Leidsch Dagblad Eerste blauwhelmen op vrije voeten AH schrapt banen Het extraatje van Friki. Wijers: Mediawet moet verdwijnen Meer geluidhinder door werkzaamheden Schiphol Zwammen vreten rustieke Paterbrug aan BEL: 071-128030 Vogelplaag op Schiphol GOED NIEUWS WOENSDAG 30 NOVEMBER 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40634 LOSSE NUMMERS 1,60 Betuwelijn 2 Bij het besluit over de eventuele aanleg van de Betuwelijn mag geld niet de doorslag geven. Zegt ex-minister Alders. Hulpbehoevend 3 Oude mensen die langdurig ziek zijn, koesteren hun aandoening vaak en vragen te veel hulp, blijkt uit onderzoek. Misdaadgeld 5 Enkele honderden mil jarden guldens aan misdaadgeld verdwijnen jaarlijks in internationale witwas-circuits. Nederlanders gered 7 Het Italiaanse cruise schip Achille Lauro staat voor de kust van So malië in brand. Alle passa giers zijn gered. Pastoraal Overleg 4 A Het Landelijk Pasto-1 I raai Overleg wijdt zich het komende week einde geheel aan het the- ma'dialoog. Moderne Kunst y* De Leidse galerie Li- jL I ga Nieuw Beelden viert eerste lustrum: zoe- De Wolf "n q Feyenoord-verdedi- jL J ger John de Wolf verhuist zo goed als zeker ken naar de wortels van de naar het Engelse Wol- moderne kunst. verhampton Wanderers. Britten vertrokken Lot Nederlanders nog onzeker De Bosnische Serviërs hebben vannacht 63 Britse blauw helmen vrijgelaten. Volgens VN-medewerkers arriveer den 43 van hen vanochtend in de Bosnische hoofdstad Sarajevo. Het ministerie van defensie in Den Haag had aan het eind van de ochtend nog geen aanwijzingen dat de Nederlandse VN-militairen zijn vrijgelaten. Wel is vanuit de Kroatische hoofdstad Zagreb gemeld dat de 70 Nederlandse verlofgangers inmiddels schriftelijk toe stemming van de Serviërs hebben om naar Zagreb te ver trekken. SARAJEVO-ZAGREB GPD-R Het VN-konvooi met 70 Neder landse blauwhelmen, dat vijf dagen is gegijzeld door de Bosnische Serviërs, wordt van daag terugverwacht in Zagreb, i Het transport, met tientallen verlofgangers die in de moslim enclave Srebrenica hebben ge diend, had vanmorgen de schriftelijke toestemming om Bosnisch-Servisch grondgebied te passeren. Over eventuele vrij lating van het tweede Neder landse konvooi, een brandstof- transport met 20 Nederlanders, was vandaag aan het einde van de ochtend nog niets bekend. De kans dat de in totaal ne gentig gegijzelde Nederlandse, blauwhelmen in Oost-Bosnië vandaag worden vrijgelaten, werd gisteravond groter na een mondelinge toezegging van de Servische generaal Mladic. Hij verklaarde in besprekingen met het VN-commando in Sarajevo dat de blokkades van de twee Nederlandse konvooien zouden worden opgeheven. Het konvooi met verlofgan gers heeft de afgelopen dagen doorgebracht in een onderko men in het Oostbosnische plaatsje Bratunac. Het andere konvooi vervoert diesel en staat in het plaatsje Papraca, twee uur rijden van Srebrenica. De toezegging van generaal Mladic kwam gistermiddag laat als een verrassing. Eerder op de dag had hij nog verklaard dat hij de Nederlanders wilde vasthou den tot de NAVO-luchtdreiging was weggenomen. In Zagreb en in Srebrenica zijn intussen voorbereidingen getroffen om de Nederlandse blauwhelmen op te vangen. Zo is er gezorgd voor geestelijke bijstand. De verlofgangers zul len, als ze eenmaal zijn gearri veerd in Zagreb, zo snel moge lijk doorreizen naar Nederland. Intussen gaan er stemmen op om de VN-troepen uit Bosnië terug te trekken orndal ze toch hun werk niet behoorlijk kun nen doen. Minister Van Mierlo van buitenlandse zaken vindt echter alleen al het praten over terugtrekking onverstandig en gevaarlijk. NAVO-functionaris- sen onderschrijven deze geva ren, maar NAVO noch VN slui ten uit dat het uiteindelijk toch tot ontruiming van de Balkan komt. ,,Het zou het een nacht merrie zijn, een operatie met veel moeilijkheden", voorspelt een militair staflid van de NAVO. Terugtrekking zou betekenen dat 23.000 relatief lichtbewa pende VN-soldaten zich, be- Bas Heinen, een van de 112 Nederlandse VN-militairen die gisteren uit het voormalige Joegoslavië terugkeerden, wordt op Schiphol verwelkomd door zijn vriendin. foto» anp» frans van der lind schoten door zowel moslims als Serviërs, over de besneeuwde berghellingen van Bosnië uit de voeten moeten maken. Desondanks lijkt een smade lijke terugtocht met de dag waarschijnlijker. In de weten schap dat het 'beveiligde ge bied' Bihac ieder moment ge heel in handen kan vallen van de Bosnische Serviërs, dat Bosnische Serviërs nog steeds VN-troepen vasthouden en dat er binnen de NAVO openlijke politieke tegenstellingen zijn, hebben de Verenigde Naties uiteindelijk geen andere keuze, zo stellen diplomaten. Nu de vredesoperatie volledig is vastgelopen en de blauwhel men effectief NAVO-optreden alleen nog maar in de weg ten, liggen de plannen voor vi trek klaar. Pagina 7: Niet Bosnië ma NAVO heeft quick fix nodig. De regio Leiden krijgt volgend voorjaar te maken met meer nachtelijke starts op de Kaag baan. Tussen 24 mei en 31 juli wordt de Zwanenburgbaan na melijk buiten gebruik gesteld en dienen vliegtuigen uit te wijken naar banen als de Buitenvel- dertbaan en de Kaagbaan. Volgens woordvoerder R. We ver van Schiphol ga.at het om gemiddeld tien extra starts per nacht. De vliegtuigen zullen vol gens hem links of rechts voor Leiden afbuigen. Volgens presi dent-directeur H. Smits van de NV Luchthaven Schiphol neemt de 'totale lawaaihinder' door de werkzaamheden aan de Zwa- nenburgerbaan toe. Het gaat volgens hem echter om 'noodzakelijke pijn die moet worden geleden om verbeterin gen mogelijk te maken'. De werkzaamheden lopen van maart tot oktober. Albert Heijn gaat fors snijden in de bezetting van de supermark ten. Volgens de FNV Diensten bond heeft de AH-directie toe gegeven dat de voorgenomen reorganisatie ten minste 'dui zend' banen kost. Maar de Dienstenbond gaat uit van een verlies van minimaal 2.000 in 1995 en mogelijk zelfs 4.000 fulltime-banen. De AH-directie ontkent dat er tegenover de bonden getallen zijn genoemd. Volgens de dien stenbonden van FNV en CNV wil de directie twintig procent bezuinigen op de distributie- kosten. Zeker is dat er door de reorganisatie in de winkels functies zullen vervallen. AH wil het aantal cheffuncties drastisch terugbrengen. Alle 2.100 assis tent-afdelingsmanagers raken hun functie kwijt. Tot 1 februari 1996 geldt voor de reorganisatie een sociaal plan dat gedwongen ontslagen uitsluit. De bond eist verlenging van het sociaal plan. Pagina 3: 'Albert Heijn is ver worden tot een knijperige kruidenier'. LEIDEN DORITH LIGTVOET Sommige zwammetjes zijn oranje, andere wit. Maar alle hebben ze dezelfde vernietigen de uitwerking op het hout waar van de nostalgische Paterbrug is gemaakt. Het gaat om de oever verbinding over de Witte Singel. Dit voorjaar begon de gemeente met het vervangen van de hou- ten brug. Volgens de Leidse paddestoe lenkenner H. Adema. werkzaam bij het Nationaal Natuurhisto risch Museum, zitten aan beide kanten van de brug zwamme tjes. Het gaat volgens de expert om oranjekleurige 'meniestam metjes' - een stippelvormige zwamsoort - en om 'waaiertjes', paddestoelen met een wit hoed je. De zwamvlok waaruit padde stoelen groeien, moet al in het hout hebben gezeten, voordat het geïmpregneerd werd, meldt de kenner. De gemeente moet zo snel mogelijk actie onderne men, vindt hij. „Want als dit zo doorgaat, kunnen ze binnenkort opnieuw met de bouw van die brug beginnen." Volgens Ade ma kunnen de zwammetjes binnen twee jaar tijd'behoorlij ke schade aanrichten aan het hout. Dat het bruggetje is aangetast door zwammen is voor ge- omwonenden erg zuur. Besloten werd om het versleten 'knuppelbruggetje' te vervangen door een identieke kopie na protesten van omwo nenden en andere Leidenaars. Die vonden de ijzeren 'spring plank', de brug die de gemeente er eerst wilde neerzetten, maar niets. Op deze plek, zo vlakbij Hortus en universiteit, behoor de een romantische brug terug te keren. Dat is gebeurd en de brug is nu bijna klaar. Een klein stukje moet nog worden ver vangen. T. Lammersen, verantwoor delijk voor het onderhoud van de Leidse bruggen, heeft foto's laten nemen van de zwamme tjes. Ze heeft niet de indruk dat het hout van de brug reeds ern stig is aangetast. „Maar voordat ik hierover meer kan zeggen, wil ik weten om welke soort het gaat. Dat laten we nu onderzoe ken. Daarna gaan we kijken met welke schimmelwerende stof de brug kan worden behandeld." Hoe de zwammetjes in de brug terecht zijn gekomen is haar nog een raadsel. „Maar ik wil zo snel mogelijk met een kenner over dit probleem spreken. Die zwammetjes blijven in elk geval geen weken zitten." De leuningen van de Paterbrug zitten onder de zwammen. foto loek zuyderduin Friki's kakelverse malse en snel klare kalkoen- specialiteiten. Zes nieuwe variaties in 10 minuten panklaar bamMees, T.25 100 gram Kalkoen saucijs, qq 100 gram 100 gram 100 gram Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 3 december as. Deze week alleen bij Albert Heijn. Cfl DEN HAAG GPD Op media- en telecommunicatieterrein moet alles mogen. Bestaande wetgeving, zoals de Mediawet, moet verdwijnen. Die werkt alleen maar belemmerend en houdt nieuwe ontwikkelingen tegen. Dat betekent een toenemend concurrentienadeel voor ons land. Minister Wijers (economische za ken) heeft dit vanmiddag in Den Haag ge zegd. Hij sprak daar de technology lecture' uit. Wijers noemde een snelle liberalisering van de telecommunicatie- en mediamarkt noodzakelijk. „In feite moet alles mogen tenzij er goede gronden zijn om wat gas te- rug te nemen", zei hij. Vragen als 'hoe moet het met onze cul tuur?', 'vervalt niet alles?' of 'hollen wij de democratie niet uit?' noemde Wijers wel te recht en ze zullen ook niet uit de weg ge gaan moeten worden. Van de andere kant liet hij duidelijk blijken er geen belemme ring in te zien voor de door hem gesugge reerde beleidslijn. Volgens Wijers wordt er in ons land al te lang krampachtig geprobeerd bestaande structuren in stand te houden terwijl wij links en rechts ingehaald worden door de ontwikkelingen. De D66-bewindsman hield zijn gehoor voor dat wij nog steeds denken de tijd te hebben om uitgebalanceerd en voorzichtig te werk te gaan. Die tijd is er niet meer. Wijers verwees daarbij naar de ontwikke lingen in omroepland waar begin dit jaar nog gesproken werd over een concessie voor de publieke omroepen van tien jaar om ze te beschermen. Verder maken wij ons druk om het zorgvuldig in de markt zet ten van een tweede aanbieder van een mo biel telefoonnet (GSM) terwijl in 1998 de in frastructuur en spraaktelefonie in Europa vrij worden. De bewindsman bepleitte een open markt voor telecommunicatie en media zonder concurrentiebeperkingen. De be staande wetgeving moet vervangen worden door nieuwe regels voorzover die striki noodzakelijk zijn. Nu mag er niets da in de wet geregeld is. Dat werkt bevriezend Dat geldt ook voor regelingen rond aut recht en privacy. Wijers zei toe te willen naar een Neder landse Silicon Valley waar ondernemingen de vrijheid krijgen met de nieuwe produk- ten en diensten aan de gang te gaan en te experimenteren. In weekend geen trein van Leiden naar Den Haag LEIDEN. JAN WESTERLAKEN (Jencikova) Kwaliteit, design, voordelig r. Moisteeg 12. 1—*- Gelderlandplein LEIDEN-C^ Haanommerstraal '3, (Hoog Catherine) Nog geen abonnee? Het treinverkeer tussen Leiden en Den Haag ligt komend weck end stil. Van vrijdagavond tien uur tot maandagochtend zes uur worden reizigers met bus sen vervoerd. De treinen kun nen niet rijden omdat bij sta tion Mariahoeve in Den Haag twee oude wissels worden ver vangen door vier nieuwe en bij het station in Leiden één wissel wordt aangebracht. Bovendien wordt over een lenge van 750 meter de oude bovenleiding constructie vervangen. Het karwei neemt in totaal 56 uur in beslag. De Nederlandse Spoorwegen zeggen dat met het aanbrengen van de wissels een belangrijke stap wordt gezet in de verbreding van de spoorbaan tussen Leiden en Mariahoeve in Den Haag. Het aanbrengen van de wis sels betekent overigens niet. dat het viersporige baanvak tussen beide stations klaar is. Vooral rond Leiden moet nog veel werk aan het spoor worden gedaan voordat het zover is. In augus tus volgend jaar rijden er op nieuw een weekeinde lang geen treinen. Dan worden de sporen definitief aangesloten bij Ma riahoeve Den Haag. Begin oktober worden de laatste wissels aangebracht en kunnen er drie van de vier spo ren tussen Leiden en Den Haag worden gebruikt. De Spoorwe gen verwachten dat half no vember het baanvak viersporig De NS zetten in het weekein de zo'n honderd man perso neel, zes locomotieven, 180 wa gons en tien verrijdbare kranen in om het karwei op tijd af te ronden. HET WOORD IS AAN Nietzsche Wat wij doen wordt nooit begre pen, het wordt slechts geprezen of afgekeurd. VANDAAG Binnenland Buitenland Cultuur Feiten en meningen Gesprek van de dag - Info RTV Show - Sport VANDAAG OOK SMAAK PAGINA 9 HET WEER Weersverwachting van het KNMI Nu en dan zon Vannacht enkele opklaringen en kans op een mistbank. Minimum temperatuur van 4 graden vlak aan zee tot rond het vriespunt in het binnenland. Overdag nu en dan zon en droog. Mishandeling en ontvoering man in Alphen KEES VAN KUILENBURG Een 21-jarige man uit Nijmegen is gisteravond zwaar gewond te ruggevonden in Zoeterwoude- Rijndijk, nadat hij eerder op de avond door zes mannen in een portiek van een flat aan het To paasplantsoen in Alphen was overvallen en vervolgens in een bestelbusje ontvoerd. Het slachtoffer woont tijdelijk aan het Topaasplantsoen. Vier van zijn ontvoerders zijn aangehouden. Een van hen was in het bezit van een vuurwapen, waarbij tijdens de overval ge bruik werd gemaakt. Getuigen noteerden het kenteken van de auto en waarschuwden de poli tie, die de bestelwagen op de Rijndijk in Zoeterwoude in het vizier kreeg. De ontvoerders zetten de auto aan de kant en verdwenen. Het gewonde slachtoffer lieten zij achter. De politie achterhaalde vier van de zes ontvoerders, allen af komstig uit Brabant. De twee andere daders zijn nog voort vluchtig, maar de politie weet om wie het gaat. Het slachtoffer is overge bracht naar een ziekenhuis. Welk wil de politie niet zeggen omdat er nog twee ontvoerders vrij rondlopen. De aanleiding voor de ontvoering is volgens de politie waarschijnlijk een ver geldingsactie die verband houdt met de verkoop van een auto. Vorige week donderdagavond was er in de Doornenburg in Al phen ook al geschoten op het slachtoffer. VERZAMELWOEDE SCHIPHOL BILL MEYER Grote concentraties vogels spe len dezer dagen het luchtver keer van en naar Schiphol par ten. Passagiers moeten daarom rekening houden met vertragin gen. Duizenden trekvogels zijn voor de koude uit op en rond Schiphol neergestreken. Gistermiddag moest een lan dingsbaan tijdelijk worden ge sloten. Dat leidde in de piek uren tot vertragingen van ge middeld een half uur voor een groot aantal vluchten. Op druk kc momenten moet Schiphol drie van de vier banen tegelijk gebruiken om het luchtverkeer vlot af te handelen. Vliegtuigen, met bestemming Schiphol, namen gisteren extra brandstof mee om eventueel in de wacjitgebieden rond Schip hol te kunnen rondcirkelen. I citisch 1 ïagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. r |a, dat is goed nieuws Dus neem ik i nu een abonnement. I Voorletters:. Adres: I I Postcode: I Plaats: j Q Per kwartaal via acceptgiro R5.55) I Q automatisch 84.55) Of bel 071-128030 712141 400114

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1