Leidsch Dagblad Meer snelheidscontroles Scholieren kiezen voor foto's 'leuker' nieuws Kunstschatten in digitale encyclopedie Hoog bezoek in De Kuip Indeloos feestelijk. Vinding zorgt voor elektra uit drukverschil aardgas i BEL: 071-128030 Open Dag rv\ van de Meent hm» makelaardij 01 720-72602 GOED NIEUWS DONDERDAG 17 NOVEMBER 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR 40623 LOSSE NUMMERS 1,60 Misdaadenquête 3 Er komt een parlemen taire enquête naar de opsporingsmethoden van politie bij het bestrijden van de misdaad. Berlusconi 7 De Italiaanse premier Berlusconi houdt stand. Gisteren overleefde hij op nieuw twee moties van wantrouwen. Originele Mozart *-% y* Het Leids Kamer- Z I koor geeft een spe- ciaal concert waarin Mo- I zart klinkt zoals het hoort: I een kwarttoon lager. Nederlands elftal "3 C Het Nederlands elf- Z D tal mag. na de tries te 0-0 tegen Tsjechië, niet veel steken meer laten val len op weg naar het EK. Wellicht permanent toezicht op rijksweg tussen Amsterdam en Den Haag De verkeerspolitie zal mogelijk begin volgend jaar een permanente snelheidscontrole invoeren op rijksweg A4 tussen Amsterdam en Den Haag. Dat betekent dat er ze ven dagen per week gedurende een aantal uur per et maal, op wisselende tijden, wordt gemeten. Dat kinderen heel anders tegen nieuws' aankij ken dan volwassenen, bleek gistermiddag wel weer. Niet de schrijnende oorlog in Bosnië, een fikse brand in de streek of de beslissende treffer van Ajacied Edgar Davids tegen PSV waren de beelden die bij de 51 leerlingen van basisscho len uit de regio het langst op het netvlies bleven steken. Nee, een portie drama vermengd met een tikje humor, dat deed het bij de regionale verkiezing van de kinderfoto van het jaar nog het best. De EPA-foto in de categorie 'Buitenland' waarin een stier was gevat die tijdens een ge vecht over de balustrade poogde te klimmen en daarbij voor lichte paniek op de tribune zorgde, die sprong er voor de kinderen van de groepen 7 en 8 letterlijk en figuurlijk bovenuit. Over het hoe en waarom kon Marjet Hengeveld, een i leerlinge van de Hofwijckschool uit Oegstgeest, kort zijn. „Nou gewoon"., sprak het 10-jarige ju rylid in de kantine van het Leidsch Dagblad vol overtuiging, „omdat dit natuurlijk de leukste j foto was." Marjet mag de regio-scholen straks vertegen- l woordigen op de landelijke verkiezing die op 10 december in Hilversum wordt gehouden. Als tegenhanger van de World Press Photo voor volwassenen kiezen kinderen uit het hele land hun foto van het jaar. Afgaande op de voorkeur hier in Leiden en omstreken rolt daar 'op zeker' een andere prent uit de bus dan bij World Press. Waarschijnlijk een leukere. Deze alternatieve verkiezing van de foto van het jaar is een initiatief van de Stichting Krant in de Klas. De afgelopen weken hebben heel wat leerlingen van basisscholen ook in de Leid- se regio zich weer gebogen over de krant en zijn foto's. Uit de voorselectie, door hen zelf ge daan, mochten de 51 uitverkoren juryleden gis teren bij het LD in vier categorieën kiezen. Waarbij jongens trouwens een opvallende voorkeur voor sportprenten aan de dag legden. De 11-jarige Daan van de J. P. E. Steijaart- school uit 1 lazerswoude was dan ook licht te leurgesteld dat zijn favoriete foto eentje van de juichende Zweed Larsson het uiteindelijk niet redde. Hij koos daarbij consequent. Alleen maar voor de foto's van Feyenoord die op de tafel lagen uitgestald. „Maar dat is dan ook mijn club", vertelde hij trots. „De uwe toch ook zeker?" Sportief legde Daan zich uiteindelijk bij het standpunt van de meerderheid neer. „Ik vind die stier toch ook wel aardig." leiden/den haag* herman joustra/gpd Tot nu toe gebeurt dit alleen op de A2 tussen Utrecht en Am sterdam. Door de positieve re sultaten van dit project, minder ongelukken en minder files, wil het Aktiecentrum Naleving Snelheidslimieten van de ver keerspolitie in Driebergen het project uitbreiden met een tweede controle op een 'onveili ge weg'. De keuze voor dat tweede Kabinet achter forse korting gemeenten De omstreden voorstellen voor de herverdeling van het Ge meentefonds, de belangrijkste geldstroom van het rijk naar de gemeenten, blijven vrijwel on gewijzigd. Een en ander bete kent dat de meeste gemeenten in de regio Leiden er vanaf 1 ja nuari 1997 fors op achteruit gaan. Dit blijkt uit cijfers, die het kabinet vandaag heeft be kendgemaakt. Wassenaar gaat er volgens die cijfers nog eens 1,4 miljoen gul den extra per jaar op achteruit. Volgens eerdere berekeningen zou het villadorp al ruim 9 mil joen gulden per jaar moeten in leveren. Noordwijk hoeft 711.000 minder in te leveren dan de 5,2 miljoen gulden die eerder was becijferd. Ook Kat wijk heeft een voordeel van ruim acht ton ten opzichte van de eerder genoemde korting van 4,6 miljoen. Voor Alphen aan den Rijn valt het nadeel van 6,5 miljoen gulden zo'n 800.000 gulden gunstiger uit. De bedragen voor de overige gemeenten lopen in de pas met wat in maart bekend is ge maakt. Leiden heeft een voor deeltje van 110.000 gulden op een in te leveren bedrag van ruim 3,5 miljoen gulden. De ge meente Valkenburg gaat er een beetje extra op achteruit. De overige gemeenten in de regio hebben alle een licht voordeel in vergelijking met de bereke ning van de Raad voor de Ge- meentefinanciën. project moet nog worden ge maakt. Naast de A4 komen daarvoor ook de Al tussen Am sterdam en Almelo, de A9 tus sen Alkmaar en Amstelveen, de A12 tussen Den Haag en Arn hem en de A16 tussen Breda en Dordrecht in aanmerking. Mo menteel worden daar al metin gen verricht. In het onderzoek worden de aantallen passanten en overtreders, de verkeersvei ligheid en de files in kaart ge bracht. Aan de hand daarvan wordt de keus gemaakt. Het Aktiecentrum is van plan het aantal projecten in de loop der tijd verder uit te breiden. Doelstelling is dat uiteindelijk negentig procent van de auto mobilisten zich aan de snel heidslimieten houdt. Een uit breiding van het aantal projec ten betekent in eerste instantie niet automatisch dat er meer personeel nodig zal zijn. Vol gens het centrum kunnen met de huidige bezetting drie snel wegen worden bestreken. Onder de noemer Gericht Verkeers Toezicht controleert de verkeerspolitie uit Drieber gen sinds december 1993 zeer intensief op snelheid op rijks weg 2 met als voornaamste doel de verkeersveiligheid. Met als interessant bij-effect een sterke vermindering van het aantal fi les. Woordvoerder Bennink van het Aktiecentrum Naleving Snelheidslimieten: „In 1991 hebben we voor een rijksweg het aantal files op een index van 100 gesteld. Stond dat vorig jaar nog op 152, nu blijkt het naar 91 te zijn gedaald." Om hoeveel ki lometer het gaat of om hoeveel files per dag, kan Bennink niet /eggen De weggebruikers zijn zeer te spreken over de controles op rijksweg 2. blijkt uit een enquête van bureau Inter/View. Van de ondervraagden is 77 procent voorstander van de huidige in tensieve snelheidscontroles en 71 procent vindt uitbreiding naar een andere snelweg wen selijk. Rotterdam Vlak voordat hij het gerenoveerde Feyenoord-stadion officieel opende, maakte prins Willem Alexander gisteravond een babbeltje met enkele junioren van de Rotterdamse club. Het gezel schap nam daarna vol goede moed plaats in de prachtige Kuip om Nederland tegen Tsjechië te zien spelen. De wedstrijd eindigde in een teleurstellende 0-0. ioto united photos de boer poppe de boer Alphense vrouw in eigen huis neergestoken alphen a n den r 17 t/m 22 november 1994 Nederlan Congresgebo groningen* anp Het blijkt commercieel mogelijk elektriciteit op te wekken door gebruik te maken van drukver schil in de Nederlandse aard gasdistributie. Het noordelijke energiebedrijf EDON gaat in de noordelijke provincies Gronin gen en Drenthe machines plaat sen en verwacht jaarlijks onge veer 19 miljoen kWh extra stroom te produceren. Deze hoeveelheid is vergelijkbaar met het jaarverbruik van achtdui zend gezinnen. De nieuwe techniek maakt gebruik van energie, die vrij komt bij het verlagen van gas druk in zogenoemde ontvangst stations. Producent Gasunie transporteert het aardgas onder een druk van 40 atmosfeer. De ze hoge druk is nodig om gas snel te transporteren. In ont vangststations moet de druk vervolgens worden verlaagd om het gas geschikt te maken voor 'consumptie'. Het verschil kan worden gebruikt om schoepen aan te drijven, die vervolgens elektrische energie opleveren Incidenteel is al met de nieu we techniek geëxperimenteerd. EDON is echter de eerste elek triciteitsproducent die overgaat tot praktische toepassing. Het rendement blijkt hoog, namelijk meer dan tachtig procent. Als de ervaringen goecj» zijn, wil de Edon de machines ook op andere plaatsen in zijn ver spreidingsgebied inzetten. Het bedrijf verwacht via deze tech niek in tien procent van de tota le stroombehoefte te voorzien. Wij zoeken iemand die zo boeiend kan schrijven dat hij/zij nog zangzaad voor koekoeksklokken kan verkopen. Begin met 'n originele brief over jezelf en stuur die naar Yvanne Laoutaris. Je hoort van ons. Vos Partners b.v., Postbus 2098, 2301 CB Leiden. VOS PARTNERS REKIAME-ACVIESBURO Bill Gates {Microsoft) koopt rechten van honderdduizenden schilderijen en foto's londen david uster the independent Bill Gates, oprichter van de software-gigant Microsoft, heeft onlangs twintig miljoen dollar neergeteld voor een manuscript met driehonderd schetsen van Leo nardo da Vinei. Maar de multi-miljardair is niet van plan deze kunstschat als een prestigieuze investering in een bankkluis op te bergen. In tegendeel. Gates be reidt een tentoonstelling voor van schilderijen van Ti- tiaan, Rembrandt en post-impressionisten en van de belangrijkste historische foto's uit de twintigste eeuw. Maar als rechtgeaard computerfreak wil Gates deze kunstwerken in digitale vorm tentoonstellen op scher men met een hoge resolutie. Via zijn jongste particu liere onderneming, Continuum, heeft Gates het ge bruiksrecht gekocht op honderdduizenden schilderij en en afbeeldingen ui.t wereldvermaarde musea, waaronder de National Gallery in Londen, de Ameri kaanse Barnes Collectie en het Russische Staatsmuse- um. Daarnaast heeft hij het gebruiksrecht op een schat aan foto's uit historische archieven en particuliere collecties. Al deze beelden zullen ter be schikking komen voor iedereen die over een CD- ROM-drive beschikt. Gates over zijn nieuwste project: „Kunst zit boorde vol interessante verhalen. Maar kunstwerken zijn vaak moeilijk toegankelijk. Ie gaat naar een museum en ziet een monumentaal schilderij met een summiere verklarende tekst. De tentoongestelde kunst roent veel vragen op, waarop je zo snel in het museum zelf geen antwoord vindt." Gates meent de oplossing voor dit probleem te heb ben gevonden: breng de kunstwerken bij de mensen thuis en voorzie ze van uitgebreide, overeichtelijk ge rangschikte informatie. Niet alleen tekst, maar ook ge sproken commentaar en muziek. Zo kunnen bijvoor beeld hedendaagse kunstenaars 'live' over hun werk en inspiratie praten. Zo'n veelomvattend naslagwerk zal een grote invloed hebben op de manier waarop miljoenen mensen kunst zien. Gates heeft een legertje kunsthistorici in dienst ge nomen om de tekst voor zijn encyclopedie te schrij ven. Tegelijkertijd zijn computertechnici in smettelo ze laboratoria bezig met het stofvrij digitaliseren van de door Gates aangekochte afbeeldingen. Een proces dat ongeveer tien minuten per afbeelding in beslag neemt. „We leggen een omvangrijk digitaal archief aan voor een markt die nog niet bestaat", aldus Gates. „Maar de uitgeversindustrie schakelt steeds meer over op desktop publishing, waardoor de vraag naar digita le afbeeldingen enorm zal groeien. Over vijf iaar Idop- pen niet alleen kunsttijdschriften, maar ook kranten voor hun beeldmateriaal bij ons aan. Wie bijvoorbeeld een reisgids voor Groot-Brittannië maakt, wil mis schien afbeeldingen van kunstwerken in de National Gallery. En waarom geen elektronische Michelin gids? Gates pauseert even en lacht. „Geen slecht idee! margreet heslinga Nog geen abonnee HET WOORD IS AAN Hedy Lamarr Elke jonge vrouw kan er betove rend uitzien: ze hoeft daarvoor niets anders te doen dan stil te staan en met domme ogen de we reld in te kijken. VANDAAG Binnenland Buitenland - Cultuur Feiten en meningen2 Info20 Programma's11 Randstad19 Regio13,15,18 Religie14 Sport25,27 VANDAAG OOK WEGEN WIEL PAGINA 10 HET WEER Een 42-jarige vrouw is gister morgen in haar woning aan de Stuifzwam in Alphen aan den Rijn neergestoken. De Alphense is in kritieke toestand overge bracht naar het Academisch Ziekenhuis Leiden. Het slacht offer is in haar borst gestoken en liep daarbij een slagaderlijke bloeding op. Volgens de politic is haar toestand stabiel. De politie heeft de 19-jarige dochter van de vrouw aange houden voor verhoor. „Uit het eerste onderzoek blijkt dat er sprake was van een verschil van mening tussen moeder en dochter. Dat is tot nu toe het enige wat duidelijk is gewor den", aldus politiewoordvoer der 11. Schimmel. In de woning werd ook een steekwapen ge vonden waarmee het slachtoffer vermoedelijk werd neergesto ken. 'Hondgranaat' De Nieuwzeelandse jean Glover had eerst niets in de gaten toen haar hond Roxanne, een rottweiler, in het park begon te spelen met iets dat op een bal leek. „Ze rolde op haar rug, liet het vallen en pakte het weer op, deed alsof ze het aan mij wilde geven en rende er weer mee weg", vertelde zij. Maar toen Roxanne het ding weer bij haar kwam brengen in de hoop op een spelletje, zag lean tot haar ontzetting dat het voorwerp geen bal. maar een handgranaat zonder pin was. Ze probeerde de hond te overtuigen los te laten, maar het dier kreeg steeds meer lol in het spel. „Ze is niet erg goed ^n het terugbrengen van dingen, je moet altijd achter haar aan ren nen". Uiteindelijk wist de 40-ja- rige vrouw haar hond te bewe gen de granaat los te laten en kon zij de politie waarschuwen. Explosieven-deskundigen van het leger brachten de granaat later, verpakt in zand, tot ont ploffing. Hoe het ding het park terecht was gekomen bleef on duidelijk. Verwachting van het KNMI tot morgenavond Perioden met regen Overwegend bewolkt en perioden met regen Minimumtemperatuur 8. middagtempe-ratuur 11 graden BEDRIJVENCENTRUM Ftiropalaan Alphen a/d Rijn m-DAG 20 NOVEMBER 11.00-15.00 WR Tc huur: kantoren Showwinkels - Bedrijfsruimtes Informatie: Tauru Info/Beheer. 01720-77831 I nlu h I >.mtil.»l nieuwe: abonnees ontvangen pi- krant de eerste 2 weken gratis. i I Ja, dat Is goed nieuws j Dus neem ik i nu een abonnement. I Voorletters:. Adres: j Plaats: T«L I 11 v.rn controle bezorging) Na de eerste 2 weken I betaal Ik mijn abonnemen Per maand automatisch I 29.30) j Far kwartaal vla acceptgiro f 85.55 I Q automatisch 84.55) I Of bel 071 128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1