Leidsch Dagblad O Leidse woningzoekenden naar de Bollenstreek Berenoppasser Sotheby's Drieduizend gezinnen H'meer zonder gas BEL: 071-128030 Heineken zorgt voor vroege winter 'Vrije zondag op de helling' Borst komt specialisten tegemoet Hoofdrol Dennis in vuurwerkcampagne SIRE vr Open Dag GOFTJ NIEUWS Verkeersleiding Faro chaos vlak voor crash ■(RIJDAG 18 NOVEMBER 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR 40624 LOSSE NUMMERS 1,60 londen De 3-jarige Luke Jeffrey Green heeft zich in de gang van het sjieke Londense veilighuis Sotheby's ontfermd over twee antie ke teddyberen. De knuffels zijn begin deze eeuw gemaakt door de Duitse speelgoedfabriek Steiff; Emil (links) in 1909, Kristopher er gens tussen 1912 en 1917. De dertig centimeter grote beren wor den volgende week donderdag geveild. Startprijs is 140.000 gulden per stuk. foto john stillwell faarlemmermeer piet arp len kleine drieduizend wonin gen en een dozijn tuinders in Haarlemmermeer zijn gisteren pen groot deel van de dag afge floten geweest van het aardgas- tiet. Bij drainagewerkzaamhe- jlen in een weiland tussen Lis- perbroek en Abbenes werd aan net eind van de ochtend een 168 millimeter dikke hogedruk- gasleiding doorboord. Tegen pcht uur 's avonds kon de her- ptelde leiding weer in gebruik fvorden genomen en kwam de gastoevoer weer op gang. De stalen hogedrukleiding, op ongeveer een meter liepte ligt, werd rond half 'aalf 's ochtends tussen het jasontvangststation bij Turf- poor en Abbenes doorboord, 'nmiddellijk daarna werd de leiding tussen Turfspoor en Vre- lenburg afgesloten, waardoor toevoer voor de bijna drie- luizend woningen in dit zuide lijke deel van Haarlemmermeer wegviel. De bewoners van de dorps kernen Abbenes, Buitenkaag en Huigsloot werden door geluids wagens van de politie op de hoogte gesteld van het defect. Hun werd geadviseerd om de gaskranen dicht te draaien. Door het Nutsbedrijf Haarlem mermeer werden in allerijl een aannemer en materiaal opge trommeld om het lek te herstel len. De beschadiging aan de lei ding was zo groot, dat een nieuw stuk stalen pijp in de lei ding moest worden gelast. Volgens directeur Blomsma van het Nutsbedrijf Haarlem mermeer wordt in de polder wel vaker een gasleiding bescha digd, doordat er veel wordt ge bouwd, wegen worden verlegd en ook de landbouw niet stilzit. Zo'n lekkage als gisteren had zij echter nog niet eerder meege maakt. Volgens Blomsma is door de storing geen schade aangericht bij bedrijven. De Nederlandse arbeidsmoraal op die van Japan gaan lij ken. De in Nederland zo heilige nije zondag zal spoedig een achterhaald begrip zijn. Dat be toogde president-directeur Frans Sevenstern van Nedcar gisteren in Maastricht. Alleen flexibele inzet van perso neel heeft een Europese autofa brikant als Nedcar kans van sla gen, aldus Sevenstern. De autofabrikant sprak op het Global Panel, een congres over politiek en economie dat in het teken staat van Azië. Sevenstern betoogde dat de Europese auto fabrikanten het zullen afleggen tegen de Aziatische concurren ten als de bedrijfscultuur en ar beidsmoraal niet danig worden aangepast. Overheden, vakbon- Tactiek CDA 'Gezondere'junks 3 Rotterdam wil volgend jaar een groep junks Utrecht over de tactiek om onder toezicht gratis heroï- weer in de gunst van de ne verstrekken om hun le- kiezer te komen, ven te veraangenamen. 2 De partijraad van het i Mitterrand 7 De Franse president Mitterrand zinspeelde gisteren op een mogelijk vervroegd aftreden. Affaire q De hervormde sy- I O node zette gisteren I een punt achter de lang slepende 'affaire Cohen I Stuart' I Schrijftalent r Leidse schrijvers en D dichters hebben een nieuw podium voor hun produkten: het Gratis Lite- I rair Blaadje. Nog geen abonnee? Voorhout moet bouwtempo fors opschroeven Overplaatsing directeur Sylvius teruggedraaid DEN HAAG RUDOLF K Een deel van de Leidse woningzoekenden moet de eerst komende tien jaar uitwijken naar Voorhout. Om hen te kunnen herbergen, moet dit bollendorp zijn bouwtempo fiks opschroeven. Dat staat in de nog vertrouwelijke pro vinciale nota Beslispunten. Daarin wordt onder andere aangegeven waar .tot het jaar 2010 woningen moeten worden gebouwd. voorhout/leiden De provincie Zuid-Holland con stateert dat de Leidse regio tot het jaar 2005 11.300 nieuwe wo ningen nodig heeft. Voor 2.600 de Zoeterwoudse Grote Polder huizen is nog geen bouwplek en wellicht de Leiderdorpse Bo- gevonden. Voor die woningen, en de huizen die na 2005 moe ten verrijzen, wijst de provincie het liefst een grote bouwlocatie aan. Bij voorkeur het Marine vliegkamp Valkenburg of anders terhuispolder of de Leidse Oost- vlietpolder. Aangezien deze grote bouw locaties de eerstkomende tien jaar waarschijnlijk niet voor handen zijn, moet de Duin- en Bollenstreek tot die tijd de Leid se woningzoekenden opvangen. De provincie denkt aan het ver sneld bouwen van de Voorhout- se nieuwbouwwijken Hoogh Teijlingen en Hooghkamer. Óf Voorhout nog verder mag uit bouwen, wordt onderzocht. De provincie wil het bollen- teeltgebied rond Noordwijker- hout en Lisse zoveel mogelijk open houden. Noordwijkerhout mag daarom slechts mondjes maat bouwen. De in eerdere provinciale plannen nog aan wezige grote bouwlocatie bij Hillegom is de eerstkomende jaren niet aan de orde. Ook het gebied tussen Leiden en Den Haag moet openblijven. Om die reden mag de Papenwegse pol der in Voorschoten niet worden volgebouwd. Pagina De Haagse rechtbank heeft de overplaatsing van directeur E. Weeda van het Sylviuslaborato rium van de Leidse universiteit ongedaan gemaakt. I)e uit spraak van de afdeling be stuursrecht van de rechtbank is tijdelijk, in afwachting van een definitieve procedure. Weeda was als directeur nauw betrokken bij de uitbrei ding van het laboratorium, de bouw van de 'Annex'. Die liep uit op een miljoenenfraude en kostte onder andere de kop van voorzitter C. Oomen van het college van bestuur. Weeda raakte vorige maand als gevolg van de affaire zijn directeurs- baan kwijt. Vier arrestaties bij Alphense scholierenenactie Een protestactie van zo'n twee honderd leerlingen van middel bare scholen in Alphen dreigde gisteren zodanig uit de hand te lopen, dat de politie heeft inge grepen. Daarbij zijn vier aan houdingen verricht. De menigte verzamelde zich tegen twaalf uur bij het Stadskantoor aan de Castellumstraat. Zij protesteer de tegen de voorgenomen be zuinigingen op het universitair en hoger beroepsonderwijs. De toegang tot het Stadskantoor en de weg ervoor werden geblok keerd. Er werd met eieren en to- den, medewerkers en leveran ciers beseffen volgens hem niet dat de industrie met de rest van de wereld moet zien te concur- „Qua kapitaal, kennis en technologie kunnen we wel mee. Maar onze arbeidsmoraal of bedrijfscultuur moet kritisch worden herbeschouwd." Om op wereldschaal te kunnen concur reren, zullen toeleveranciers voortaan 24 uur per dag voor de afnemer klaar moeten staan, meent Sevenstern. Een 15-jarige scholier uit Ha- zerswoude werd aangehouden nadat hij een deuk in een passe rende auto van een vrouw uit Zwammerdam had geslagen. De drie andere arrestanten moesten onmiddellijk de gevel van het Stadskantoor en een politiewagen schoonmaken. Een delegatie van „de scholie ren had gisteren in het Stads kantoor een gesprek met onder wijswethouder F. Dales. Hij heeft de bezwaren tegen de be zuinigingen per telegram aan de minister van onderwijs, cul tuur en wetenschappen overge bracht. Pagina 3: Kamer steunt Ritzen. 21 formaten faxrollen? Demmenie's nnmrajSpmmiiiiM schans 68, Leiderdorp 071 - 41 11 41 ;s voor elk kantoor op voorraad! herman joustra/anp Minister Borst van volksgezond heid heeft de medisch specialis ten voorgesteld regionale en lo kale afspraken te maken over een andere honorering. Als ze daarin slagen, hoeven ze niet op te draaien voor extra gemaakte kosten van voor 1993 (107 mil joen). Ook is zij bereid de verre kening van de extra gemaakte kosten in 1993 een jaar uit te stellen (43 miljoen). Met het aanbod wil de minis ter de specialisten, ziekenhui zen en verzekeraars uit de im passe halen, waarin ze sinds eind oktober zitten. De specia listen moeten overstappen op een ander honoreringssysteem om de kosten beter te kunnen beheersen. De directie van het Rijnland Ziekenhuis in Leiderdorp is po sitief over het aanbod van Borst. „Het is zeer belangrijk dat de impasse tussen specialisten enerzijds en zorgverzekeraars en ziekenhuizen anderzijds is doorbroken", zegt directeur pa tiëntenzorg A. Boesten. „Verder is het goed dat op lokaal niveau een relatie wordt gelegd tussen de kosten van ziekenhuizen en de honorering." Directeur patiëntenzorg van het Diaconessenhuis in Leiden, M. Hennink, is dat megt zijn collega eens. „Regionale afspra ken zijn belangrijk omdat re gio's van elkaar verschillen." Het aanbod van Borst geldt niet voor de academische zie kenhuizen. De specialisten daar zijn in loondienst. WAXJASSEN de echte Engelse kwaliteit 100,- Piloten jacks leer B32. airforce 250,- leiden/voorschoten De laatste jaarwisseling heeft de nu 16-ja- rige Dennis in het ziekenhuisbed gevierd. Met een oog minder en een verminkte hand. Een ongeluk met een vuurwerkbom de dag na Kerstmis zette een forse streep door de toekomstverwachtingen van de jonge Voorschotenaar. Hij heeft zijn plan nen rigoureus moeten bijstellen. „Ik ben deze week naar een voorlich tingsavond voor een beroepsopleiding ge weest. Ik wilde eigenlijk iets gaan doen met fijnmetaal. Maar ik kon op die avond geen enkel kraampje vinden waarvan ik dacht, die opleiding kan ik zonder proble men volgen. Volgend jaar ga ik dus maar naar de streekschool, voor een opleiding magazijnmedewerker. Dat lijkt me de eni ge oplossing. Ik wil een opleiding waarbij ik geen last heb van mijn handicap zegt Dennis. De Voorschotenaar is een van de vier vuurwerkslachtoffers die dit jaar door de Stichting Ideële Reclame (SIRE) worden geportretteerd om mensen te waarschu wen tegen stunten met vuurwerk. Posters met levensgrote foto's van Dennis zijn vanaf 7 december in het hele land te zien. Zijn achternaam blijft op advies van SIRE onbekend. De stichting vreest dat de hoofdrolspelers in de campagne anders te veel worden lastiggevallen door journalis ten. De voorgaande campagnes bikkel hard liet SIRE verminkte slachtoffers zien kan de Voorschotenaar zich nog goed herinneren. De beelden maakten echter niet genoeg indruk. „Vorig jaar dacht ik: dat zijn sukkels. Zoiets gebeurt mij niet." Of zijn eigen geschiedenis, zijn foto dan wel riiensen aan het denken zal zetten, is voor hem de vraag. „Misschien zijn er jon gens die zoiets hebben van 'waar ben ik mee bezig'. Maar ik ben er van overtuigd dat er straks in hetzelfde ziekenhuisbed weer iemand zal liggen. Toch vond ik al moest ik er even over nadenken dat ik mee moest doen aan de campagne." Pagin tulp'. 19: 'Mijn hand was net een rode Dennis. foto mark lamirs De luchtverkeersleiding van de luchthaven van Faro verkeerde vlak voor de crash met de Anthony Ruys van Martinair in een chaos. Zo had een verkeers leider aan een Portugees toestel toestemming gegeven om te vertrekken op het moment dat een Boeing 767 van Martinair wilde landen. De Portugese ge zagvoerder zag het Martinair- toetsel echter aankomen en ver trok niet. Anders was hij bijna zeker met het toestel gebotst. Dat blijkt uit het Portugese onderzoeksrapport. Toen de verkeersleider zijn fout bemerk te, gaf hij na de landing van de Boeing 767 het Portugese toe stel opnieuw toestemming te vertrekken. Dat leidde opnieuw tot een gevaarlijke situatie, nu met de DC-10 Anthony Ruys, die bezig was te landen. Op een hoogte van vierduizend voet De Portugese luchtvaartauto riteiten wezen gisteren elke verantwoordelijkheid voor dt ramp met de DC-10 van dt hand. HET WOORD IS AAN Stanislaw Jerzy Lec Als we gezelliger zouden kunnen de bevotkings- heel wat kleiner zijn. VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur Feiten en meningen Gesprek van de dag - Info RTV8 Show Sport VANDAAG OOK DENKSPORT PAGINA 31 HET WEER haarlem De thermometer staat op 12 graden Celsius, maar op de trappen van de Haarlemse schouwburg ligt sneeuw. Een keuvelend stelletje daalt glibberend de besneeuwde, gladde hellingbaan af. Hun bewegingen worden nauwlettend gevolgd door een aantal filmcamera's. Vanaf vol gende maand zijn ze te zien in een nieuwe reclamespot van Heineken, waarvoor gisteren opnamen werden gemaakt. foto unitfd photos Df botr POPPi Dl BOIR Verwachting tot morgenavond Bewolkt en zacht Veel bewolking en in de nacht en ochtend regen. Temperatuur 14 graden Zuidwestenwind, matig, aan de kust en op het IJsselmeer krachtig, 6. BEDRIJVENCENTRUM Furopalaan - Alphen a/d Rijn 1.00-15.00 UUR Tc huur: kantoren Show-winkels - Bedrijfsruimtes Informatie: Tauro Info/Bchccr. 01720-77851 VN van de Meent hbb makelaardij 01720-72602 I x idschiX Dagblad faro bill meyer passeerden beide toestellen el kaar rakelings. Het Portugese rapport spreekt van „twee seri euze tekortkomingen van de verkeersleiding". Hoewel deze 'fouten' niet di rect tot de crash van de Antho ny Ruys leidden, willen de slachtoffers en nabestaanden van de ramp deze feiten aan grijpen om de Portugezen me deverantwoordelijk te stellen voor de ramp. Ook Martinair willen zij op grond van verdere lezing van hel rapport aanpakken. Zo blijkt dat de straalomkeerder van de staartmotor van de DC-10 niet werkte. De straalomkeerders worden gebruikt als extra rem- NIfiU[ ONTVANi 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat ls goed nieuws Dus neem Ik nu een abonnement. Naam: Voorletters:m/> Postcode: Plaats: Tel: -oir bc? inn) Na dc eerste 2 weken betaal Ik mijn abonnement: Per maand automatisch 29 J0) Per kwartaal 8 vla acceptgiro 85,55) automatisch (f 84,55) Nr. bank/giro:

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1