slachtoffers en nabestaanden van de Faro-ramp georganiseerd. Mede aan de hand van verklaringen van Van Noort heeft de stichting de conclusie getrokken dat de gezagvoerder van de DC-10 van Mar tinair verantwoordelijk is voor de dood van De harde beschuldigingen van de Antho ny Ruys Stichting aan het adres van Martin air werden vorige week zondag in een nota openbaar. Voorzitter R. Sötemann verweet de gezagvoerder van de DC-10 en zijn colle ga van een vlak daarvoor gelande Boeing 767 grove schuld aaruhet ongeluk. In de no ta werd Van Noort als getuige-deskundige opgevoerd. Hij was als passagier aan boord van de Boeing 767, die in het noodweer wel veilig wist te landen. In zijn verklaring zegt Van Noort dat hij als gezagvoerder onder de heersende weersomstandigheden nooit op Faro zou zijn geland. „Alleen als een vliegtuigkaper met een geweer tegen mijn hoofd mij ge dwongen had." Volgens Martinair is Van Noort absoluut geen deskundige te noemen. „U hebt met uw ongefundeerde beweringen veel schade en leed berokkend aan-een groot aantal be trokkenen", zo schrijft H. Vonk, plaatsver vangend hoofd vliegdienst van Martinair, in een brief aan Van Noort. Afschriften van de brief zijn naar de Rijksluchtvaartdienst en de Raad voor de Luchtvaart verzonden. Van Noort bezit volgens Martinair slechts Nog geen abonnee HET WOORD IS AAN Sint Nicolaas Toen ik nog klein was. kreeg ik VANDAAG Hij moet ook verslag doen van de methoden en technieken van de criminele inlichtingendienst (CID) en de tactische recherche. Het hof gaat er van uit dat die diensten zullen meewerken. De opdracht van het hof aan de procureur-generaal is geen motie van wantrouwen tegen de politie, aldus Willems. Hij wil voorkomen dat het hof tijdens de behandeling „van het ene in cident in het andere valt". Wil lems wil bovendien bereiken dat er een dam wordt opgewor pen tegen de georganiseerde criminaliteit. Hij vindt dat de advocaten zich moeten realise ren dat er grenzen zijn aan de belangen van de verdediging van verdachten. De rechtbank in Amsterdam heeft de ex-autocoureur eerder dit jaar tot vier jaar cel veroor deeld wegens deelname aan een criminele organisatie die een hasjlijn van Marokko naar Nederland exploiteerde. Tegen hem was zes jaar geëist. Het hof zet de beroepszaak 23 december voort. Treinverkeer lam gelegd door ontspoorde kraan leiden dorith ligtvoet Bomvolle treinen, omleidingen en vertragingen. Dit was het beeld op het Leidse station van morgen. Door de ontsporing van een kraan tijdens werk zaamheden aan het spoor tus sen Leiden en Den Haag Ma- riahoeve liep het treinverkeer in Zuid- en Noord-Holland van ochtend forse vertraging op. Het treinverkeer tussen Den Haag en Leiden lag het hele weekeinde stil vanwege het ver vangen van wissels. Hiermee werd een belangrijke stap gezet voor de verbreding van de spoorbaan tussen het Haagse station Mariahoeve cn Leiden. De reizigers werden vervoerd met bussen. Deze operatie had om zes uur vanochtend klaar moeten zijn. Maar door de ont sporing van een kraan die bij de werkzaamheden werd ge bruikt liepen de werkzaam heden uren uit. Vanochtend was slechts een van de twee sporen tussen Lei den en Den Haag bruikbaar. Veel doorgaande treinen kon den hierdoor niet rijden of lie pen vertraging op. De NS gaven reizigers het advies zo mogelijk het hoofdstation in Leiden en de Haagse stations te mijden. Vanochtend was nog niet be kend hoe lang de vertraging precies zou duren. Pagina Leiden: Pepernoten vergoeden ongemak. Teddyberen Harrods uitverkocht Blijkbaar gaat I met de Britse beroemde Londense warenhuis Harrods is drie weken voor Kerstmis door zijn teddyberen heen. Harrods verkocht 22 dui zend knuffeldieren voor bijna zestig gulden per stuk, een ver dubbeling van de verkoopcijfers van vorig jaar, meldt de krant The Independent vandaag. In 1991 raakte Harrods slechts 6.700 teddy's kwijt. Binnenland - Buitenland Cultuur Programrr Regio RTV Show Sport 15 t/m 25 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Af en toe zon Vannacht veel bewolking en re gen. Minimumtemperatuur 8 gra den. Overdag af en toe zon en een bui. Middagtemperatuur 9 graden Wind zuidwestelijk, matig, aan de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard,eerst nog stormachtig 8 Studenten sparen bekertjes voor Postbank amsterdam/leiden De komende weken worden plastic koffiebekers bij universi teiten en hogescholen op grote schaal aangeleverd, ingezameld en voor hergebruik geschikt ge- einde te maken aan de giganti sche hoeveelheid plastic die nu op de afvalberg terechtkomt", zegt de Haarlemse student Jeroen Huisman, een van de initiatiefnemers. De Postbank vond het een goed plan en betaalt de eerste lading bekertjes. Met zo'n mil joen bedrukte bekertjes, hoopt de bank de komende weken de aandacht te trekken van hon derdduizend studenten op twintig hogescholen en univer siteiten. De Stichting Retour haalt de gebruikte bekertjes kosteloos op cn maakt er video banden of tuinmeubels van. Huisman: „We hopen dat de ac tie niet eenmalig is, maar dat de komst sluiten met de stichting." wist h >agh|atl NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. i |a, dat is goed nieuws Dus neem ik i nu een abonnement. een in Nederland geldig vliegbrevet voor een sportvliegtuigje met een gewicht van minder dan twee ton. Het maximum-ge wicht van een DC-10 is 256.3 ton. Volgens Martinair is Van Noort bovendien niet als vlieger actief. Martinair vindt dan ook dat zijn oordeelkundigheid ten aanzien van de oorzaak en toedracht van het ongeluk zeer beperkt is. „U heeft met de wijze waarop u uw des kundigheid heeft voorgewend en subjectie ve conclusies heeft getrokken, onnodige emoties teweeg gebracht. Met uw discuta bele rapportering heeft u de beroepseer en integriteit van twee van,onze gezagvoeders in twijfel getrokken", zo staat in de brief te lezen. Martinair vraagt zich af hoe Van Noort het totaal overbodige leed dat hij heeft berokkend, kan rijmen met zijn gewe ten. l.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken betaal Ik mijn abonnement: Per maand automatisch 29,30) Per kwartaal via acceptgiro 85,55) automatisch 84,55) Nr. bank/giro:

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1