Leidsch Dagblad Verlofgangers vrij 38 Hockeyers na winst op Australië in WK-finale Achille Lauro brandt nog Kozyrev geeft NAVO gevoelige tik Air Miles-actie dekmantel voor handel met adressen BEL: 071-128030 GOED NIEUWS VRIJDAG 2 DECEMBER 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40636 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Aanvoerder Mare Delissen juicht, nadat Nederland de finale van het WK-hockey in Australië heeft bereikt. foto reuter kennyrodger sydney anp Gek van vreugde rende Jacq Brinkman over het kunstgras van het Homebush Hockey Sta dium. De handen in triomf om hoog, de mond wijd open, de ogen groter dan ooit. Drie mi nuten voor het einde sloeg hij vanmorgen in Sydney het Ne derlands hockey-elftal met een diagonale kogel naar 3-1 tegen Australië in de halve eindstrijd van het WK. De finale was be reikt, aartsrivaal Australië voor eigen publiek, 7.500 man sterk, verslagen. Tegenstander in de finale (zondag 05.30 uur Nederlandse tijd) is Pakistan dat vanmorgen Duitsland na een gelijkspel (1-1) in een serie strafballen terug- Het was voor 'Sjek' zijn 36ste. doelpunt in 185 interlands. „Dit was mijn belangrijkste doelpunt ooit", glunderde de 28-jarige middenvelder van Amsterdam. „Van den Honert schoof 'm af, ik deed mijn ogen dicht en sloeg zo hard mogelijk. Ik hoor de de bal op het plankier spat ten. God, wat was ik blij. On wijs. Ik moest over het veld ren nen. Uit pure emotie. Ik kon echt niet stil blijven staan." Hij werd achtervolgd door zijn juichende ploeggenoten. hoofddorp patrick v Chipshol wil vrachtvliegveld voor de kust van IJmuiden Chipshol gisteren bij de ope ning van de Hoofddorpse vesti ging van administratiekantoor Pro Genius Partners/Winches ter. Volgens Poot moet Schiphol in de toekomst samen met de betrokken overheden een 'schaarstebeleid' gaan voeren, naar Japans voorbeeld. „Daar is de goede grond duur, wat bete kent dat er optimaal gebruik van wordt gemaakt. Daarin pas sen geen grote vrachtbedrijven, die een relatief laag rendement en een relatief laag aaptal ar beidsplaatsen kennen. Daarin verschil ik principieel van me ning met de directie van de luchthaven, die naar mijn idee de groei van de vrach toverslag op Schiphol schromelijk over schat." Schiphol moet uitbreiding van de capaciteit in de toekomst niet zoeken in de luchthaven Lelystad, maar in een nieuw te bouwen vrachtvliegveld op een kunstmatig eiland voor de kust van IJmuiden. Omdat de om vangrijke vrachtoverslagbedrij ven dan van het huidige lucht haventerrein verdwijnen, kan daar worden gestreefd naar het aantrekken van bedrijven met een klein ruimtebeslag en een hoog rendement. Schiphol kan zich dan vooral op de passa- giersmarkt richten en omwo nenden zijn dan af van veel overlast van 's nachts vertrek kende vrachtvluchten. Dat zei directeur J. Poot van de ontwikkelingsmaatschappij Nucleaire tijdbom 2 De wereld kan er niet langer omheen: er tikt een nucleaire tijdbom van enorme omvang in de Russische bodem. I Verlofjaren 3Vice-fractievoorzitter Adelmund van de PvdA wil hef werk herver delen door iedereen vijf verlofjaren te gunnen. Priesters A Q Het aanta' werkza- I O me priesters in de zeven rooms-katholieke bisdommen is in 1993 met 7,7 procent gedaald. LAK-Galerie De Leidse LAK-Ga- Z t lerie draait volledig op vrijwilligers: 'Het gaat om de kunst, niet om het publiek'. Zeventig man op weg naar Zagreb Brandstofkonvooi nog vast Het konvooi met zeventig Nederlandse VN-militairen, dat bijna een week in Oost-Bosnië heeft vastgezeten, is onderweg naar Zagreb. Bronnen bij de Verenigde Naties in de Kroatische hoofdstad hebben dit vanmorgen mee gedeeld. Het ministerie van defensie in Den Haag heeft dit bevestigd. afgelopen zaterdag vast bij de Bosnische plaats Papraca. Minister Voorhoeve (defen sie) reageerde vanmorgen blij op het vertrek van de Neder landse verlofgangers naar Za greb. Hij zei te hopen dat ook de militairen bij Papraca nu zo spoedig mogelijk kunnen ver trekken. Gisteravond rond zeven uur was er voor het eerst sinds het begin van de gijzeling contact mogelijk met het konvooi ver lofgangers. Er was contact met' de Nederlandse commandant van de blauwhelmen in Srebre nica, P. Everts. De zeventig ver lofgangers lieten weten dat ze op dat moment nog vast zaten in de buurt van Zvornik. Al het personeel maakt het goed, zo De zeventig Nederlandse blauwhelmen gaan via Zagreb voor verlof naar Nederland. Ze reizen naar de Kroatische hoofdstad over de daarvoor ge bruikelijke route, namelijk via de republiek Servië. Het kon vooi kwam even voor negen uur vanochtend op Servisch grond gebied aan. Het wordt, als alles goed gaat, vandaag aan het be gin van de avond in Zagreb ver wacht. Uit contacten met een ander konvooi, dat brandstof vervoert en waarvan twintig Nederlan ders deel uitmaken, is gebleken dat nog onduidelijk is wanneer deze VN-militairen kunnen ver trekken. Dit konvooi staat sinds liet een woordvoerder van De fensie gisteravond weten. Het ministerie heeft gisteravond meteen telefonisch contact ge zocht met de familieleden van de Nederlandse blauwhelmen om hen van het nieuws op de hoogte te stellen. De speciale VN-afgezant Akashi onderhandelt vandaag met de Bosnisch-Servische lei der Karadzic over de vrijlating van alle blauwhelmen die nu nog door de Serviërs worden vastgehouden. Een gesprek tus sen Karadzic en generaal Rose, commandant van de VN-een- heden in Bosnië, leverde giste ren geen concrete toezeggingen op van de kant van de Servische leiding. Voor de ontmoeting met Ka radzic reist Akashi naar het hoofdkwartier van de Serviërs in Pale bij Sarajevo. Akashi wil met zijn bezoek tevens bereiken dat de Serviërs hun beschietingen van de Noordbosnische stad Bi- hac staken en akkoord gaan met een algemene wapenstil stand voor heel Bosnië. Inmiddels begint de situatie voor de Nederlandse eenheid in de moslim-enclave Srebrenica nijpend te worden. Volgens ma joor E. Hoogendoorn, plaatsver vangend bataljonscommandant van Dutchbat, beschikt de een heid in Srebrenica niet meer over voorraden brandstof. Het transport dat 56 ton diesel kwam brengen, is door de Bosnische Serviërs geblokkeerd. Ook de voedselvoorraad baart zorgen. De blauwhelmen in Sre brenica leven nu van gevechts rantsoenen die naar verwach ting over enkele dagen uitgeput zijn. De eenheid, normaal 700 man sterk, is onderbezet. De 70 vanochtend vrijgelaten verlof gangers kunnen niet worden af gelost door nieuwe troepen. Die hebben zich inmiddels wel in de Kroatische hoofdstad Zagreb verzameld. Pagina 7: Duitse luchtmacht gaat mogelijk naar Bosnië. Coach Oltmans sprong van de bank en wilde het veld in, maar hij werd tegengehouden door een official. De wisselspelers stonden op de balustrade te dansen. De leden van de kleine Oranje-kolonie onder de toe schouwers sloegen elkaar op de schouders en hieven spontaan We are the champions aan. Oranje was binnen, de Australi sche stormlopen weerstaan. De ontlading was groot. Over weldigend bijna. Vooral omdat de Belgische arbiter Van Bene den de Nederlandse ploeg een kwartier eerder benadeeld had. Bij een stand van 2-1 knalde Floris Jan Bovelander de derde strafcorner via de legguards van doelman Diletti in het net, 3-1. Van Beneden wees met beide vingers gedecideerd naar de middenstip. De scheidsrechter keurde het doelpunt tot verbijs tering van de Nederlanders ech ter af na protesten van de Australiërs. De bal zou de kee per niet hebben geraakt en bo vendien te hoog zijn ingeslagen. „Schandalig", brieste Oltmans. „Hij schampte de legguards van Diletti", wist Bovelander zeker. „Geldig doelpunt. Geen twijfel over mogelijk." Pagina 29: 'Afgekeurd doel punt prikkelt Oranje'. ...v. mombassa Een grote rookpluim stijgt op van het Italiaanse cruiseschip Achille Lauro, dat woensdag voor de kust van Somalië in brand vloog. De opvarenden zijn inmiddels van boord; de negentig Nederlanders ke ren dit weekeinde via de Kenyase havenstad Mombassa en Schiphol naar huis terug. De Italiaanse autoriteiten denken dat het schip, de voormalige Willem Ruys, kan worden geborgen, waarna het zal worden gesloopt. Bij een aanvaring tussen een Filipijnse veerboot en een con tainerschip uit Singapore in de Baai van Manilla vielen vanmorgen zeker 34 doden. Pagina 3: Opvarenden Achille Lauro maandag thuis. foto reuter corinne dufka Rus weigert documenten te tekenen KATWIJK AMBACHTSWEG 11-13 TEL: 01718 -28ISI brussel/zagreb/den haag gpd-anp Totaal onverwacht heeft Rus land de NAVO gisteravond een gevoelige klap in het gezicht verkocht. Dat de Russische mi nister van buitenlandse zaken, Kozyrev, in Brussel weigerde twee belangrijke documenten te tekenen, betekende gezichtsver lies voor het bondgenootschap, dat toch al door ruzie wordt ge teisterd. De documenten gingen over nauwere samenwerking tussen de NAVO en Rusland. Kozyrev verklaarde na een speciaal voor hem belegde bij eenkomst met de NAVO-minis- ters van buitenlandse zaken dat hij het niet eens is met de plan nen voor een toekomstige uit breiding van de NAVO met Oos- teuropese landen. Volgens hem zou zo n uitbreiding een nieuwe scheidslijn Üoor Europa trek ken. Rusland zelf wordt name lijk in geen geval NAVO-lid. Moskou wil wel nauwer met het bondgenootschap samen werken. Documenten daarover, onder meer over het Partner schap voor Vrede, zouden giste ren worden getekend. Dat Ko zyrev op het laatste moment weigerde zijn handtekening te zetten, was des te pijnlijker, omdat NAVO-topman Claes juist twee uur tevoren bijna feestelijk de ondertekening van de documenten had aangekon digd. De zestien NAVO-landen hadden, om Rusland niet voor het hoofd te stoten, eerder op de dag heel voorzichtig besloten voorlopig slechts een 'interne studie' te doen naar het 'hoe en waarom' van een toekomstige uitbreiding. Iedere verwijzing naar voorwaarden eventuele nieuwe lidstaten moeten voldoen, ging de NAVO uit de weg. Niettemin weigerde Kozyrev zijn handtekening te zetten. Formeel heette het dat hij te weinig tijd had gehad om de de tails van de nieuwe NAVO-be- sluiten te bestuderen. hoofddorp gpd Persoonlijke gegevens van deel nemers aan de Air Miles-actie, het nieuwe spaarsysteem voor gratis reizen, worden zonder medeweten van de klant com mercieel gebruikt voor adres- senhandel en andere marke- ting-activiteiten. De Air Miles-organisatie, Loyalty Management Nether lands (LMN) in Hoofddorp, heeft een uitgebreide databank opgebouwd met daarin nauw keurige gegevens over het be stedingspatroon van één mil joen Nederlanders het huidi ge aantal deelnemers van de ac tie. De aangesloten bedrijven (Albert Heijn, Shell, V&D en an dere) mogen tegen betaling vrij elijk uit die databank putten. De Registratiekamer, de waakhond van de overheid op het gebied van privacy en de in stantie die toeziet op naleving van de Wet op de Persoonsregi stratie, stelt een onderzoek in. De kamer eist binnen vier we ken opheldering over de om vang van de bestandskoppeling en overweegt, bij een onbevre digend antwoord, naar Justitie te stappen. de Regen aan parkeerboetes op extra koopavond Het is goed fout gegaan met parkeren in de binnenstad afge lopen woensdag op de eerste koopavond. De dienst parkeer beheer heeft een dikke hon derdvijftig bonnen uitgeschre ven. Allemaal aan mensen die hun auto verkeerd parkeerden of zonder betalen in een par keervak wegzetten. Gisteravond viel het mee. Donderdag is de vaste koopavond. Hoofd H. Gelderman van de dienst vreest dat die enorme re gen aan bonnen te wijten is aan verkeerd begrepen informatie. „Wij kondigden onlangs a de Driessenstraat van 30 november tot 3 december gratis toeganke lijk was. Een actie om de bezet ting van de parkeergarage te vergroten. Hoe het komt weet ik niet, maar blijkbaar hebben veel mensen gedacht dat op straat parkeren in die periode ook gra tis Was. En dat is pertinent niet het geval. Het staat ook duide lijk aangegeven op de borden." Gelderman hoopt dat zijn waar schuwing helpt. „Laat mensen alsjeblieft die paar gulden in de automaat gooien, want alles be ter dan een prent van 65 gul den, dunkt mij." I Nog geen abonnee? Paard trapt vrouw dood De 44-jarige 1. van den Handel uit Hoogmade is gisteren in het Academisch Ziekenhuis Leiden overleden na een trap van een paard. De vrouw was rond half negen op het bedrijf aan de Boskade in een box bezig met het verzorgen van het dier en is daarbij waarschijnlijk tegen haar hoofd getrapt. Korte tijd na het ongeval werd zij in de box ernstig gewond aangetroffen. Ondanks snelle medische hulp, overleed de vrouw in het zie kenhuis aan het letsel. Treinreizigers geven tips na moord op meisje leiden monica wesseling De politie Haaglanden onder zoekt een handvol tips van treinreizigers, die mogelijk kun nen helpen bij het onderzoek naar de moord op het 9-jarige Haagse meisje Felicita. Zo'n 75 agenten deelden gisteren op stations in Leiden en Den Haag in treinen en in trams vijfdui zend pamfletten uit, waarin de reizigers wordt gewaagd of ze het kind hebben gezien. Na deze bliksemactie kwa men tot dusver tien reacties binnen, waaronder volgens de politie op het eerste gezicht een aantal bruikbare. I Iet is voor het eerst dat de Haagse politie op deze schaal naar deze methode grijpt. „Dit misdrijf is echter zó ernstig er is een kind bij be trokken dat we naar deze methode hebben gegrepen", al dus politiewoordvoerder V. Her mens. Een televisieoproep voor getuigen of tips leverde vorige week ook al tien reacties op. Het meisje werd op donder dag 24 november dood aange troffen op een pad langs de spoorlijn tussen NS-station Ma- riahoeve en station Laan van Nieuw-Oost-Indië in Den Haag. Buurtonderzoek is nog in volle gang en Hermens laat over het verloop van het onderzoek niets los om dat onderzoek niet te schaden. Vliegers klagen slachtoffers Faro-ramp aan schiphol bill meyer Twee gezagvoerders van Mar tinair gaan juridische stappen ondernemen tegen de Anthony Ruysstichting, waarin zich een deel van de slachtoffers en na bestaanden van de Earo-vlieg- ramp heeft verenigd. Zij voelen zich gekrenkt door de beschul digingen die de stichting aan hun adres heeft geuit. De twee gezagvoerders zijn Alphenaar Willem van Staveren, captain van de op het Portugese vliegveld verongelukte DC-10 Anthony Ruys, en Frans Char- bon, vlieger van de Martinair- Boeing 767 die kort voor de ramp op Faro was geland. De stichting heeft Van Staveren er van beschuldigd de dood van 56 mensen op z'n geweten te heb ben en het leven van honder den betrokkenen te hebben ver woest. Charbon werd verweten zijn collega Van Staveren niet te hebben gewaarschuwd voor de slechte weersomstandigheden op Faro. Richard Gere en Cindy Crawford echt uit elkaar los angeles ap Richard Gere en Cindy Craw ford zijn inderdaad uit elkaar, zo heeft het 'mooiste paar van Hollywood' gisteren laten we ten. In een verklaring zeiden Gere en Crawford dat zij „deze pijnlijke en persoonlijke be slissing" al in juli hadden ge- HET WOORD IS AAN Julien de Valckenaere Reflex: zodra men op de vingers getikt wordt, balt men de vuisten. VANDAAG Feiten en meningen2 Gesprek van de dag25 Info26 RTV Show VANDAAG OOK DENKSPORT PAGINA 11 HET WEER Verwachting tot morgenavond Eerst plaatselijk mist, verder wol kenvelden, penoden met zon en droog. Middagtemperatuur 6 gra den. Wind uit zuidoost tot zuid, zwak tot matig, kracht 3. Langs de kust mogelijk kracht 5 verschillende inktjetcartridges? Demmenie's WAXJASSEIM de echte Qd Engelse kwaliteit 09f H MOTORJACKS de echte D'og's Bulls! M 0«Tf PILOTEN JACKS Leer B 32. Airforce 250,- LEGERDUMP Halleweg 11, Leiden tel. 071 - 230184 (naast Gamma, Groenoordhal) Iddsch <t Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. ]a, dat is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. I Voorletter*. I Adres: I I Postcode: I Plaats: Tel:. I.v.m. controle bezorging) Na dc eerste 2 weken betaal ik mijn aboi Per maand a 29,30) Per kwartaal via acceptgiro 85,55) automatisch 84.55) Nr. bank/giro: Gere (45) en Crawford (28) trouwden drie jaar geleden. Er hebben voortdurend geruch ten de ronde gedaan dat bei den homoseksueel zijn en het niet meer met elkaar konden vinden. In mei puliceerden Ge- re en Crawford een paginagro te advertentie waarin zij ge tuigden van hun heteroseksua liteit en liefde voor elkaar. Gere is bekend door films als An officer and a Gentleman en Pretty Woman. Crawford is een voormalig topmodel en werkt tegenwoordig als gastvrouw voor een modeshow van MTV. Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1